Evidenční listy důchodového pojištění note_blue.jpg(995 b)

Legislativa

Evidenční list důchodového pojištění (ELDP) je zaměstnavatel povinen vypracovat všem svým zaměstnancům buď za právě uzavřený rok (nejpozději do dubna), nebo při ukončení pracovního poměru (nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu údajů do ELDP nebo ode dne svého zániku, případně 8 dnů ode dne obdržení výzvy orgánu sociálního zabezpečení).
Pokud jde o výstup za právě uzavřený rok, pak mluvíme o tzv. Ročním evidenčním listu důchodového pojištění (RELDP).

ELDP jednotlivých zaměstnanců

Pro každého zaměstnance, kterému mzdová účetní vypracovává ELDP, musí vstoupit do karty Kmenová (personální data) / Pracovní poměr(y) / ELDP a zde vytvořit EDLP.

Rozsah období

Před tvorbou nového záznamu pro ELDP je nutno určit rozsah období, za která se budou data do ELDP generovat a to určením koncového mzdového období.
Počáteční období program stanovuje automaticky na počátek roku, ve kterém se nachází koncové období.

Uživatel ovlivňuje pouze koncové období tím, že si zvolí příslušné pracovní období. To přitom musí být ve fázi Uzavřeno, jinak program sám vyhledá nejbližší předchozí období, které tuto podmínku splňuje a bude jej pro generování dat ELDP považovat za období koncové.

O skutečném rozsahu období vás program informuje v "potvrzovacím dialogu" před samotným generováním dat.

V rámci stanoveného rozsahu období pak program pro konkrétní pracovní poměr hledá datumy skutečného počátku a konce, pro který má generovat data ELDP. Tato data buďto odpovídají počátečnímu a koncovému období nebo jsou posunuta "dovnitř intervalu", pokud pracovní poměr začal později nebo skončil dříve.

POZOR!!! Pokud pracovní období ještě neexistovalo, přidržte při zadání nového záznamu klávesu <Shift> (viz. dále).

Vytvoření ELDP

Mzdová účetní musí u každého zaměstnance, kterému vypracovává ELDP, vstoupit do karty Kmenová (personální data) / Pracovní poměr(y) / ELDP a zde

Export ELDP

Přehled všech vytvořených záznamů pro ELDP

V modulu Mzdy je k dispozici přehled všech vytvořených záznamů pro ELDP v kartě Výstupy / ELDP.

Pokud mzdová účetní provádí export hlášení u jednotlivých zaměstnanců, pak má již vše hotovo a na této kartě si jen může ověřit, že opravdu všechny záznamy jsou označeny jako odeslané. Pokud některý ze záznamů není označený jako odeslaný a přesto ho má vyexportovaný, musí stav zpracování změnit na kartě příslušného zaměstnance (v tomto místě není možná žádná editace).

Pokud neprovádí exporty u jednotlivých zaměstnanců a chce je provádět dávkově v tomto místě, pak:

Vyloučené doby v ELDP

Vyloučené doby, které se zapíšou do evidenčního listu pochází z nepřítomností a při zpracovávání ELDP je možné se na ně podívat na podkartě evidenčního listu. Zde jsou vypsány nepřítomnosti, které se započtou jako vyloučená doba.

Vyloučené doby jsou zde jen do konce pracovního poměru. Aby byl výčet vyloučených dob v pořádku, je potřeba při skončení pracovního poměru ukončit probíhající nepřítomnost, která je vyloučenou dobou (jedná se především o nemoc) a novým zápisem zapsat její pokračování.

Příbuzná témata: