DPH - krácení nároku na odpočet daně / vypořádací koeficient

Koho a jakých plnění se krácení nároku na odpočet daně týká

Krácení nároku na odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění se podle zákona o DPH §76 týká všech plátců daně, kteří použijí přijaté zdanitelné plnění v rámci svých ekonomických činností jak pro plnění s nárokem na odpočet daně, tak pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku i mimo tuzemsko. V tomto případě mají nárok na odpočet daně pouze v krácené výši odpovídající rozsahu použití pro plnění s nárokem na odpočet daně.

Skutečná výše odpočtu daně za tato přijatá plnění se vypočte jako součin

Kdy se krácení nároku na odpočet daně musí provádět

Krácení nároku na odpočet daně na vstupu se musí provádět v rámci každého přiznání k DPH.

Ve všech obdobích kromě posledního DPH období roku se používá tzv. zálohový koeficient, kterým se krátí nárok na odpočet v jednotlivých obdobích DPH.

V přiznání k DPH za poslední DPH období roku se pak provede vypořádání daně za celý rok pomocí vypořádacího koeficientu, jehož výpočet je uveden níže.

Co je to krátící koeficient a jak se počítá / stanovuje

Jakým způsobem Kaskáda pracuje s krácením nároku na odpočet daně

Kaskáda samozřejmě podporuje tento režim kráceného nároku na odpočet daně.

Příbuzná témata: