Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

16.04, Úpravy v této verzi, 9.4.2016

Vyřešené úpravy dle verzí / V16 / 16.04, Úpravy v této verzi, 9.4.2016
 • Bylo zjednodušeno a sjednoceno menu Konfigurace ve všech modulech Kaskády  >>>

  Dosud bylo v menu Konfigurace několik položek, poslední z nich se jmenovala "Administrace Kaskády" a zde bylo větvení na další podpoložky.

  Nyní jsou všechny potřebné položky v jedné úrovni.

 • Byl upraven výpočet částek v přiznání k DPH u právnické osoby - čtvrtletního plátce DPH  >>>

  Tato úprava je nutná pro každého čtvrtletního plátce DPH, který je právnickou osobou. Tyto osoby podávají přiznání k DPH 1x za čtvrtletí, kontrolní hlášení 3x za toto čtvrtletí.
  Ostatní plátci DPH, mající soulad přiznání k DPH s Kontrolním hlášením, nemusí této úpravě věnovat žádnou pozornost.

  V Kaskádě jsou takoví plátci řešeni tak, že je kvartál rozdělen do 3 samostatných měsíců - období DPH. Tato období se uzavírají a podává se za ně kontrolní hlášení.
  Jednou za 3 měsíce je pak podáváno přiznání k DPH. Hodnoty uváděné v tomto přiznání musí odpovídat součtu částek za 3 uzavřená DPH období. Díky zaokrouhlování částek v jednotlivých obdobích (měsících) nemusí vždy stačit provést pouhý součet částek za tato období, neboť přitom mohou vzniknout korunové rozdíly ze zaokrouhlení.

  Specifické zaokrouhlení částek ve třetím období DPH každého čtvrtletí řeší právě tato úprava, a to proto, aby pro podání čtvrtletního přiznání k DPH postačoval pouhý součet zaokrouhlených částek z jednotlivých měsíců.
  Důsledkem této úpravy je to, že přesná čísla za 3. měsíc daného čtvrtletí nejsou zaokrouhlena matematicky a při bližším zkoumání se mohou zdát nesmyslná. Faktem je, že součet přesných čísel za všechny 3 měsíce je po zaokrouhlení roven číslu, které je prezentováno v přiznání k DPH za celé čtvrtletí.

  Součástí této úpravy je m.j. příkaz, který smaže všechny dosud vygenerované hodnoty přiznání k DPH.

  Co provést po provedení aktualizace

  Po provedení aktualizace, nejpozději před uzavíráním období DPH "Březen 2016" je nutné znovu nagenerovat data za již dříve uzavřené měsíce ( leden a únor 2016 ).
  Postačí, když

  • otevřete dialog Výkazy agendy DPH
  • při otvírání dialogu, v dialogu s dotazem, pro které DPH období se mají zobrazit data, zvolte "Duben 2016"
  • ve zobrazeném dialogu "Výkazy agendy DPH" změňte příslušná DPH období.
   • nejdříve "Leden 2016"
   • následně "Únor 2016"
   • nakonec "Březen 2016"

  Program provede naplnění částek do nově vytvořených pracovních polí stejnou metodou, jako při jejich uzavírání pomocí starší verze Kaskády. Na tuto akci pak naváže zápis zaokrouhlených čísel do příslušného sloupce resp. do nově vytvořených druhů DPH, které jsou určeny pouze k sumarizaci hodnot vyčtených z dokladů a pak k tisku či exportu přiznání do XML. Dosud toto zaokrouhlování probíhalo až v okamžiku tisku, což v případě součtu 3 období mohlo generovat zaokrouhlovací rozdíly.

