SQL objekty "na míru" note_blue.jpg(995 b)

Tato kapitola popisuje konvence pojmenování SQL objektů (procedur, dotazů, ...), které jsou vyjmuty z aktualizace datových struktur, aby nedošlo k jejich přepsání.

Existuje možnost vyladit některé chování Kaskády blíže požadavkům jejich uživatelů. Jde o úpravy objektů na 602SQL serveru, které byly vývojáři vytipovány a upraveny tak, aby je bylo možné u uživatelů měnit v závislosti na jejich potřebách.
Aby po proběhnutí aktualizace nedošlo k přepisu provedených úprav, byly vyjmuty z aktualizačního mechanismu. Tyto objekty se během následných aktualizací nemění.
Jde o objekty, které jsou v databázi uloženy ve složce Custom_Ext a jejichž názvy začínají na U_ případně UU_.

POZOR:

Všechny ostatní objekty, které nezačínají prefixem U_ nebo UU_ se při aktualizaci přepisují. Pokud tedy upravíte jejich obsah, při další aktualizaci o tyto úpravy nenávratně přijdete.


Upozorňujeme, že v případě chybně vytvořeného či upraveného objektu (neoptimalizaci použitého dotazu, nedomyšlení některých situací, apod.), může dojít k zahlcení serveru a v horším případě i k pádu serveru, což je velmi nežádoucí.
Uživatelem vytvořené nebo upravené objekty jsou zcela v jeho kompetenci a je za ně v plném rozsahu zodpovědný.