Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Objednávky a dodací listy - vyřešené úpravy

Vyřešené úpravy dle oblastí funkčnosti / Objednávky a dodací listy - vyřešené úpravy
 • Je provedena úprava funkce "Promítnout řádek do obj. dod."  >>>

  Doposud, když se naplnila objednávka výroby položkami, které se mají vyrábět a spustil se rozpad položek podle kusovníku, tak se u takto doplněných položek (rozpadem) nenabízely ceny při následném promítnutí řádků do objednávky k dodavateli.

  To je nyní opraveno, cena se přenáší i za výše zmíněné situace.

 • Číslo objednávky zákazníka bylo prodlouženo na 30 znaků  >>>

  Doposud byl počet znaků u čísla, pod kterým vede dokument druhá strana, pouze 22 znaků. To mohl být problém, protože některé státní instituce požadují 28 znaků.

  Nyní je toto číslo rozšířeno na max. možný počet 30 znaků.

 • V prohlížeči řádku objednávky od zákazníka jsou nyní vynechány 2 údaje při přejíždění pomocí klávesy <Tab>  >>>

  Při přejíždění po jednotlivých polích v prohlížeči řádku objednávky od zákazníka mohlo dojít k situaci, kdy uživatel omylem změnil účel dodávky ve chvíli, kdy byl napozicován na tomto combu. Pokud si změny nevšiml, mohl dané zboží třeba „prodat“ zdarma nebo mohlo dojít k jiným nedopatřením.

  Aby k tomuto nedocházelo, program údaj "Účel dodávky" při přejíždění pomocí klávesy <Tab> vynechá, podobně jako již dříve "Způsob zdanění". Pokud chcete hodnoty těchto údajů změnit, je nutné se na ně napozicovat pomocí myši.

 • Avizo o zaplacených zálohách objednávky se nově zasílá i prodejce a realizátorovi obj. a vlastníkovi ZL  >>>

  Doposud program automaticky avizoval související objednávku jeho vlastníkovi ihned při vystavení dokladu s úhradou zálohového listu.

  Nyní program programu odešle automaticky avízo i dalším osobám, a to

  • Prodejci objednávky
  • Realizátorovi objednávky
  • Vlastníkovi zálohového listu

  Samozřejmě, pokud je uživatel veden u více výše zmíněných pozic, program mu odešle avízo pouze jednou.

 • Je upraven režim vkládání produktů do objednávky k dodavateli z režimu "Produkty pro tvorbu obj.k dodav."  >>>

  Doposud program při vkládání produktů do objednávky k dodavateli (z režimu Produkty pro tvorbu obj.k dodav.), která je v jiné měně než CZK nezohlednil tuto skutečnost a vytvořil řádek v měně CZK.
  Nebyla to přímo chyba (částka byla vůči měně řádku vyčíslena správně), ale bylo to nepraktické, neboť v objednávce mohly figurovat řádky s různou měnou.

  Nyní program pro vložení řádku do objednávky použije měnu z hlavičky a provádí přitom přepočet ceny aktuálním kurzem měny příslušné objednávky.

 • Byla upravena metoda pro vyhodnocování řádků v objednávkách a dodacích listech pod minimální marží  >>>

  Tato úprava zpřesňuje informace poskytované uživateli, ale navíc u již vyřízných objednávek a dodacích listů zachovává v plynoucím čase a měnící se skladové ceně stále stejný výsledek kontroly marže.

  Dosud byla

  • jako prodejní cena používána vždy cena, která je uvedena v řádku objednávky od zákazníka (dále OZA) / dodacím listu vydaném (dále DLV) jako cena prodejní, bez ohledu na to, jaká cena je reálně použita ve faktuře vydané
  • jako nákladová cena používána buď aktuálně platná skladová cena, nebo nákupní předpoklad. K realitě ve skladových dokladech se nepřihlíželo

  Mohlo se tak stát, že při vystavování DLV (bez vystavené skl. výdejky) byla situace jiná, než pozdější situace, po vystavení skladové výdejky, nebo ještě později kdy se na skladové kartě mohly projevit další operace.
  Vliv na vyhodnocení řádků pod marží v obsahu OZA/DLV (i již vypořádaných a uzavřených) mohlo mít i od/vystavení jakéhokoliv skl. dokladu, který obsahoval příslušný produkt.

  Nově je prodejní i nákladová cena brána primárně z reálných prodejních resp. skladových dokladů, do nichž je řádek DLV/OZA promítnut.

  • Pokud je v reálném dokladu množství shodné s množstvím požadovaným v řádku OZA/DLV, pak
   jde výhradně o cenu z příslušného dokladu.

  • Pokud v reálném dokladu není množství shodné s množstvím požadovaným v řádku OZA/DLV, pak
   je příslušná cena spočtena poměrem z ceny a množství v reálném dokladu a množství, které zbývá naplnit do dokladu a prodejní cenou v obsahu OZA/DLV, resp. aktuální skladovou cenou platnou k datu uskutečnění OZA/DLV.

  • Pokud ještě neexistuje žádný řádek v reálném dokladu, pak
   je použita prodejní cena v obsahu OZA/DLV, resp. aktuální skladová cena platná k datu uskutečnění OZA/DLV.
   Toto byl dosud jediný způsob stanovení marže.

 • Je upraveno chování prohlížeče řádku objednávky/dodacího listu po změně produktu  >>>

  Nově je řešena změna produktu v obsahu objednávky výroby, ostatních situací se změna netýká.

  Dosud při změně produktu program reagoval na nastavení z první karty objednávky, zda se má nebo nemá doobjednávat do nějakého limitu ( nulového / minima / optima ) a upravil i příslušné množství v řádku objednávky.
  U objednávek výroby se však běžně stávalo, že množství, které se mělo vyrobit, vyšlo 0 a tím byl celý řádek rovnou vypořádán.
  Navíc se toto dělo nejen u vyráběných výrobků, ale i u položek z jejich kusovníku, které v objednávce vznikly spuštěním činnosti Generovat položky pro výrobní spotřebu.

  Nově je program upraven tak, aby u objednávek výroby v žádném případě nepřehodnocoval množství produktu. Pouze vyhodnotí a do řádku zapíše příslušnou kalkulační cenu nového produktu.

 • U objednávek je využita možnost automatického odeslání zásilky podle obecného mechanismu pro definice emailové šablony  >>>

  U objednávky k dodavateli po zaškrtnutí a uložení volby "Objednávka byla odeslána" a u objednávky od zákazníka po zaškrtnutí a uložení volby "Realizace je schválena" program automaticky nabídne odeslání zásilky podle obecného mechanismu pro definice emailové šablony u jakékoliv jiné šablony.

  Výchozí šablona zásilky pro odeslání objednávky byla v prohlížeči objednávky od zákazníka na kartě Další údaje zrušena.

 • Umožněno posunout počáteční datum dodání v řádcích objednávky dle pásma realizace  >>>

  Dosud, při změně "Předpokládaného / Požadovaného data dodání" v hlavičce objednávky, program zobrazil dialog s možností zvolit režim přepisu datumu v řádcích objednávky. Tento přepis ale neřešil datum počátku realizace v závislosti na zadaném pásmu pro realizaci zadaném v kartě Další údaje.

  Nově je program upraven tak, že v již dříve zmíněném dialogu je doplněna nová volba - zaškrtávací pole "Nastavit i počáteční datum dle pásma pro realizaci". Tato volba je ve výchozím stavu zaškrtnutá.

  Pokud je tato nová volba zaškrtnutá, pak program u všech položek v obsahu, které splňují v dialogu zvolenou podmínku, provede navíc oproti dosavadnímu stavu i přepis požadovaného data dodání do.

 • Je upravena podmínka pro přehodnocení prodejní ceny po změně množství v řádku OZA / DLV  >>>

  Dosud bylo možné v globální konfiguraci pouze zapnout nebo vypnout požadovanou funkčnost (Při změně množ. v obj.dod./zák. přepočítat cenu).

  Nově je možné po zapnutí funkčnosti ještě blíže specifikovat produkty, pro které přehodnocení cen provádět.

  Nově je podmínka řešena uživatelsky modifikovatelnou funkcí, takže ji mohou servisní technici upravit "na zakázku" podle potřeb každého uživatele Kaskády.

 • Úprava režimu pro objednávání, rozpočítávání rozbalného do nákupní ceny v závislosti na množství  >>>

  Ve snaze vytěžit z Kaskády co nejvíce informací a co nejvíce pomoci obsluze Kaskády jsme provedli úpravy, které umožní mnohem více využít data z ceníků od dodavatelů, které jsou do Externích ceníků a poté do "Nákupních ceníků" v Kaskádě načítány pomocí importu z externích datových souborů ( DBF, XML, apod. ).
  Cílem je, co nejvíce napomoci nákupčímu při stanovení objednací ceny v závislosti na množství objednávaného produktu.

  Pro zprovoznění některých funkcí, nebo datových toků bude možná potřeba zásah našich techniků (např. úprava importů), kteří vše nastaví dle vašich požadavků.

  Nákupní ceník

  V hlavičce ceníku nákupního přibyl údaj Výchozí částka pro rozpočítávání rozbalného
  Do historie prodejní ceny do sloupce "Sazba rozbalného" je zapsána v případě, kdy je tato hodnota nenulová a v historii prodejní ceny daného produktu je použita metoda "Rozpočet konstantní sazby".
  Výchozí hodnotou je 0.

  Do obsahu ceníku (do historie cen) přibyly nové údaje:

  • Metoda rozbalného s hodnotami

   • Rozbalné se nepočítá ( výchozí hodnota )
   • Rozpočet konstantní sazby
   • Nelze rozbalit (pouze celé balení)
   • Jiná jednotková cena pro rozbalené
  • Sazba rozbalného / Jednotková nákupní cena v případě rozbalení

   Význam hodnoty udává vedlejší (předchozí) údaj. Výchozí hodnotou je 0.

  Karta Cizí údaje v prohlížeči Produktu / Další

  Pokud je u daného dodavatele na katě cizí identifikace vyplněn údaj Balení, pak program tento údaj použije k výpočtu nákupní ceny od daného dodavatele.

  Pokud má být u produktu počítáno rozbalné a není objednáváno celé množství, program k nákupní ceně připočítá částku rozbalného, nebo použije nákupní cenu, která se má použít v případě objednání neúplného balení, v závislosti na zvolené metodě výpočtu rozbalného.

  Prohlížeč řádku objednávky, DL

  V Globání konfiguraci / Produkty / Základní parametry přibyla nová možnost "Při změně množ. v obj.dod./zák. přepočítat cenu".

  Při zapnutí této nové funkčnosti program vždy při změně množství v řádku provádí přehodnocení prodejní / nákupní ceny právě v zavislosti na množství.

  Tato nová funkčnost je dostupná v objednávkách k dodavateli i v objednávkách od zákazníka. Tímto způsobem je tak možné nabízet co nejpřesnější nákupní/prodejní cenu, když ta je závislá na množství.

  Pozor, v případě prodeje se nejedná o možstevní slevy. Ty jsou v programu řešeny jiným způsobem a funkčnost se zapíná jinou volbou.

  Úprava stanovení prodejní ceny

  Do mechanismu stanovení prodejní ceny, které většinou probíhá vyhledáním příslušné ceny v prodejním ceníku, je zabudována uživatelsky modifikovatelná funkce, která umožní programátorovi zasáhnout do stanovení výchozí prodejní ceny, která pak bude použita v objednávce/dodacím listu/faktuře.

  Tato uživatelsky modifikovatelná funkce se musí postarat o všechny akce související se stanovením finální prodejní ceny (např. modifikace případnými slevami pro daného aktéra), protože zjištění prodejní ceny touto metodou je předřazeno před všechny ostatní metody, kterými Kaskáda disponuje a standardní mechnismus pro stanovení prodejní ceny s touto cenou již nic neprovádí. Kaskáda ji použije tak, jak z funkce vyjde.

  Tím ovšem není vyloučena možnost ruční změny prodejní ceny, nebo dávková změna cen apod.

 • Úprava režimu "Produkty pro tvorbu objednávek k dodavatelům"  >>>

  V uživatelském rozhraní "Produkty pro tvorbu obj.k dodav.", které slouží pro snadné objednávání produktů, jsme provedli několik změn ve snaze lépe vyhovět požadavkům a potřebám našich uživatelů.

  Pro úplnost budiž řečeno, že data zobrazená v tomto prostoru jsou připravena funkcí, kterou lze pro konkrétního uživatele Kaskády upravit "na míru".

  Horní část s ovládacími prvky a tlačítky je upravená. Jsou tu některé nové prvky, některé byly zrušeny

  • Nově je tu pole "Cílová objednávka k dodavateli"

  • Po zvolení objednávky a opuštění pole, jsou k dispozici tlačítka

   • Vložit jeden ( <Shift + Enter> )

   • Vložit vše
    Toto tlačítka nahrazuje zrušené "Zapsat do objednávky" z nástrojového pruhu

  • Pod číslem objednávky je zobrazen dodavatel uvedený v objednávce

  • Při změně navrženého dodavatele a/nebo množství v konkrétním řádku, program automaticky přehodnotí nákupní cenu od dodavatele uvedeného v řádku a pro toto množství a zobrazí ji v tabulce v příslušném sloupci.
   Uživatel tak ihned vidí, jaká je cena, za kterou pak bude zapsán řádek do zvolené objednávky.

  Tabulka je obohacena o sloupec "Navržené množství NEzaokrouhlené na balení (přesné dle bilance požadavků)"

 • Je upraveno nastavování výchozího setřídění položek obsahu po refreši obsahu  >>>

  Při práci s položkami obsahu dokladu (či objednávky) se při různých činnostech (rozdělení řádku, klonování, ....) provádí refresh obsahu tabulky. Ten však dosud způsoboval, že se nastavilo "výchozí setřídění" položek, podle nastavení v konfiguraci druhů a tříd. Tím se však zrušilo aktuální setřídění, které mohl mít uživatel v tu chvíli nastavené jinak a to bylo nepříjemné.

  Nyní program výchozí setřídění nastaví při

  • otevření prohlížeče dokladu

  • přejetí na další objekt pomocí "špendlíku"

  • uložení hlavičky editovaného dokladu

  • kliknutí na tlačítko pro nastavení výchozího setřídění položek v panelu nástrojů

  Ve všech ostatních případech program ponechá aktuální setřídění položek.

 • Doladění preference "V prohlížečích DL/OBJ nutit k určení výchozího skladu"  >>>

  Dosud při zapnuté preferenci V prohlížečích DL/OBJ nutit k určení výchozího skladu program prováděl kontrolu při ukládání po editaci hlavičky dodacího listu nebo objednávky. Pokud účel dodávky v hlavičce předpokládá skladový příjem nebo výdej, pak se provede kontrola neprázdnosti údaje "Výchozí sklad" a uživatel je o případném nedostatku informován. Nijak se přitom neověřuje obsah, zda v něm vůbec nějaký skladovatelný produkt existuje.

  Nyní se kontrola provede

  • jak při ukládání rozeditované hlavičky (stejně jako dosud),
  • tak při vystavování dokladu,
  • program přitom ověří zda je v obsahu nějaký řádek se skladovatelným produktem s účelem dodávky vyžadujícím skladový doklad
   • pokud takový řádek v obsahu neexistuje, je to považováno za regulerní stav bez ohledu na (ne)prázdnost údaje "Výchozí sklad"
   • pokud takový řádek v obsahu existuje, zobrazí program varování ( není to považováno za neprůchozí chybu, lze pokračovat v činnosti, pokud to uživatel chce ).
 • Pro zjištění problémových položek při výdeji se nyní pracuje s datumem uskutečnění daného dokladu  >>>

  V obsahu dodacího listu vydaného, objednávky od zákazníka a objednávky výroby se lépe vyhodnocuje filtr Pouze položky s předpokl. problémem při výdeji.
  Doposud program zobrazoval problémové položky až k aktuálnímu datu.
  Nyní je limitní datum uskutečnění daného dokladu.

  Stejným způsobem byl upraven i tisk "Předpokládaný problém při výdeji".

 • Pro některé účely dodávky nyní program vynucuje soulad "hlava - obsah"  >>>

  Z logiky věci vyplývá, že některé účely dodávky nelze používat "chaoticky" , ale musí být splněna určitá pravidla.
  Příkladem může být Převod mezi sklady, kde je nutno, aby operace začínala dodacím listem (ten tvoří spojnici mezi výdejem z jednoho a příjmem do druhého skladu) a také aby byl daný účel dodávky použit jak v hlavičce dokladů, tak i v řádcích.

  Program dosud tato pravidla zajišťoval v určitých databázových rutinách "natvrdo", bylo to zapsáno do zdrojového kódu.

  Nyní je mechanismus zobecněn a řízen sloupcem v definiční tabulce, který mohou vývojáři nastavit dle potřeby. Zvyšuje to jistotu, že takové nastavení bude opravdu spolehlivě programem akceptováno za všech okolností.

 • V prohlížeči objednávky k dodavateli je doplněna adresa pro místo dodání  >>>

  Kaskáda nyní umožňuje v rámci objednávky k dodavateli přesněji definovat místo, kam má být dodávka doručena. Má to význam pro firmy, které mají více než jedno místo pro převzetí dodávek, například víc provozoven, výrobních hal apod.

  V prohlížeči objednávky k dodavateli je doplněna podkarta Poštovní adresa, ve které je
  • zobrazena aktuálně nastavená adresa a to buď

   • sídlo vlastní organizace, v takovém případě je zde zobrazen text Automaticky (řeší aplikace), nebo

   • konkrétní zvolená poštovní adresa

  • tlačítko Změnit místo pro dodání pro volbu konkrétní poštovní adresy

  Zároveň je provedena úprava tiskové sestavy objednávky k dodavateli, ve které je nově výše uvedená poštovní adresa pro místo dodání zakomponovaná.

 • Obecný rámec pro tvorbu převodových můstků pro import zákaznických objednávek  >>>

  V Kaskádě je vytvořen obecný mechanismus, který usnadňuje naprogramování převodového můstku mezi Kaskádou a nějakým dalším informačním systémem, od kterého je potřeba přebírat objednávky, jako je například eShop.

  V Kaskádě je naprogramován mechanismus identifikace produktů, kontaktů, adres a vytváření nových objednávek a kontaktů nad pracovními tabulkami, které svojí strukturou pokrývají běžné potřeby souborů s daty objednávek z různých systémů.
  Nyní tak postačuje jakýkoliv import souboru s objednávkou nasměrovat do těchto pracovních tabulek a spustit standardní importní metodu Kaskády.

  Tento mechanismus lze využít např. pro načtení objednávek pořízených na externím eshopu, nebo k importu objednávek od vašeho odběratele, který tyto objednávky vytváří ve svém systému apod.

  Zprovoznění importu s využitím tohoto nového mechanismu bude snazší a bezpečnější, než programovat individuální mechanismus pro každého klienta zvlášť. Není sice v silách samotného uživatele Kaskády tento import rozběhnout, je k tomu potřeba spousta znalostí "ze zákulisí", ale pracovníkovi technické podpory tento mechanismus usnadní práci a uživateli Kaskády tím urychlí a také zlevní samotné nasazení importu objednávek v jeho firmě.

  Samozřejmostí je, že i tento univerzální a obecně použitelný mechanismus umožňuje provedení programátorských úprav na míru konkrétního zákazníka.

  Před realizací jakéhokoliv importu neváhejte nejprve kontaktovat pracovníky naší technické podpory. Předejde se tím případným budoucím komplikacím, a/nebo zbytečně vynaloženému úsilí a financí při snaze realizovat něco, co není technicky možné.

 • Není dovoleno měnit předmět v řádku, který náleží do vystaveného dokladu  >>>

  Tato úprava ovlivňuje chování Kaskády pouze v případě, kdy je v Globální konfiguraci na kartě Kontakty zapnuta volba Rozšířená podpora evidence předmětů u kontaktů.

  Dosud bylo možné v řádku objednávky zaměnit předmět i v případě, kdy řádek figuroval v již vystaveném dodacím listu a dokonce i v případě, kdy náležel do vystaveného skladového dokladu nebo faktury.
  V těchto případech však původní předmět již měl změněn svůj stav a umístění. Takovými změnami mohlo dojít ke zmatkům v evidenci předmětů.

  Nově je v programu zabráněno změnám předmětu v řádku, který již figuruje v nějakém (libovolném) druhu dokladu, který je již vystaven.

 • V obsahu DL/OBJ lze nyní vložit všechny produkty z obsahu do K-schránky  >>>

  Pomocí klávesové zkratky <Ctrl+A> lze v kartě Obsah Dodacího listu / Objednávky vyvolat funkci, která v cyklu projedede celý obsah (přitom program respektuje uživatelem nastavené filtry) a všechny produkty, které v K-schránce nejsou, do ní vloží. Pokud nějaký produkt v K-schránce již figuruje, zobrazí program uživateli dotaz s volbou dalšího postupu.
  Jde o dávkové spuštění již existující funkce Vložit řádek (produkt) do K-schránky (klávesová zkratky <Ctrl+K>).

  Kromě toho jsou nově vizuálně odlišené řádky, u kterých již produkt v K-schránce figuruje.

<< začátek | < předchozí | 1/4 | další > | konec >>
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948692.