Intrastat

Co je to Intrastat

Intrastat je systém pro sběr statistických údajů o pohybu zboží mezi členskými zeměmi Evropské unie, který vychází z měsíčních výkazů vyplněných firmami.

Zprovoznění Intrastatu

V případě, že chcete v Kaskádě zprovoznit Intrastat, je k tomu nutný zásah servisního technika, který zajistí, aby byly údaje ve Výkazu pro Intrastat (dále Výkaz) úplné a správné.

Dále musí být splněny tyto podmínky:

Splnění těchto podmínek zpřístupní ve stromě složek v modulu Doklady uzel Intrastat.

Kromě nastavení konfigurace, šablon složek typu Intrastat a překódování číselníků "Způsob dopravy" a "Dodací podmínky", je třeba s technikem dořešit konkrétní detaily způsobu použití a tvorbu exportních definic.

Podpora Intrastatu v Kaskádě

V Kaskádě jsou (mohou být) veškerá data potřebná pro vyplnění Výkazu.
Základem pro tvorbu hlášení pro Intrastat jsou dodací listy přijaté z EU či vydané do EU. Data z dodacích listů jsou obohacena o další údaje z nákupních či prodejních dokladů a dále z produktů a kontaktů.
Důležitým faktorem je také úplnost a správnost použitých číselníků.

Samotný Výkaz pro Intrastat je prezentován speciálním druhem složky, do které se příslušné dodací listy zařazují. Zařazování do složek neprobíhá automaticky, ale záleží na uživateli, zda daný dodací list do složky zařadí.
Tyto složky mají za úkol sdružit a zastřešit jednotlivé měsíce s hlášením a dávají celému celku specifickou funkčnost.

Zařazení dodacího listu do složky typu Intrastat

Každý dodací list může figurovat nejvýše v jedné složce typu "Intrastat". Jeho propojení do složky je možné provést dvěma způsoby:

Složka typu Intrastat

Pro práci s daty pro Výkaz slouží tyto dokladové složky, které sdružují data pro jednotlivé měsíce. Tyto složky najdete v modulu Doklady, kde je ve stromě složek uzel Intrastat, který obsahuje dvě podsložky "Intrastat - měsíce Uzavřené" a "Intrastat - měsíce Otevřené". V nich je pak možné vytvářet již nové složky pro konkrétní měsíce.

Úpravy Výkazu pro Intrastat

Data pro Výkaz jsou k dispozici ve složkách uzlu "Intrastat - měsíce otevřené", kde je možné se na tato data podívat, zrevidovat, případně upravit. Pro pohled na data je nejvhodnější použít prohlížeč složky dokladů, kde na kartě Intrastat je seznam všech řádků všech dodacích listů, které jsou do složky zařazeny. Pro úpravu dat je pak potřeba vyvolat prohlížeč dodacího listu a v něm data pro Intrastat na příslušném řádku ručně opravit. Ruční opravy provádějte jen vyjímečně, je jistější provést opravy přímo u produktů, dodacích listů,...
Z jednotlivých řádků je možné prokliknutím zobrazit příslušné prohlížeče a provést případné změny. Na rozdíl od změn, které jsou provedeny v prohlížeči Řádku dodacího listu na kartě Intrastat, nejsou změny provedené v prohlížeči produktu nebo hlavičce dodacího listu automaticky promítnuty do zobrazených dat pro Výkaz. Pro promítnutí takto provedených změn je nutné spustit přegenerování (Reset) buď jednoho řádku, celého dodacího listu nebo všech dodacích listů ve složce. Všechny dříve ručně provedené změny v údajích pro Intrastat tak budou nahrazeny strojně získanými údaji ze systému. Ruční změny bude nutné opět provést ručně, proto je nedoporučujeme.

Data Výkazu pro Intrastat

Pro přesné a efektivní zpracování hlášení je potřeba dodržovat určitá pravidla, kterými se budou řídit příslušní zaměstnanci. Jde především o data, která jsou uvedena v dodacích listech a produktech. Pro lepší představu o tom, odkud se data čerpají a na která data by se mělo dbát především, uvádíme výčet informací rozdělených podle toho odkud se získávají:

Export dat pro Intrastat

Kaskáda umožňuje vyexpoprtovat data pro Intrastat ve formátu .CSV, který umí načíst program IDES-CZ, dodávaný Generálním ředitelstvím cel ve spolupráci s Českým statistickým úřadem a který je k dispozici na stránkách Ministerstva financí České republiky.

Samotný export dat pak provedete pomocí dialogu vyvolaného z menu Soubor / Export Zde program nabídne všechny exportní metody dostupné pro složku dokladů. Je tedy potřeba vybrat si tu správnou, která je pojmenovaná Export dat pro IDES-CZ (*.CSV). Pak už jen stačí vybrat umístění pro uložení souboru a provést uložení.
Takto vyexportovaný soubor je již možno importovat do pořizovacího programu IDES-CZ.

Během exportu program

Příbuzná témata: