Vlastní poštovní adresy – použití pro tisk note_blue.jpg(995 b)

Z hlediska legislativy se pro poštovní adresy používají následující názvy

Definice sídla fyzické i právnické osoby

Adresa sídla spolu s identifikačním číslem zákonným způsobem identifikují každý podnikatelský subjekt. Sídlo u fyzické osoby má stejný význam jako sídlo u právnické osoby. Jedná se tedy o údaj jedinečný, podnikatel (fyzická i právnická osoba) může mít jen jedno sídlo, byť je nositelem vícero živnostenských oprávnění.

Sídlem právnické i fyzické osoby (definici je v Předpise č.89/2012Sb. / Nový občanský zákoník - Díl 5 - Podnikatel dle § 429 ), je adresa, kde osoba skutečně sídlí, tedy místem, kde je umístěna její správa a kde se může veřejnost s podnikatelem stýkat. Jedná se o adresu, na kterou správní orgány doručují písemnosti (viz. ustanovení § 20 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád).
Každou změnu sídla je podnikatel povinen oznámit příslušnému živnostenskému úřadu.

Pojem "Místo podnikání" u FO (platné do konce roku 2012)

Do konce roku 2012 používal zákon pro právnické osoby pojem sídlo, aniž jej však blíže vymezoval. Pro fyzické osoby bylo určeno místo podnikání, které bylo vymezeno velmi nepřesně a neodpovídalo obsahu a terminologii Prováděcího Nařízení (EU) č. 282/2011. Novela zákona o DPH účinná k 1. lednu 2013 přinesla ustanovení, která se týkají sídla, do zákona o DPH.
S touto změnou souvisí i změna formulace v definici pojmu provozovna a ustanovení tzv. pasivní provozovny, které rovněž vymezuje Prováděcí Nařízení (EU) č. 282/2011.
Pojem sídlo se od roku 2013 použije jak pro právnickou, tak pro fyzickou osobu.

Bydliště fyzické osoby

Pokud jste jako uživatel Kaskády podnikající fyzickou osobou (OSVČ), pak existuje ještě jedna poštovní adresa, která je nutná pro účely některých tiskových sestav. Jedná se o adresu trvalého bydliště. V řadě situací samozřejmě může být totožná s místem podnikání, ale v tomto kontextu ji chápejme opravdu jako místo trvalého bydliště v rámci přihlášky k trvalému pobytu v městském nebo obecním úřadu.

Situace, ve kterých bude tato adresa použitá, jsou zřejmé z tabulky na konci této kapitoly.

Místo, ze kterého Kaskáda adresu trvalého bydliště čerpá, je prohlížeč osoby - majitele organizace, tedy té osoby, která je uvedena jako "Majitel organizace" na kartě Další parametry v prohlížeči vlastní organizace (jde o vazbu "Osoba je primárním majitelem organizace" s vlastní organizací). V prohlížeči osoby je to pak adresa uvedená v první kartě nadepsaná "Trvalé bydliště".

Zadání vlastních poštovních adres

V Kaskádě lze pro každou organizaci zadat v prohlížeči kontaktu tyto dvě poštovní adresy a platí to i pro vlastní organizaci.

Zadání můžete provést v prohlížeči vlastní organizace, který můžete otevřít např. v menu Konfigurace / Vlastní organizace.

Program v názvu záložek uvádí příslušné titulky ( Sídlo, Provozovna).

Kaskáda používá vaše poštovní adresy způsobem, popsaným v následující tabulce.

Kromě automatického použití jedné nebo druhé poštovní adresy v určitých situacích je i možnost pro vaše vlastní ovlivnění některých tiskových výstupů. Vrcholový administrátor totiž může jednu z vašich poštovních adres nastavit jako výchozí, toto nastavení se projeví v situacích, které jsou zřejmé z následující tabulky.

Použití vlastních poštovních adres pro tiskové výstupy

Rozhodnutí o tom, kterou poštovní adresu má Kaskáda použít v které tiskové sestavě, se řídí následující tabulkou:

Účel Tiskovina Právnická osoba Fyzická osoba
 Obchodní listiny  Daňový doklad – dodavatel (naše organizace)
 Faktura, Dodací list,
 Zálohový list, Zápočet, Pokladní doklad,
 Smlouva, Objednávka, složenky,
 záhlaví a hlavička tiskových sestav, ...
 Sídlo  Sídlo
 Finanční úřad  Výkazy DPH, Rozvaha,
 Výkaz zisku a ztráty,
 Vypořádací koeficient ř. 560
 Sídlo  Bydliště
 OSSZ  Přehled o výši pojistného  Sídlo  Bydliště
 Zdravotní pojišťovny  Přehled o platbě zdravotního pojištění  Sídlo  Bydliště
 Pracovní úřad  Potvrzení pro účely podpory v nezaměstnanosti  Sídlo  Bydliště
 Běžná poštovní agenda
(doručovací adresa)
Dopisní obálka – odesílatel,
formuláře pro poštu
Výchozí (vaše konfigurace)
(obvykle provozovna)
Výchozí (vaše konfigurace)
(obvykle provozovna)

Příbuzná témata: