Kurzový přepočet párovatelných dokladů se zůstatkem v cizí měně

Cíl případu použití

U neuhrazených dokladů v cizí měně přepočítat zůstatek v národní měně kurzem, který je k danému datu přepočtu platný. Obvykle je tento přepočet prováděn jedenkrát do roka a to k 31.12. kurzem, který k tomuto datu vyhlásí ČNB.
Na základě vnitrofiremních předpisů a postupů je možné tento přepočet provádět častěji, např. každý měsíc. Doporučujeme dělat zúčtování "k datu" opravdu vždy co nejdřív po tomto datu.

Předpoklady ( výchozí situace )

Postup práce

Výsledek a závěrečná kontrola

Výsledkem této činnosti bude existence interního dokladu, který má v obsahu řádky, které jsou párovacími položkami na párovatelné doklady v měně, která je uvedena v hlavičce interního dokladu. Částky, uvedené v obsahu, tvoří kurzové rozdíly párovaných dokladů. O tuto hodnotu se změní (sníží / zvýší) hodnota v národní měně uvedených párovatelných dokladů.

U dokladů lze ověřit, že zůstatek dokladu v cizí měně ke zvolenému datu, přepočtený správným kurzem platným k tomuto datu odpovídá hodnotě tohoto dokladu v národní měně. Příslušný zůstatek dokladu k požadovanému datu lze zobrazit v kartě Párování / Párování jak v cizí, tak v národní měně.

Poznámka:

V dokladu s nastavenou specializací "Zúčtování kurzových rozdílů" můžete také vytvářet řádky ručně, v tom případě je na vás určení správné částky. Částku si sami musíte spočítat jako rozdíl nového ocenění a současného ocenění faktury. Je-li zůstatek záporný, jde o kurzový zisk, je-li zůstatek kladný, jde o kurzovou ztrátu.
Výše popsaný postup automatické tvorby řádků je určitě pohodlnější.

Příbuzná témata: