ISPV - informační systém průměrného výdělku note_blue.jpg(995 b)

Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku je součástí programu statistických zjišťování, který vydává Český statistický úřad před začátkem každého kalendářního roku ve Sbírce zákonů ČR.
Pokud je organizace vybrána ke statistickému hlášení ISPV, musí pravidelně odesílat příslušné soubory elektronickou poštou nebo na disketě zpracovateli, kterým je firma TREXIMA, spol. s r.o.
Podrobné informace o ISPV jsou uvedeny na stránkách www.ispv.cz.

Kaskáda statistiku ISPV podporuje, ale je nutno tuto podporu zapnout v Globálních parametrech (viz. dále).
Po zapnutí podpory ISPV je na uživateli dále pouze

Exporty dat se provádí po ukončení každého čtvtrtletí

Zapnutí podpory ISPV v Kaskádě

V Kaskádě je v parametrech standardně podpora ISPV vypnutá.
Proto je pořeba v momentě, kdy jste firmou TREXIMA, spol. s r.o. vyzváni ke statistickému hlášení ISPV, nastavit v konfiguraci mezd / Globální parametry údaj Podpora ISPV na hodnotu 1.

Po nastavení tohoto parametru uzavřete modul Mzdy (nebo celý program Kaskáda) a znovu jej otevřete.

Po otevření programu se již v uživatelském rozhraní zobrazí části důležité pro ISPV

Číselníky v modulu Mzdy a ISPV

Pro účely ISPV jsou v tabulce číselníků skupin údaje, jako je např. údaj vyjadřující, zda se jedná o ostatní osobní náklady (OON) a nebo zda se jedná o mzdu z pohledu ISPV.

Tyto údaje jsou nastaveny vývojovými pracovníky a uživatelsky je nelze modifikovat. Jsou však k dispozici k nahlédnutí v modulu Mzdy / Konfigurace mezd / Skupiny druhů (sloupce "Mzda ISPV" a "Ost.os.nák.".

Příplatky za přesčasy

Samostatným tématem jsou příplatky za přesčasy. Pro tyto příplatky není v Kaskádě vytvořena žádná speciální skupina, avšak pro účely ISPV je tyto příplatky nutno odlišit od ostatních příplatků.
Toto odlišení se provádí na základě názvu. Je tedy zcela přirozené a ve většině případů není nutno nic dělat, pouze si ověřte, že ty druhy mezd, které používáte jako příplatky pro přesčasy, obsahují ve svém názvu slovo přesčas nebo přesčasy a naopak, že žádné jiné příplatky takovéto slovo ve svém názvu neobsahují.

Data pracovního poměru nutná pro ISPV

Vyplnění dat ISPV je nutné pouze v případě, že máte v konfiguraci mezd na kartě globální parametry zapnutou podporu ISPV.

Popis jednotlivých atributů je uveden v kapitole Pracovní poměr.

Generování dat pro export

Po uzavření čtvrtletí (přechod do fáze uzavřeno u 3,6,9 a 12 měsíce) vygenerujete statistiku na kartě Výstupy / Výsledky za celou organizaci / Statistika ISPV.
Podrobný postup najdete v kapitole Export, kontrola a odeslání dat ISPV.

Příbuzná témata: