Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

14.01, Úpravy v této verzi, 18.12.2013

Vyřešené úpravy dle verzí / V14 / 14.01, Úpravy v této verzi, 18.12.2013
 • Je k dispozici nová uživatelská preference V prohlížečích DL/OBJ nutit k určení výchozího skladu  >>>

  Nastavením této preference se můžete bránit proti opomenutí při zadávání DL a objednávek.
  Pokud nastavíte "Ano", bude program při uložení nově vytvářeného DL/objednávky kontrolovat, zda je určen výchozí sklad.
  Pokud tomu tak nebude, upozorní na tuto skutečnost informačním dialogem a nabídne návrat k editaci.

 • Pro kartu Diskový soubor v dialogu Volba předlohy je k dispozici variantní chování  >>>

  Změna spočívá v tom, že v kartě se namísto komponenty určené k výběru diskového souboru zobrazí pouze editační pole s tlačítkem na pravém okraji, kterým lze vyvolat klasický systémový dialog pro výběr souboru.
  Tato možnost je vytvořena především pro ty uživatele, v jejichž operačním systému dosavadní komponenta určená k výběru diskového souboru z nějakých důvodů nepracuje správně.
  Je ale možné, že i pro kohokoliv jiného bude nová možnost příjemnější, neboť je zde použit standardní systémový dialog pro výběr souboru.
  Nastavit jej lze v uživatelských preferencích společných pro Kaskádu volbou Výběr souboru pro import v dialogu Volba předlohy samostatným dialogem.

 • Je zavedena nová uživatelská preference, která umožní maximalizaci prohlížečů na plný rozměr obrazovky, bez omezení  >>>

  Tato preference je ve větvi Uživatelské preference společné pro Kaskádu / Kaskáda / Prohlížeče objektů / Při maximalizaci prohlížečů využít plnou plochu obrazovky.
  Současné chování, kdy není využita celá plocha monitoru, slouží pro lepší orientaci a přechody mezi otevřenými okny, na dostatečně velké obrazovce to je praktické, ale na menších obrazovkách to může uživatele iritovat. Proto má nyní možnost chování ovlivnit.

  Další nová uživatelská preference umožní zapamatovat informaci o tom, že prohlížeč je zobrazen v maximalizovaném stavu a příště tuto informaci použít.
  Tato preference je ve větvi Uživatelské preference společné pro Kaskádu / Kaskáda / Prohlížeče objektů / Při maximalizaci prohlížečů zapamatovat stav pro příště.

 • Zásadní změnu funkčnosti při mazání řádků v obsahu dodacích listů umožňuje navá uživatelská preference uzel Kaskáda / Prohlížeče dokladů a objednávek / Mazáním řádku DL mazat i související řádky jiných dokladů  >>>

  Pokud si tuto volbu zapnete, pak při mazání řádku v obsahu dodacího listu systém zkusí automaticky smazat také připojené řádky z obsahu okolních dokladů (faktur, skladových dokladů apod.), přičemž

  • Pokud je to v dané situaci možné (nejsou vystavené, uživatel k nim má práva, ...), tak budou smazány.

  • Pokud to možné není, dojde k chybovému hlášení a neprovede se ani smazání příslušného řádku DL.

 • V prohlížečích dokladů je v kartě Obsah upraven filtr týkající se navazujícího dodacího listu  >>>

  Filtrovat lze nyní podle toho, na jakém řádku je uživatel napozicován

  • pokud ten řádek nefiguruje v žádném DL, nastaví se filtr na všechny ostatní řádky, které také nejsou v žádném DL

  • pokud ten řádek figuruje v nějakém DL, nastaví se filtr na všechny ostatní, které jsou ve stejném DL

 • U dokladů realizující skladový výdej jsou nyní k dispozici prostředky, které umožní včas řešit předpokládané problémy (výdej do mínusu, neexistující skladová karta, apod.) při výdeji  >>>

  Jde o tři věci

  • u dodacího listu vydaného a skladové výdejky je k dispozici nová tisková sestava "Předpokládaný problém při výdeji", která vypíše položky s očekávaným problémem,

  • v uživatelských preferencích si uživatel může vyžádat, aby program před vystavením dokladu zjistil, zda některý z uvedených problémů nastane, a když k tomu dojde, aby přímo nabídl tisk sestavy s přehledem problémů,

  • v obsahu dodacího listu / objednávky je k dispozici nový filtr "Pouze položky s předpokl. problémem při výdeji" právě na položky, které jsou problematické, tím se výrazně usnadní jejich monitoring a vyřešení situace.

 • Je zaveden nový účel dodávky "Příjem vratných obalů na sklad - bez úhrady"  >>>

  Jeho použití je možné pouze u produktů, které mají v boxu Produkt skladovatelný nastaveno Druh: "Obal".
  Tento nový účel dodávky vzniká především proto, aby bylo možno nastavit účetní předkontace pro daný typ operace.

 • Je vylepšeno vytváření řádku bankovního výpisu při párování na doklad v jiné měně, než v jaké je bankovní výpis  >>>

  Dosud musel uživatel v těchto situacích zadávat ručně několik údajů.
  Nyní program v takové situaci vyzve uživatele k zadání přesné částky v operativní měně toho dokladu, na který párovací položka odkazuje a tuto částku použije všude kde je to užitečné, spočítá z ní zpětně kurz toho řádku atd.
  Podobně se program chová v situaci, kdy žádný doklad, na který by se platba napárovala neexistuje a teprve se vytváří z prohlížeče řádku bankovního výpisu pomocí tlačítka Nový párovaný doklad. V závislosti na měně zvolené šablony si program vyžádá zadání částky v té měně, ve které je vedena zvolená šablona. Do obsahu takového vytvářeného dokladu je zapsána správná částka v té správné měně a doklad tak postačí jen vystavit a použít k párování. Dosud zde bylo nutno provádět různé zásahy, které ruční zpracování řádků komplikovaly.

 • Ověřování DIČ při práci s doklady je nyní podporováno i u uskutečněných zdanitelných plnění  >>>

  Pokud chcete, aby program prováděl kontrolu DIČ i u dokladů s uskutečněným plněním, je nutné v konfiguraci účetnictví na kartě DPH / Období DPH, cesta pro ověřování DIČ zaškrtnout volbu Ověřovat při vystavení nejen přijatých, ale i uskutečněných plnění.

 • Došlo k vylepšení účelu dodávky "Přefakturace"  >>>

  Dosud sice tento účel dodávky vymezoval, které druhy dokladů musí pro vypořádání položky být realizovány, ale systém nekontroloval soulad finančních částek.
  Vše se samozřejmě týká situace, kdy pro přefakturaci používáte přijatý dodací list, který slouží jako "střecha" nad procesem přefakturace a jehož položky musí být realizovány dle příslušných pravidel, aby došlo k jejich vyřízení.
  Nyní může administrátor účetnictví nastavit v konfiguraci účetnictví způsob chování tohoto účelu dodávky. Slouží k tomu nový údaj, zaškrtávací pole Přefakturace musí být shodná nejen množstvím ale i částkou.

  • Pokud je údaj zaškrtnut, pak u přijatého dodacího listu budou řádky s účelem "Přefakturace" považovány za vyřízené až tehdy, když množství i částka na straně přijaté faktury bude shodné s množstvím i částkou na straně vydané faktury. Samozřejmě, že pokud začínáte vytvořením dodacího listu a v jeho řádcích jsou správné hodnoty množství a cen, a pokud potom tvoříte obsah přijaté i vydané faktury plněním řádků z tohoto DL, bude vše v pořádku bez jakéhokoliv vašeho dalšího úsilí.

  • Pokud údaj není zaškrtnut, pak u přijatého dodacího listu budou řádky s účelem "Přefakturace" považovány za vyřízené již tehdy, když množství na straně přijaté faktury bude shodné s množstvím na straně vydané faktury, bez ohledu na částky.

  Výchozím stavem nyní bude "striktní" chování, t.j. kontrola částek, takže pokud potřebujete volnější pojetí, odškrtněte si prosím příslušný údaj v konfiguraci.

 • Program nyní nabízí uživateli výběr DIČ z více možných pro aktéra daňového dokladu, pokud tento má v Kaskádě registrováno více než jedno DIČ  >>>

  Tuto volbu uživatel (pokud je splněna výše uvedená podmínka) dostane k dispozici

  • při tvorbě nového dokladu ovlivňujícího agendu DPH
  • při změně aktéra v dokladu, ovlivňujícím agendu DPH
 • Byla doplněna kontrola adresy příjemce při tvorbě odpovědi na přijatou zásilku  >>>

  Při odpovědi na zásilku je nyní kontrolována adresa, ze které zásilka přišla s adresou, která je zapsaná u kontaktu (nebo u propojení kontaktů) a na kterou je nyní odpověď adresována.
  Pokud se tyto adresy liší, uživatel je na tuto skutečnost upozorněn informační hláškou s vypsanými informacemi o adresách.
  Tato situace může nastat např. když na adresu zadanou u kontaktu přijde zásilka a po přijetí této zásilky někdo přepíše e-mailovou adresu u kontaktu na jinou adresu. Kaskáda má totiž v datech přijaté zásilky zapsán odkaz na záznam s elektronickou adresou u kontaktu a pro odpověď používá tento zaznamenaný odkaz, ne adresu jako takovou.

 • Je vylepšen dialog Informace o propojení karta Výchozí adresy pro toto místo  >>>

  Dialog lze vyvolat v různých prohlížečích z plovoucího menu nad boxem Adresa.

 • V číselníku států byla doplněna možnost doplnit prefix daňového identifikačního čísla (VATNo) daného státu  >>>

  Údaj je pak programem použit v situaci, kdy je prováděna kontrola správnosti zadaného DIČ a při validaci na portálu EU.

 • Prohlížeč kontaktu prošel výraznou změnou, především v kartě Další a v (nové) kartě Texty  >>>

  Dosud velkou část plochy v kartě Další zabíralo pole "Poznámky", pod ním byly poměrně malé podkarty s množstvím dalších údajů.
  Nyní je text (Poznámka) k dispozici v samostatné kartě Texty v hlavní ploše prohlížeče, zatímco ostatní údaje mají k dispozici celou plochu karty Další. V rámci toho došlo k jejich přeuspořádání, mj. také vznikla nová podkarta pro práci s organizačními jednotkami u organizace.

 • Nově je možné zakázat zadávání duplicitních emailových adres do systému  >>>

  V Globální konfiguraci na kartě Kontakty přibyla možnost nastavení "Povolit duplicitní e-mailové adresy u kontaktů". Ve výchozím stavu je zadávání duplicit zakázáno. Pokud však firemní postupy a zvyky zadávání duplicit vyžadují, může vrcholový administrátor zadávání duplicit povolit.

 • Box s elektronickými adresami v první kartě prohlížeče kontaktu nabízí nový způsob otevření dialogu Elektronické adresy - pomocí ikony reprezentující daný typ adresy  >>>

  Stejně jako doposud se po kliknutí na ikonu filtrují adresy v dialogu pouze na zvolený typ elektronické adresy.
  Pokud chcete vidět všechny typy adres zároveň, klikněte stejně jako doposud do boxu s adresami mimo editační pole či popisné texty nebo si přímo v otevřeném dialogu přepněte filtr na zobrazení všech typů.

 • Bylo vylepšeno zjišťování výchozí elektronické adresy u kontaktů  >>>

  V případě, kdy existovalo více propojení osoby na různé organizace a některá z těchto vazeb měla ukončenou platnost, pak program mohl za určitých okolností použít adresu z tohoto neplatného propojení jako výchozí pro kontakt.
  Nyní je program upraven tak, že preferuje dosud neukončená propojení.

 • V tisku "Rekapitulace pracovní doby" se chybně zobrazoval údaj o neplaceném volnu. To je nyní opraveno.  >>>

  V tisku "Rekapitulace pracovní doby" se údaj o neplaceném volnu po část dne správně načetl k zaměstnanci ve sloupci "Nepřítomnosti celkem", ale špatně v sekci s podrobným rozpisem nepřítomností, kde se hodnota tiskla u všech zaměstnanců ve sloupci "Ostatní nepřítomnosti".
  Nyní je hodnota uvedena ve sloupci "Neplacené volno" u konktétního zaměstnance.

 • Byly odstraněny možné chyby v XML exportu Přílohy k žádosti o dávky pro ČSSZ  >>>

  ČSSZ nově posuzuje data, která se jí formou XML souboru předkládají. Mohlo se tak stát, že některý z povinných prázdných údajů byl nevyplněn. ČSSZ v takových případech očekává 0, ale mohla dostat "" - nic, nebo očekává "N" a dostávala "".
  Tyto situace byly ošetřeny a export XML souboru upraven.

<< začátek | < předchozí | 1/2 | další > | konec >>
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948795.