  Na kartě Přiznání k DPH byl doplněn filtr "Pouze primární"

  Kvůli lepší orientaci v druzích DPH zobrazených v dialogu "Výkazy agendy DPH" na kartě Přiznání k DPH, byl doplněn do záhlaví této karty filtr (zaškrtávací pole) s názvem "Pouze primární".
  Pokud je údaj

  • zaškrtnut, zobrazí se pouze druhy DPH, na které je možno účtovat, nejde o sumarizační druhy.
  • odškrtnut, budou zobrazeny všechny druhy DPH.
 • Různá vylepšení Kontrolního hlášení DPH  >>>

  Stanovení typu věty kontrolního hlášení je nyní prováděno jinou technikou než dosud, využívá nově zavedené sloupce v tabulce druhů DPH, které určují, do které věty patří příslušná zdanitelná plnění.

  Je upravena a technologicky vylepšena funkce pro zjištění celkové částky plnění za doklad. Na výsledek pro zařazení do příslušných vět kontrolního hlášení to nemá vliv.

  V dialogu Výkazy agendy DPH v kartě Kontrolní hlášení

  • u "souhrnných" vět jsou nyní k dispozci i informace o dokladech, z nichž se tyto věty skládají,

  • vyřešena jsou záhlaví tisků při použití obecné možnosti tisku tabulky klávesovou zkratkou <Ctrl+R>.

 • Zdanění ZL je nyní umožněno i v situaci kdy dílčí účetní období je uzavřeno  >>>

  Jde o situaci, kdy

  • dílčí účetní období do něhož ZL spadá je uzavřeno,
  • platba proběhla v pozdějším období, které je otevřené,
  • v režimu Zdanění zálohy program brání provedení, protože dosavadní období je uzavřeno.

  Nyní program zdanění povolí, pokud "cílové" období (v němž bude ZL figurovat PO zdanění) je ještě otevřené.

 • U úkolu lze nyní změnit řešitele, mění se možnosti při "znovu-zadání" odmítnutého úkolu  >>>

  Dosud u úkolů nebylo možné měnit řešitele.
  Bylo pouze možné odmítnutý úkol "znovu zadat", t.j. vnutit ho bez možnosti odmítnutí původnímu řešiteli, který jej předtím odmítnul.
  Řešitel byl v této situaci informován o vnucení úkolu prostřednictvím informačního avíza, které nedalo možnost rozhodnutí "přijmout / odmítnout"

  Nyní, když zadavatel u odmítnutého úkolu použije funkci pro opětné zadání, vytvoří program automaticky avízo řešiteli, informující ho o přidělení úkolu, s možností přijmutí nebo odmítnutí.

  Zcela novou možností je změna řešitele, přitom platí

  • Řešitele může změnit zadavatel nebo dosavadní řešitel, jednoduše v prohlížeči úkolového propojení v poli "Řešitel" vybere toho, na koho se má úkol přesunout a uloží data.
   Nezáleží na tom, zda dosavadní řešitel již úkol přijal či nepřijal nebo jej dokonce odmítnul.

  • Pokud v okamžiku této změny existuje původní "zadávací" avízo pro dosavadního řešitele, program jej automaticky zlikviduje.

  • Program následně automaticky vytvoří následující avíza

   • informační avízo zadavateli (pokud změnu provádí dosavadní řešitel)

   • informační avízo dosavadnímu řešiteli (pokud změnu provádí zadavatel)

   • avízo o přidělení úkolu novému řešiteli, s možností přijmout/odmítnout

  • Informace o dřívějších řešitelích, o původních avízech, o odezvách jednotlivých osob ... to vše zůstane zachováno v historii avizování u příslušného objektu, stejně jako u jakýchkoliv jiných avíz.

 • Zajištěn spolehlivější refreš u úkolu, který byl odmítnut  >>>

  Jde o to, aby zadavatel úkolu, který byl řešitelem odmítnut, měl možnost kliknutím na titulek "Odmítnuto" vrátit úkol do řešení.

 • Nová preference : Pro uložení "všech příloh" zásilky použít dialog s možností "nová složka" Detail

  Dosavadní dialog, používaný v prohlížeči zásilky při volbě Uložit všechny soubory, neumožňuje vytvoření nové složky, pouze výběr existující.

  Existuje alternativní chování, které umožňuje vytvoření složky, ale celý dialog se tváří jinak, poněkud "zastarale".

  Jde o systémové dialogy, vývojáři Kaskády je využívají tak jak jsou.
  Uživatel Kaskády si může formou uživatelské preference zvolit, který z těchto dialogů je mu příjemnější.

 • ISPV – upravena struktura věty o ekonomickém subjektu (MI) platná od roku 2016 (první hlášení v této struktuře do 25.4.2016)  >>>

  Jde o několik nových údajů v tabulce MI.DBF, které jsou čerpané z běžně dostupných dat v modulu Mzdy.
  Pro uživatele neplyne z této úpravy nic, co by měl dělat jinak než dosud.

 • V kartě "Souvisí" je vylepšen režim propojení s existujícím objektem  >>>

  Tato úprava vychází z předpokladu, že velmi často uživatel potřebuje vyvořit propojení s nějakým jiným objektem, který však má stejného aktéra.
  Úprava má za cíl usnadnění práce, snazší filtrování objektů, které mají stejného aktéra jako má ten objekt, v jehož prohlížeči je činnost vyvolána.

  Změny jsou následující

  • Vznikla nová uživatelská preference (Konfigurace / Uživatelská nastavení / Uživatelské preference společné pro Kaskádu / uzel Kaskáda / Prohlížeče objektů) Karta Souvisí - při tvorbě propojení nabízet primárně objekty se stejným aktérem.
   Tato preference určuje výchozí chování.

  • V dialogu pro určení typu propojení přibylo zaškrtávací pole v dolní části, to je přednastaveno podle výše zmiňované nové preference, uživatel může při konkrétním použití volbu změnit.
  • Množina objektů nabízených k propojení může být díky tomu omezena, je usnadněn výběr toho správného objektu.
  • Celé toto nové chování se projeví v případě že pro volbu protiobjektu je použita volba "Vyhledávač" nebo "Přímé určení objektu", jinak se neprojeví.
 • Kaskáda nově podporuje plánování výdeje, výdej a evidence vydaných OOPP  >>>

  Plánování výdeje, výdej a evidence vydaných osobních ochranných pomůcek (OOPP) je na pomezí mezi personalistikou a skladovou evidencí, neboť

  • V závislosti na pracovním zařazení (profesi) má zaměstnanec nárok na určité množství určitých konkrétních OOPP v určitých časových intervalech.

  • Jednotlivé OOPP musí být nakupovány, skladovány, evidovány.

  • Jednotlivé OOPP musí být ve správných termínech vydávány správným pracovníkům.

  • O výdeji OOPP jednotlivým pracovníkům je nutno vést evidenci.

  Řešení v Kaskádě stojí na následujících principech

  • Jednotlivé OOPP jsou konkrétní skladovatelné produkty, vč. čísla (t.j. když např. montérky existují v 5-ti velikostech, je to 5 samostatných produktů, s "generickým" kódem).

  • Existují definice "základních sad", t.j. podle profesí co a kolik a jak často se má přidělovat.

  • V datech zaměstnance lze definovat jeho "fyzikální parametry" : velikost oděvu, bot, čepice, rukavic, .....

  • Pro každého zaměstnance lze vytvořit objednávku od zákazníka, položky s účelem dodávky "Předpis pro výdej OOPP", t.j. odkaz na konkrétní produkt, množství, interval (počet měsíců).

  • V obsahu objednávky nějak generovat vždy nejbližší fasování, vypořádat se s otázkou, kdo kdy a jak má to generování aktivovat.

  • Samotný výdej, zjišťování dostatečné zásoby, nákupy ... to vše je řešeno standardními mechanismy nad objednávkami.

 • Nová kontrola ve varovném panelu - hlídání datumu provedení příštího nočního úklidu, pokud je v budoucnu víc než 7 dní  >>>

  Pokud nějakým nedopatřením dojde k zápisu data příštího nočního úklidu do vzdálenější budoucnosti, neprovádí se noční úklidy ani zálohování databáze, které je jejich součístí.

  Kaskáda nyní takový nedobrý stav hlídá a pokud by nastal, projeví se to ve varovném panelu.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948730.