Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

14.05.01, Úpravy v této verzi, 16.6.2014

Vyřešené úpravy dle verzí / V14 / 14.05.01, Úpravy v této verzi, 16.6.2014
 • V prohlížeči interního dokladu byla vytvořena nová činnost pro dávkové zúčtování zanedbatelného zůstatku  >>>

  Dosud bylo nutné různé drobné zůstatky dokladů zapisovat do takového dokladu ručně a nebylo to zcela pohodlné.
  Nyní je v prohlížeči interního dokladu k dispozici činnost Vytvořit obsah - zúčtování zanedbatelného zůstatku, která provede automatické naplnění interního dokladu položkami dokladů a vytvoří a připojí k nim příslušnou předkontaci.

 • Na kartě Předkontace byla vytvořena činnost pro připojení zvolené předkontace k řádkům obsahu dokladu bez předkontace  >>>

  Nyní lze u dokladů, kde se z nějakého důvodu nepřipojila k řádkům žádná předkontace, provést dávkové připojení zvolené (napozicované) předkontace ke všem řádkům z obsahu dokladu, které nemají připojenu žádnou předkontaci základu DPH.
  Pro předkontace DPH tato činnost nefunguje. Změna předkontace DPH může mít vliv na výši DPH v jednotlivých řádcích. Přepočty částek DPH provádí sám prohlížeč řádku dokladu. Předkontace DPH je tak nutné zadávat/připojovat k jednotlivým řádkům v prohlížeči řádku dokladu.

 • V prohlížečích dokladů se nyní skrývají informace o datumech a obdobích DPH v situaci, kde jde o doklad, který neovlivňuje agendu DPH  >>>

  Jedná se o prohlížeč faktury (přijaté i vydané), zálohového listu (přijatého i vydaného) a interního (obecného) dokladu. Doposud se informace o DPH zobrazovaly vždy, pouze je nebylo možné editovat. Většinou šlo o nějaká stará data přebraná ze šablony faktury, nijak nesouvisející s touto fakturou a tak tyto informace byly pouze matoucí.
  Nyní, pokud doklad neovlivňuje agendu DPH, je místo informací o datumech a období DPH zobrazen panel s textem "Tento doklad neovlivňuje agendu DPH".

 • V některých situacích je lépe vyhodnocována výchozí tisková definice  >>>

  Bylo upraveno chování programu tak, aby byla lépe respektována výchozí tisková definice, která je definována u příslušné šablony v Konfiguraci druhů (tříd) z níž daný objekt vznikl. Lépe je nyní výchozí definice vyhodnocována v následujících situacích:

 • V prohlížeči úkolu je nyní samostatně dostupná karta Text, kterou znáte z ostatních prohlížečů objektů  >>>
 • Mazání příloh zásilky se nyní zapisuje do historie  >>>

  V prohlížeči zásilek lze pomocí funkce Odstranit z těla zásilky přílohy smazat přílohy zásilky, což usnadňuje údržbu databáze. Nově je do historie objektu zaznamenáno kdo a kdy přílohy zásilky smazal.

 • Byl upraven zápis antispamových podmínek, které uživatel vytváří volbou "Smazat jako SPAM ..." v prohlížeči zásilky  >>>

  V některých situacích mohlo během bezprostředně následujícího nočního úklidu dojít ke smazání takové antispamové podmínky, aniž tato podmínka byla do té doby použita.

 • U zásilek přijatých z internetu lze nyní editovat název, ten navíc nově není limitován délkou 64 znaků  >>>

  Kaskáda je nyní upravena tak, že jak zásilky přijaté z internetu, tak i zásilky vytvářené v Kaskádě mohou pracovat s názvem delším než 64 znaků, což byl dosavadní limit.
  Díky tomuto limitu se mohla u přijatých zásilek "ztratit" část názvu, u odesílaných naopak nebylo možno napsat text delší než 64 znaků. Nyní je tato délka víceméně neomezena.
  Novou funkčností je také možnost editovat název u přijatých zásilek. Hodí se to v případě, kdy se odesílatel zachoval ošklivě a název neuvedl vůbec, nebo je nesrozumitelný, nesmyslný, neodpovídá obsahu zásilky apod.
  V tomto případě je nyní možné upravit si název tak, abychom se ve své databázi dobře orientovali, aby název opravdu vypovídal o obsahu.
  Samozřejmě je nutné rozpoznat snadno, zda název v otevřeném prohlížeči odpovídá originálu (tomu co odesílatel opravdu poslal) nebo zda je upraven.
  Program vás na upravený název zřetelně upozorní tím, že titulek "Věc :" bude zobrazen červeně a kliknutím na něj se otevře dialog s historií údaje "Věc:", zde je na první pohled vidět, jaký byl text původně.

 • Při přeřazení e-mailové adresy mezi uživateli v rámci vlastní organizace jsou obě strany informovány avízem  >>>

  Doposud bylo možné změnit přiřazení e-mailové adresy ke kontaktům například přetažením v dialogu Elektronické adresy kontaktu. Uživatelé, kterým byla adresa přiřazena či odebrána se však o změně nedozvěděli.
  Nově je přeřazení e-mailové adresy avizováno oběma stranám - uživateli, který měl adresu doposud, i tomu, ke komu je po novu přiřazena.

 • Je opravena možná kolize při zadávání mailové adresy ke kontaktu, když adresa již existuje u kontaktu "Neznámý"  >>>

  Popisovaná situace nastávala pouze v případě, že v Konfigurace / Administrace Kaskády / Globální konfigurace na kartě Kontakty nebylo zaškrtnuto zaškrtávací pole Povolit duplicitní e-mailové adresy u kontaktů. Mailová adresa u kontaktu "Neznámý" existuje např. tehdy, když z této adresy přišla nějaká zásilka a nikdo neprovedl Upřesnění odesílatele.
  Pokud se v této situaci uživatel namísto "Upřesnění odesílatele" pokoušel zapsat příslušnou mailovou adresu do nově vytvářeného nebo již existujícího kontaktu, systém to v rámci kontroly duplicitních adres nepovolil.
  Nyní je situace ošetřena a v uvedené situaci dojde správně k převedení adresy od "Neznámého" do správného místa, teprve potom se provede kontrola duplicity a ta už nemá žádný problém.

 • Od této verze dochází k rozšíření "mzdové agendy" na "mzdovou a personální agendu"  >>>
  • Personální agenda v Kaskádě je spjata s agendou mzdovou, spojovacím prvkem mezi nimi je objekt druhu pracovně právní vztah, který představuje

  • Personální agenda se zabývá prací s personálními dokumenty včetně jejich schvalování a realizace (promítnutí skutečností vyplývající z dokumentu do mzdové či jiné agendy).

  • Personální data jsou data velmi citlivá, proto existují mechanismy pro určení přístupových práv k těmto datům viz. Přístupová práva v oblasti mezd a personalistiky.

  • Personální agenda zatím neřeší oblast plánování "personalistických aktivit" jako jsou plánovaná školení, zdravotní prohlídky apod., pro tuto agendu lze samozřejmě použít běžné mechanismy Kaskády, jako jsou úkoly, kalendář, apod., do budoucna bude i tato oblast řešena specifickým uživatelským rozhraním upraveným pro komfortnější práci personalisty.

  Více se dočtete v souvisejících kapitolách. Zvýšenou pozornost věnujte i K-zprávám, ve kterých je uveden postup, který je potřeba provést při prvotním otevření modulu Mzdy po aktualizaci.

 • Do mzdových dat je umožněn (omezený) přístup i dalším uživatelům než jen mzdové účetní, slouží k tomu dva nové mechanismy  >>>
  • Nová role "Účetní - mzdy - junior" pro nastavení přístupových práv uživatelů v Kaskádě.
   Tato role slouží k plnohodnotnému přístupu do modulu Mzdy a ke všem mzdovým datům v režimu "pouze pro čtení". Uživatel zařazený do této role může:

   • otevřít modul Mzdy

   • prohlížet data zaměstnanců

   • realizovat tiskové výstupy za zaměstnance

   • realizovat tiskové výstupy v uzlu "Výstupy"

  • Nová možnost definovat hierarchii nadřízených a podřízených.
   V prohlížeči zaměstnance lze u zaměstnanců definovat nejbližšího nadřízeného (viz. Personální agenda). U tohoto nadřízeného pak může administrátor nastavit úroveň dodatečných práv k mzdovým datům. Nadřízený pak má právo určitého přístupu ke mzdovým datům svých podřízených ( i nepřímo, je zde uplatňováno stromové řazení ). Práva nadřízeného mohou být definována v těchto úrovních:

   • žádný přístup

   • smí data vidět

   • smí data vidět a také zadávat a modifikovat nepřítomnosti

   • smí data vidět a také zadávat a modifikovat nepřítomnosti a zadávat a modifikovat složky mzdy

 • Byl vylepšen tisk Hromadného oznámení pro zdravotní pojišťovny  >>>

  Nově lze tento tisk realizovat i pro mzdové období, které ještě nebylo založeno a v datech Kaskády neexistuje.
  Tato úprava řeší situace, kdy je potřeba do osmi dnů od začátku či ukončení pracovního poměru uskutečnit nahlášení zaměstnance na příslušnou ZP a příslušné mzdové období v Kaskádě ještě neexistuje.

 • Existuje víc míst, kde lze prohlížet text zadaný ke složkám mzdy  >>>

  V modulu Mzdy lze zadat komentář k opakované složce mzdy.
  Doposud byl komentář (interní i veřejný) vidět v kartě Data období, kde se komentáře zadávají.
  Nově jsou oba komentáře (interní i veřejný) vidět v modulu Mzdy také na následujících místech:

  • Výstupy / Výsledky za celou organizaci / Sumář dle druhů mzdy / Detailní rozpis složek (v řádcích je přítomnost komentáře indikována ikonou listu papíru)

  • Zaměstnanci / karta zaměstnance / Pracovní poměr(y) / Opakované složky / Výskyty v obdobích (v řádcích je přítomnost komentáře indikována ikonou listu papíru)

  Komentář je zobrazen vždy dole pod tabulkou, ve které se nachází řádek s komentářem.

 • Kaskáda umožňuje zadat hierarchii nadřízených/podřízených v modulu MZDY  >>>

  U jednotlivých zaměstnanců lze nyní na kartě Kmenová (personální) data / Nadřízenost určit, kdo je jejich nadřízeným.
  Naopak u těch, kteří jsou nadřízenými, lze ve stromové struktuře prohlížet seznam podřízených, včetně otevření jejich prohlížeče ...
  Na základě těchto dat může být nadřízeným poskytnut částečný nebo úplný přístup k personálním a mzdovým datům jejich podřízených.

 • Byl upraven tisk Potvrzení zdanitelných příjmů u zaměstnanců, kteří nepodepsali prohlášení k dani  >>>

  Nyní se tiskne i období od kdy do kdy bylo zúčtováno (dříve se netisklo).

 • V konfiguraci mezd přibyla možnost zvolit období, do kterého má být účtován doklad na odvod povinného úrazového pojištění zaměstnavatele za zaměstnance  >>>

  Tato volba je k dispozici v modulu Mzdy v uzlu Konfigurace mezd na kartě Globální parametry pod názvem Účtovat Zák. úraz. pojištění do období na které se platí?.
  Výchozí hodnotou parametru je 0, což odpovídá dosavadnímu chování programu. Tedy, že doklad je účtován na konec období, ze kterého se počítá základ pro odvod tohoto pojištění.
  Pokud jako hodnotu parametru uvedete 1, pak program posune datum uskutečnění účetního případu tohoto dokladu na první den následující po konci období, které uzavíráte a ze kterého je počítán základ pro odvod tohoto pojištění.
  Tímto novým nastavením můžete docílit toho, že částka za pojištění bude náležet do období, na které je pojištění placeno. Nebude tak nutné toto účtování upravovat pomocí účtů pro náklady příštích období.

 • Do záhlaví tisku tabulky opisem obrazovky je doplněna informace o atributech, podle kterých jsou vyčísleny mezisoučty  >>>

  Dosud v záhlaví, pokud byl zaškrtnut požadavek mezisoučtů (oddělených skupin údajů), informace o názvu příslušných klíčových atributů chyběla. Nyní je tato užitečná informace v záhlaví uvedena.

 • Byl změněn mechanismus upomínání uživatelů na neuzavřené pokladny a sklady. Nově jsou kontrolována dílčí účetní období a období DPH.  >>>

  Místo dosavadního upozorňování jednoho pověřeného pracovníka 1 krát za 14 dní pomocí avíz s popisem problému, byly tyto mechanismy přepracovány tak, aby se informace o všech neuzavřených pokladnách a skladech zobrazovaly v nově vzniklém Varovném panelu.
  Nově navíc byly doplněny kontroly neuzavřenosti Dílčích účetních období a Období DPH.
  Všechny tyto kontroly probíhají každou noc, během tzv. nočního úklidu a informace o problémech jsou zobrazovány ve varovném panelu. Pokud na tyto varovné informace zareagujete a provedete příslušnou uzávěrku, program na konci této uzávěrky přehodnotí příslušnou informaci ve varovném panelu. Jsou tu tak zobrazeny vždy aktuální informace, které korespondují se stavem uzávěrek zásobníků či období.
  Kritéria, podle nichž jsou neuzavřené zásobníky či období posuzovány, jsou popsány v příslušných odstavcích u Varovného panelu.

  Při uzávěrce dílčího účetního období jsou nově uzavírány i sklady a pokladny, pokud k uzavíranému datu / období ještě nejsou uzavřeny.
  Pokud Kaskáda dovolí provést uzavření účetního období, určitě jsou všechny doklady spadající do tohoto uzavíraného období již zaúčtovány. Když jsou doklady zaúčtovány, jsou tedy i vystaveny, takže nic nebrání uzavřít příslušné neuzavřené a nezrušené zásobníky právě ke konci uzavíraného období. Není tak nutné na tuto činnost myslet. Zároveň se tímto krokem snažíme napomoci při dodržování našich doporučení, o kterých píšeme v kapitole o Zatěžování 602SQL serveru.

  Během aktualizace na tuto verzi ( 14.05 ) program provedl uzávěrky všech neuzavřených zásobníků ke konci posledního uzavřeného dílčího účetního období.
  Ze strany dodavatele systému tak je učiněno maximum pro zmenšení zátěže 602SQL serveru a pro minimalizaci informací zobrazených ve varovném panelu.

 • Bylo upraveno chování tabulek z hlediska setřídění  >>>

  Program nyní lépe zaznamenává a vyhodnocuje informace o sloupcích podle nichž je obsah tabulky setříděn.
  Došlo nejen ke zpřesnění, ale i ke sjednocení těchto informací, takže nyní nedochází k rozporu mezi sloupci, na které uživatel (i postupně) kliknul a mezi sloupci, podle nichž je opravdu setříděno.
  K tomuto rozporu sice docházelo jen při určitých specifických kombinacích sloupců, ale dojít k němu mohlo, mohla být nesprávně vyhodnocena situace pro vykreslení šipek indikujících setřídění v titulcích sloupců.
  Nyní je vzniku tohoto rozporu zabráněno.

<< začátek | < předchozí | 1/2 | další > | konec >>
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948706.