DPH - účtování

Tato kapitola popisuje principy účtování DPH

Obecně existují pro účtování DPH dvě krajní možnosti:

Kaskáda standardně nabízí kompromisní řešení, které využívá několik analytických účtů pro základní členění, ne však samostatný účet pro každý jeden druh DPH (tj. řádek výkazu Přiznání k DPH).

Konfigurace účtů pro účtování DPH

Účty zadané v konfiguraci účetnictví u jednotlivých druhů DPH jsou důležité především pro situaci, kdy program v rámci nějakého dokladu vytváří automaticky Předkontaci DPH pro potřebu některých řádků v obsahu tohoto dokladu.

Součástí distribuce Kaskády jsou následující účty použité v konfiguraci druhů DPH:

Pokud s tímto řešením nejste spokojeni, můžete v konfiguracích účetnictví na kartě Druhy DPH definovat účty jinak. Přitom platí následující pravidla:

Pokud se zaregistrujete k DPH v jiné členské zemi EU a vznikne vám povinnost podávat Přiznání k DPH v této zemi, doporučujeme podle stejné logiky založit nové analytiky účtu 343 a tyto stejným způsobem použít u druhů DPH určených pro danou zemi.

Při aktualizaci program aktualizuje také tabulku druhů DPH. Přitom ale nemění definice analytických účtů k účtu 343, které jste si nastavili nebo které byly součástí dat při první instalaci Kaskády.

Principy účtování DPH v rámci jednotlivých daňových dokladů

Do účetních knih se účtují částky pouze a jedině z jednotlivých řádků dokladů. Žádné částky nejsou mimo řádky.

Každý řádek dokladu obsahuje pole pro základ a pro DPH, přitom pole pro DPH může být nevyužito (obsahuje hodnotu nula).

O záznamu do účetních knih rozhoduje

Pokud Doklad ovlivňuje agendu DPH a daný řádek je zdaněn nebo osvobozen od daně (tedy nikoliv nezdaněn) pak:

Pro každý druh DPH jsou v konfiguracích účetnictví na kartě Druhy DPH přiřazeny účty pro stranu MD i Dal a informace, na které z těchto stran se DPH obvykle účtuje.

Předkontaci DPH k danému řádku program tvoří automaticky na základě přiřazeného druhu DPH v řádku, účtů přiřazených k tomuto druhu DPH v konfiguracích a účtu v hlavičce dokladu. Přitom platí:

Speciálně v případě přenesení daňové povinnosti program automaticky řádek odpojí od účetní předkontace, takže částku základu neúčtuje do deníku, ale uvádí ji pouze v přiznání k DPH. To ilustruje například provozní scénář Evidence DPH při nákupu z EU.

Při křížové kontrole Přiznání k DPH a účetnictví mějte na paměti, že program může do přiznání k DPH zahrnovat také vystavené, ale ještě nezaúčtované doklady. To závisí na tom, jak je v Konfiguraci účetnictví nastaven údaj "Do výkazu DPH zařadit doklady".

Zúčtování DPH s finančním úřadem při uzavírání období

Částky účtované při zpracování daňových dokladů na dílčí analytické účty je potřeba při uzavírání období DPH (měsíčně nebo čtvrtletně, podle charakteru plátce DPH) přeúčtovat na jeden společný účet ( v Kaskádě standardně 343-999), který má charakter závazku k FÚ a který se později zúčtuje provedenou platbou daně.

Díky tomuto přeúčtování dojde k

Zúčtování lze provést dvěma způsoby

Příbuzná témata: