Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

14.07, Úpravy v této verzi, 20.11.2014

Vyřešené úpravy dle verzí / V14 / 14.07, Úpravy v této verzi, 20.11.2014
 • V globální konfiguraci je doplněno pole pro nastavení místně příslušného finančního úřadu  >>>

  Tento údaj postupně najde své uplatnění např. při odesílání výkazů na FÚ apod.

 • Instalační program Kaskády lépe hlídá zda není některý program spuštěn  >>>

  Pokud by během reinstalace Kaskády byl spuštěn některý program, aktualizace by neproběhla úplně a následně to způsobí problémy. Na tuto skutečnost je sice uživatel upozorněn v helpsystému v sekci věnované instalacím, ale samozřejmě je jen dobré, když je to technicky pojištěno.
  Nyní proto při spuštění instalačního programu Kaskády (KaskadaInst_XXX.exe)

 • Použití zástupných symbolů, které bylo rozšířeno od verze 14.04, je nyní aplikováno i při použití v názvu objektu  >>>

  V rámci verze 14.04 byla dost důsledně zpracována problematika použití zástupných symbolů v řádcích dokladů/objednávek/DL.
  Byla zrevidována množina symbolů, definováno několik dalších symbolů.
  Nyní je tato funkčnost lépe využita a doladěna i pro použití v názvu objektu.

 • V kartě Personální dokumenty jsou nyní prezentovány i běžné smlouvy s příslušným zaměstnancem  >>>

  Pokud je taková situace, že některé vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem jsou v Kaskádě zaznamenané formou běžné smlouvy, kde smluvní stranou je zaměstnanec, pozice jsou Zaměstnavatel / Zaměstnanec, pak se takové smlouvy zobrazí (kromě dalších míst kde se zobrazují standardně) i v kartě Personální dokumenty. Tato karta je sice primárně určena pro práci s personálními dokumenty, ale vidět zde i výše uvedené smlouvy je velmi užitečné.

 • V prohlížeči druhu Metodika je nově k dispozici box pro nastavení příznaku skartace  >>>

  Toto nastavení umožňuje lépe ovlivňovat životní cyklus dokumentu typu "Metodika".

 • U dodatků smluv lze zaznamenat datum podpisu/schválení  >>>

  V prohlížeči smlouvy nebo objednávky, v kartě Dodatky, u jednotlivých dodatků, vedle data platnosti (od-do) je doplněno nové datumové pole pro zaznamenání skutečnosti, že dodatek je opravdu platný.
  Zaznamenávejte do něj buďto datum podpisu, nebo třeba hovoru, kterým byl dodatek ústně schválen.

 • U personálních dokumentů lze nově pracovat s datem účinnosti  >>>

  Toto datum lze editovat v prohlížeči běžného / personálního dokumentu a také je použito ve výchozím stavu pro setřídění seznamu personálních dokumentů (vyhledávač, karta Souvisí, karta Personální dokumenty u zaměstnance ....)

 • Bylo vylepšeno automatické vytváření řádků přijatých faktur pro režim přenesení daňové povinnosti  >>>

  Toto vylepšení má přímý a pozitivní dopad na generování hlášení dle §92a, kvůli kterému tato úprava vznikla a byla realizována.

  Nastavení hlavičkových údajů

  V kartě Rekapitulace / Parametry dokladu ovlivňující agendu DPH je nový údaj Typ plnění §92a.
  Pro specifikaci typu plnění z hlediska §92a je u produktů využito příslušného údaje v číselníku celního sazebníku. Pokud zde však nemáte nic specifikováno, nebo do faktury vkládáte neproduktové řádky, pak není možné exaktně definovat, o jaký typ plnění z hlediska §92a jde.
  Za účelem specifikace typu plnění dle §92a byla do hlavičky faktury na kartu Rekapitulace / Parametry dokladu ovlivňující agendu DPH doplněna možnost výběru výchozího typu plnění právě pro ty položky z dokladu, u nichž tuto informaci nenese řádek dokladu (produkt).

  Postup vytváření obsahu

  Již dříve jsme doporučovali a platí to i nadále, při pořizování přijaté faktury od tuzemského plátce DPH, kde vykazování DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti :

  • nejdříve vytvářet řádky s nárokem na odpočtem daně, tedy takové, které se promítnou do přiznání k DPH na řádky 43 a 44. Jde o protiřádek k řádkům 3-13 (dle přiznání k DPH vzor 18).

  • poté použití činnosti pro vytvoření řádků s povinností přiznat daň.

  Právě v této činnosti (pro vytvoření řádků ...) došlo k zásadním změnám :

  • Dosud zde byly generovány neproduktové řádky, které nenesly informace potřebné pro hlášení dle §92a a bylo nutné toto hlášení, ještě před odesláním, upravovat.

  • Nadále budou tyto generované řádky vždy produktové. A to i u zákazníků, kteří mají zakoupenou verzi, která jim běžně s produkty neumožňuje pracovat.

  Když Kaskáda při generování těchto "umělých řádků vyjadřujících povinnost přiznat daň" potřebuje použít určitý produkt :

  • snaží se ho najít a použít,

  • když ho nenajde, tak si ho automaticky vytvoří.

  Pro tyto automaticky vytvořené "pomocné" produkty platí

  • mají kód začínající "PR.DA.PO.",

  • mají nastavené všechny specifické vlastnosti, které jsou potřeba (kód celního sazebníku, kód dle §92a, apod.),

  • nelze je uživatelsky editovat a měnit tak jejich vlastnosti,

  • pokud by se někomu přesto podařilo je změnit, při příštím generování bude tento produkt opět programem automaticky upraven dle potřeb programu,

  • použití těchto produktů v jiných situacích, než je Přenesení daňové povinnosti, je kontrolováno a blokováno.

  Vystavení

  Při vystavování faktury je prováděna kontrola souladu částek, které jsou v dokladu jako nárok na odpočet a povinnost přiznat daň.
  V případě, kdy tato kontrola zjistí problém, zobrazí dialog s textem problému, nově se třemi možnostmi, jak dále pokračovat:

  • Automaticky vytvořit potřebné řádky dokladu

   Jde o automatické spuštění činnosti, která je jinak dostupná v menu činností.

  • Návrat - nevystavovat

   Předpokládáme, že mohlo dojít k nějakému omylu a doklad bude ještě nějak upraven.

  • Pokračovat - vystavit

   I přesto, že kontrola hlásí chybu, uživatel je přesvědčen, že je to tak v pořádku.
   Pokud uživatel zvolí tuto možnost, je jeho odpověď zaznamenána do historie příslušného dokladu.

  Poznámka:

  Stejný mechanismus je použit pro zpracování faktur z EU.
  Vytváří se tedy produktové řádky, které by nemusely být produktovými, ale ničemu to nevadí, naopak to otevírá další možnosti.

 • Byla povolena změna DUZP a období pro uplatnění DPH u vydaných faktur, které jsou již vystaveny  >>>

  V situaci, kdy je v Konfiguraci účetnictví nastaveno, že do výkazu DPH mají spadat až doklady zaúčtované, je povolena editace uvedených údajů. Při uskutečňování běžných prodejů tuto možnost nevyužijete, ale u prodejů, které jsou uskutečněny do zemí mimo EU, dochází ke zdanitelnému plnění až v okamžiku, kdy zboží opouští EU. V tomto případě se pak hodí, když doklad není potřeba odvystavovat, což klade určité nároky i může přinést jistá rizika, ale postačí ho odúčtovat, opravit datum / období a opět zaúčtovat.
  V situaci, kdy by se období uplatnění DPH posunulo tak, že v nově platném období platí nějaká jiná sazba DPH než v tom původním, program zobrazí chybové hlášení a tuto změnu nedovolí.

 • Byla opravena chyba při vyhledávání ve formátovaném textu  >>>

  Tato chyba (pádu aplikace) nastávala v situaci, kdy uživatel (např. pomocí klávesy Ctrl + F) otevřel dialog pro vyhledání vzorku ve formátovaném textu a následně zavřel okno prohlížeče (např. klávesou Alt + F4) bez předchozího zavření vyhledávacího dialogu. K zavření Kaskády bylo nutné ukončit aplikaci pomocí správce procesů.
  Vzniku této chyby je nyní zamezeno.

 • Ve všech polích pro úpravu formátovaného textu je nově automaticky detekována URL adresa, kterou lze prokliknout  >>>

  Doposud byla tato funkčnost dostupná pouze na některých místech.

 • Nově lze přiřadit k jednomu kontaktu víc než jednu adresu datové schránky (ISDS)  >>>

  Doposud se Kaskáda řídila pravidlem Integrovaného systému datových schránek, že jedna organizace (jedno IČO) může mít pouze jednu adresu datové schránky.
  Toto pravidlo přestalo již před nějakou dobou platit, avšak až nyní jsme toto omezení odstranili také z Kaskády.
  Při příjmu datové zprávy se tak Kaskáda pokusí najít (tak jako doposud) podle IČO odesílatele a přiřadit mu danou adresu datové schránky. Nově však Kaskáda ukládá k jedné organizaci více adres datových schránek.
  Pokud není odesílatel podle IČO v Kaskádě nalezen, bude (tak jako doposud) založen nový kontakt, ke kterému bude adresa datové schránky přiřazena.

 • Byla doplněna kontrola existence elektronických adres během přesouvání objektu (změně propojení) kontaktu s jiným objektem  >>>

  Dosud tam tato kontrola nebyla a mohlo se stát, že při neopatrném přesunu kontaktu došlo ke smazání elektronických adres, které byly k tomu měněnému propojení zaznamenány.
  Nyní je před přesunem prováděna kontrola existence elektronických adres a v případě, kdy nějaká el. adresa u propojení existuje, přesun není povolen, dojde k vyvolání chybové hlášky.

 • Při práci s objektem z oblasti činnosti "Obchodní příležitost" se nově kontroluje nastavení obch. příl. u aktéra  >>>

  Pokud aktér jakéhokoliv objektu v Kaskádě není ve stavu probíhající obchodní příležitosti a přitom uživatel ukládá objekt s oblastí činnosti nastavenou na "Obchodní příležitost", vyzve program uživatele k nastavení korektního statusu obchodní příležitosti pro daného aktéra nebo nabídne otevření prohlížeče objektu pro daného aktéra, odkud může uživatel upravit stav obchodní příležitosti mnohem detailněji.

 • Jsou upraveny parametry pro volání obchodního rejstříku z prohlížeče kontaktu  >>>

  Kvůli změnám v obchodním rejstříku nešlo z Kaskády vyhledávat informace o organizaci z prohlížeče kontaktu.
  Kaskáda byla přizpůsobena novému rozhraní, aby vyhledávání opět fungovalo.

 • Do číselníku právní formy byla doplněna nová právní forma "Svazek obcí"  >>>
 • U zaměstnance byl doplněn tisk potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně.  >>>

  Tato tisková sestava je k dispozici pouze u těch zaměstnanců, kteří mají alespoň jeden smluvní vztah typu dohoda.

 • Nové formuláře typu ZFO  >>>

  Součástí této verze Kaskády je několik aktualizovaných ZFO souborů pro elektronickou komunikaci s úřady.

  • XML přihláška na ČSSZ
  • XML přehled o výši pojistného pro OSSZ 2013
  • Export hlášení RELDP 2012
  • XML příloha k žádosti o dávky

  Tyto soubory jsou součástí distribuce a není potřeba je stahovat nebo jakkoliv aktualizovat ručně.

 • Vylepšen režim tisku hlášení změn ZP  >>>
  • Tisk je nyní povolen pouze když je nastaven filtr na neodeslané, jinak je srozumitelně vyzván uživatel, ať si filtr nastaví - tím se uživatel pořádně zorientuje v tom, že tisknout se budou pouze neodeslané záznamy.

  • Pokud není co tisknout, je to jasně sděleno chybovým hlášení, nevytiskne se prázdný formulář jako dosud.

  • Na volbu po tisku "Označit jako odeslané" se nyní lépe vyhodnocuje situace v případě, že existují neodeslané záznamy z více období a označí se opravdu jen to, co se právě vytisklo.

  • Je zprovozněn export dat hlášení na ZP v TXT formátu. Je použit formát pro datové rozhraní v kódování Latin2 (tento soubor by měla načíst každá ZP).
   Pokud budete data posílat pomocí portálů (VZP a společného portálu zdravotních pojišťoven (OZP,VOZP,RBP,ČPZP a ZPŠ)) je potřeba se na příslušném portále zaregistrovat. Návod na registraci na portál zdravotních pojišťoven naleznete na adrese http://www.portalzp.cz/jak-se-stat-uzivatelem-pzp a na portál VZP na adrese http://www.vzp.cz/e-komunikace/portal-vzp.

 • Zlepšení režimu "Připojení předmětů k řádkům obsahu" u vydaného DL a u objednávky od zákazníka  >>>

  V tomto režimu nabízí program uživateli k připojení takové předměty, jejichž stav je "Na skladě" a které nefigurují v jiném DL nebo objednávce s účelem výdeje ze skladu.
  Vyhodnocení situace nyní program dělá přesněji než dosud a nabídka "volných" předmětů lépe odpovídá realitě.

<< začátek | < předchozí | 1/2 | další > | konec >>
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948817.