Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

14.06, Úpravy v této verzi, 2.9.2014

Vyřešené úpravy dle verzí / V14 / 14.06, Úpravy v této verzi, 2.9.2014
 • Je umožněn opakovaný import obsahu bankovního výpisu i v situaci, kdy je v obsahu bankovního výpisu zadán nějaký obsah  >>>

  Dosud bylo možné provádět import obsahu bankovního výpisu jen v situaci, kdy v bankovním výpise nebyl žádný obsah. Jako importní metoda byla použita ta, která je zadána v prohlížeči bankovního účtu a nešlo zvolit jinou.
  Nyní je umožněn import i v situaci, kdy je již zadán nějaký obsah, např. po předchozím provedení importu bankovního výpisu a provést jím doplnění o položky, které jsou k dispozici v jiném zdroji (např. rozpis hromadné platby).
  Opakovaný import je možný provést volbou v menu Soubor / Import obsahu spolu se stisknutou klávesou Ctrl.

 • Bylo vylepšeno stanovování výchozího nastavení oblasti určení v dokladech pro neplátce DPH z JČS  >>>

  Pokud je uskutečňován prodej neplátci DPH do EU, jde v podstatě o jakýkoliv jiný prodej v rámci tuzemska. Tento prodej podléhá std. zdanění českým DPH a tyto prodeje figurují na řádcích 1 či 2 v přiznání k DPH.
  Aby tomu tak bylo, musel dosud uživatel v hlavičce faktury vydané měnit "Oblast určení" z "EU" na "Tuzemsko".
  Nyní se o toto nastavení postará program automaticky.

 • Provedli jsme řadu změn v oblasti personalistiky  >>>
  • v prohlížeči personálního dokumentu je k dispozici nové zaškrtávací pole Zamítnuto finálně pro zamítnutí personálního dokumentu

  • ve filtrovacím panelu lze nyní filtrovat personální dokumenty, které byly zamítnuty

  • text Anotace byl přejmenovaný na Návrh a/nebo zdůvodnění a zároveň bylo doplněno tlačítko pro vkládání textu

  • změnila se pravidla pro editovatelnost jednotlivých údajů

   • Návrh a/nebo zdůvodnění - editace je zablokována jakmile je schváleno (nadřízeným nebo finálně) nebo Zamítnuto

   • Obsah dokumentu - editace je zablokována jakmile je realizováno

 • V prohlížeči kontaktu byla přidána karta Obchodní příležitost  >>>

  Tato karta umožňuje evidovat základní informace o kontaktu - potenciálním zákazníkovi. Evidovány jsou údaje potřebné pro klasifikaci zákazníků a pro udržení přehledu o průběhu nabízení služeb či produktu.
  V souvislosti s touto změnou byl také vytvořen nový pracovní prostor v modulu Kontakty, který slouží obchodníkům k prohledávání kontaktů, které představují obchodní příležitost.

 • Je upravena, zpřesněna a zjednodušena kontrola platnosti DIČ  >>>

  Dosud se kontrola správnosti počátku DIČ (VatNo) prováděla jen v případě, kdy zadané DIČ začínalo na jiný znak, než je číslice (první 2 znaky).
  Nyní se kontrola počátku DIČ provádí vždy, když je u státu, ke kterému DIČ patří, zadán nějaký prefix daňového identifikačního čísla.
  Platí tedy pravidlo, "Je-li prefix u státu zadán, pak každé DIČ z tohoto státu musí tímto prefixem začínat".

 • Byla provedena změna v kontrole uplatňování slevy na dani u osob pobírajících starobní důchod  >>>

  Legislativa:
  Dne 4. 8. 2014 pod číslem 162/2014 Sbírky předpisů vychází nález Ústavního soudu ÚS 31/13, který v ustanovení § 35ba/1 zákona o daních z příjmů ruší zákaz slevy u starobních důchodců.
  Slevu je možné uplatnit ve mzdě již za měsíc srpen 2014. Sleva za leden až červenec se uplatní v ročním zúčtování daně či v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014.
  Více se dočtete v nejčastějších dotazech publikovaných Finanční správou.

  Kaskáda:
  Od srpna 2014 nebude program v rámci kontrol upozorňovat na slevu na dani u osob pobírajících starobní důchod.
  Neprovede se však automaticky zadání nezdanitelné částky u takových osob, to prosím v případě potřeby zaznamenejte v kartě Kmenová data / Základ do tabulky "Nárok na slevu na dani", s počátkem platnosti od 8/2014.

 • Doplněna nová kontrola nároků na slevu na dani  >>>

  Doposud byla prováděna kontrola existence neukončených nároků na slevu na dani pouze u všech dodatečně vytvořených výčetek, tedy takových výčetek, které byly vytvořeny ve mzdovém období po ukončení pracovního poměru.
  Nově jsou nárokované slevy na dani kontrolovány i u běžných výčetek, pokud zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani, t.j. není zaškrtnuto pole Podepsal prohlášení k DZP v prohlížeči zaměstnance u příslušného PP v pracovním období.
  Kontrola je prováděna během provádění přepočtů nad daným pracovním poměrem, stejně jako ostatní kontroly. Pokud je v této situaci zjištěn zaregistrovaný nárok pro pracovní období, jenž samozřejmě nemůže být vzhledem k nepodepsanému prohlášení uplatněn, zobrazí se uživateli varování.

 • V kartě Výskyt v účetnictví / Objednávky a dodací listy přibyl nový sloupec  >>>

  Je to sloupec s datem expedice příslušného dodacího listu, pokud řádek obsahuje odkaz na dodací list.

 • V tisku "Předávací protokol" a "Zápůjční protokol" je upravena podpisová sekce  >>>

  U obou tisků, které můžete vyvolat z prohlížeče objednávky (tisk "Předávací protokol") a z prohlížeče dodacího listu (tisk "Zápůjční protokol"), je sjednocena podpisová sekce, ve které je nyní navíc doplněna druhá část pro podpisy při vrácení.
  O tom, zda se

  • v prohlížeči dodacího listu má nabízet tisk "Zápůjční protokol"

  • v tisku "Předávací protokol" mají tisknout i podpisy pro vrácení

  rozhoduje uživatelská SQL procedura, kterou lze měnit v závislosti na potřebách uživatele.
  Ve výchozím stavu se tisk, případně podpisová sekce s podpisy pro vrácení, zobrazuje pouze v případě, že výchozím účelem dodávky u objednávky/DL je zápůjčka (od někoho / někomu).

 • Pro doklady a objednávky je k dispozici nový typ exportu  >>>

  Pro doklady a objednávky je v menu Soubor / Export k dispozici nový typ exportu a to sice "Export obsahu faktury/objednávky - externí (DBF)".
  Jde o export položkového obsahu do formátu DBF a to v takové podobě, jaká by se u daného objektu použila při tisku, tedy například včetně překladu názvů produktů do cizího jazyka, použití kódu produktů příslušného aktéra a pod.

 • U šablony je umožněno definovat výchozí exportní metodu pro export dat objektů, které vznikly podle této šablony  >>>

  Pokud u šablony není nic definováno, je jako výchozí definice použita ta, která je v pořadí první. Pořadí není možné uživatelsky měnit, určuje ho tým vývojových pracovníků Kaskády.
  Pokud u některých šablon potřebujete změnit výchozí metodu exportu, proveďte příslušné nastavení v menu Konfigurace / Administrace Kaskády / Konfigurace druhů (tříd) na kartě Šablony pomocí comba nazvaného Výchozí exp. definice.

 • Je vylepšen mechanismus importu objektů a importu obsahu objektů např. dokladů  >>>

  Nově je import obsahu podporován i v situaci, kdy existuje více importních metod pro daný druh objektu.
  Nově je při vyhodnocování dostupnosti importu vyhodnocována podmínka, která může množinu importních metod pro daný druh snížit. Může existovat speciální import pro konkrétního aktéra, pro konkrétní šablonu objektu, import může být dostupný jen pro některé uživatele apod. Program pak v dialogu pro výběr importní metody nabídne pouze ty, které splňují zadané podmínky.
  Import nových objektů a import obsahu objektů z externího souboru je v Kaskádě řešen individuálně dle potřeb každého zákazníka. Formou placené služby, kterou si je možné dohodnout s pracovníky technické podpory Kaskády, je požadavek importu analyzován a pokud je zpracování souboru možné, je vytvořena, odzkoušena a zaregistrována příslušná importní metoda.

 • V poli pro rychlé hledání je nyní umožněno zadat pouze písmeno označující druh objektů, které chce uživatel vyhledávat, bez dalšího vzorku  >>>

  Dosud bylo nutné do vyhledávacího pole zadat nejen písmeno označující druh objektu, ale také vzorek pro hledání v názvu.
  Nyní uživatel tento vzorek nemusí zadávat, stačí když zapíše písmeno požadovaného druhu. Je to praktické, pokud uživatel chce

 • Byl upraven výpočet účetních odpisů časovou metodou u majetků, kde odpisování započalo ještě před zaevidováním v Kaskádě  >>>

  Program se choval k údaji o počtu období, po která bylo odpisováno před zaevidováním v Kaskádě jako k údaji o počtu let, nikoliv měsíců. Pro správné provedení účetních a daňových odpisů bylo nutné tento údaj mezi jednotlivým generováním měnit.
  Nyní je nově zaveden údaj o počtu měsíců, po které byl majetek odepisován před zaevidováním v Kaskádě. Tento nový údaj je dostupný pouze v situaci, kdy je daňový nebo účetní odpis prováděn metodou "Časově (počet měsíců)". Tento počet období je pak započítáván do výpočtu období, od kterého se mají odpisy počítat.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 966277.