Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Předměty, majetek - vyřešené úpravy

Vyřešené úpravy dle oblastí funkčnosti / Předměty, majetek - vyřešené úpravy
 • Drobná vylepšení a automatizace činností při práci s majetkem  >>>

  Vyhodnocení údaje "Technicky zhodnoceno"

  Program nově vyhodnocuje zda jde o technické zhodnocení již při vytváření záznamu do Protokolu typu "Změna ceny" během zaúčtování dokladu.
  O technické zhodnocení jde, když je majetek již užíván a ke změně došlo v některém z následujících účetních období po předání do užívání.
  Během pořizování, ani v prvním roce užívání nejde o technické zhodnocení.
  Pokud je uživatel jiného názoru, než vyhodnotil program, stále má možnost od/nastavit tuto vlastnost daného řádku v kartě Protokol.

  Automatické přepočty odpisů

  Při změně údaje "Technicky zhodnoceno", nebo vložení nebo smazání záznamu, který je/byl technickým zhodnocením, program automaticky provede

  • přepočet všech existujících daňových odpisů následujících po daném záznamu
  • přepočet všech existujících účetních odpisů následujících po daném záznamu

  Změna v generování účetních odpisů souběžných s daňovými

  Program vždy generuje účetní odpisy až do posledního dílčího období, které v Kaskádě existuje a daný majetek má v tomto období nenulovou cenu.
  K malým komplikacím docházelo v případě, kdy byl u majetku generován účetní odpis v souběhu s daňovým odpisem a daňový odpis pro nějaké období neexistoval.
  V tomto případě program zobrazil chybové hlášení a pro úspěšné generování účetních odpisů bylo nutné vygenerovat nejdříve odpis daňový.

  Nově program v této situaci nezobrazí chybové hlášení, ale přeruší generování plánu odpisů a případné existující záznamy s plánem v následujících obdobích smaže.
  Na neexistující odpisy upozorňují kontrolní vyhledávací složky v modulu "Majetek". Navíc program brání v uzavření dílčího účetního období, pokud u nějakého majetku pro toto uzavírané období neexistuje zaúčtovaný záznam o odpisu (třeba i nulový).

  Zamezení editace výše odpisů

  V kartě Protokol není povolena editace plánu účetních odpisů v situaci, kdy jsou tyto vygenerovány v souběhu s daňovým odpisem.
  Program udržuje striktní soulad mezi daňovým a účetním odpisem.

 • Je možné odúčtovat záznam o pořízení majetku nezávisle na časové souslednosti záznamů  >>>

  Dosavadní pravidla

  Program při účtování i odúčtování dokladů, jejichž obsah směřuje na nějaký majetek kontroluje, zda nový, nebo rušený záznam v kartě Protokol, je časově tím posledním záznamem. Pokud nejde o časově poslední záznam, program zaúčtování, nebo odúčtování nedovolí a zobrazí příslušné chybové hlášení.
  Výjimku z tohoto pravidla tvoří zaúčtování záznamu o pořízení v případě, kdy je majetek stále ve fázi Pořizuje se.

  Nově

  Program je upraven tak, aby bylo možné i odúčtovat záznam o pořízení, pokud je majetek ve fázi Pořizuje se, nezávisle na časové souslednosti.

 • Je umožněno lépe nastartovat odpisy majetku odpisovaného před Kaskádou  >>>

  V prohlížeči majetku na kartě Základní parametry je nově k dispozici zaškrtávací pole, které slouží pro zadávání majetků, které byly pořízeny a odpisovány ještě před zaevidováním v Kaskádě.
  Zaškrtnutím tohoto pole sdělujete, že majetek byl technicky zhodnocen před zaevidováním do Kaskády.
  Údaj o počtu období odpisovaných před Kaskádou pak představuje počet období odpisovaných před Kaskádou po provedení posledního technického zhodnocení.

 • Kaskáda umožňuje pohodlné dávkové vynulování daňových odpisů  >>>

  V modulu Dlouhodobý majetek v menu Soubor / Generování daňových odpisů přibyla nová volba "Vynulovat daňové odpisy".
  Podobně, jako u předchozích voleb je tu možnost omezit toto nulování pouze na majetky, kde je souběh účetních odpisů s daňovými, nebo naopak, kde není souběh účetních odpisů s daňovými.

  Po zvolení příslušné možnosti program u příslušných majetků provede

  • vynulování daňových odpisů v uvedeném účetním období
  • a následně provede přegenerování všech následujících daňových odpisů, které v kartě Protokol u daného majetku existují
   ( vynulováním daňového odpisu dochází k posunu (prodloužení doby) odpisování, jako by odpis neexistoval )
  • a následně provede přepočet všech záznamů v kartě Protokol
 • Je upraven tisk "Tisk inventarizace evid. účtů majetku"  >>>

  Do tiskové sestavy Tisk inventarizace evid. účtů majetku byly doplněny informace o majetcích, které

  • jsou již v užívání a mají svůj příslušný evidenční účet

  • na konto těchto majetků je účtováno nějaké zhodnocení, které není zatím přeúčtováno na evidenční účet majetku, ale dosud je evidováno na jeho účtu pořízení. Jde o nevyrovnanou bilanci účtu pořízení, která je uvedena v prohlížeči majetku na kartě Účetní evidence / Základní parametry v boxu Forma evidence a aktuální stav.

  Tyto majetky s vyčíslenou bilancí účtu pořízení jsou uvedeny na konci sestavy.

  Aby bylo možné tyto majetky rozlišit, přibyl do sloupce "FE" druhý rozlišovací znak. Jeho vysvětlení je uvedeno v poznámce na konci sestavy.

 • Do procesu uzavírání dílčího účetního období byly doplněny další kontroly  >>>

  Účetní odepisování je povinné a nelze ho přerušit. Přerušení účetních odpisů by vedlo k narušení věrného a poctivého obrazu účetnictví.
  U daňových odpisů přerušení možné je. Resp. v daňovém přiznání nemusí být tyto daňové odpisy uplatňovány.

  Vzhledem k výše uvedenému program nově hlídá

  • vygenerování účetních odpisů ke všem evidovaným majetkům, u kterých by měl být pro uzavírané období odpis vygenerován.
   Hlídá pouze existenci záznamu v příslušném období. Odpis jako takový může mít nulovou hodnotu. Toto program nehlídá.
  • zaúčtování všech nagenerovaných záznamů o účetních odpisech v plánu odpisů (karta Protokol v prohlížeči majetku) patřících do uzavíraného období.
   I nulové účetní odpisy jsou zaznamenány do interního dokladu s odpisy majetku, proto i v tomto případě bude vše v pořádku.

  V případě, kdy je uzavíráno poslední dílčí období z daného velkého účetního období, pak navíc ještě kontroluje

  • existenci záznamu s daňovým odpisem pro právě uzavírané období.
   Tato kontrola se týká pouze majetků v daňově účetní evidenci.
   I zde platí pravidlo, že odpis může být nulový, ale existovat musí. Nulový může být právě v období neuplatňování daňových odpisů.

  Pokud nejsou všechny podmínky splněny, program uzavřít období nepovolí.
  Více se o kontrolách při uzavírání účetního období dozvíte v kapitole Karta Období (účetní).

 • Nová tisková sestava "Seznam majetku zařazeného v určitém období do užívání"  >>>

  V modulech Dlouhodobý majetek a Knihy a výkazy je k dispozici nová tisková sestava "Tisk přehledu majetku zařazeného v určitém období".

 • Lépe je detekován nový typ umístění předmětu v okamžiku výdeje do vlastní spotřeby  >>>

  Jde o situaci, kdy je vydáván produkt (předmět) s individuální zárukou do vlastní spotřeby a je zapnuta Rozšířená podpora evidence předmětů u kontaktů.

  Dosud program nastavoval typ umístění "Mimo firmu", ale umístění předmětu bylo "Vlastní firma", což neprocházelo přes následné kontroly.

  Nově Kaskáda nastavuje typ umístění "Užíváno - vlastní firma", což je v souladu s vlastním umístěním.

 • Byl upraven výpočet daňových odpisů po přerušení odpisování u majetku s metodou odpisů "Časově"  >>>

  Pokud je daňové odpisování majetku pozastaveno, mělo by být koncové datum odpisování posunuto o toto vynechané období.
  V případě daňových odpisů prováděných metodou Časově (počet měsíců) tomu tak nebylo.

  Dosud nedošlo k prodloužení doby odpisování, ale program se snažil odpisy za toto vynechané období "dohnat" a navýšil tak hodnotu odpisu oproti původně spočtené částce.

  Nově je program upraven tak, aby o vynechaný počet měsíců posunul koncové datum odpisů a tím tak zachoval původně stanovenou výši odpisů jako čistý podíl pořizovací ceny a počtu měsíců po které je majetek skutečně odpisován.

 • Je k dispozici nová tisková sestava dlouhodobého majetku  >>>

  V modulech Dlouhodobý majetek a Knihy a výkazy je k dispozici nový tisk seznamu vyřazeného majetku ve zvoleném období.
  Jde o seznam majetku, který byl (v uživateli zadaném rozsahu období) vyřazen z účetní evidence. Ve sloupcích je zde m.j. vyčíslena částka účtovaná na konto účtu označeného "Majetek - zůstatkové ceny v nákladech", zůstatková cena daňová a rozdíl těchto údajů.
  Pokud je rozdíl záporný, je nutné o tento rozdíl upravit HV v daňovém přiznání. Takový rozdíl je zvýrazněn červeným písmem.

  Tisková sestava se při výpočtu sloupce se zůstatkovou cenou zúčtovanou do nákladů opírá o jeden z atributů syntetického účtu - Druh účtu. Do číselníku s druhy účtů program během aktualizace doplní novou položku "Majetek - zůstatkové ceny v nákladech". V tiskové sestavě je pak v uvedeném sloupci uveden součet částek, které byly v zadaném období účtovány na konto účtu s tímto novým druhem.

  Během aktualizace program zapíše tento nový druh účtu k syntetickému účtu "541-" ve všech existujících obdobích.
  Tisková sestava by tak ihned, bez nutnosti Vašeho zásahu, měla poskytovat správná čísla.

 • Byla provedena drobná doladění funkčnosti a kontrol v oblasti dlouhodobého majetku  >>>

  Po změně evidenčního účtu majetku pomocí přeúčtování v interním dokladu s vazbou na příslušný majetek, nedošlo ke změně evidenčního účtu ve všech následných záznamech v kartě Protokol s připraveným plánem odpisů.
  Dosud bylo nutné smazat připravený plán odpisů a nagenerovat ho znovu.
  Nyní je uvedené chybné chování upraveno a program vše zařídí automaticky.

  Důsledněji je znemožněno vkládat, editovat a mazat záznamy v kartě Protokol, které patří do uzavřeného účetního období.
  Prakticky šlo takto opravovat pouze záznamy s daňovým odpisem, které jsou "volné". Ostatní typy řádků v protokolu "drží" doklad, ke kterému řádek patří a oprava je tak možná jen změnou zaúčtování v dokladu, což je umožněno jen v otevřeném období.
  Tato úprava však kontroluje i tyto záznamy proti případným neregulérním zásahům.

 • Lépe byla ošetřena změna oprávkového účtu u majetku  >>>

  Dosavadní chování

  Pokud není majetek předán do užívání, bylo a stále je možné změnit oprávkový účet na kartě Účetní evidence / Základní parametry.
  Zde provedená změna však nebyla promítnuta do již existujících záznamů o pořízení na kartě Protokol.

  Při předání majetku do užívání program vygeneruje záznam do karty Protokol, kde jako oprávkový účet použil účet uvedený v protokolu u posledního řádku s "pořízením / změnou ceny". Tento účet však mohl být jiný, než je uvedený na kartě Účetní evidence / Základní parametry.
  Při generování plánu odpisů je u těchto záznamů opět použit oprávkový účet z posledního platného (zaúčtovaného) záznamu v Protokolu. Tím je v tomto případě záznam o předání majetku do užívání.

  Při plnění interního dokladu byl jako oprávkový účet použit účet z karty Protokol, tedy to mohl být jiný účet, než je v kartě Účetní evidence / Základní parametry.
  Při zaúčtování dokladu o odpisech však program zobrazil chybovou hlášku, že oprávkový účet použitý v předkontaci nesouhlasí s oprávkovým účtem zadaným v prohlížeči majetku na kartě Účetní evidence / Základní parametry. Šlo tu o rozpor, kdy program porovnával účet v předkontaci převzatý z karty Protokol s původním účtem, zadaným na kartě Účetní evidence / Základní parametry.

  Nové chování

  Pokud není majetek předán do užívání, bylo a stále je možné změnit oprávkový účet na kartě Účetní evidence / Základní parametry.
  Zde provedená změna je ihned promítnuta do již existujících záznamů o pořízení na kartě Protokol, ale pouze v situaci, kdy je majetek opravdu ve stavu "Pořizuje se" a v kartě Protokol neexistuje žádný zaúčtovaný záznam o účetních odpisech.

  Při předání majetku do užívání program vygeneruje záznam do karty Protokol, kde jako oprávkový účet nově použije účet uvedený na kartě Účetní evidence / Základní parametry.
  Při vygenerování plánu odpisů je u těchto záznamů opět použit oprávkový účet z posledního platného (zaúčtovaného) záznamu v Protokolu. Tím je v tomto případě záznam o předání majetku do užívání, který je již v souladu s údajem v kartě Účetní evidence / Základní parametry.

  Při plnění interního dokladu je stále jako oprávkový účet použit účet z karty Protokol, tedy to mohl být jiný účet, než je v kartě Účetní evidence / Základní parametry. Při zaúčtování dokladu o odpisech program nově porovnává účet v předkontaci převzatý z karty Protokol s oprávkovým účtem platným pro dílčí účetní období odpovídající datumu uskutečnění účetní operace v interním dokladu. Toto datum je těženo funkcí, mimo jiné také z údajů v kartě Protokol.

  Navíc bylo doplněno mazání plánu daňových odpisů v situacích kdy majetek:

  • mění formu evidence na evidenci "Věcná evidence", nebo
  • mění stav z "Užíván" zpět na "Pořizuje se"

  Tímto opatřením předcházíme některým patovým situacím, které mohly nastat a k jejich vyřešení bylo nutné objednávat služby našeho technika.

 • Byla uvolněna kontrola dodržování časové souslednosti účtování na konto majetku, který je v etapě Pořizování  >>>

  Hlavně v etapě pořizování bývá na konto majetku účtováno více dokladů, které mohou do firmy přicházet různě posunuté v čase, ty jsou pak "na přeskáčku" zadávány do systému.

  • Dosud při účtování operace, datumově předbíhající jinou operaci zaznamenanou na konto majetku (figurující v kartě Protokol) dříve, program zobrazil chybové hlášení a zaúčtování takového dokladu nedovolil.

  • Nově je tato kontrola a blokování účtování odstraněno, pokud jde o účtování na konto majetku, který je v etapě Pořizování. V jakékoliv jiné etapě je tato časová souslednost účtování i nadále vyžadována, je to nutné.

 • Prohlížeč předmětu byl doplněn o údaj "Datum zániku"  >>>

  Doplněním tohoto editačního pole bylo umožněno označit předmět za zaniklý ( zničený, odcizený, apod. ).
  Předměty s vyplněným datem zániku jsou v seznamu prezentovány vyšeděnou, červeně přeškrtnutou ikonou. V prohlížeči je jejich název zobrazen červeně.

 • V tisku Přehled odpisů dlouhodobého majetku byl doplněn sloupec s technickým zhodnocením  >>>

  V tiskové sestavě "Přehled odpisů dlouhodobého majetku" dosud nebyl prezentován sloupec s hodnotou případného technického zhodnocení za dané období.
  U majetků, kde k technickému zhodnocení došlo, pak vypadaly údaje jakoby nesprávné, neboť při výpočtu "cena na počátku - odpis" vyšla jiná hodnota, než uvedená cena na konci období.
  Nyní v tisku sloupec s technickým zhodnocením figuruje také, a je tedy na první pohled zřejmé, jak ke stanovení koncové ceny došlo.

 • V prohlížeči Majetku, v kartě Účetní evidence / Protokol, je nyní prezentována informace o případné uživatelské modifikaci vypočtené částky odpisů  >>>

  Pokud uživatel změnil v odpisovém plánu částku odpisu vypočtenou programem, projeví se to nyní zřetelně v uživatelském rozhraní. Částka bude u takového záznamu zobrazena tučně, stejně jako typ příslušného záznamu.
  Kromě toho je do tabulky doplněn sloupec, ve kterém je v každém případě uvedena ta částka, kterou při generování plánu odpisů vypočítal program.
  V tisku karty majetku, je ve sloupci "Poznámka" zobrazena informace o tom, že byla výše odpisu změněna. Je tu také zobrazena vypočtená i změněná hodnota.
  Mělo by to zamezit některým zmatkům, kdy si uživatel sám změní hodnoty a potom pátrá, proč to program takto spočítal.

 • Byl upraven výpočet účetních odpisů časovou metodou u majetků, kde odpisování započalo ještě před zaevidováním v Kaskádě  >>>

  Program se choval k údaji o počtu období, po která bylo odpisováno před zaevidováním v Kaskádě jako k údaji o počtu let, nikoliv měsíců. Pro správné provedení účetních a daňových odpisů bylo nutné tento údaj mezi jednotlivým generováním měnit.
  Nyní je nově zaveden údaj o počtu měsíců, po které byl majetek odepisován před zaevidováním v Kaskádě. Tento nový údaj je dostupný pouze v situaci, kdy je daňový nebo účetní odpis prováděn metodou "Časově (počet měsíců)". Tento počet období je pak započítáván do výpočtu období, od kterého se mají odpisy počítat.

 • V prohlížeči majetku v kartě Protokol jsou nyní zobrazeny informace o způsobu zaúčtování jednotlivých řádků  >>>

  Dva nové sloupce v protokolu zobrazují účet MD a DAL z příslušné předkontance řádku dokladu, na který se odkazuje řádek v kartě Protokol.
  Zároveň přitom byly skryty 2 nepotřebné údaje s ID záznamu v protokolu a ID řádku úč. dokladu.

 • V tisku "Podklad pro fyzickou inventuru" lze nyní nahradit pečující osoby "nezaměstnance" náhradní osobou "zaměstnancem"  >>>

  V tisku "Podkladu pro fyzickou inventuru" standardně figurují ty pečující osoby, které jsou zaznamenané u daného majetku v jeho prohlížeči, což mohou být i osoby zcela mimo firmu, přitom

  • z hlediska souladu se skutečností (váš pohled na data) je to v pořádku

  • z hlediska prezentace sestavy navenek to však může být nežádoucí.

  Nyní lze před tiskem "Podklad pro fyzickou inventuru" v dialogu Parametry tiskové sestavy určit osobu, která všechny tyto "nezaměstnance" nahradí.
  Program v tom případě ponechá beze změny ty osoby, které jsou buďto interním uživatelem nebo zaměstnancem, ostatní pro účel tohoto tisku nahradí "náhradníkem".

 • Je umožněno provést částečné vyřazení majetku - snížení pořizovací ceny  >>>

  Dosud bylo možné provést pouze celkové vyřazení dlouhodobého majetku. Nebylo možné zaúčtovat např. jeho částečný prodej, částečnou demolici či jiné částečné znehodnocení, které má vliv jak na zůstatkové, tak na pořizovací cenu majetku.

<< začátek | < předchozí | 1/2 | další > | konec >>
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 554724.