Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

15.05, Úpravy v této verzi, 3.7.2015

Vyřešené úpravy dle verzí / V15 / 15.05, Úpravy v této verzi, 3.7.2015
 • Důsledněji se nyní hlídá změna metody výpočtu skladových cen  >>>

  Doposud bylo v Konfigurace / Administrace Kaskády / Globální konfigurace umožněno na kartě Produkty upravovat nastavení Skladovou cenu počítat globálně (ze všech skladů), aniž by program důrazně upozorňoval na závažnost této změny.

  Nyní program při změně tohoto nastavení:

 • Při vystavení dokladu program nyní ošetřuje řádky bez zadané hmotnosti pokud u příslušného produktu hmotnost určena je  >>>

  Tato úprava vám usnadní práci v situaci, kdy

  • u produktů nemáte důsledně zadané hmotnosti
  • tvoříte řádky dokladů (dodacích listů...)
  • následně zjistíte nedostatky (chybějící údaje o hmotnosti) v datech produktů
  • doplníte data u produktů

  Dosud jste v uvedené situaci museli nejen doplnit informace k produktům, ale také opravit data v řádcích nevystaveného dokladu.

  Nyní program při vystavení dokladu u všech produktových řádků kontroluje vyplnění hmotnosti základní měrné jednotky a pokud vyplněna není, pak ji program automaticky do řádku doplní z dat od produktu (pokud u něj existuje - viz. kapitola helpu Hmotnost - jak se v Kaskádě eviduje a jak se využívá).

  Pozor, za vyplněnou hmotnost je považována i hodnota 0. Tzn. že program bude kontrolovat pouze takové produktové řádky, u kterých není zadáno nic (technicky null, uživatelsky prázdné nevyplněné pole).

 • Byla doplněna kontrola použitelnosti zvoleného typu plnění dle §92a  >>>

  Při ukládání dat daňového dokladu program nově kontroluje, zda zvolený typ plnění dle §62a je použitelný v DPH období, které odpovídá zadanému datu uskutečnění zdanitelného plnění.
  Pokud se pokusíte uložit nepovolený typ plnění, program zobrazí chybový dialog s informacemi o chybě a uložení dokladu neumožní.

  Uvedené kontroly nejsou prováděny při práci se šablonami.

 • Byla upravena sekce "Rekapitulace hmotnosti" v tisku faktury vydané  >>>

  Název této rekapitulační sekce byl přejmenován z "Rekapitulace hmotnosti" na "Rekapitulace hmotnosti z hlediska typu plnění dle §92a".

  Dosud byly do rekapitulace započítávány pouze řádky s nenulovou hmotností.
  Nově jsou do této sekce započítávány všechny řádky z obsahu faktury.

 • V uživatelských preferencích je k dispozici nová položka Chci dostat avízo o realizaci mnou schváleného personáního dokumentu  >>>

  Zapnutím této uživatelské preference ve skupině "Avizování a firemní procesy" lze docílit toho, že uživatel, který personální dokument vytvořil nebo schválil (nastavil vlastnost "Schváleno nadřízeným" nebo "Schváleno finálně"), dostane avízo o tom, že některý jiný uživatel u tohoto personálního dokumentu nastavil vlastnost "Realizováno personalistou".

 • Zástupné symboly lze nyní použít pro dosazení údajů do textu v šablonách dokumentů, komunikací i jiných druhů objektů  >>>

  Zástupné symboly, použité v šabloně v textu dokumentu, komunikace nebo jiných druhů objektů umožní dosazení určitých konkrétních údajů z protějšího objektu při vzniku daného objektu.

  Například v případě personálního dokumentu, který vzniká v souvislosti s pracovně právním vztahem (pracovní smlouvou), se nabízí použití údajů z hlavičky smlouvy do textu personálního dokumentu.

 • Byly provedeny úpravy týkající se Exportu výpisu z evidence pro daňové účely dle §92  >>>

  Byla provedena oprava dotazu, který generoval data pro Export výpisu z evidence pro daňové účely dle §92.
  Chyba spočívala v tom, že byly pro generování zaměněny strany dodavatele a odběratele.

  Byla doplněna informace o typu plnění do titulku okna s daty pro export.

 • Byla vylepšena detekce příloh vložených do zásilek  >>>

  Byl vylepšen způsob, kterým Kaskáda zjišťuje seznam příloh zásilky. Nyní si poradí s některými dalšími okrajovými případy.

 • Byl upraven režim doplňování bankovních účtů (registrovaných u FU) ke kontaktu při ověřování DIČ  >>>

  Při ověřování bankovních účtů registrovaných v systému ADIS Kaskáda již delší dobu nabízí doplnění těchto účtů ke kontaktu, pokud v Kaskádě ještě evidovány nejsou. Většinou jde o účty, na které se běžně neplatí, ale jsou registrovány u FÚ.
  Pokud není původní bankovní účet u příslušného kontaktu označen jako výchozí, pak se po doplnění nových účtů ten původní (a používaný) mohl jakoby "ztratit" mezi ostatními nově pořízenými.

  Pokud byl dosud u kontaktu pouze jediný bankovní účet, automaticky se nabízel při tvorbě přijatých faktur jako cíl platby dodavateli, aniž by byl explicitně označen jako výchozí. Následně, po doplnění dalších bankovních účtů, začal se jako výchozí nabízet některý jiný, který byl náhodou první v seznamu. To mohlo způsobit nepříjemnosti a nedorozumění, platbu jste mohli omylem poslat na jiný účet dodavatele.

  Nyní program před importem nových účtů ze systému ADIS nejdříve ověří počet bankovních účtů a pokud je u kontaktu zadán pouze jeden, pak tento jeden označí za výchozí a teprve pak provede doplnění dalších účtů. Díky tomu budu i po doplnění účtů s jistotou nabízen pro tvorbu přijatých faktur stejný bankovní účet, jako předtím.

  Během aktualizace program provedl následující úpravy Vašich dat

  • U kontaktů s jediným platným bankovním účtem automaticky nastavil ten jediný účet také jako výchozí
  • U kontaktů s více platnými bankovními účty
   • pro každý z nich zjistí počet výskytů v obsahu bankovních výpisů
   • pokud pouze u jenoho platného účtu je počet výskytů nenulový, pak jej označí jako výchozí

  Pro možnost snadné kontroly a upřesnění bankovních účtů u kontaktů, které mají více než jeden platný účet, ale nepodařilo se u nich nastavit výchozí účet, je k dispozici vyhledávací složka Kontakty / Sdílené / ~Servisní vyhledávací složky / Kontakty s více než jedním bankovním účtem.

  Další pomůckou pro rozhodování o nastavení výchozího bankovního účtu jsou dva nově doplněné sloupce do tabulky se seznamem účtů v prohlížeči kontaktu:

  • Počet uskutečněných transakcí proti tomuto bankovnímu účtu
  • Datum poslední bankovní transakce uskutečněné proti tomuto účtu
 • U opakovaných složek lze zadat odkaz na komunikaci/dokument na základě které(ho) opakovaná složka vznikla  >>>

  Jde o další možnost využití personálních dokumentů, ale i jakýchkoliv komunikací (Zásilky, Hovory, ....). Pole pro zadání těchto odkazů jsou k dispozici v dolní části karty Opakované složky / Popis.

  Zdokladování skutečností, zaznamenaných v mzdové agendě, je velmi užitečné a přitom uvedení odkazu na existující data u opakované složky je tím nejsnadnějším způsobem, jak natrvalo zdokladovat zdrojové informace, podle kterých mzdová účetní opakovanou složku vytváří.

 • Kontaktní informace mzdové účetní uváděné ve výkazech vůči úřadům lze nyní exaktně zadat speciálně pro tento účel  >>>

  Dosud byly pro "mzdové" výkazy použity kontaktní informace uvedené u příslušného uživatele (mzd. účetní) v kartě Administrace uživatele v poli Kont.info exter.. Tyto údaje jsou však používány v mnoha různých tiskových výstupech externího charakteru, jako třeba obchodní nabídky, dodací listy, faktury apod., čemuž odpovídá i obvyklý obsah. Většina uživatelů zde má uvedené telefonní číslo, nebo e-mail adresu, nebo obojí. Nebylo však jasné, co přesně údaj obsahuje a v jakém pořadí.

  Pokud byly tyto údaje použity v tisku mzdových výkazů na papír, do kolonky s názvem "Jméno a příjmení, telefon, email" pak to ničemu nevadilo a bylo to dostačující.
  Nově však při exportu dat do povinných XML souborů je nutno tyto informace rozdělit do samostatných položek, a tak vyvstal problém s jejich separací a umístěním do správných polí v XML souboru.

  Nově je proto umožněno zadat kontaktní údaje na odpovědnou osobu (mzdovou účetní) explicitně, přímo v modulu Mzdy, v uzlu Konfigurace mezd v kartě Období / Šablony dokladů, odp.osoba ... pro příslušné mzdové období. Zvlášť je evedeno telefonní číslo a zvlášť e-mail adresa.
  Tyto údaje není nutno v každém novém období znovu zadávat, kopírují se z období předchozího, podobně jako např. šablony mzdových dokladů, v případě potřeby je lze v konfiguraci v modulu Mzdy změnit.

  Kontaktní informace ve starých obdobích jsou během aktualizace naplněny příslušnými výchozími el. adresami pro uvedeného referenta.

 • U objednávky výroby při tisku "Výrobního příkazu" lze na dotaz tisknout také interní textový komentář od související "Objednávky od zákazníka"  >>>

  Dosud byl v prohlížeči Objednávky výroby v kartě Poznámky, upřesňující texty / Poznámky (interní), v dolní části, zobrazen interní textový komentář z Objednávky od zákazníka propojené s touto obj.výr. propojením typu Objedn.výroby vznikla ze zákaz.objedn (pokud existovalo pouze jedno takovéto propojení). Tento text však nefiguroval v žádné tiskové sestavě.

  Nyní je při tisku "Výrobního příkazu", v dialogu pro volbu parametrů před tiskem, k dispozici volba "Tisknout interní text od související objednávky od zákazníka". Pokud uživatel toto zaškrtávací pole zaškrtne, bude v tisku figurovat nejen textový komentář od samotné obj.výroby (jako dosud), ale navíc i od související OZA, pokud taková existuje, propojení je typu "Objedn.výroby vznikla ze zákaz.objedn" a existuje pouze jedno takovéto propojení.

 • U tiskových sestav je nyní blíže specifikován pojem záhlaví vs. hlavička  >>>
  • Záhlaví - obsahuje logo pro záhlaví a je na stránce vždy jako první

  • Hlavička - obsahuje základní informace o objektu, filtrech, může zde být uveden název sestavy, apod.

  Doposud byly obě oblasti tisku nazývány záhlavím, což v některých situacích mohlo být zmatečné (např. v situaci, kdy byl v parametrech před tiskem dotaz, zda tisknout sestavu včetně záhlaví).

  Nyní již jsou v helpu i v aplikaci tyto oblasti rozlišeny.

 • Je k dispozici mechanismus, umožňující naprogramovat "na míru" podmínky pro editovatelnost "uživatelsky definovaných textových bloků"  >>>

  Jednou z možných "úprav Kaskády na míru", které mohou realizovat servisní technici nad uživatelskou databází, je definice specifických textových "bloků", které se potom zobrazují a lze je editovat v příslušném prohlížeči, v samostatné podkartě na kartě Texty.

  Nyní k tomuto mechanismu přibyla možnost naprogramovat "na míru" podmínky pro editovatelnost takovýchto "uživatelsky definovaných textových bloků". Příkladem může být například text, který by byl definován pro zákaznickou objednávku a u něhož by bylo žádoucí zamezit jeho editaci poté, kdy je objednávka závazná. Vymyslet lze libovolnou podmínku, závisející na datech daného objektu nebo i objektů souvisejících.

 • V průběhu aktualizace datových struktur je důkladněji zamezeno v nežádoucím přístupu k SQL serveru  >>>

  Dosavadní stav:
  Klid v databázi se kontroloval úplně na začátku, před importem matriční datové větve _kask_master. Ale následně, když běžely úpravy struktur v jednotlivých datových větvích, nebyl server zamčený a za určitých okolností mohl během této akce někdo Kaskádu spustit a tím zkomplikovat průběh aktualizace.

  Nyní
  Stejná kontrola jako se provádí před importem matriční datové větve _kask_master se nyní provádí i před spuštěním úprav datových struktur kterékoliv datové větve. Také je použit zámek na úrovni SQL serveru, který následně zablokuje možnost jakéhokoliv jiného přístupu k databázi.

 • Prohlížeč předmětu byl doplněn o údaj "Datum zániku"  >>>

  Doplněním tohoto editačního pole bylo umožněno označit předmět za zaniklý ( zničený, odcizený, apod. ).
  Předměty s vyplněným datem zániku jsou v seznamu prezentovány vyšeděnou, červeně přeškrtnutou ikonou. V prohlížeči je jejich název zobrazen červeně.

 • V prohlížeči Složky na kartě "Dodávka" přibylo zobrazení celkové hmotnosti netto a brutto  >>>

  V prohlížeči Složky dokladů na kartě Dodávka jsou nyní nově zobrazeny údaje se součtem hmotností všech řádků ze všech dodacích listů, které jsou zařazeny do dané složky (dodávky).
  Jsou zde zobrazeny celkové hmotnosti Brutto a Netto, což umožní např. lepší plánování a objednávávní dopravy.

 • Bylo vylepšeno chování prohlížeče skladu a především skladových dokladů u skladu vedeného metodou "B"  >>>

  Účelem těchto změn je "pročištění" dat v takovýchto dokladech, neboť účetní data zde nemají smysl, i dosud byla ignorována, přesto je uživatel mohl (byť zcela zbytečně) v dokladu zadávat a následně mohl doklad působit trochu zmatečně.

  Prohlížeč skladu

  • prohlížeč nevynucuje zadání evidenčního účtu

  • při uložení dat, pokud je zadána metoda B, je vymazán evidenční účet, je-li zadán

  Prohlížeč skladového dokladu, příslušejícího skladu vedenému metodou B

  • automaticky dochází k vymazání zásobníkového účtu z hlavičky dokladu, pokud by nedopatřením byl zadán (např. ve starší šabloně)

  • neprobíhá kopírování předkontací ze šablony (či jiného dokladu) při vzniku dokladu

  • nelze vytvořit žádnou předkontaci

  • pokud by přesto v dokladu nějaká předkontace existovala a byla připojená k nějakému řádku, pak při vystavení (a formálním zaúčtování) dojde k automatickému odpojení předkontací od řádků dokladu a pak i k úplnému smazání těchto (nepoužitých) předkontací

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948741.