Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

16.02, Úpravy v této verzi, 3.2.2016

Vyřešené úpravy dle verzí / V16 / 16.02, Úpravy v této verzi, 3.2.2016
 • Byla provedena změna v pojetí datumu uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) a období DPH u přijatých plnění  >>>

  Dosavadní chování

  • Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) byl synchronizován s datumem uskutečnění účetního případu (DUUP). Při změně DUUP byla automaticky provedena změna DUZP.

  • DUZP mělo vliv na období DPH. Při změně DUZP došlo automaticky ke změně období DPH na takové období DPH, které datumově odpovídalo DUZP

  • Pole pro zadání DUZP v prohlížeči faktury přijaté bylo záměrně přeskakováno (při procházení formuláře pomocí klávesy <TAB>)

  Nové chování

  • DUZP je chápán spíše jako informativní údaj (3 roky od toho data je možné si uplatnit odpočet). Musí odpovídat datu uvedeném na obdrženém daňovém dokladu. V určitých případech je uváděno v kontrolním hlášení k DPH

  • Při změně datumu uskutečnění účetní operace již nedojde k automatické změně DUZP.

  • Při změně DUZP již nedojde k automatické změně období DPH.

  • Pole pro zadání DUZP v prohlížeči faktury přijaté již není záměrně přeskakováno.

  • Ve výchozím stavu, při vytváření nového dokladu, má toto datum hodnotu "Neurčeno". Uživatel je tak nucen do zadání konkrétního DUZP podle přijatého dokladu.
   Bez vyplnění tohoto údaje nelze doklad uložit.

  • Stanovování období DPH je nyní prováděno v závislosti na datu uskutečnění účetního případu (nikoliv DUZP).

 • Při zdanění zálohy lze nyní v dialogu zadat kromě datumu platby také DUZP a číslo dokladu protistrany  >>>

  Dosud

  • uživatel v dialogu mohl zadat jedno datum "Datum platby"

  • to bylo následně programem použito jako DUZP i jako datum uskutečnění

  • uživatel neměl možnost tyto dva datumy nijak rozlišit, zadat každý jinak.

  Nyní

  Kromě toho lze snadněji pracovat s číslem daňového dokladu protistrany

  • v dialogu je zobrazeno "Číslo protistrany" načtené z aktuálního stavu ZL

  • uživatel jej může v dialogu změnit (nebo nově zadat, pokud nic zadáno nebylo)

  • program jej zapíše zpět do hlavičky ZL

 • Byla provedena řada vylepšení při práci s přenesenou daňovou povinností  >>>

  Vzhledem k tomu, že je s přenesenou daňovou povinností u DPH nuceno vzhledem k vývoji legislativy pracovat stále více uživatelů, byla provedena řada úprav zvyšující komfort práce s takovým typem dokladů.

  Hlavní cíle této úpravy jsou

  • umožnit určit už na úrovni objednávky (zákaznické i dodavatelské) režim práce přenesení daňové povinnosti, který bude nastaven do hlavičky dokladů, vznikajících v souvislosti s touto objednávkou,

  • umožnit co nejpohodlnější dávkové změny v existujících řádcích rozpracovaného (nevystaveného) dokladu,

  • srozumitelně a co nejdříve informovat uživatele o potenciálních problémech, pokud se v dokladu vyskytují (nebo mohou vyskytovat) položky s přenesenou daňovou povinností.

  Konkrétní dopady na funkčnost Kaskády

  • V prohlížeči objednávky od zákazníka a objednávky k dodavateli je na kartě DPH, Zálohy a platby zaveden nový údaj "Přenesená daňové povinnost".
   Tento údaj se přenáší do hlavičky dokladů (kromě peněžních a skladových), vznikajících v souvislosti s danou objednávkou, nadále pak samozřejmě ovlivňuje stav nově vznikajících řádků.

  • Nabídka přepisu způsobu zdanění řádků po změně výchozího nastavení v hlavičce
   Tato funkčnost je k dispozici v prohlížečích všech druhů dokladů a v prohlížečích zákaznické i dodavatelské objednávky.
   Jde o změnu hlavičkového údaje, určujícího režim tvorby řádků z hlediska DPH (Fix/Produkt).
   Pokud uživatel v "hlavičce" tento údaj změní, pak se po uložení dat zobrazí nabídka činnosti "Reset sazby DPH v řádcích do výchozího stavu". Vychází se z předpokladu, že pokud již existují nějaké řádky v obsahu dokladu, a pokud uživatel změnil výchozí chování v hlavičce, chce nejspíš také změnit dosavadní stav existujících řádků.

  • Nabídka přepisu přenesené daňové povinnosti v řádcích po změně výchozího nastavení v hlavičce
   Tato funkčnost je k dispozici v prohlížečích daňových dokladů.
   Jde o změnu hlavičkového údaje, určujícího režim tvorby řádků z hlediska přenesené daňové povinnosti.

   Pokud uživatel v "hlavičce" tento údaj změní, pak se po uložení dat zobrazí nabídka činnosti "Reset přen.daň.pov. v řádcích do výchozího stavu". Vychází se z předpokladu, že pokud již existují nějaké řádky v obsahu dokladu, a pokud uživatel změnil výchozí chování v hlavičce, chce nejspíš také změnit dosavadní stav existujících řádků.

  • Činnost "Reset přen.daň.pov. v řádcích do výchozího stavu" nyní umožňuje zaznamenat zároveň příslušný režim do hlavy dokladu pro budoucí práci.

  • V rámci tvorby a editace řádků, když dochází k pokusu o nastavení režimu přenesené daňové povinnosti, program nejprve ověřuje hlavu dokladu, DIČ, jeho status z hlediska plátcovství, nepovolí nastavit přenesenou daňovou povinnost vůči neplátci.

 • V tiskové podobě faktury vydané a ZL vydaného je zvýrazněno číslo dokladu  >>>

  Kvůli nutnosti zaznamenávat u přijatých daňových dokladů nejen variabilní symbol ale i číslo dokladu, zvyšuje se důraz na viditelnost tohoto údaje v tištěné podobě faktur a zálohových listů.

  Tisková podoba je upravena tak, že číslo dokladu je uvedeno větším písmem a je přesunuto těsně vedle variabilního symbolu, takže čtenář bude mít údaje zřetelné a pohromadě.

 • Byly provedeny úpravy týkající se Kontrolního hlášení, generování výkazů DPH, apod.  >>>

  Úprava Kaskády za účelem vytvoření kontrolního hlášení k DPH nespočívá jen ve vytvoření režimu, který data z dokladů zadaných do Kaskády, "posbírá" a přetvoří je do XML souboru v požadovaném formátu. Současně s tvorbou tohoto exportu, nebo spíše ještě předtím, bylo nutné upravit i jiné části programu, které s touto problematikou souvisejí. Převážně šlo o úpravy ohledně práce s DIČ a s doklady. Tyto úpravy byly prováděny průběžně a byly dostupné již ve verzi 16.01. Samotná tečka, kterou je uzavření období DPH a provedení exportu hlášení, je k dispozici až v této verzi 16.02.

  Novinky v této úpravě tak jsou jen jakýmsi shrnutím již dříve provedených úprav a úprav, které byly realizovány až v této verzi.

  • Kontrolní hlášení, které se podává s platností od 1.1.2016 zcela nahrazuje "Výpis z evidence pro daň účely dle §92a". Je doplněno o další informace o jiných vybraných zdanitelných plněních. Primárně FU zajímají všechna plnění s povinností přiznat daň. Ve větách, kde jsou hlášena plnění v režimu přenesené daňové povinnosti, se již neřeší hmotnosti jednotlivých plnění, ale pouze hodnoty těchto plnění.

  • Kontrolní hlášení je podáváno ve stejné lhůtě, jako přiznání k DPH. Výjimku tvoří právnické osoby, které jsou čtvrtletními plátci DPH. Tito plátci jsou povinni podávat KH každý měsíc do 25. dne po skončení měsíce. Kaskáda tento"nešťastný" režim hlášení také podporuje.
   Popis změn ohledně vytvoření období a jejich uzavírání je popsán v novinkách úpravy UPK-15-0160 - Zavedení možnosti čtvrtletního plátcovství DPH s měsíčním kontrolním hlášením.
   Bližší popis chování programu je uveden v samostatné kapitole DPH, DIČ, datumy a období.

  • Vzhledem k nutnosti hlásit i prodeje osobám povinným k dani, ne jen plátcům DPH, jsme byli nuceni provést změny týkající se pojetí DIČ v Kaskádě. Tyto změny již byly popsány v úpravě UPK-15-0159 - Změna v pojetí DIČ - umožnění použití i pro neplátce DPH, vztah ke kontrolnímu hlášení DPH

  • Větší pozornost je také potřeba věnovat samotné práci s doklady. Hlavně pokud jde o náležitosti daňových dokladů, datumy a období.

   Popis těchto změn byl součástí úpravy UPK-15-0164 - Změny v práci s doklady z důvodu zavedení "Kontrolního hlášení DPH" (KH)

   Zde uvádíme některé údaje z hlaviček dokladů, kterým je třeba věnovat obzvláštní pozornost:

   • Datum uskutečnění zdanitelného plnění

    Jde o datum z faktury, kdy opravdu došlo ke zdanitelnému plnění, nebo k povinnosti přiznat daň. Bylo změněno chování prohlížečů dokladů při práci s DUZP viz. UPK-16-0013 - Přijaté faktury - řádka vylepšení okolo DPH i jinak

   • Období pro uplatnění DPH

    Období DPH, ve kterém bude doklad figurovat v přiznání k DPH i v KH.
    Období pro uplatnění odpočtu daně může být období odpovídající datu zdanitelného plnění, nebo vyšší.

   • Číslo dokladu protistrany

    • Přijatá zdanitelná plnění (typicky faktury přijaté) nad 10.000 vč. DPH musí být v KH uváděny detailně s uvedením evidenčního čísla daňového dokladu protistrany

    • Uskutečněná zdanitelná plnění (typicky faktury vydané) jsou v KH uváděny s kaskádním číslem objektu (např. DPR-16-0001). Toto pravidlo však neplatí u tzv. selfbillingových faktur, kdy je odběratel oprávněn za Vás vystavovat daňové doklady. V KH pak má být uváděno číslo dokladu, které mu přidělil vystavovatel tohoto dokladu. V tomto případě je i u vydaných faktur nutné uvádět číslo dokladu protistrany, které je nutné zadat na kartě Rekapitulace.

    • Pokud v Kaskádě zpracováváte účetnictví jiným firmám, které si vydané faktury dělají samy a přidělují jim tak jiná čísla, než přiděluje Kaskáda, je možné

     • u každé faktury zadávat číslo dokladu protistrany, nebo lépe

     • vypnout automatické generování našeho (kaskádního) čísla a místo něj na kartě Rekapitulace do pole Číslo protistr. opisovat číslo z již vystavené faktury

   • V rámci každého dokladu je možné se na kartě Rekapitulace / Vlastní měna (CZK) ve sloupci "Typ věty" podívat, ve které větě KH bude doklad figurovat a v jakých částkách.

  • Samotné Kontrolní hlášení

   • Data KH jsou automaticky generována při vstupu do dialogu Výkazy agendy DPH spolu s daty přiznání k DPH.

   • Zde vznikla nová karta Kontrolní hlášení a celý dialog výkazů DPH je výrazně přepracován.

   • Velmi doporučujeme přečíst si kapitolu helpu Uzavření období DPH, generování výkazů, tvorba zúčtovacího dokladu

   • Ještě před uzavřením DPH období je možné, nebo spíše by to mělo být nutné, vstoupit do této karty a ověřit, zda se v některé z vět neobjevují nějaké problematické řádky. Fungují zde základní logické kontroly, které upozorňují na problémy v datech dokladů, nebo aktérů těchto dokladů.
    Celé KH pak před odesláním doporučujeme načíst na webu daňové správy a v Kaskádě provést ověření v dialogu Výkazy agendy DPH, více viz. kapitola helpu DPH - výkazy.

 • MZDY - Změny od roku 2016  >>>

  S rokem 2016 nenastávají žádné systémové změny v oblasti mezd, pouze se jako každý rok mění hodnoty některých parametrů.
  Pro uživatele z toho nevyplývá žádná práce, hodnoty nových parametrů se v systému automaticky nastaví při aktualizaci na tuto verzi Kaskády ( 16.02 ).

  Název parametru Kód parametru 2015 2016
  DPN - první redukční hranice vym.zákl DPN_PRV_RED_HR 155.40 157.68
  DPN - druhá redukční hranice vym.zákl DPN_DRU_RED_HR 232.93 236.43
  DPN - třetí redukční hranice vym.zákl DPN_TRE_RED_HR 465.85 472.68
  Max.vyměřovací základ SP za rok MVZ_LIMIT_ROK_SP 1 277 328.00 1 296 288.00

  Minimální mzda k 1.1.2016:

  Název parametru Kód parametru 2015 2016
  Minimální mzda měsíční MIN_MZDA_MES 9 200.00 9 900.00
  Minimální mzda měsíční - invalidé MIN_MZDA_MES_INV 8 000.00 9 300.00
  Minimální mzda hodinová MIN_MZDA_HOD 55.00 58.70
  Minimální mzda hodinová - invalidé MIN_MZDA_HOD_INV 48.10 55.10

  Dále

  • byl upraven tisk a XML export formuláře "Přehled o výši pojistného pro ČSSZ",

  • pro uplatnění měsíčního daňového bonusu je nyní podmínkou dosažení hrubé mzdy ve výši poloviny minimální mzdy (platné k 1.1.), tedy 4 950 Kč,

  • průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2015 je upravena na 25 903 Kč,

  • byl doplněn nový státní svátek Velký pátek.

  Změna těchto parametrů a tisku se provede automaticky při aktualizaci databáze.
  Zde je uvádíme jen pro informaci, aby bylo patrné co se mění.
  Není však na škodu zkontrolovat, že aktualizace proběhla správně a hodnoty jsou nastavené.
  Při kontrole změněných parametrů použijte v nabídce Konfigurace mezd / Globální parametry filtrovací funkci. Ta je k dispozici v plovoucím menu (pravé tlačítko myši nad tabulkou se seznamem parametrů) a umožní vám omezit seznam pouze na několik položek - na ty, které se změnily v roce, do něhož spadá pracovní období (za běžných okolností "letos").

 • Byl upraven výpočet důchodového pojištění po ukončení II.pilíře důchodového spoření  >>>

  Od ledna 2013 do prosince 2015 mohl být zaměstnanec účasten II.pilíře důchodového spoření.
  Od ledna 2016 je II. pilíř důchodového spoření ukončen, přitom v Kaskádě:

  • jsou i nadále zachovány tiskové sestavy a XML exporty (Přehled o výši pojistného pro ČSSZ) pro období 01/2013 - 12/2015,

  • byla vytvořena nová tisková sestava a XML export (Přehled o výši pojistného pro ČSSZ) pro období od 01/2016,

  • byl program upraven tak, aby nepočítal od 01/2016 důchodové spoření II.pilíře.

 • Bylo sjednoceno načítání střediska při ručním zadávání složek mzdy a při přenosu opakovaných složek mzdy Detail

  Doposud se při

  Nyní je doplňování středisek upraveno, u ručního zadávání složek mzdy se automaticky doplňuje středisko, které je u pracovního poměru v datech období.

 • Byla rozšířena funkčnost režimu "Zpracování expedice" v objednávkách od zákazníka  >>>

  Doposud:

  Dosavadní režim Zpracování expedice u Objednávky od zákazníka staví na nutnosti realizovat expedici prostřednictvím dodacích listů.
  Při spuštění režimu proto v dialogu uživatel vždy musí zvolit cílový DL a kromě toho může zvolit i další cílové doklady (faktury, skladový doklad,...).

  Pokud uživatel nezmění nastavení uživatelských preferencí (viz. dále), bude to tak i nadále a pocítí pouze některá drobná vylepšení v chování dialogu, ve kterém promítá řádky objednávky do dodacích listů a souběžně s tím i do dalších dokladů.

  Nyní:

  Nejzásadnější změnou je zavedení nové preference V režimu "Zprac.expedice" (obj. od zák.) umožnit volbu druhu cílového dokladu.
  Pokud zde uživatel nastaví "Ano", zobrazí se mu při vyvolání funkce "Zpracování expedice" dialog, kde

  • první volba bude odpovídat dosavadní funkčnosti

  • další volby nabídnou jednotlivé druhy cílového dokladu, které vzhledem k řádkům objednávky a k účelům dodávky použitým v těchto řádcích připadají v úvahu.

  Pokud uživatel zvolí jinou než první volbu, bude mít možnost promítnutí řádků do zvoleného cílového dokladu zcela bez ohledu na (ne)zařazení v dodacím listu.
  Množinu položek připadajících v úvahu pro přenos a navržené množství v jednotlivých řádcích bude program provádět cíleně vzhledem k druhu cílového dokladu, což je výhodou, nebude však nijak zohledňovat zařazení do DL, což může být z hlediska firemních procesů zásadní nevýhodou.

  Další drobná vylepšení v dialogu "Zpracování expedice"

  • Po přenosu všech řádků do cílového dokladu, pokud je v režimu "jediný cílový doklad", nabídne program vystavení cílového dokladu, usnadní a zrychlí to práci, je zde možnost tuto vlastnost vypnout.

  • V pravé části dialogu, vlevo od pole pro určení cílového dokladu, je nyní titulek zobrazen různou barvou podle toho, zda je doklad určen nebo ne, zda nějaký odpovídající doklad (který by bylo možno použít protože má stejného aktéra a není vystaven) existuje či nikoliv, zda je jeden nebo více ....

  • Pokud není v cíli určen doklad, automaticky program nabídne vytváření dokladu nového.

  POZOR:

  Po provedení aktualizace je příslušná preference v globální konfiguraci nastavena na hodnotu NE a je zamčena.
  Důvodem je to, že při využití nové funkčnosti může dojít k zásadní změně zaběhnutých firemních procesů a to může být víc ke škodě než k užitku. Pokud budete chtít funkčnost využít, doporučujeme objednání služby "Metodická podpora", při které s Vámi prodiskutujeme možnosti, výhody a nevýhody, dopad na navazující činnosti apod.

 • Bylo provedeno několik vylepšení pro zpříjemnění práce při zpracování DL  >>>
  • Automatické spuštění funkce "Plnění do jiného dokladu" po vystavení DLP
   Lze nastavit preferenci, která způsobí, že po vystavení DL se na dotaz spustí funkce Plnění do jiného dokladu.

  • Vylepšení funkce Plnění do jiného dokladu

   • Pokud je tato funkce volána z prohlížeče DL, zjistí program jaké cílové druhy dokladů připadají v úvahu a nabídne jejich seznam k výběru, následně se dialog otevře již přednastaven potřebným způsobem.

   • Když při vstupu do dialogu neexistuje žádný doklad cílového druhu, nabídne program jako první volbu jeho vytvoření.

  • Činnost "Přepočítat a zapsat ceny v prodejním ceníku" v prohlížeči dodacího listu přijatého

   Tato činnost provede pro všechny produkty, obsažené v příslušném DL, přepočet prodejních cen ve zvoleném prodejním ceníku.
   Smysl to má tehdy, když je v ceníku nakonfigurován předpis pro stanovení prodejní ceny, závislý na skladové ceně nebo na předpokládané nákupní ceně. Tyto atributy se při pořizování zásob mohou změnit v závislosti na reálných nákupních cenách a proto je praktické ihned provést přepočet.

   • Dostupnost činnosti v závislosti na vystavení DL

    • Nyní byla akce dostupná bez ohledu na to, zda je/není DL vystaven, to bylo poněkud nebezpečné.

    • Nadále je dostupná až po vystavení DL, kdy je jisté, že jsou vstupní data pro přepočet cen závazná.

   • Možnost ovlivnit rozsah zapisovaných cen

    • Dosud se v tomto režimu provedl záznam ceny ke každému produktu bez ohledu na to, zda se cena změnila či nikoliv.

    • Nyní je výchozí stav takový, že se zapíší pouze změněné ceny, přitom uživatel má před spuštěním činnosti možnost zaškrtnutím volby docílit přepisu všech.

   • Leší informace po provedené činnosti

    Nově v informačním dialogu po provedení činnosti program informuje o počtu položek u kterých došlo ke zvýšení ceny a o opočtu se sníženou cenou.

   • Automatické spuštění činnosti při vystavení DL

    Lze nastavit preferenci, která způsobí, že po vystavení DL přijatého se na dotaz spustí funkce "Přepočítat ceny v prodejním ceníku".
    Přitom samozřejmě lze využít možnost nastavit na úrovni DLP v hlavičce volbu Při přepočtu cen v prod. cen. předp. nákup. cenu produktu.

   • Pro přepis "předpokl.nákup.cen" u produktů je k dispozici více režimů

    • Dosud bylo v prohlížeči DL přijatého zaškrtávací pole, rozhodující o tom zda předpokl.nákup.ceny přepsat či nikoliv.

    • Nyní je zde combo se čtyřmi hodnotami :

     • Nepřepisovat
     • Vše přepsat
     • Zvýšení přepsat
     • Snížení přepsat
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948786.