Smluvní vztah note_blue.jpg(995 b)

Je to základní atribut pracovního poměru, který podstatně ovlivňuje různé algoritmy, probíhající při zpracování dat tohoto PP.

Určuje typ smlouvy mezi firmou a zaměstnancem, na jejímž základě zaměstnanec vykonává práci a pobírá mzdu nebo jiné peněžní plnění. Důležitým rozlišením je, zda práce jsou prováděny v rámci zákoníku práce nebo mimo zákoník práce a pokud je to v rámci zákoníku práce, pak zda je to v rámci pracovního poměru nebo mimo pracovní poměr. Podrobnosti jsou uvedeny dále u popisu jednotlivých variant smluvního vztahu.

Možnost změny smluvního vztahu

Smluvní vztah lze u pracovního poměru změnit pouze do té doby, než existuje první uzavřená výčetka tohoto pracovního poměru (tedy výčetka v uzavřeném období).

Pokud ještě situace tuto změnu umožňuje, provedete ji v kartě Kmenová data / Pracovní poměr(y) a při uložení systém v případě potřeby provede synchronizaci v rámci rozpracované výčetky. Později již tento údaj nebude možné nikdy změnit.

Pokud v reálném životě dojde ke změně smluvního vztahu, představuje to nový pracovní poměr a je nutné dosavadní pracovní poměr ukončit a vytvořit pracovní poměr nový s novým požadovaným smluvním vztahem.

Vztah smluvního vztahu a charakteristik SP/ZP

Charakteristika SP a charakteristika ZP jsou dalšími základními atributy pracovního poměru, přičemž pouze některé vzájemné kombinace jsou smysluplné.

Při zadání smluvního vztahu v kartě Kmenová data / Pracovní poměr(y), v okamžiku odskoku z comba Smluvní vztah, přednastaví program charakteristiku SP a charakteristiku ZP na hodnoty, které jsou pro daný typ smluvního vztahu nejběžnější. V naprosté většině případů není nutno dále nic měnit.

Následnou kontrolu smysluplnosti kombinace smluvního vztahu a charakteristik SP/ZP provádí při ukládání databázový server. Ve výjimečných případech se může stát, že se v uživatelském rozhraní podaří nastavit nesprávnou charakteristiku, určitě to však odmítne databázový server při ukládání.

Kromě toho, že program podle smluvního vztahu přednastaví výchozí hodnotu charakteristiky SP a charakteristiky ZP, zároveň v tom okamžiku také upraví výčet položek v příslušném combu a nabídne pouze ty, které jsou se smluvním vztahem konzistentní.

Použitelnost kombinací v různých mzdových obdobích

Vzhledem k vývoji legislativy může nastat situace, kdy některá dosud platná kombinace smluvního vztahu a charakteristik se od určitého období stane neplatnou. Např. mezi roky 2011 a 2012 dochází ke změně v oblasti dohod o provedení práce, změny se týkají odvodů pojištění a jiných aspektů a ČSSZ také vydává nové formuláře, ke kterým je potřeba definovat poněkud odlišnou množinu charakteristik SP.

Z toho důvodu se může stát, že dosavadní kombinace je neplatná a program při práci v období, ve kterém již platnost skončila, na takovéto pracovní poměry při přepočtu upozorní, označí je jako chybové. Následně pak program dovolí uživateli to, co jinak nedovolí a to je změna charakteristik v průběhu existence pracovního poměru.

Další aspekty smluvního vztahu

Volbou smluvního vztahu zároveň ovlivníte vynucování zadání některých údajů.
Pokud např. zvolíte Pracovní poměr program automaticky předpokládá, že vyplníte i měsíční nebo hodinovou sazbu a týdenní fond pracovní doby a tuto skutečnost vyžaduje.
Pokud zvolíte "Dohodu o provedení práce" vynuluje se nárok na dovolenou.

Konkrétní varianty smluvního vztahu

Příbuzná témata: