DPH - DIČ, datumy a období

Promítnutí částek DPH do agendy DPH je z hlediska datumů a období zcela nezávislé na účetních obdobích a na datumech zaúčtování, ačkoliv v praxi je mezi účtováním a agendou DPH obvykle shoda a program podle data uskutečnění účetní operace automaticky přednastaví i datum zdanitelného plnění.

Na úrovni druhu Doklad je definováno "Datum zdanitelného plnění" a "období DPH", což jsou údaje zcela samostatné, které mohou být odlišné od datumů a období použitých pro záznam do účetní agendy.

DIČ - daňové identifikační číslo

DIČ slouží k identifikaci plátce daně při komunikaci s finančním úřadem, nebo mezi plátci. Přitom může jít o registraci k jakékoliv dani, ne však k DPH. Přitom pro správnou práci s doklady ovlivňujícími agendu DPH, je rozhodující právě registrace k DPH.
Problematika plátcovství DPH je blíže popsána v kapitole DIČ, osoba povinná k dani, plátce DPH.

Datum zdanitelného plnění ( uskutečněného nebo přijatého )

Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) je datumový údaj, definovaný na úrovni druhu Doklad. Je totožný s pojmem v zákonu o DPH.

Toto datum je použito především :

Kdo datum určuje: Program datum přednastavuje při založení dokladu a to podle datumu uskutečnění účetního případu.

Kdo a kdy může datum měnit: Uživatel až do okamžiku, kdy doklad vystaví, ovlivní tím agendu DPH. Datum nesmí spadat do uzavřeného období DPH (program to nedovolí).

Období uplatnění DPH (v textu používáme obvykle zjednodušený název Období DPH)

Tato období jsou definována zcela samostatně, nezávisle na účetních obdobích.

Vytvoření období, záznam dokladů do tohoto období a uzavření tohoto období popisuje dále odstavec Životní cyklus období DPH.

Definice každého období obsahuje počáteční a koncové datum a sazby DPH platné v tomto období. Při zakládání záznamu pro nové období program automaticky přebírá sazby z minulého období.

Údaj o období DPH je součástí hlavičky daňových dokladů a z toho plyne, že všechny položky dokladu musí být vždy zahrnuty do jednoho konkrétního období DPH. Vzhledem k tomu, že data pro daňové přiznání se nikde nekumulují průběžně, ale jsou programem získávána až v okamžiku sestavení přiznání, lze období DPH u dokladů volně měnit (při příslušných oprávněních) u těch dokladů, které spadají do dosud neuzavřených období. Jinými slovy - doklad, který se odkazuje na období, které již bylo uzavřeno, v tomto smyslu měnit nelze.

Měsíční nebo čtvrtletní období

Až do roku 2015 bylo rozhodnutí o typu plátcovství jednoduché, neboť jediným rozhodujícím aspektem bylo to, zda organizace je plátcem měsíčním či čtvrtletním, tzn. zda vypracovává a odevzdává příznání k DPH po jednotlivých měsících nebo čtvrtletích.

Od roku 2016 se bohužel situace komplikuje díky absurditám v české legislativě.
Novým aspektem je kontrolní hlášení DPH, jehož periodicita bohužel ne vždy je v souladu s periodicitou podávání přiznání k DPH. Problematická situace je u právnických osob, které podávají přiznání k DPH čtvrtletně, neboť v tomto případě musí kontrolní hlášení podávat měsíčně. Je zde tedy rozpor v periodicitě mezi kontrolním hlášením a přiznáním k DPH, přitom jsou v těchto výkazech zpracována stejná data a musí existovat soulad mezi těmito výkazy.
Kaskáda nezavádí nějaký nový typ období pro kontrolní hlášení, neboť by to nebylo dostatečným řešením a vznikající rozpory ve výkazech by se stejně obrátily proti uživateli systému. Uvedenou situaci tedy Kaskády řeší tak, že období DPH jsou měsíční, takto se s nimi pracuje v hlavičkách dokladů, takto je na jejich základě generováno kontrolní hlášení a pouze přiznání k DPH je následně možno vykonat čtvrtletně, což znamená, že program použije data ze tří samostatně existujících období v systému a vygeneruje příslušný výkaz, stejně tak tato kumulovaná data ze tří období použije pro automatickou tvorbu zúčtovacího dokladu.

Životní cyklus období DPH

Příbuzná témata: