Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

17.01.01, Úpravy v této verzi, 3.2.2017

Vyřešené úpravy dle verzí / V17 / 17.01.01, Úpravy v této verzi, 3.2.2017
 • Při tvorbě nového párovaného dokladu z řádku bank.výpisu se přednastaví DUZP  >>>

  Jedná se o ad-hoc vytváření dokladu, ovlivňujícího agendu DPH, z dialogu pro zadání atributů určitého řádku bankovního výpisu.
  V tomto režimu uživatel zvolí šablonu a program podle ní vytvoří hlavičku dokladu do níž předvyplní některé údaje převzaté z rozpracovaného řádku bankovního výpisu.

  V dosavadní verzi vznikal problém s datem uskutečnění zdanitelného plnění, které program automaticky nepředvyplnil, přitom ale pro uložení dat je to nutná podmínka, došlo k patové situaci.

  Nyní program datum peněžní operace použije nejen pro přednastavení data uskutečnění operace, ale i pro přednastavení DUZP.

 • Při zdanění zálohy může nyní uživatel lépe ovlivnit období DPH ve kterém bude DPH vykázána  >>>

  Dosud se datum uplatnění DPH automaticky nastavilo podle data platby, které uživatel nastavil v dialogu pro zdanění.

  Nyní program také podle datumu určí období uplatnění DPH, ale zobrazí jej v comboboxu v dialogu a uživatel jej může v případě potřeby změnit.
  Hlavní význam to má u poskytnutých plateb (přijatých ZL), když je např. datum platby v posledních dnech měsíce (DUZP), ale odpočet DPH je potřeba provést až v následujícím měsíci, kvůli datu vystavení nebo obdržení daňového dokladu o přijaté platbě. Nebo prostě jen proto, že chcete a máte tu možnost ze zákona.

 • Vytvořena podpora automatické tvorby ZL na nezaplacenou část ZL během jeho zdanění  >>>

  V praxi nastávají situace, kdy je ZL zaplacen pouze částečně, ale je potřeba ho zdanit dřív, než bude doplacen zbytek, přičemž se očekává, že k doplacení později skutečně dojde.
  V tom případě je potřeba na nedoplacenou částku vytvořit nový ZL, protože ZL je možné zdanit pouze 1x.
  Aby vytvoření nového ZL (na neuhrazenou částku) nemusel uživatel provádět ručně, bylo upraveno chování Kaskády během zdaňování zálohových listů.

  V dialogu Zdanění zálohy program porovná požadovanou a zaplacenou částku a pokud je zaplacená menší, tak uživateli zobrazí zaškrtávací pole, které umožní uživateli říci, zda program má nebo nemá během zdanění odštípnout nezaplacenou částku do nového ZL.

  Pokud je odštěpení požadováno, pak po úspěšném zdanění je nově vytvořený ZL, který vznikl kopií zdaňovaného ZL jen s částkou rovnající se nedoplatku, uživateli zobrazen aby ho mohl prověřit a případně upravit a pak samozřejmě vystavit.

 • Při tvorbě hromadné zásilky je umožněno propojení kontaktů bez e-mailové adresy s papírovým dopisem jako adresáty  >>>

  Doposud

  Při vzniku nové "hromadné zásilky" např. z plovoucího menu nad složkou, program doplnil takové adresáty, které

  • měli výchozí e-mailovou adresu,

  • jinak se použilo faxové číslo, pokud to uživatel v dialogu "Způsob adresace" na počátku činnosti povolil a daný kontakt měl zadané faxové číslo.

  ALE pokud nebyl faxový systém používán nebo kontakty neměly faxové číslo nebo uživatel nechtěl fax použít, pak kontakty bez e-mailové adresy zůstali "mimo hru".

  Nyní

  Pokud není v systému provozována faxová kumunikace, pak

  • v dialogu "Způsob adresace" při spuštění činnosti je umožněno zaškrtnutím pole "Bez eMail-adresy propojit s papír. dopisem" požadovat propojení kontaktů bez e-mailové adresy s papírovým dopisem,

  • pokud je výše zmíněná volba zaškrtnuta, pak při plnění adresátů program v okamžiku, kdy poprvé vznikne taková potřeba, zobrazí dialog pro zvolení papírového dopisu (s nímž se budou propojovat).

 • Jsou vylepšeny tiskové sestavy s daty pro roční vyúčtování DZP  >>>

  Jde o tiskové sestavy v modulu MZDY

  • Rekapitulace / Sumáře podle měsíců / Podklady pro daň z příjmů
  • Rekapitulace / Sumáře podle zaměstnanců / Podklady pro daň z příjmů

  I v dosavadní verzi Kaskády zde byly potřebné informace, ale nebyly uspořádány optimálně a zřetelně tak, aby se podle nich dal co nejsnáze vyplnit formulář na webu finanční správy, kterým organizace realizuje vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti svých zaměstnanců za uplynulý rok.

  V aktuální verzi Kaskády jsou informace přeuspořádány, některé nadbytečné sloupce jsou vypuštěny a místo nich jsou zde takové sloupce (vyznačené barevným podkladem), které vedou přímočaře k vyplnění formuláře na webu finanční správy.

 • Roční vyúčtování DZP 2016 - načtení daňových zvýhodnění za druhé a další dítě  >>>

  Ve funkci, která inicializuje data ročního vyúčtování DZP u jednotlivých zaměstnanců, se nenačítaly údaje o daňových zvýhodněních za druhé a další dítě.
  Důvodem byla atypická situace v roce 2016, kdy se sazby měnily během roku a data tedy neodpovídala původním předpokladům.

  Pokud tedy chcete navýšení zpětně uplatnit, je potřeba v ročním vyúčtování daně u druhého, třetího a dalšího dítěte doplnit do sloupečku "Doplněno" patřičnou částku, která slevu na dani povýší.
  Hodnota slevy na 2. dítě za rok 2016, pokud je řádně uplatněna ve všech měsících, musí dát v součtu sloupců "Vypočteno" a "Doplněno" 17.004,- Kč a na 3. a další dítě 20.604,- Kč.
  Pokud jsou děti držiteli průkazu ZTP tak je potřeba částky násobit dvěma.

  Příklad 2. dítě:
  Vypočteno bude 16.604,- Kč a Doplněno 400,- Kč což je v součtu 17.004,- Kč

  Pokud jste již data ročního vyúčtování inicializovali a příslušná zvýhodnění v nich chybí, nestalo se nic fatálního. Stačí po instalaci nové verze znovu spustit nad příslušným zaměstnancem inicializaci dat a provést výše zmíněné.

 • MZDY - Změny od roku 2017  >>>

  S rokem 2017 nenastávají žádné systémové změny v oblasti mezd, pouze se jako každý rok mění hodnoty některých parametrů.
  Pro uživatele z toho nevyplývá žádná práce, hodnoty nových parametrů se v systému automaticky nastaví při aktualizaci na tuto verzi Kaskády ( 17.01 ).

  Název parametru Kód parametru 2016 2017
  DPN - první redukční hranice vym.zákl DPN_PRV_RED_HR 157.68 164.85
  DPN - druhá redukční hranice vym.zákl DPN_DRU_RED_HR 236.43 247.10
  DPN - třetí redukční hranice vym.zákl DPN_TRE_RED_HR 472.68 494.20
  Max.vyměřovací základ SP za rok MVZ_LIMIT_ROK_SP 1 296 288.00 1 355 136.00
  Průměrný výdělek v nár.hosp. v 1-3 Q min.r. ZPS_PRUM_VYD_NH 25 903.00 27 000.00

  Minimální mzda k 1.1.2017:

  Název parametru Kód parametru 2016 2017
  Minimální mzda měsíční MIN_MZDA_MES 9 900.00 11 000.00
  Minimální mzda měsíční - invalidé MIN_MZDA_MES_INV 9 300.00 11 000.00
  Minimální mzda hodinová MIN_MZDA_HOD 58.70 66.00
  Minimální mzda hodinová - invalidé MIN_MZDA_HOD_INV 55.10 66.00
 • Do znakového tisku účtenky byly doplněny informace týkající se EET  >>>

  Doposud byly informace o EET doplněny v rámci úpravy UPK-15-0056 pouze do tisku účtenky pro formát A4 a A5. Znakový tisk účtenky tyto informace postrádal.

  Nyní již figurují i v tisku účtenky VEGA ve znakovém režimu.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948753.