Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

15.01, Úpravy v této verzi, 16.3.2015

Vyřešené úpravy dle verzí / V15 / 15.01, Úpravy v této verzi, 16.3.2015
 • Webové rozhraní Kaskády (KaskRS) je nově zcela kompatibilní s PHP 5.5  >>>

  Pokud chcete přejít na novější verzi PHP, nezapomeňte si také na webový server nainstalovat novější verzi knihovny php_602sql (ke stažení z http://winbase.software602.cz/php/modul/)

 • Při vytváření zásilky nebo datové zprávy se nyní nabízejí pouze šablony požadovaného typu  >>>
 • Pro organizace byl v Kaskádě rozšířen číselník právních forem tak, aby odpovídal seznamu používanému státní správou  >>>

  Rozšíření číselníku a změna kódování nepřináší jen tyto optické změny, ale otevírá to i nové možnosti při načítání informací z webů státní správy, jako je ARES či ADIS a větší provázanost s těmito oficiálními číselníky.

  Kromě rozšíření množiny právních forem došlo také k překódování těchto forem. Vzhledem k tomu, že některé v Kaskádě dosud používané kódy právních forem nebylo možné zcela přesně transformovat do nového číselníku, může být u některých organizací uvedena právní forma .
  Za účelem vyhledání těchto organizací byla vytvořena servisní vyhledávací složka pod uzlem Kontakty / Sdílené / Servisní vyhledávací složky/Organizace bez určení právní formy.

 • V prohlížeči kontaktu na kartě Produkty jsou provedeny změny v prezentaci dat v kartách Objednávky zákaznické a Objednávky dodavatelské  >>>
  • Místo sloupce s názvem produktu se nyní zobrazuje název řádku dokladu.
   Ve většině případů je to rozeznatelný rozdíl (text je v řádku totožný s názvem produktu), ale pokud je povoleno měnit v dokladech názvy řádků, pak je užitečné vidět zde upravený text a ne ten původní od produktu.

  • V tabulkách přibyl nový sloupec s účelem dodávky.

  • U zákaznických objednávek je vyloučeno zobrazování řádků s účelem dodávky Opakovaný prodej.

 • Kaskáda umí komfortněji získávat informace o organizacích ze státních registrů  >>>

  V aktuální verzi Kaskády jsou výrazně vylepšeny mechanismy pro zjištění informací ze státních registrů ARES a ADIS.
  Informace z registru ARES (který čerpá z Obchodního rejstříku, Registru živnostenského podnikání, Registru územní identifikace a nemovitostí a dalších) jsou využity při zadávání dat o nových nebo existujících kontaktech v Kaskádě. Kliknutím na jedno tlačítko spustíte režim pro načtení základních informací o kontaktu a jejich zápis do Kaskády. Informace z registru ADIS jsou využity pro ověření platnosti DIČ při vystavení dokladu a z prohlížeče organizace, pro zjištění spolehlivosti plátce z pohledu finančního úřadu a pro automatické načtení bankovních účtů, které má daná organizace registrovány u finančního úřadu.

  • Pro oblast DPH přibyly některé nové informace v datových strukturách a to především:

   • údaj o spolehlivém/nespolehlivém plátci,

   • informace o přiřazení bankovních účtů k DIČ v rámci registrace těchto účtů.

  • Změny v uživatelském rozhraní:

   • v dialogu k zadávání DIČ je navíc údaj o spolehlivém/nespolehlivém plátci DPH a také ve spodní části je k dispozici karta se seznamem účtů registrovaných k příslušnému DIČ

   • v dialogu Použití bankovního účtu je k dispozici nová karta se seznamem DIČ, u kterých je daný účet registrován

   • v prohlížeči Kontaktu na kartě Další ... / Bankovní účty, preferované šablony přibyl v tabulce se seznamem bankovních účtů sloupec "Reg.DIČ" (zaškrtávací pole), které informuje o tom, že daný bankovní účet je zaregistrován u nějakého DIČ. Na této kartě také přibylo v levém sloupci tlačítko ADIS, které slouží k načtení informací o bankovních účtech z registru ADIS.

  • Kontrola DIČ se proti dosavadnímu stavu mění následovně:

   • pokud jde o jiné než české DIČ, zůstává vše jako doposud

   • v případě českého DIČ se nebudou otevírat webové stránky s informacemi jako doposud, ale místo toho proběhne automatické stažení informací z registru ADIS a zužitkování těchto informací. Za prvé záznamem informace o nespolehlivém plátci, za druhé záznamem informací o registrovaných bankovních účtech. Uživatel dostane pouze přehlednou informaci o výsledku.

 • Byl upraven tisk a zároveň zprovozněno elektronické podání formuláře "Přehled o výši pojistného pro ČSSZ"  >>>

  Formuláře "Přehled o výši pojistného pro ČSSZ" již není možné od roku 2015 zasílat aktualizovanými formuláři ve formátu ZFO, ale pouze novými interaktivními formuláři, které jsou k dispozici na ePortálu ČSSZ.

  V Kaskádě se pro odeslání formuláře nebude pouštět 602XML Filer, ale po exportu dat do formátu XML je umožněno přejít na stránky ČSSZ a do schránky uložit cestu k vyexportovanému XML souboru, aby ho uživatel mohl snadno načíst.

  Kromě výše uvedené možnosti lze tiskopisy bez nutnosti přihlášení jednoduše na stránkách OSSZ vyplnit a přímo odeslat (je třeba mít zřízenou datovou schránku nebo uznávaný elektronický podpis) či jen vytisknout. Vyplňování tiskopisů je podpořeno automatickou kontrolou úplnosti vyplnění a logických vazeb.

 • Byl upraven tisk Potvrzení zdanitelných příjmů pro srážkovou i zálohovou daň  >>>

  V souvislosti se změnamy ve mzdách pro rok 2015 jsou upraveny tiskové sestavy

  • Potvrzení zdanitelných příjmů (srážková daň)
  • Potvrzení zdanitelných příjmů (zálohová daň)
 • Změna v nároku na provedení ročního zúčtování u zaměstnance se solidární daní  >>>

  V roce 2014 šlo provést roční zúčtování jen tomu zaměstnanci, který celkově i v žádném z měsíců roku 2013 nepřesáhl hranici základu daně, která zakládá účast na tzv. solidárním zvýšení daně.

  Nově, v roce 2015 za rok 2014, lze provést roční zúčtování daně i tomu zaměstnanci, kterému v něterém z měsíců roku 2014 byla sražena tzv. solidární daň, ale v součtu za celý rok hranici pro odvod této daně nedosahuje.

  V souvislosti s touto změnou v zákoně, byly provedeny příslušné úpravy také v kaskádních mzdách.

 • Neplacené volno a zdravotní pojištění - změny od roku 2015  >>>

  Vyměřovacím základem zdravotního pojištění za dny neplaceného volna byla poměrná část minimální mzdy. Od roku 2015 je však příslušný odstavec § 3/5 zákona 592/1992 o zdravotním pojištění zrušen. Neplacené volno tak již nezvyšuje odvod zdravotního pojištění, při dodržení minimálního vyměřovacího základu a dalších předpisů.

  Kaskáda se během aktualizace pokusí provést

  • ukončí platnost druhům složek mzdy s kódem začínajícím na "NEV" nebo "NEP", kde je Zdrojem sazby "Denní minim.zákl.ZP"

  • vytvoří 2 nové druhy složek mzdy, kde Zdroj sazby je <neurčeno> a Metoda výpočtu "Sazba x koeficient" - nebudou započítávány do odvodu ZP

  Pokud se během aktualizace některý z uvedených kroků nepodaří provést, Kaskáda všem uživatelům zařazeným do role "Účetní MZDY - senior" vytvoří avízo na objekt "Modul mzdy" s popisným textem, kde nastala chyba a s apelem na ruční dořešení těchto problémů.

  Popis možných problémů a jejich řešení

  • V prvním případě může nastat situace, kdy některý z ukončovaných druhů složek mzdy je již použit v období po 12 / 2014.
   Řešením je, pokud to lze, smazat tyto složky mzdy a nahradit je nově vytvořenými.

  • Ve druhém případě může nastat kolize mezi námi zakládaným kódem složky mzdy a kódem, který jste si sami vytvořili a používat ho ve Vaší firmě.
   Řešením je ruční založení uvedeného druhu složky mzdy v Konfiguraci mezd na kartě Druhy složek mzdy. Zde zadejte nový údaj (klávesou Insert) a pořiďte postupně druhy "NEV-NV" případně "NEP-NA" (vzhledem k tomu, že řešíte problém s duplicitou některého z uvedených kódů, pak kód za pomlčkou zvolte jiný). Tyto druhy nastavte stejně jako jsou nastaveny druhy "NEV-00" a "NEP-AB". Rozdíl bude jen v názvu, Zdroji sazby a Metodě výpočtu.

   • NEV-NV; Neplacené volno; Zdroj sazby <neurčeno>; Metoda výpočtu "Sazba x koeficient"

   • NEP-NA; Neomluvená absence; Zdroj sazby <neurčeno>; Metoda výpočtu "Sazba x koeficient"

 • U Pracovně právního vztahu lze nyní uvést datum podpisu smlouvy  >>>

  Do prohlížeče Pracovně právního vztahu byl doplněn údaj Datum podpisu pracovní smlouvy.
  Tento datum je také použit v záhlaví tisku personálního dokumentu.

 • Od roku 2015 již není možné uplatnit vyšší sazbu nemocenského pojištění a odpočítávat si polovinu náhrad DPN.  >>>

  V konfiguraci mezd v globálních parametrech šlo do konce roku 2014 u parametru "Sociální pojištění - typ organizace" nastavit následující hodnoty

  • Hodnota 1

   • je standardní nastavení, při kterém odvod nemocenského pojištění je prováděn nenavýšenou sazbou

   • nelze odčítat 1/2 vyplacených náhrad za DPN.

  • Hodnota 2

   • je určena pro organizace do 25 zaměstnanců, které se zaregitrovaly jako plátci vyššího nemocenského pojištění,

   • potom budou odvádět vyšší procento nemocenského pojištění, (navýšení se však nepromítne do superhrubé mzdy zaměstnanců)

   • mohou si odečíst od odvodu SP polovinu vyplacených náhrad za DPN.

  Od 1/2015 už nelze variantu 2 používat, takže bez ohledu na to, co je/není v konfiguraci nastaveno, program bude od ledna 2015 pracovat s hodnotou 1.

 • Ve vyhledávači, který nabízí volné předměty k připojení k řádku objednávky výroby byla upravena filtrovací podmínka  >>>

  Doposud se nabízely i předměty, které byly u jiných zákazníků.
  Nyní se nabízí pouze předměty, které lépe odpovídají realitě. Filtrovací podmínka se "opírá" o účel dodávky.

 • Kaskáda (klientská aplikace) je kompatibilní s Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2  >>>

  Byly dokončeny úpravy pro zajištění kompatibility s operačními systémy uvedenými výše.
  Úpravy vedly ke zvýšení stability Kaskády (Kaskada.exe, KaskNotify.exe), Přijímače i Odesílače zásilek (běžné aplikace i služby).

  SQL serveru se tato úprava žádným způsobem netýká, ten bylo a je možno provozovat na výše uvedených operačních systémech beze změny.

 • Do varovného panelu přibyla nová kontrola "Nesoulad času na stanici a na SQL serveru!  >>>

  Tento varovný panel se zobrazí v případě, že rozdíl mezi systémovým časem na stanici a na SQL serveru je více než 5 minut.

 • Ve stromě složek je nyní zobrazen celý název složky  >>>

  Doposud byl ve stromě složek zobrazován pouze zkrácený název složky (prvních 64 znaků).
  Nově je ve stromě složek zobrazován plný název dané složky.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 554937.