Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

14.08, Úpravy v této verzi, 18.12.2014

Vyřešené úpravy dle verzí / V14 / 14.08, Úpravy v této verzi, 18.12.2014
 • Bylo upraveno zobrazení účtů v prohlížečích hlaviček některých (párovatelných) dokladů  >>>

  Dosud byly v prohlížečích faktur a zálohového listu v boxu Účty políčka pro párovatelné účty MD i DAL. Jeden z těchto účtů (podle druhu dohladu) byl vždy needitovatelný, neboť z podstaty věci nebyl potřebný.

  Nyní je box ve výše uvedených prohlížečích přejmenován na "Párovatelný účet" a obsahuje pouze jeden účet pro relevatní stranu (buď MD nebo DAL).

 • Metodu pro určení data vystavení dokladu lze nyní zvolit jinak pro faktury vydané / přijaté / ostatní doklady  >>>

  Dosud byla v konfiguraci účetnictví pouze jedna volba pro určení metody, jaká se má použít pro stanovení data vystavení dokladu. Zvolená metoda byla použita pro všechny druhy dokladů.

  Nyní lze nastavit konfiguraci zvlášť pro

  Lze předpokládat, že mnohým firmám se bude hodit samostatné nastavení především pro přijaté faktury, a to tak, že datum vystavení bude odpovídat reálnému datu v okamžiku vystavení (provozní datum), zatímco např. pro vydané faktury je obvykle praktické ztotožnit datum vystavení s datem uskutečnění účetní operace.

 • Upraveno chování dokumentů při otevírání v externím editoru  >>>

  Doposud otevírání Běžných dokumentů z Kaskády v externím editoru mohlo být problematické v kombinaci s některými externími aplikacemi na operačních systémech Vista (Windows Server 2008) a novějších.

  Nově lze dokumenty otevírat dvěma způsoby (starým a novým). Bohužel ani jeden z nich není univerzálně funkční pro všechny aplikace a verze Windows.
  Proto byla v menu Konfigurace / Pracovní stanice (Tiskárna...) zavedena volba Preferovaný způsob otevření dokumentů, pomocí které lze volit výchozí způsob spouštění externích aplikací. Na Windows Vista a novějších doporučujeme používat "Způsob spouštění 2", který je na daných verzích Windows automaticky nastaven.

  Dále lze nastavit způsob spouštění externích aplikací pro jednotlivé přípony souborů z prohlížeče Běžného dokumentu pomocí plovoucího menu nad ikonou aplikace asociované s daným typem souboru.

 • Zavedení třetí sazby DPH v Kaskádě >>>

  Na základě změny zákona o DPH, který od 1.1.2015 zavádí třetí sazbu DPH, jsme i my v Kaskádě zavedli možnost s touto novou sazbou DPH pracovat.
  Zároveň s rozšířením počtu sazeb, tedy způsobů zdanění, jsme se již nyní připravili na stále plánované sjednocení sazeb, kde je ve hře i sazba DPH uvedená na desetinné místo.
  Již tato verze Kaskády tak bude připravena na případnou další "sazbovou" změnu zákona.

  • Konfigurace používaných sazeb

   V Administraci Kaskády / Konfigurace účetnictví na kartě DPH / Období DPH, cesta pro ověřování DIČ bylo doplněno editační pole pro zadání výše "druhé snížené sazby" daně.
   Vedle editačních polí pro zadání příslušných sazeb přibyla zaškrtávací pole pro zapnutí / vypnutí příslušné sazby v konkrétním DPH období.

   Během vytváření nového účetního období pomocí této verze Kaskády dojde k automatickému nastavení druhé snížené sazby na hodnotu 10.0 a zároveň k jejímu zapnutí pro všechna období počínaje lednem roku 2015.

  • Nové druhy DPH

   V Administraci Kaskády / Konfigurace účetnictví na kartě DPH / Druhy DPH byly do seznamu dosavadních druhů DPH doplněny další druhy, které řeší "druhou sníženou sazbu", paralelně s dosavadní "sníženou sazbou".
   U těchto nových druhů DPH jsou ve stejné logice jako u základní a snížené sazby, použity nově založené účty DPH

   • 343-003 - Daň z přidané hodnoty - závazek druhá sníž.sazba
   • 343-503 - Druhá snížená sazba DPH - odpočet
   • 343-903 - Dočasný účet k účtu 343-003 / 343-503

   Spolu s novými druhy DPH a účty jsme provedli i změnu v označení řádků v tabulce druhů. Vzhledem ke skutečnosti, že např. na řádku 2 ve formuláři přiznání k DPH se mají zobrazit hodnoty jak ve snížené, tak ve druhé snížené sazbě daně, byly tyto druhy DPH v Kaskádě označeny číslem řádku "02-1" pro sníženou a "02-2" pro druhou sníženou sazbu daně.
   Podobně je tomu i v ostatních případech u druhů, které odpovídají řádkům přiznání, kde se tyto 2 sazby daně sčítají.
   Řádek 2 v přiznání k DPH tak odpovídá součtu hodnot druhů "02-1" a "02-2".

  • Práce s doklady

   V prohlížečích dokladů na kartě Rekapitulace / Parametry dokladu ovlivňující agendu DPH bylo doplněno editační pole pro zadání druhé snížené sazby DPH.

   Jiné změny byste při práci s doklady neměli poznat, protože žádné jiné změny realizovány nebyly.
   Za zmínku snad stojí jen fakt, že při vybírání správného druhu DPH, bude Kaskáda nabízet větší množinu druhů DPH a při výběru způsobu zdanění (v řádku dokladu, u produktu, ..) bude k dispozici i nový způsob zdanění - druhá snížená sazba.

  • Tisky a výkazy

   Obecně platí, že všechny tiskové sestavy byly upraveny tak, aby akceptovaly nový způsob zdanění. Ať již jde o tisk faktury vydané, běžného účetního dokladu, tisku DL či objednávky vč. cen, nebo tiskové výstupy dostupné z modulu Knihy a výkazy.

   Samostatnou skupinu tvoří výkaz Přiznání k DPH, kde jsme v souladu s nově platnou legislativou vytvořili výkaz s číslem 19.
   Stejně tak je tomu i v případě výstupu dat přiznání do formátu XML.
   V obou případech však jde jen o úpravu v buňkách s dosavadní sníženou sazbou daně. Nově se v těchto buňkách zobrazuje jak hodnoty ve snížené sazbě tak ve druhé snížené sazbě daně.

  • Zálohové listy

   V rámci úprav DPH byly provedeny změny v prohlížeči zálohového listu na kartě Rekapitulace.
   Doposud nebylo možné před zdaněním zálohového listu pracovat s parametry ovlivňující DPH.
   Nyní jsou tyto parametry dostupné již při založení zálohového listu, neovlivní však agendu DPH až do zdanění zálohy.

  Doporučení

  Jako každý rok i letos doporučujeme, změnit si u všech dokladových šablon datum např. na 1.1.2015 a zároveň si ověřte jejich atributy, hlavně sazby DPH v kartě Rekapitulace / Parametry dokladu ovlivňujícího agendu DPH.
  Můžete si přitom také zkontrolovat předkontace apod., jednou za čas je to prospěšné :-)

  I přesto, že Kaskáda řadu kontrol dělá automaticky, doporučujeme všem uživatelům, aby na přelomu roku a obzvlášť v situaci, kdy byly provedeny změny týkající se třetí sazby DPH, věnovali zadávání a kontrole dokladů větší pozornost.

 • Klávesová zkratka Ctrl + Alt + Shift + J nově umožňuje vložit krátký formátovaný podpis - jméno uživatele a datum.  >>>

  Obsah podpisu je stejný jako u klávesové zkratky Ctrl + Alt + J, ale tento podpis bude zvýrazněn

  • v případě formátovaného textu vytučněn,
  • v případě holého textu pak bude podpis na začátku a na konci obalen třemi hvězdičkami.
 • Kaskáda nyní při mazání e-mailu jako spamu umožňuje předat původní zprávu k přeučení antispamovému filtru  >>>

  Kaskáda měla a nadále bude mít vlastní antispamový filtr, který umožňuje filtrovat příchozí e-maily podle adresy nebo domény odesílatele.

  Nyní Kaskáda umožňuje předat mail k přeučení antispamovému filtru na poštovním serveru.

  Běžně v praxi to funguje tak, že pokud uživatel smaže e-mail jako spam, měla by tato zásilka být doručena na mail-server k přeučení antispamového filtru.
  Antispamový filtr na poštovním serveru však pro svojí spolehlivou činnost potřebuje mít zpětnou vazbu od uživatelů.
  To se dělá obvykle dvěma způsoby

  • zkopírováním celé zásilky do souboru na disku, ke kterému má přístup antispam, nebo

  • přeposláním na předdefinovanou adresu.

  Kaskáda nově podporuje první možnost učení antispamového filtru - tedy kopírováním souborů.

  Nastavení cesty pro ukládání (kopírování) zásilek je možné provést v konfiguraci mail-systému na kartě Obecné v boxu Antispam - cesty pro učení.

 • MZDY  >>>
  • Od roku 2015 se mění následující parametry:

   Název parametru Kód parametru 2014 2015
   DPN - první redukční hranice vym.zákl DPN_PRV_RED_HR 151.38 155.40
   DPN - druhá redukční hranice vym.zákl DPN_DRU_RED_HR 227.15 232.93
   DPN - třetí redukční hranice vym.zákl DPN_TRE_RED_HR 454.13 465.85
   Max.vyměřovací základ SP za rok MVZ_LIMIT_ROK_SP 1 245 216.00 1 277 328.00

   Minimální mzda k 1.1.2015:

   Název parametru Kód parametru 2014 2015
   Minimální mzda měsíční MIN_MZDA_MES 8 500.00 9 200.00
   Minimální mzda hodinová MIN_MZDA_HOD 50.60 55.00

   Nemění se "Minimální mzda měsíční - invalidé" a nemění se "Minimální mzda hodinová - invalidé".

   Změna těchto parametrů se provede automaticky při aktualizaci databáze.
   Zde je uvádíme jen pro informaci, aby bylo patrné co se mění.
   Není však na škodu zkontrolovat, že aktualizace proběhla správně a hodnoty jsou nastavené.
   Při kontrole změněných parametrů použijte v nabídce Konfigurace mezd / Globální parametry filtrovací funkci. Ta je k dispozici v plovoucím menu (pravé tlačítko myši nad tabulkou se seznamem parametrů) a umožní vám omezit seznam pouze na několik položek - na ty, které se změnily v roce, do něhož spadá pracovní období (za běžných okolností "letos").


  • Dle platné legislativy doplněny do slev na dani daňová zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě.

   Změnou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") se zvýší daňové zvýhodnění pro rodiny s více dětmi.
   Daňová sleva na první dítě zůstane nezměněna, i nadále bude činit 1.117 korun měsíčně.
   Daňové zvýhodnění na druhé dítě bude činit 1.317 Kč, na třetí a další dítě bude činit 1.417 Kč měsíčně.

   Nárok na slevu budou mít i nadále rodiče pouze za kalendářní měsíc, kdy dítě vyživují a žijí s ním ve společné domácnosti.
   Uplatnit ji smí vždy jen jeden z rodičů.

   Pořadí dítěte určí rodič a v prohlášení k dani určí jaké daňové zvýhodnění na dítě bude uplatňovat. V průběhu roku se může výše slevy změnit (dítě ukončí školu nebo dosáhne věku kdy slevu již nelze uplatňovat).

   Název parametru Kód parametru 2014 2015
   Daň. zvýh. - 1. dítě DAN_ZVY_DITE_RO 13 404.00 13 404.00
   Daň. zvýh. - 2. dítě DAN_ZVY_DITE_RO2 15 804.00
   Daň. zvýh. - 3. a další dítě DAN_ZVY_DITE_RO3 17 004.00
   Daň. zvýh. - 1. dítě ZTP-P DAN_ZVY_DZTP_RO 26 808.00 26 808.00
   Daň. zvýh. - 2. dítě ZTP-P DAN_ZVY_DZTP_RO2 31 608.00
   Daň. zvýh. - 3. a další dítě ZTP-P DAN_ZVY_DZTP_RO3 34 008.00

   Kontroly na uplatňování slev nejsou aplikovány již během zadávání těchto slev, protože by to někdy mohlo komplikovat práci při jejich pořizování, ale hlavně při změnách v pořadí dětí.
   Kontroly na dodržování pravidel pro uplatnění slev na děti jsou až při přepočtu jednotlivých výčetek zaměstnanců v příslušném mzdovém období.


  • Dle platné legislativy bylo upraveno roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.

   Změnou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") je možné uplatnit slevu na dani na umístění dítěte ve školce při ročním zúčtování již za rok 2014.Výše slevy a její uplatnění je popsáno v § 35 bb.

   Pokud bude dítě umístěno v mateřské škole a poplatník za toto umístění uhradí nějakou částku, bude možné si ji uplatnit
   jako slevu na dani. Tato sleva na dani může činit na jedno vyživovací dítě maximální částku ve výši minimální mzdy platné k 1. 1. příslušného zdaňovacího období (rok 2014 = 8.500 Kč, 2015 = 9.200 Kč).

   Tuto slevu za umístění dítěte si může uplatnit pouze jeden z poplatníků.

   Název parametru Kód parametru
   Sleva za umístění dítěte v MŠ SLE_SKOLKA_ROK

   V souvislosti s těmito změnami byl vydán i nový formulář "Výpočet daně a daňového zvýhodnění..." jehož upravenou podobu ve verzi "vzor č. 19" jsme do Kaskády také zapracovali.


 • Byla ověřena funkčnost verze PdfCreatoru 1.7.3, doporučujeme si ji nainstalovat  >>>

  Již delší dobu doporučujeme uživatelům, kteří pro pro práci se soubory ve formátu PDF používají PdfCreator, aby si instalovali vždy námi prověřenou verzi této externí aplikace.
  Naposledy jsme vás informovali o problémové verzi 1.3.1 a doporučovali nainstalovat si starší verzi 1.2.3., která byla a stále je pro Kaskádu vyhovující.
  Doba pokročila a na webu jsou k dispozici novější verze, avšak některé jsou s Kaskádou opět nekompatibilní (např. verze je 2.0, která pro svoji činnost používá jiná místa v registrech).

  Současnou námi nově doporučovanou a prověřenou verzí PdfCreatoru je verze 1.7.3.
  Pro ty z vás, kteří se rozhodují pořídit si bezplatnou externí aplikaci pro vytváření PDF souborů z Kaskády nebo si chtějí z nějakého důvodu aplikaci PDFCreator zaktualizovat, máme k dispozici instalační soubor PDFCreator verze 1.7.3, který mj. najdete na našich stránkách www.ekaskada.cz v sekci "Ostatní download" po úspěšném přihlášení uživatele.

 • Bylo opraveno chování programu při exportu dat z libovolné tabulky  >>>

  Za určitých okolností, souvisejících se setříděním exportovaných dat a (ne)nastavením požadavku na překlad identifikátorů, docházelo k chybě při exportu.

  Režim byl doladěn a k chybám tohoto druhu již nedochází.

 • V modulu Knihy a výkazy v tisku "Přehled výsledků firmy po střediscích" byly doplněny součty za úseky, do kterých střediska náleží.  >>>
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948789.