Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

16.01, Úpravy v této verzi, 30.12.2015

Vyřešené úpravy dle verzí / V16 / 16.01, Úpravy v této verzi, 30.12.2015
 • Změny v práci s doklady z důvodu zavedení "Kontrolního hlášení DPH" (KH)  >>>

  Změny v práci s doklady slouží k zajištění takových dat, která lze spolehlivě použít pro Kontrolní hlášení DPH.
  Stejně jako v jiných situacích, je i v tomto případě nutné mít řádně zadané prvotní doklady se všemi náležitostmi, které daná situace vyžaduje.

  • Prohlížeč Dokladu (libovolného druhu)

   • Karta Rekapitulace / Rekapitulace podle druhů DPH / tabulky "Vlastní měna" i "Operativní měna"

    Do seznamu sloupců byly doplněny sloupce

    • Typ věty
     Jde o typ věty v kontrolním hlášení. Přímo na dokladu tak je vidět, ve které části KH bude figurovat příslušná částka.
     Pokud v dokladu existují řádky, které patří do různých vět KH, je tu uveden příslušný řádek i s částkami základu a DPH.

    • Kód plnění
     Jde o typ plnění dle §92a, který je v jednotlivých řádcích dokladu použit. Pokud je v dokladu použito více různých typů plnění, jsou zde tato plnění zobrazena na samostatných řádcích s vyčíslením příslušného základu daně případně i příslušného DPH.

    Oproti původnímu stavu (před touto úpravou) může v tabulce figurovat více řádků, neboť dřívější jednoduchá sumarizace podle druhů DPH je nahrazena jemnějším členěním, zahrnujícím také typ věty a/nebo kód plnění.

   • Vymáhání čísla dokladu protistrany při vystavování dokladu

    Pokud Kaskáda při vystavování dokladu z kontextu obsahu dokladu nazná, že je nutné vyplnit toto označení a dosud vyplněné není, zobrazí malý dialog pro jeho zadání. V některých případech je toto označení nutné v KH uvádět, což program při vystavení prověřuje a existenci údaje v dokladu vymáhá.

   • Ověřování aktéra dokladu jako plátce DPH

    Proces ověřování DIČ byl výrazně přepracován.
    Pokud Kaskáda při vystavování dokladu z jeho obsahu nazná, že je nutné ověření informací o aktérovi dokladu v registru DPH, prověří stav informací v databázi o příslušném DIČ a pokud není vše v pořádku, zobrazí se dotaz na ověření v registrech "právě teď".
    Pokud v tomto dialogu zvolíte možnost "Pokračovat bez ověřování", proces vystavení běží dále, je však možné, že Kaskáda následně (na úrovni databázových funkcí) zjistí, že dříve avizovaný problém brání vystavení dokladu, zobrazí chybové hlášení s popisem problému a vystavování dokladu přeruší. Může jít např. o DIČ, které není zadáno jako DIČ plátce DPH, nebo o nespolehlivého pláce, nebo o pokus o platbu na účet neregistrovaný na FÚ.
    Např. nelze vystavit vydanou fakturu v režimu přenesení daňové povinnosti kontaktu, který není plátce DPH, byť má zadané DIČ.

   • Zamezení změny DIČ a aktéra

    Pokud doklad spadá do uzavřeného období DPH, program již u tohoto dokladu nedovolí změnit aktéra a DIČ.

  • Prohlížeč Faktury přijaté

   Číslo dokladu protistrany

   Toto označení dokladu protistrany bylo a je k dispozici na kartě Rekapitulace v prohlížečích všech druhů dokladů.
   V prohlížeči přijaté faktury je navíc toto pole zobrazeno také hned vedle pole pro zadání variabilního symbolu. Zadání tohoto identifikátoru v přijaté faktuře bude zřejmě velmi časté. Navíc při ukládání a vystavování dokladu je jeho vyplnění také kontrolováno - viz. výše.
   Mezi polem Var. symbol a polem Čís. dokl. je tlačítko "=>" pro překopírování zadaného variabilního symbolu do čísla dokladu protistrany (lze ho využít pokud jsou oba údaje stejné).

 • Byla nově zavedena možnost čtvrtletního plátcovství DPH s měsíčním kontrolním hlášením  >>>

  Důvodem zavedení tohoto kombinovaného režimu do Kaskády je legislativní paskvil, §101c zákona o DPH.
  Tento zákon s platností od 1.1.2016 zavádí povinnost podávat kontrolní hlášení ve lhůtách stanovených v §101e stejného zákona, přitom

  • Fyzické osoby odevzdávají kontrolní hlášení v intervalu shodném se lhůtou pro podání přiznání k DPH

  • Právnické osoby odevzdávají kontrolní hlášení vždy měsíčně, a to do 25. dne po skončení kalendářního měsíce a to i v případě, že jsou čtvrtletním plátcem DPH.

  Znamená to, že "kombinovaný režim" řešený touto úpravou systému použijí pouze právnické osoby, které jsou čtvrtletními plátci DPH.
  Pro ostatní nemá tato úprava žádný význam.

  Jak se změny projeví v Kaskádě?

  • Vytvoření nového účetního období u právnických osob

   Při vytvoření nového účetního období, když program nabízí varianty pro období DPH, nabídne pro právnické osoby :

   • Měsíc pro přiznání i pro kontrolní hlášení (měsíční plátce DPH)

   • Kvartál pro přiznání a měsíc pro kontrolní hlášení (čtvrtletní plátce DPH - práv.osoba)

   • Neplátce DPH

   V případě první i druhé volby program vytvoří 12 období DPH (měsíce), přitom

   • jednotlivé měsíce bude nutné samostatně uzavírat a za tato uzavřená "dílčí" DPH období exportovat kontrolní hlášení

   • za tři měsíce (v rámci jednoho čtvrtletí) bude program umožňovat tisk a export XML příznání k DPH.

  • Doklady

   Práce s doklady se nijak zásadně nemění, v hlavičce bude figurovat datum zdanitelného plnění, období DPH, pouze toto období bude měsíc a ne čtvrtletí.

  • Uzavírání období DPH

   • Dosud se uzavření období provedlo po realizaci tisku, pokud byly splněny potřebné podmínky a uživatel to v nabídnutém dialogu potvrdil

   • Nyní se uzavření provede bez ohledu na tisk samostatným tlačítkem

   • Nyní navíc v tisku Přiznání k DPH bude v případě neuzavřeného období uveden v záhlaví červený varovný text "Období není uzavřeno"

  • Přiznání k DPH

   V modulu "Knihy a výkazy" v dialogu Přiznání k DPH a další výstupy z agendy DPH jsou v nabídce tisku/exportu k dispozici nové volby

   • "Tisk čtvrtletního přiznání k DPH"

   • "Export čtvrtletního přiznání do formátu XML"

   Jednou za 3 měsíce může uživatel v modulu Knihy a výkazy vytvořit čtvrtletní přiznání k DPH (souhrn hodnot za 3 dílčí období DPH), vytisknout příslušný výkaz a vyexportovat data přiznání do XML.
   Tím, že jednotlivé měsíce čtvrtletí budou ještě před exportem dat kontrolního hlášení uzavřené, nehrozí později rozpory mezi odevzdanými měsíčními kontrolními hlášeními a "kumulativním" čtvrtletním přiznáním k DPH.

  • Kontrolní hlášení

   Kontrolní hlášení bude vytvářeno vždy po uzavření jednotlivého měsíce.
   Bližší informace o kontrolním hlášení, viz. samostatná úprava UPK-15-0164

 • Je vylepšeno chování karty Upřesňující texty v prohlížečích některých druhů objektů >>>

  Příslušné prohlížeče jsou upraveny tak, aby zobrazovaly pouze příslušné skupiny textů, které lze v daném druhu objektu v tisku smysluplně využít.

  Je upravena dostupnost tlačítek pro přesun textů mezi "Číselníkem" a "Přiřazenými texty".
  Obecně platí, že u vystavených dokladů a uzavřených a podepsaných smluv či objednávek by již nemělo jít tyto texty přesunovat a tím i měnit podobu vytištěného dokumentu.

  Je také upraveno chování dialogu pro Editaci číselníku, který nyní nabízí pouze tu skupinu textů, která se v daném druhu objektu používá (dosud zde byly k dispozici všechny skupiny).

 • V tisku kalendářové události je nově k dispozici seznam souvisejících úkolů  >>>

  V prohlížeči události na kartě Souvisí lze nově vytvořit úkol propojený vazbou Zadání/přezkoumání úkolu na poradě.
  Na základě toho byl uprav tisk Události, ve které je možné na dotaz tisknout seznam souvisejících úkolů propojených s událostí výše zmíněnou vazbou.

 • Je změněno pojetí DIČ - lze jej zadávat i pro neplátce DPH  >>>

  Dosud v Kaskádě platila dvě pravidla:

  • Existence DIČ u kontaktu = Plátce DPH
  • Existence DIČ u dokladu ( přijaté plnění ) = Daňový doklad


  V reálném životě však je DIČ přidělováno i subjektům, které nejsou plátci DPH, uvedená pravidla byla zjednodušující, v běžném provozu víceméně vyhovovala, i když již dříve občas zazněly pochyby a bylo zřejmé, že by bylo lepší "(ne)plátcovství DPH" nespojovat tak přímočaře s (ne)existencí DIČ.


  Nyní ( i díky zavedení kontrolního hlášení - viz. úpravy UPK-15-0164 a UPK-15-0160) je v Kaskádě umožněno zadat DIČ i u kontaktu, který není plátce DPH.
  Na úrovni Kontaktu lze nyní odlišit

  • plátce DPH (nejen že má DIČ, ale je registrován jako plátce, t.j. u DIČ je v Kaskádě zadáno datum od-do pro plátcovství)
  • osobu povinnou k dani (má DIČ, bez ohledu na to zda je/není plátcem DPH)
  • ostatní (nemá DIČ)


  Jiné je chování výchozího DIČ u organizace

  • organizace může mít výchozí DIČ, bez ohledu na jeho vztah k DPH, je to prostě identifikace "Osoby povinné k dani"
  • ruší se automatické mechanismy, které odstraňovaly u kontaktu odkaz na výchozí DIČ, pokud toto DIČ není platným plátcem DPH.


  U dokladů nyní Kaskáda citlivěji pracuje s údajem DIČ protistrany v hlavičce

  • dosud existenci tohoto DIČ (u přijatých plnění) automaticky způsobila zahrnutí dokladu do agendy DPH
  • nadále se rozlišuje, zda toto DIČ je k danému datu registrováno jako plátce DPH, takže v hlavičce dokladu bodou často figurovat i DIČ neplátců, samozřejmě takový doklad v případě přijatého plnění nebude ovlivňovat agendu DPH.
  • informace v první kartě prohlížeče přijaté faktury v boxu "DPH" jsou v případě "nedaňového" dokladu podrobnější než dosud, je zde uvedeno DIČ, podrobnější informace o něm, vše slouží k lepší orientaci uživatele o důvodech proč doklad ovlivňuje/neovlivňuje agendu DPH.


  Výrazně je změněn mechanismus Ověřování DIČ

  • Komfortnější je práce s registrovanými bankovními účty, pro nabídku jejich promítnutí do databáze Kaskády dostává uživatel konkrétnější informce, pokud je zde shoda tak se (na rozdíl od dosavadního chování programu) uživateli informace o bankjovních účtech ani nezobrazuje a tedy jej neobtěžuje
  • Lépe je vyřešen dialog, který zobrazí výsledek ověření v registru ADIS a umožní uživateli případné doplnění informací a potvrzení ověření.


  Celá tato úprava pro uživatele není navenek příliš viditelná, neviditelných změn v systému je však velké množství.
  Autorský tým proto prosí uživatele o zvýšenou pozornost při práci s DIČ u kontaktů a při práci s daňovými doklady obecně.
  V případě problémů, prosím, poskytněte příslušné informace svému systémovému koordinátorovi pověřenému komunikací s "pracovištěm technické podpory".

  Více viz. samostatná kapitola DIČ, osoba povinná k dani, plátce DPH.

 • U personálních dokumentů lze nyní využívat upřesňující texty  >>>

  Mechanismus zadávání upřesňujících textů (používaný u dokladů, objednávek, smluv a pod.), lze nyní využít i pro úpravy záhlaví personálních dokumentů.
  V prohlížeči personálního dokumentu za tímto účelem přibyla podkarta Upřesňující texty, která umožní v rámci konkrétního dokumentu použít určité konkrétní předdefinované texty.

 • Byla podpořena práce s recyklačními poplatky (PHE)  >>>

  Kaskáda nyní nově podporuje prodej produktů vč. recyklačních poplatků, tzv. PHE.

  Po zapnutí funkčnosti v globální konfiguraci Kaskáda umožní

  Více tuto problematiku popisuje funkční celek Recyklační poplatky (PHE) v Kaskádě

 • V prohlížečích složek se nyní karta "Webové rozhraní" a karta "Obrazové vyjádření této složky pro KaskRS" skrývá, pokud není nutná  >>>

  V prohlížečích složek je k dispozici karta Webové rozhraní a karta Obrazové vyjádření této složky pro KaskRS, kde lze nastavit určité vlastnosti potřebné v případě že složka figuruje někde ve webovém prostoru. Obzvlášť u Databoxu, kde v poslední době přibylo několik karet, je těch karet až dost, přitom ty dvě (výše zmíněné) jsou většinou nepotřebné.

  Výše uvedené karty jsou nyní skryté, uživatel má možnost zaškrtnutím boxu v první kartě prohlížeče jejich zobrazení vyvolat, pokud je skutečně potřebuje. Kromě toho se karta Obrazové vyjádření této složky pro KaskRS přestěhovala do nižší úrovně, je podkartou karty Webové rozhraní.

 • Byly doplněny kontroly před generováním a v tisku účetních výkazů ( Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, ... )  >>>

  Dosud
  program před tiskem účetních výkazů nijak neověřoval uzavřenost období, stejně tak ani stav dokladů z hlediska (ne)zaúčtování.
  Vzato čistě technicky, výkaz šlo generovat i z neúplných dat. Snadno tak mohlo dojít k mýlkám, výkaz vytištěný nad neuzavřenými obdobími a/nebo s nezaúčtovanými doklady prostě nebyl tím pravým (definitivním) a nebylo to nikde vidět.

  Nyní
  program před vygenerováním dat provede kontroly a pokud existují

  • nezaúčtované doklady,
   zobrazí uživateli jejich seznam, v tabulce je lze přímo otevřít a pracovat s nimi (včetně jejich zaúčtování).

  • neuzavřená účetní období,
   zobrazí se uživateli jejich seznam, s možností práce s nimi.

  Pokud existují nezaúčtované doklady a/nebo není některé období uzavřeno, pak bude v záhlaví tisku uveden text "Existují nějaké nezaúčtované doklady ovlivňující tento výkaz", a/nebo "Některá období v rozsahu tohoto výkazu nejsou uzavřena".
  Znamená to, že i nadále výkazy lze vytvořit, ale je v nich jasně vidět, že jsou postaveny na "nejistých vstupních datech".

  Kromě toho je zjednodušen režim generování dat pro tisk výkazů.

  • Bylo zrušeno tlačítko pro generování dat.

  • Nyní stačí kliknout na tlačítko Tisk výkazu nebo dvojkliknout nebo stiskout <Enter> v řádku příslušného výkazu a zobrazí se nový dialog s nabídkou použití dříve vygenerovaných dat (pokud je to technicky možné) nebo nové generování.

  • Byl zrušen samostatný dialog pro volbu tisku v Kč nebo v tisících Kč, tato volba je k dispozici v hlavním dialogu jako zaškrtávací pole v jeho dolní části.

  Upozorňujeme na skutečnost, že po instalaci verze Kaskády, která obsahuje tuto úpravu, mohou přestat fungovat tisky uživatelských výkazů, které byly dříve vytvořeny. Pokud se to stane, obraťte se prosím na pracovníky technické podpory s žádostí o pomoc.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 966276.