Karta Šablony (konfigurace) note_blue.jpg(995 b)

Smysl karty

Tato karta slouží k manipulaci se šablonami určitého druhu objektu.
Jedná se o vytváření, editaci a mazání šablon, ale také o modifikaci jejich popisu a nastavování práva použití jednotlivých šablon.

Pro práci v této kartě je potřebná znalost problematiky šablon, podrobně je popsána v sekci datová architektura Kaskády v kapitole Šablony.

Kde je k dispozici

Přístup k této konfigurační kartě je možný ze dvou různých míst v uživatelském rozhraní:

Za jakých podmínek je k dispozici

Možnost změn má pouze vrcholový administrátor a/nebo administrátor šablon a číselníků.

Hlavní části

Funkce dostupné na panelu nástrojů

Strom.ico(1 kb)

Zobrazení šablon pro podtřídy

 

Tímto tlačítkem lze přepnout formu zobrazení, buďto včetně šablon podtříd nebo pouze šablony jedné třídy.

Důležité je, že v případě zobrazení včetně podtříd, nejsou následně dostupné funkce pro změnu pořadí, určení výchozí šablony ani pro zadávání nové šablony. Jedná se tedy spíše o informativní režim, který umožní rychlý přehled všech šablon daného druhu i jeho poddruhu.

Sipka_nahoru.ico(1 kb)

Posun šablony o pozici výše

 

Ve výše citované kapitole Šablony je vysvětlen princip zobrazovacího pořadí šablon. Změny pořadí provedené zde (v této kartě) budou mít vliv na zobrazovací pořadí v dialogu Volba předlohy pro všechny uživatele, kteří mají ve svých uživatelských preferencích u volby Způsob setřídění šablon v dialogu Volba předlohy nastaveno Pořadí v globální konfiguraci.

Sipka_dolu.ico(1 kb)

Posun šablony o pozici níže

 

Platí totéž co v minulém bodě, ale jde o posun dolu.

Sablony.ico(1 kb)

Nastavit šablonu jako výchozí pro danou třídu

 

Ve výše citované kapitole Šablony je vysvětlení principu výchozích šablon. Nastavením výchozí šablony v této kartě je určena výchozí šablona pro všechny uživatele. Bude tedy uplatněna v případě, že si uživatel nenastaví jako výchozí šablonu některou jinou.

Novy.ico(1 kb)

Vytvořit novou šablonu

 

Při použití této funkce:

 • Kaskáda otevře prohlížeč příslušného druhu v režimu zadávání nového objektu. Hlavní menu prohlížeče je přitom zobrazeno poněkud odlišným způsobem, aby bylo na první pohled zřejmé, že zadáváte šablonu a nikoliv běžný objekt.

 • Po vyplnění dat v příslušné šabloně a zavření prohlížeče, dojde k zaměření pole v pravé části této karty, kde je nutno vyplnit název šablony. Tento název bude později figurovat v nabídce šablon při práci s dialogem Volba předlohy. Kromě toho lze vyplnit popisný text a tlačítkem v panelu nástrojů Ulozit.jpg(1 kb)provést definitivní uložení šablony.

 • Program Vás následně upozorní na potřebu nastavení práv. Je to proto, že v okamžiku vytvoření nové šablony, má právo použít tuto šablonu pouze ten, kdo ji vytvořil. To můžete snadno zkontrolovat v seznamu uživatelů pravé dolní části této karty. Použijte proto tlačítka, která jsou zde k dispozici a nastavte právo použít šablony podle vašich požadavku.

Editovat.ico(1 kb)

Editace

 

Tato funkce má dvě podfunkce:

 • Editace šablony - obsah

  Jde o editaci skutečného obsahu šablony v prostředí prohlížeče příslušného druhu. Zde je tedy možno měnit hodnoty, které budou později využity jako předloha pro vytváření nového objektu.

 • Editace šablony - popis

  Tato funkce umožňuje editovat následující pole

  • Název a popis šablony, který bude zobrazen v dialogu Volba předlohy.

  • Výchozí tisková definice
   Pokud pro příslušný druh objektu existuje více tiskových sestav, pak je možné pro každou šablonu tohoto druhu zvolit jinou výchozí tiskovou sestavu, která bude mít přednost před výchozí šablonou datové třídy.

  • Výchozí definice exportu
   Tento nepovinný údaj lze vyplnit, pokud chcete pro objekty vzniklé z této šablony určit výchozí exportní definici jinak, než jak je určena výchozí definice tiskové sestavy.
   Pokud u šablony není nic definováno, je jako výchozí definice exportu použita ta, která je v pořadí první. Pořadí není možné uživatelsky měnit, určuje ho tým vývojových pracovníků Kaskády.

  • Výchozí scénář

  • Druh šablony
   Tento údaj slouží pro speciální účely. Možné hodnoty jsou:

   • U - tuto hodnotu lze použít u šablon druhu Komunikace, pokud tyto šablony mají sloužit jako platební upomínky. Nastavením hodnoty U docílíte toho, že šablony budou nabídnuty v dialogu Volba předlohy při výběru výchozí platební upomínky v kartě Platební kalendář.

Ukončení nebo odvolání editace se provádí obvyklým způsobem.

Smazat.ico(1 kb)

Smazat šablonu

 

Tato funkce provede skutečné odstranění šablony z Kaskády. Projeví se tedy všem uživatelům, tato šablona následně nebude k dispozici pro použití.

Podkarty

Změna šablony u již existujícího objektu

Za určitých okolností je potřeba u již vytvořeného objektu změnit šablonu, ze které byl objekt vytvořen. Kaskáda tuto funkci umožňuje v dialogu Vlastnosti objektu na kartě Obecné, za předpokladu, že jste vrcholový administrátor a/nebo administrátor šablon.

Příbuzná témata: