Výkazy

Jedná se o výstupní sestavy čerpající informace z účetních dat. Řada výkazů má uspořádání určené legislativními předpisy, další si může tvořit sám uživatel.

Některé výkazy jsou prostým opisem určitých účetních knih či dokladů, jiné sestavuje program z více datových zdrojů.

Pro každý výkaz je v Kaskádě vytvořena definice (výpočetní předpis), která určuje, do kterých řádků se mají započítávat hodnoty ze kterých účtů a následně potom jakým způsobem se mají provést další propočty vzájemně mezi různými řádky výkazu.

Každá definice Výkazů je použitelné pouze v rámci účetního období, pro které je vytvořena, neboť její součástí jsou odkazy na účty, přičemž účty jsou také definovány samostatně pro každé účetní období.

Uživatel samozřejmě nemusí vytvářet pro nové účetní období výkazy znovu a už vůbec ne ručně. Systém Kaskáda při vytvoření nového účetního období (otevření nového roku) vytvoří nové definice výkazů stejné jako existovaly v minulém období. Kromě toho může dodavatel systému poskytnout nové definice výkazů v případě legislativních změn apod.

Výkazy jsou k dispozici v modulu Knihy a výkazy odtud přes menu Konfigurace / Konfigurace účetnictví / Výkazy je možno otevřít konfigurační okno pro vytváření a modifikace výkazů a přímo z modulu Knihy a výkazy lze spouštět výpočet hodnot ve výkazu pro zadané období a jeho tisk.

Automatické zařazování nově založeného účtu do výkazů

Kaskáda zajišťuje při vytvoření nového analytického účtu také jeho automatické zařazení do účetních výkazů.
Řídí se přitom zařazením ostatních analytických účtů od příslušného syntetického.

Nutnou podmínkou je, že všechny dosud existující analytické účty (od příslušného syntetického) jsou zařazeny do stejného řádku daného výkazu. Znamená to, že zařazení se neprovede (a musí jej později zajistit uživatel) v případě, kdy je analytický účet prvním k danému syntetickému, nebo jsou ostatní analytické "rozptýleny" do různých řádků daného výkazu.

Příbuzná témata: