Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

15.03, Úpravy v této verzi, 27.5.2015

Vyřešené úpravy dle verzí / V15 / 15.03, Úpravy v této verzi, 27.5.2015
 • V prohlížeči řádku skladové výdejky je důsledněji kontrolována existence objednávky  >>>

  Za určitých situacích docházelo k problémům s detekcí objednávky u řádku skladové výdejky pocházející z objednávky a po změně typu položky na Párovací došlo ke smazání odkazu na tuto objednávku a tím i ke smazání celého řádku z objednávky.
  To je nyní vyřešeno.

 • V tisku některých dokladů a objednávek je umožněno vytisknout kód celního sazebníku jako součást názvu produktu  >>>

  V některých prohlížečích bylo doplněno zaškrtávací pole s možností zapnout/vypnout v tisku zobrazení kódu celního sazebníku v řádku obsahu (u názvu produktu). Lze tak na úrovni jednoho konkrétního objektu říci, zda má být tento kód vytištěn v řádku obsahu.

  Zobrazení zaškrtávacího pole v jednotlivých prohlížečích

  • Prohlížeč faktury vydané

   na kartě Další detaily zaškrtávací pole Tisknout v řádcích u názvu také kód celního sazebníku.

  • Prohlížeč dodacího listu vydaného

   na kartě Dodací list vydaný je zaškrtávací pole Kód cel.saz. u názvů v groupboxu Forma tisku položek.

  • Prohlížeč objednávky od zákazníka

   na kartě Objednávka od zákazníka na podkartě Další je zaškrtávací pole Kód cel.saz. u názvů.

  Pokud je zvolen "Tisk kódu celního sazebníku v každém řádku", pak pro lepší čitelnost jsou řádky obsahu v tisku mezi sebou odděleny prázdným řádkem.

 • Byla upravena inicializace nového řádku obsahu a přehodnocení změn po editaci již existujícího řádku obsahu  >>>

  Jde především o situaci, kdy

  • v hlavičce v kartě Rekapitulace je v combu Přenesená daň povinnost uveden "?"
  • pracuje se s neproduktovým řádkem ( m.j. také s párovací položkou, kdy dříve zcela automaticky došlo k odpojení DPH předkontace )

  Zároveň bylo chování programu vylepšeno tak, že při odkazu na párovací položku - zálohový list (s jedním řádkem obsahu) - nyní Kaskáda lépe detekuje, zda byl zálohový list zdaněn "normálně" nebo v režimu přenesení daňové povinnosti a vytvářený řádek obsahu příslušně inicializuje.

  Chování programu při inicializaci řádku obsahu faktury názorně ukazuje následující tabulka:

  Typ řádku Přen.daň.pov.
  na kartě Rekapitulace
  Typ plnění §92a
  na kartě Rekapitulace
  Nastavení zaškrtávacího pole
  "Přenesení daňové povinnosti" v řádku obsahu
  Produktový řádek NE Neurčeno NE
  Neproduktový řádek NE
  Párovací položka NE / ANO podle zdanění ZL
  Produktový řádek NE Určeno NE
  Neproduktový řádek NE
  Párovací položka NE / ANO podle zdanění ZL
  Produktový řádek ANO Neurčeno ANO
  Neproduktový řádek ANO
  Párovací položka NE / ANO podle zdanění ZL
  Produktový řádek ANO Určeno ANO
  Neproduktový řádek ANO
  Párovací položka NE / ANO podle zdanění ZL
  Produktový řádek ? Neurčeno NE / ANO podle typu plnění dle §92a z celního sazebníku
  Neproduktový řádek NE
  Párovací položka NE / ANO podle zdanění ZL
  Produktový řádek ? Určeno NE / ANO podle typu plnění dle §92a z celního sazebníku
  Neproduktový řádek ANO
  Párovací položka NE / ANO podle zdanění ZL
 • Byla odstraněna chyba v činnosti Zdanit zálohu  >>>

  V situaci, kdy byly na 1 zálohový list směrovány 2 a více párovacích položek z jednoho dokladu, došlo k chybě, která znemožňovala zdanění zálohy.
  Provizorním řešením bylo, upravit doklad tak, aby na zálohový list směřovala pouze jedna párovací položka z jednoho dokladu. Tedy bylo nutné násobné řádky sloučit do jednoho.

  Nyní je tato chyba odstraněna.

 • V tisku faktury vydané jsou rozlišeny řádky v režimu přenesení daňové povinnosti  >>>

  Doposud nebyly v tisku faktury vydané položky běžně zdaněné rozlišeny od položek v režimu přenesení daňové povinnosti. Přitom pro toho, kdo s fakturou pracuje, jde o podstatnou informaci.
  Nyní jsou v tisku částky "Sazba DPH" a "Celková cena s DPH", u řádků v režimu přenesení daňové povinnosti, rozlišeny šedou barvou.

 • Bylo upraveno chování programu při provádění exportu XML dat "Výpisu z daňové evidence pro daňové účely dle §92a"  >>>

  Bylo upraveno uživatelské rozhraní v místě, ve kterém před samotným exportem dat, program zobrazí problematické doklady.
  Byly zde nově zobrazeny některé sloupce s informacemi, které by měly lépe vést k odstranění problematických řádků. Byla zde výrazně upravena kapitola helpu DPH - výpis z evidence pro daňové účely dle § 92a zákona o DPH pro toto místo, která se zobrazí po stisku klávesy F1. V této kapitole jsou nově popsány některé problematické situace i návod k jejich vyřešení.

  Po otevření problematického dokladu z tohoto místa programu, dojde k automatickému napozicování a otevření karty Obsah a zároveň program zobrazí dva sloupce, které pomohou s orientací v dokladu. Prvním z nich je "Typ plnění" dle §92a a druhým je "Popis problému" u daného řádku obsahu.

 • Bylo umožněno zadání jednotkové hmotnosti přímo do řádku obsahu dokladu a objednávky  >>>

  Především u řádků zdaněných v režimu přenesení daňové povinnosti, v případě některých typů plnění dle §92a zákona o DPH, je potřeba na dokladech uvádět také hmotnost. Tato hmotnost je pak také m.j. uvedena v samotném hlášení, které je odesíláno na FU.
  Dosud Kaskáda tuto možnost zadání hmotnosti přímo u každého řádku dokladu neobsahovala.

  Nově je možné hmotnost jedné základní měrné jednotky uvádět v každém řádku obsahu dokladu a objednávky.

  Pokud s hmotností v řádcích obsahu nepotřebujete pracovat, pak se Vás tato změna nijak nedotkne.
  Program je upraven tak, že při vytváření nového řádku je hmotnost uvedená v řádku obsahu převzata z údaje zadaného u produktu. Nepotřebujete-li ji měnit, údaje si nevšímejte.

  Pokud obdržíte od dodavatele doklad, který je zdaněn v režimu přenesení daňové povinnosti a typ plnění dle §92a je některý z typů, u kterého je nutné v hlášení uvádět rozsah dodávky v kg či tunách, pak je nutné údaji o hmotnosti věnovat zvýšenou pozornost.
  Program sice údaj vyplňuje hmotností získanou od produktu, ne ve všech případech však tento údaj musí souhlasit s hmotností uvedenou na daňovém dokladu nebo dodacím listu.
  Pokud je tedy hmotnost rozdílná od hmotnosti uvedené na dokladu, je nutné ji upravit tak, aby do hlášení na FU šla správná hodnota.
  Pokud řádek vytváříte jako neproduktový, bude hmotnost vždy nulová a bude ji nutné vždy zadat.

  Úpravy dat provedené během aktualizace datových struktur

  • Ve všech řádcích obsahu dokladů a objednávek byla doplněna jednotková hmotnost základní měrné jednotky tak, že jako jednotková hmotnost je uvedena hmotnost základní měrné jednotky příslušného skladovatelného produktu. To ovšem jen v tom případě, že tato hmotnost je v prohlížeči produktu zadána.

  • U všech produktů, jejichž základní měrná jednotka je "kg", byla nastavena hmotnost této základní měrné jednotky na 1.

  • U všech produktů, u nichž existovala alternativní měrná jednotka "kg", byla nastavena hmotnost této základní měrné jednotky na hodnotu "1 / koeficient zadaný u alt. m.j.".

  Další informace o problematice hmotností a jejího řešení v Kaskádě se dočtete v kapitole Hmotnosti v Kaskádě

 • V tisku některých dokladů a objednávek je umožněno vytisknout údaje o hmotnostech, případně sekci s rekapitulací hmotností  >>>
  • Tisk rekapitulace hmotností na faktuře vydané

   V prohlížeči faktury vydané na kartě Další detaily přibylo zaškrtávací pole Tisknout rekapitulaci (součty) hmotností podle typů plněnídle §92a. Pokud je toto pole zaškrtnuto a v obsahu faktury existují řádky se zadanou hmotností, pak bude v patě faktury vytištěna sekce s rekapitulací hmotností za jednotlivé způsoby zdanění a typy plnění dle §92a.

  • Tisk údajů o hmotnosti v každém řádku

   V některých prohlížečích bylo doplněno combo s možností zvolit způsob prezentace hmotnosti v řádku obsahu (u názvu produktu). Lze tak na úrovni jednoho konkrétního objektu říci, zda a jakým způsobem mají být v řádku obsahu vytištěny údaje o hmotnosti.
   Dostupné jsou tyto možnosti

   • Neuvádět
   • Jednotková hmotnost
   • Celková hmotnost

   Zobrazení řídícího comba v jednotlivých prohlížečích

   • Prohlížeč faktury vydané

    na kartě Další detaily combo Prezentace hmotnosti v řádcích.

   • Prohlížeč dodacího listu vydaného

    na kartě Dodací list vydaný combo Hmotnost v groupboxu Forma tisku položek

   • Prohlížeč objednávky od zákazníka

    na kartě Objednávka od zákazníka na podkartě Další combo Hmot. v řádcích tisku

  Pokud je zvolen "Tisk údajů o hmotnosti v každém řádku", pak pro lepší čitelnost jsou v tisku mezi sebou řádky obsahu odděleny prázdným řádkem.

 • Byl upraven XML export přílohy k žádosti o dávky  >>>

  Byly revidovány podmínky pro uvedení některých prázdných a nulových údajů v XML souboru. Jde o údaje "Vyloučené doby celkem", "Převedena na jinou práci", "Exekuce" a "Insolvence".
  Současně s tím byly upraveny hlavičkové údaje v souboru dle současného stavu.

 • Byl upraven tisk Potvrzení zdanitelných příjmů  >>>

  Při vyhodnocování období platnosti slev na děti, invalidy a studenty nebylo toto období vyhodnocováno s ohledem na zaškrtnutí údaje Podepsal prohlášení k dani. Mohlo se tak stát, že v tisku potvrzení je vytištěn jiný rozsah období uplatnění slev, než za které byly slevy uplatněny.
  Mechanismus uplatnění slev v jednotlivých měsících byl v pořádku.
  Případné rozdíly, vzniklé chybným potvrzením, budou narovnány v ročním zúčtování nebo daňovém přiznání zaměstnance.

 • Pro vyhledávací složky a SQL dokumenty lze nově použít přepínatelný parametr pro volbu účetního období  >>>

  V různých vyhledávací složkách a SQL dotazech, které servisní technici vytvářejí na zakázku, a které generují nějaké sumarizace dat z určitého období, je obvykle období určeno provozním datumem, resp. např. obdobím předcházejícím provoznímu datumu. Když uživatel chce zobrazit data jiného období, musí se odhlásit a spustit Kaskádu s jiným provozním datem, což není úplně pohodlný postup.
  Nově je k dispozici nezávislý údaj Účetní období pro reporty. Tento údaj se při spuštění inicializuje na aktuální účetní období (to je nejobvyklejší pro reporty).
  V menu Konfigurace / Provozní nastavení je pak k dispozici položka Účetní období pro reporty, která umožní toto období změnit bez ukončování chodu Kaskády a tím ovlivnit zobrazená data.

  Doposud bylo toto nastavení umožněno pouze pro dílčí účetní období. Nyní je i pro účetní období.

 • V tisku Přehled odpisů dlouhodobého majetku byl doplněn sloupec s technickým zhodnocením  >>>

  V tiskové sestavě "Přehled odpisů dlouhodobého majetku" dosud nebyl prezentován sloupec s hodnotou případného technického zhodnocení za dané období.
  U majetků, kde k technickému zhodnocení došlo, pak vypadaly údaje jakoby nesprávné, neboť při výpočtu "cena na počátku - odpis" vyšla jiná hodnota, než uvedená cena na konci období.
  Nyní v tisku sloupec s technickým zhodnocením figuruje také, a je tedy na první pohled zřejmé, jak ke stanovení koncové ceny došlo.

 • Byl upraven překlad názvů produktů do cizího jazyka v tisku faktury, objednávky a dodacího listu  >>>

  V situaci, kdy

  je upravena podmínka pro zobrazení názvu produktu v cizím jazyku.

  Dosud se v této situaci zobrazoval vždy název řádku dokladu.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948757.