Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

15.07.01, Úpravy v této verzi, 17.11.2015

Vyřešené úpravy dle verzí / V15 / 15.07.01, Úpravy v této verzi, 17.11.2015
 • Bylo upraveno vyhodnocování cen, které se tisknou při tisku ceníku s prioritou 111  >>>

  Při zavedení podpory existence více ceníků s prioritou 111 v různých měnách docházelo při tisku ceníku k chybnému vyhodnocení měny, ve které má být cena v ceníku vytištěna. Mohlo se tak stát, že v ceníku s prioritou 111 v měně CZK byly vytištěny ceny z ceníku EUR v měně EUR. Výsledek pak byl zmatečný.
  Nyní je toto chování opraveno.

  Navíc je upraven tisk "Přehledu produktů" vyvolaný např. z vyhledávače nebo složky nad seznamem produktů pomocí <Ctrl+R>. Před tisk byla doplněna možnost zadat měnu, ve které mají být prodejní ceny vytištěny.
  Pokud je zadána cena před tiskem, je tato měna uvedena v záhlaví tiskové sestavy a všechny ceny jsou zobrazeny v uvedené měně ať již pochází z ceníku v příslušné měně, nebo z jinoměnového ceníku. V tomto případě jsou pak přepočteny aktuálně platným kurzem.
  Pokud před tiskem není zadána měna, může být u každého produktu uvedena prodejní cena v jiné měně, podle toho, ze kterého ceníku pochází. Kód měny je pak uveden hned vedle této prodejní ceny.

  Dále byl vylepšen režim zobrazení produktů v prohlížeči kontaktu na kartě Produkty / Prodejní ceny, identifikace. Zde je (a již byl) v pravé části zobrazen seznam ceníků, ze kterých je danému zákazníkovi možné daný produkt prodat a je tu zobrazena jeho prodejní cena po případných slevách.
  Nyní jsou do tohoto přehledu zahrnuty i prodejní ceníky s prioritou 111, které tu dosud chyběly.

 • Způsob zdanění DPH lze nyní ovlivnit již na úrovni objednávky a/nebo dodacího listu  >>>

  V praxi existují situace, kdy je potřeba v objednávce pracovat s jiným způsobem zdanění produktového řádku, než je definováno v prohlížeči produktu.
  Také u neproduktových řádků je potřeba pracovat se způsobem zdanění již na úrovni objednávky nebo dodacího listu.

  Dosud

  • Způsob zdanění (informace od produktu) byl u jednotlivých řádků objednávky pouze zobrazen v kartě Klasifikace bez možnosti změny. U neproduktových řádků Kaskáda "natvrdo" předpokládala základní sazbu.
  • Řádky dokladů (především faktur), vznikající např. v režimu "Expedice", byly programem přednastaveny na způsob zdanění převzatý od produktu.
  • Teprve ve faktuře mohl uživatel v případě potřeby způsob zdanění některých (nebo všech) řádků změnit, pokud to potřeboval a pokud na to nezapomněl.

  Nyní

  • V hlavičce objednávky lze definovat pravidla, jak bude u nově vznikajících řádků přednastaven způsob zdanění.
  • V jednotlivých řádcích objednávky může uživatel způsob zdanění změnit.
  • Další doklady pak tento údaj použijí, přitom možnost úpravy až ve faktuře samozřejmě zůstává.

  V uživatelském rozhraní jsou tyto nové možnosti

  • V prohlížeči objednávky na první kartě, v podkartě DPH, Zálohy a platby přibyla dvě pole pro zadání

   • DPH - režim způsobu zd.

    • Podle produktů - pro produktové řádky jde o stávající chování.

    • Fixní sazba - nová možnost, která umožní "přebít" sazbu DPH, která je zadaná u produktů, hodnotou zadanou v následujícím poli.

   • DPH - způsob zdanění

    Definuje výchozí způsob zdanění nově vznikajících řádků.
    U NEproduktových řádků jde vždy o výchozí stav řádku, který je zaznamenán v obsahu a který bude možné v prohlížeči řádku obsahu v případě potřeby změnit.
    U produktových řádků závisí na nastavení režimu způsobu zdanění (viz. výše).

  • Možnost zadávat / měnit způsob zdanění řádků v "Prohlížeči řádku objednávky / dodacího listu"

   • V závislosti na nastavení režimu způsobu zdanění je při vzniku řádku tento údaj přednastaven hodnotou od produktu nebo z hlavičky objednávky.

   • Nově tak je umožněno i u neproduktových řádků definovat jejich způsob zdanění již v objednávce ( dosud šlo určit až ve faktuře).

  • Možnost dávkově přehodnotit způsob zdanění všech řádků v obsahu

   V prohlížeči objednávky, v menu Činnosti nově existuje činnost Nastavit v řádcích výchozí způs. zdanění, která projde všechny řádky v obsahu a provede přehodnocení (a přepis) způsobu zdanění.
   Při tomto přehodnocení činnost akceptuje nastavení, která jsou v hlavičce objednávky ohledně režimu a způsobu zdanění. Řádky, u kterých je možné tuto činnost provést, uvede do stavu, jako by byly tyto řádky právě pořízeny.

 • Je vylepšeno zobrazení rastrových formátů (jpg,gif,...) v kartě Obraz objektu  >>>

  V minulé verzi Kaskády byla poprvé použita nová zobrazovací komponenta v kartě Obraz objektu.

  Tato komponenta zobrazovala data tak, aby byl vždy vidět celý obraz, bez posuvníků.
  Nevýhoda tohoto způsobu spočívá v tom, že např. naskenovaný list A4 byl čitelný špatně nebo vůbec, neboť je to formát "na výšku", takže prostor prohlížeče do šířky zůstal nevyužit.

  Nyní je komponenta upravena tak, aby

  • V případě obrázku menšího než je plocha karty byla zachována jeho velikost.
   Výhoda tohoto způsobu spočívá v tom, že obrázek nebude nuceně zvětšený a ním pádem "deformovaný".

  • V případě obrázku většího než je pracovní plocha byla zaplněna celá plocha která je k dispozici a pokud je to potřeba, je buďto pro vodorovný nebo pro svislý směr k dispozici posuvník.
   Výhoda tohoto způsobu spočívá v tom, že např. naskenovaný list A4 je čitelný bez problémů, neboť je na šířku vsazen do prostoru dané karty, ve svislém směru je posuvník. Zároveň není problém ani s obrazy orientovanými na šířku, komponenta se jim přizpůsobí.

 • Výrazně rozšířeny jsou možnosti práce s Úkoly  >>>
  • pro libovolný druh objektů lze v konfiguraci druhů zaškrtnout volbu Považovat tento druh za "topic" a umožnit práci s dílčími úkoly

  • v prohlížeči takového druhu (kde to administrátor povolil) se objeví karta Úkoly řešící tento "topic"

  • v rámci topicu lze pracovat s úkoly libovolného druhu, organizovat je do stromové struktury nebo s nimi pracovat ve formě seznamu

  • stromová struktura slouží nejen k vizuální přehlednosti, ale také k závislosti vyřešení "otcovských úkolů" na "podúkolech", kontrolována je i termínová korektnost, t.j. podúkol má mít termín dřívější nebo stejný jako otec, při porušení pravidla je to prezentováno speciální ikonou v seznamu

  • při zadání úkolu lze jako zadavatele určit někoho jiného než sebe, to umožní např. v průběhu porady aby zapisovatel zaznamenával úkoly "jménem někoho jiného"

  • výrazně je vylepšeno uživatelské rozhraní jak v prohlížeči propojení do úkolů, tak i v panelu Úkoly

  • zcela nově je zpracována kapitola helpsystému Organizace práce, času, úkolů, komunikace

 • Bylo umožněno vyúčtování mzdových nákladů evidovaných v objednávce od zákazníka pomocí interního dokladu Detail

  Pokud potřebujete evidovat vnitropodnikové náklady na mzdy zaměstnanců ( např. v podrozvahové evidenci ), kteří odpracovali určitý čas na konto nějaké vnitropodnikové zakázky, můžete k tomu využít funkčnost Objednávek od zákazníka.

  V objednávce od zákazníka, která představuje vnitropodnikovou zakázku, je možné tyto náklady jednoduše evidovat a zúčtovat. Stačí použít

  Pro získání bližších informací kontaktujte technickou podporu Kaskády.

 • Byla upravena synchronizace množství v objednávce od zákazníka při změně množství ve faktuře přijaté u řádku s účelem dodávky "Nákup na obj.zák - prodej" a "Nákup na obj.zák - spotřeba"  >>>

  Pokud je vytvořen řádek ve faktuře přijaté s některým z uvedených účelů dodávky, program umožní zadání odkazu na objednávku od zákazníka a po vyplnění dojde k vytvoření příslušného řádku v uvedené objednávce.

  Dosud, když se takový řádek faktury editoval a měnilo se množství, nedocházelo ke změně množství v objednávce.

  Nově je program upraven tak, aby se údaj o množství upravoval souběžně i v objednávce (a za určitých okolností i v dodacím listu vydaném), ovšem při splnění následujících podmínek:

  • účel dodávky je "Nákup na objednávku zákazníka - spotřeba" nebo "Nákup na objednávku zákazníka - prodej"

  • původní (staré) množství ve faktuře se rovná dosavadnímu množství v obsahu objednávky od zákazníka

  • k danému řádku objednávky od zákazníka se hlásí pouze jeden řádek faktury přijaté - a to právě ten měněný, žádný jiný

  U účelu dodávky "Nákup na objednávku zákazníka - prodej" navíc jen v případě, kdy

 • Byl proveden překlad názvu všech druhů DPH do anglického a německého jazyka  >>>

  Při tisku vydaných faktur v angličtině nebo němčině, je také rekapitulace DPH vč. názvu druhů DPH vytištěna v příslušném jazyce. Doposud u některých druhů DPH žádný překlad nebyl, někde nebyl zcela přesný.
  Toto je nyní napraveno.

  Byla umožněna uživatelská editace těchto cizojazyčných názvů druhů DPH. V případě potřeby editaci provedete v Administraci Kaskády / Konfiguraci účetnictví / DPH / Druhy DPH v pravé dolní části, kde dosud bylo možné editovat pouze doplňkové texty k druhům DPH.

  Tyto cizojazyčné názvy byly, stejně jako již dříve český název druhu DPH, vyjmuty z aktualizačních mechanismů. Nadále již nebudou existující názvy přepisovány během aktualizací Kaskády. V případě potřeby je možné si tyto názvy upravit dle svého.

 • Byly přepracovány a zkonsolidovány chybové dialogy v Kaskádě  >>>

  Dialogy, které se při výskytu chyby, nebo při porušení daných pravidel, v Kaskádě zobrazují, byly přepracovány tak, aby měly, pokud možno, stejnou podobu, stejné chování a funkčnost. Z třech druhů dialogů zbyly po přepracování pouze dva, které již nelze ztotožnit. Oba mají titulek "Komplexní chybový výpis".

  Byla zde zavedena možnost nadefinovat zobrazení příslušné kapitoly helpu, která o důvodu zobrazení chyby pojednává a měla by pomoci k vyřešení situace, za které došlo k zobrazení dialogu.
  Situací, které mohou nastat a vyvolat zobrazení dialogu je velké množství. Postupně tato místa procházíme a definujeme u nich zobrazení příslušné kapitoly helpu. V současné chvíli tak není u všech chybových situací odkaz na konkrétní help.
  Místa, která již jsou konkrétní nápovědou ošetřena poznáte podle toho, že informace o chybě začíná textem:
  ======================================================================
  K této situaci je dostupná podrobná nápověda.
  Zobrazíte ji kliknutím na tlačítko s ikonou žluté bubliny s otazníkem.
  ======================================================================
  Za ním pak následuje slovní popis chyby.

  Pokud Vám popis chyby nepomůže vyřešit Váš problém a ani připojená podrobná nápověda, která je k této situaci dostupná, odešlete nám, prosím, tento komplexní chybový výpis emailem na pracoviště technické podpory Kaskády, kde se Vašemu problému budeme věnovat a pomůžeme Vám Vaši problematickou situaci vyřešit.

  Bez informací, které jsou v tomto komplexním chybovém výpisu obsaženy, nebudeme schopni Váš problém vyřešit.

 • Byla doplněna možnost mazání a komprimace záznamů v historii objektů o nastavení procesních vlastností Detail

  V "Globální konfiguraci / Obecné / Automatizace Kaskády" přibylo zaškrtávací pole Při úklidu mazat/komprimovat proc.vlastnosti, které umožňuje zapnutí / vypnutí celé funkčnosti.

  Pokud je funkčnost zapnuta, pak během nočního úklidu proběhne také smazání a komprimace starých údajů o nastavení procesních vlastností.
  Více se o této problematice dočtete v helpu ke globální konfiguraci

  POZOR: Pokud tuto funkčnost zapnete, bude první noční úklid trvat podstatně déle než obvykle. Následující noční úklidy již proběhnou v běžných časech.
  Před zapnutím tohoto nastavení doporučujeme kontaktovat hotline Kaskády.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948819.