Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

16.05, Úpravy v této verzi, 15.5.2016

Vyřešené úpravy dle verzí / V16 / 16.05, Úpravy v této verzi, 15.5.2016
 • Výrazně byly upraveny možnosti setřídění položek v obsahu dokladů a objednávek  >>>

  Dosavadní stav

  • V uživatelském rozhraní Kaskády (karta Obsah v jednotlivých prohlížečích) byly řádky setříděny většinou tak, jak byly do obsahu vkládány, s možností posunout některé řádky nahoru/dolů a tím pořadí měnit.

  • V tiskových sestavách byla sitauce rozmanitá.
   Některé sestavy používaly stejné pořadí položek jako uživatelské rozhraní, jiné měly vlastní třídící kritéria.
   Nutno podotknout, že u některých konkrétních tiskových sestav je vzhledem k jejich speciálnímu účelu i nadále setřídění určeno "natvrdo" při vývoji a nelze jej uživatelsky měnit.

  • Neexistovala uživatelská možnost, jak pro jednotlivé druhy objektů určit vlastní pravidla pro setřídění obsahu.

  Cílem úpravy je

  • Sjednotit setřídění položek obsahu v GUI a v tiskových sestavách, což platí pro "běžné" tisky, nikoliv pro určité specifické tisky, kde je určité setřídění dané logikou věci.

  • Umožnit uživatelům vlastní definici metody setřídění na úrovni jednotlivých druhů objektů.
   Nastavení přitom může provést pouze administrátor, nelze rozlišovat dle uživatelů - platí pro celou organizaci, nelze rozlišovat např. podle šablon, platí pro všechny objekty daného druhu.

  Popis úpravy

  • V konfiguraci druhů (tříd) je na kartě Druh nově doplněno editační pole pro zadání masky pro setřídění obsahu.
   Tato maska slouží k zadání seznamu sloupců (klíčů), podle kterých se bude obsah dokladů daného druhu třídit.

  • Podle této masky bude setřídění uplatněno v naprosté většině tiskových sestav daného druhu objektu a zároveň také jako výchozí setřídění na kartě Obsah.

  • Výchozí nastavení masky u jednotlivých druhů je nastaveno tak, aby bylo co nejvíce zachováno původní setřídění před touto úpravou. Je pak na administrátorovi, jak setřídění pro jednotlivé druhy objektů (dokladů) v dané uživatelské organizaci upraví.

 • Je umožněno zdanění zálohového listu v režimu přenesení daňové povinnosti  >>>

  Dosud nebylo možné provést zdanění zálohového listu v režimu přenesení daňové povinnosti.
  Program sice umožnil zadat do obsahu zálohového listu řádky s druhem DPH, který představuje přenesenou daňovou povinnost, ale k zadané částce základu daně připočetl DPH, které započítal do celkové částky ZL. Jenže to nebylo správně.

  Problém byl i později během zdaňování zálohového listu, kdy opět DPH započítal do celkové částky ZL, kterou pak porovnával se zaplacenou částkou. Ta je však bez DPH. Tlačítko Zdanit v této situaci nebylo dostupné.

  DPH u druhů DPH, představující přenesenou daňovou povinnost, musí zůstat "mimo". U zálohového listu vydaného se výše DPH vůbec nevyčísluje, u přijatého se jednou vyčíslí v řádku s povinností přiznat daň a podruhé v řádku nárokujícím odpočet DPH. Samotnou výši zálohy však nijak nesmí ovlivnit.

  Kromě vyřešení problémů s výší zálohy bylo nutné vyřešit i jiný způsob účtování DPH v těchto případech, které je odlišné od zdaněného ZL v "běžném" režimu.

  Program byl upraven tak, aby bylo možné zadat řádky obsahu a pak provést zdanění přijatého i vydaného zálohového listu s řádky obsahu, které jsou v režimu přenesení daňové povinnosti.

  • Zálohové listy vydané

   • Při pořizování řádků obsahu ZL s druhem DPH, který představuje přenesenou daňovou povinnost není počítána výše DPH do celkové částky dokladu.

   • V dialogu pro zdanění zálohy se program chová stejně. Pro dostupnost tlačítka Zdanit je tak porovnávána částka bez navýšení o DPH se skutečně zaplacenou částkou.

  • Zálohové listy přijaté

   • Do obsahu ZL je možné vložit řádky představující nárok na odpočet daně i povinnost přiznat daň.

   • DPH u těchto řádků je spočítána a zapsána do obsahu dokladu.

   • Celková částka dokladu je však počítána bez DPH spočteného v řádcích s druhem DPH, který představuje přenesenou daňovou povinnost.

   • Není zde kontrolován soulad částky nárokující odpočet DPH s částkou povinnosti přiznat daň.

   • V dialogu pro zdanění zálohy se program chová stejně. Pro dostupnost tlačítka Zdanit je tak porovnávána částka bez navýšení o DPH se skutečně zaplacenou částkou.

  Je zcela na Vás, zda rozpočet základu daně a DPH s určením příslušného druhu DPH provedete již při pořizování řádků ZL, nebo zda toto rozdělení provedete až v okamžiku zdaňování v dilagu pro "Zdanění zálohy" a při pořizování dokladu si usnadníte práci tím, že zde neuvedete příslušný druh DPH ani částku DPH a zadáte zde pouze požadovanou částku celkem.

 • Bylo provedeno několik drobných úprav týkajících se sestavování kontrolního hlášení  >>>

  Ve větě C byla nastavena větší tolerance rozdílu mezi KH a DAP v řádku s údaji z věty A.2. (ř. 3 až 6, 9, 12, 13 z DAP)
  Z logiky prováděných matematických operací se může stát, že na tomto řádku vznikne rozdíl mezi KH a DAP. Ve sloupci "Hodnota z KH" je zobrazen součet všech částek dokladů spadajících do uvedených řádků přiznání a toto přesně sečtené číslo je zaokrouhleno na celá čísla. Naproti tomu, ve sloupci "Hodnota z DAP" je uveden součet jednotlivých řádků DAP, kde však jsou již tyto hodnoty zaokrouhleny. Je tu tak prezentován součet zaokrouhlených čísel. Záleží pak na skladbě dat, zda zde bude či nebude finanční rozdíl.
  Matematicky je tu vše v pořádku a podle vyjádření pracovníků GFŘ je u nich v systému nastavena dostatečně velká tolerance, aby tyto rozdíly nebyly považovány za chybu.

  Je upravena detekce zařazení dokladu do věty A.3.
  Dosud bylo možné, že nějaká, poměrně atypická účetní operace, mohla být systémem zařazena do věty A.3., která prezentuje obchodování s investičním zlatem.
  Nyní je tato chyba opravena.

 • Byla vytvořena tisková sestava pro tisk seznamu úkolů  >>>

  Ve stromě složek v Modulu Agenda v uzlu Úkoly přibylo tlačítko Tisk seznamu úkolů

  Tento tisk seznamu je trochu inteligentnější opis obrazovky <Ctrl+R>. Poskytuje:

  • Tisk informací o úkolech zobrazených na obrazovce. Akceptuje všechny filtry nastavené ve filtrovacím panelu. Kvůli nedostatku místa na papíře jsou však vybrány jen některé nejdůležitější sloupce.

  • Všechny filtry nastavené ve filtrovacím panelu vypisuje v textové informaci v záhlaví tiskové sestavy.

  • Pokud je součástí filtru ve filtrovacím panelu je nějaký Topic, pak jsou některé základní informace o tomto Topicu zobrazeny v záhlaví tiskové sestavy. Narozdíl od prostého <Ctrl+R>.

  • Proti obyčejnému <Ctrl+R> také poskytuje barevné vyjádření stavu úkolu podobně, jako je tomu v uživatelském rozhraní Kaskády.

 • Jsou vylepšeny možnosti filtrování v seznamu úkolů  >>>

  Ve filtrovacím panelu je doplněno combo s nabídkou existujících šablon úkolů. Volbou některé šablony lze seznam filtrovat tak, že se zobrazí pouze objekty druhu Úkol, vzniklé podle příslušné šablony.

  V nástrojovém panelu (nad seznamem úkolů) jsou doplněna tlačítka

  • Vypnout filtry - nastaví všechny komponenty na filtrovacím panelu do takového stavu, aby nic nefiltrovaly.
   Výjimkou je pole Topic, protože pokud je tento panel použit v podkartě Úkoly řešící tento Topic, je žádoucí tento jeden prvek nechat netknutý.

  • Filtry do výchozího stavu - nastaví všechny komponenty na filtrovacím panelu do výchozího stavu.

 • Byl upraven tisk Přílohy k žádosti o dávky  >>>

  Na 2. straně formuláře byl upraven tisk informace o pobíraném důchodu.
  Dosud zde nebyly uvedeny důchody typu "cizí..." a místo "Invalidní 1. a 2. stupně" zde bylo chybně uvedeno "Invalidní 1. a 3. stupně".

 • MZDY - Změna sazeb daňového zvýhodnění na 2. a 3. dítě  >>>

  Změnou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů se od 1.5.2016 zvýší daňové zvýhodnění pro rodiny s více dětmi.
  Daňová sleva na první dítě zůstane nezměněna, i nadále bude činit 1.117 korun měsíčně. Více viz. následující tabulka.

  Název parametru původní sazba nová sazba
  Daň. zvýh. - 2. dítě 15804.00 17004.00
  Daň. zvýh. - 2. dítě ZTP-P 31608.00 34008.00
  Daň. zvýh. - 3. a další dítě 17004,00 20604.00
  Daň. zvýh. - 3. a další dítě ZTP-P 34008.00 41208.00

  Změna sazeb se provede automaticky při aktualizaci databáze, nemusíte tedy nikde nic měnit ručně.

 • Bylo vylepšeno uživatelské prostředí karty Obraty a pohyby >>>

  V kartě Obraty a pohyby, která je použita v prohlížeči skladu, pokladny a bankovního účtu, jsou provedeny tyto změny:

  • Pohodlnější a svobodnější volba rozsahu zobrazení - comba pro období od-do jsou přímo v záhlaví karty.

  • Volbu rozsahu zobrazení si nyní program "pamatuje" a při pozdějším vstupu do prohlížeče se nastaví stejné období, jako bylo zvoleno posledně. Toto platí v případě, že je vybrán rozsah dílčích období z některého z posledních dvou účetních období (pro zobrazení není nutné v combu stisknout klávesu Shift+F5).

  • V záhlaví karty jsou přehledně zobrazeny hodnoty počátečních a koncových stavů, jak množstevní tak i finanční, také jednotková cena.

  • V prohlížeči skladu je v záhlaví karty Obraty a pohyby uvedena skladová cena daného produktu. Kliknutím na tuto skladovou cenu se zobrazí v samostatném okně komentář (protokol), ve kterém jsou detailní informace o tom, jak se program při stanovení skladové ceny k této ceně dopracoval.

  • Celé záhlaví karty je uspořádáno přehlednějším způsobem než bylo dosud.

 • Bylo vylepšeno stanovení skladové ceny v různých situacích  >>>

  Úprava spočívá ve vylepšení stanovení skladové ceny z hlediska

  • konfigurace => Sklad.cenu počítat globálně (ze všech skladů)
   Více viz. karta Produkty.

  • použití "náhradních informací" v situaci, kdy nelze skladovou cenu zjistit z reálné skladové zásoby
   Více viz. Skladové ceny

 • Bylo upraveno setřídění seznamu produktů v tiskových sestavách podle nastavení v konfiguraci  >>>

  V tiskových sestavách, ve kterých figuruje seznam produktů (nikoliv v seznamech dokladů) bylo doposud setřídění produktů nejednotné, tzn. někde bylo setřídění podle názvu produktu, jinde podle kódu produktu.

  Nyní je setřídění produktů sjednoceno a to tak, že setřídění v tisku reaguje na nastavení uživatelské preference Seznam produktů setřídit dle kódu (pokud ne, bude podle názvu).
  V některých sestavách (např. inventura skladu, seznam produktů na skladě, apod.) je navíc upřednostněno setřídění podle umístění produktu na skladě (ten kdo umístění produktu v Kaskádě neuvádí, budou tisky setříděny pouze podle uživatelské preference).

 • Jsou vylepšena pravidla pro oprávnění k přesunům složek v rámci stromu složek  >>>

  V rámci této úpravy jde o zjednodušení pravidel, použitých pro povolení/zakázání přesunů složek se stromě složek, ale také o to, pod kterými složkami může uživatel vytvářet nové podsložky.

  Do aplikace jsou promítnuta následující pravidla

  • Povolení/zakázání tažení nějaké složky

  • Povolení/zakázání umístění pod nějakou otcovskou složku

   Tato kontrola je provedena jak při přesunu na nové místo, tak při vytváření nové složky pod nějakou jinou, již existující.
   Musí platit, že k otcovské složce musí mít uživatel právo editace.

 • Drobná vylepšení v kartě Inventura v prohlížeči skladu  >>>

  Vylepšení je určeno především pro situace, kdy množství na skladě nabývá hodnot v rámci reálných čísel s větším počtem desetinných míst.
  Vzhledem k tomu, že číslice na třetí a dalších pozicích vpravo od desetinné čárky nemusí být ve sloupci v tabulce zobrazena, je do karty doplněn panel v dolní části, kde je teoretické i skutečné množství zobrazeno v plném počtu desetinnných míst.

  V kartě je doplněno zaškrtávací pole Zobrazit pouze záznamy s inventurními rozdíly, které umožní nastavit filtr pouze na záznamy, kde je nějaký rozdíl mezi teoretickým a skutečným množstvím.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948773.