Průměr pro náhrady

Jde o hodinovou sazbu, stanovenou pro určitý pracovní poměr, která slouží v určitém období pro výpočet různých náhrad (především dovolené, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost apod.) a stanovuje se buďto z výdělku v minulém rozhodném období nebo z pravděpodobného výdělku.

Nepoužíváme pojem "Průměrný výdělek", ten může být z různých úhlů chápán různě, proto se mu v tomto kontextu vyhýbáme. Je ponecháván pro různé statistiky apod.

Legislativa

Průměrný výdělek se zjišťuje pro pracovněprávní účely. Zjišťování průměrného výdělku je stanoveno zákoníkem práce.

Citace z prováděcích předpisů:

Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, používá se výdělek pravděpodobný. Pravděpodobný výdělek se zjistí z hrubé mzdy, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popř. z hrubé mzdy, které by zřejmě dosáhl.

Výše uvedené pravidlo o způsobu zjištění pravděpodobného výdělku je v zákoně formulováno jen rámcově, přičemž je vhodná konkretizace v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisu.

Ta může s ohledem na způsob odměňování u zaměstnavatele např. stanovit, kdy se bere v úvahu mzda, které zaměstnanec od začátku rozhodného období skutečně dosáhl (např. alespoň 10 dnů). Zákon totiž preferuje zjištění pravděpodobného výdělku ze skutečně dosažené mzdy.

Pravděpodobným výdělkem nemá být zaměstnanec ani poškozen, ani zvýhodněn. Má vyjadřovat co nejvyšší možnou míru reálnosti.

Zdroje informací v Kaskádě

Principy práce s průměrem pro náhrady

Příbuzná témata: