Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

17.02, Úpravy v této verzi, 20.4.2017

Vyřešené úpravy dle verzí / V17 / 17.02, Úpravy v této verzi, 20.4.2017
 • Bylo umožněno účtovat na složky v dokladech, kde to dosud nešlo  >>>

  Do prohlížečů řádků některých druhů dokladů bylo doplněno editační pole pro zadání odkazu na složku, na konto které má být účetní operace zaúčtována. Jde o tyto prohlížeče řádku dokladů

  • řádek bankovního výpisu
  • řádek pokladního dokladu
  • prohlížeč jednořádkového pokladního dokladu
 • Byla upravena funkčnost EET v ověřovacím režimu  >>>

  Kaskáda pro řešení agendy EET využívá zakoupené SW komponenty, v nichž byla nalezena chyba, týkající se ověřovacího režimu. V důsledku této chyby se Kaskáda i v ověřovacím režimu chovala stejně, jako v "ostrém" režimu. Vzhledem k tomu že k hlášením odeslaným do státního registru není přihlíženo až do doby, kdy daná firma podléhá povinnosti EET, nic špatného se v praxi nestalo.

  Chyba byla ihned dodavatelem komponent opravena. Součástí této verze jsou nové verze podpůrných komponent pro EET. Zároveň byly upraveny tisky tak, aby v případě ověřovacího režimu byl FIK vždy nahrazen textem < ověřovací provoz >.

  Upozorňujeme však, že pokud jste při zprovoznění předchozích verzí měli nějaké technické problémy, je možné tyto problémy očekávat i po instalaci této nebo novější verze. Proto pokud se nějaký problém vyskytne, obraťte se na hotline Kaskády, rádi vám pomůžeme.
  Provozujete-li EET v Kaskádě na počítači s Windows XP, pak nezapomeňte ještě před instalací této, nebo novější verze, provést instalaci podpůrných komponent pro Windows XP. Instalační soubor ke stažení je k dispozici po přihlášení na našich webových stránkách www.ekaskada.cz.

 • Byla upravena základní tisková sestava dodacího listu vydaného  >>>

  Doposud se při tisku dodacího listu vydaného otevíralo mnoho kurzorů, což mohlo za určitých okolností způsobovat problémy.
  Každý klient SQL serveru má totiž přidělený určitý maximální počet současně otevřených kurzorů a pokud uživatel při své práci otevřel mnoho oken a vzápětí spustil tisk dodacího listu vydaného, mohl být max. počet otevřených kurzorů překročen a tím skončit chybou => překročení MaxClientCursors.

  Důvodem velkého počtu otevřených kurzorů je velká komplexnost a variabilita této tiskové sestavy, je v ní mnoho "zaměnitelných součástí", jejich viditelnost musí program vyhodnocovat, data jsou získávána z mnoha dílčích tabulek atd..

  Nyní je sestava dodacího listu vydaného upravena s použitím specifického mechanismu, díky kterému se zmenší počet otevřených kurzorů.
  I nadále však velmi doporučujeme - ZAVÍRAT PŘI PRÁCI NEPOTŘEBNÁ OKNA prohlížečů či modulů.

 • Bylo umožněno provést zdanění zálohy s datumem uskutečnění pozdějším, než je datum jeho první platby  >>>

  V Kaskádě platí pro párovatelné doklady obecné pravidlo, které říká :
  Jakákoliv párovací položka, odkazující na párovatelný doklad, musí mít datum stejné nebo vyšší, než je datum uskutečnění párovatelného dokladu na nějž se odkazuje.

  Toto obecné pravidlo se uplatňuje i u zálohových listů, včetně jejich zdaňování, přičemž

  • při zdanění obvykle dochází ke změně všech datumů - nové datumy zadává uživatel v dialogu pro zdanění zálohy
  • pro vztahy mezi datumy se uplatňují obecná pravidla - díky tomu do pole Datum platby ( = datum uskutečnění účetní operace) nelze zadat datum vyšší, než je první realizovaná platba na konto tohoto ZL.
  • toto "Datum platby" bude při zdanění použito pro záznam do účetních knih, jde o zaúčtování částky DPH

  Problém plynoucí z výše uvedených principů může nastat (obvykle u přijatých ZL)

  • pokud dílčí účetní období (do něhož operace spadá) je již uzavřeno
  • a zároveň je nemožné (nebo nežádoucí) toto období otevírat.

  K problému prakticky nedochází

  • u vydaných ZL, neboť tato data vyplývají z aktivity uživatele Kaskády
  • u veškerých ZL (vydaných i přijatých), pokud jsou řešeny v reálném čase, nikoliv až dodatečně po dlouhém čase, v řádu mnoha týdnů či měsíců.

  Pokud uživatel na výše popsaný problém ve svých firemních procesech nenaráží, není třeba zabývat se dále touto úpravou.

  Pokud uživatel ve svých firemních procesech na výše popsaný problém naráží (zřejmě u přijatých ZL), nezbývá než připustit porušení obecných pravidel, přičemž

  • obejítí pravidel musí povolit administrátor účetnictví v Konfigurace účetnictví / Účetnictví a doklady nastavením položky Dat.usk. při zdanění ZL omezit první realiz.platbou
  • je nutno počítat s možnou disproporcí v některých tiskových sestavách (rekapitulacích závazků/pohledávek), v nichž figurují zálohové listy
  • je nutno počítat s možnými problémy při odvystavení úhrady takového "znásilněného ZL" a jejímu opětovnému vystavení, je v tom případě nutné odvystavit i ZL, upravit datum uskutečnění na datum původní, vystavit ZL, vystavit úhradu, zdanit znovu ZL.
 • Změna automaticky generovaného textu v řádku dokladu u párovacích položek  >>>

  Při tvorbě párovacích položek v obsahu dokladů sestavuje program automaticky text pro název takového řádku v následujících situacích

  Dosud tento automaticky generovaný text obsahoval číslo párovaného dokladu ("protidokladu") a název druhu (např. "Vydaný zálohový list").

  Nyní bude text obsahovat číslo párovaného dokladu a jeho název, což je hodnotnější informace.

 • V rozhraní KaskRS lze na zásilku odpovědět všem (odesilateli i příjemcům)  >>>

  Doposud se v rozhraní KaskRS dalo na zásilku odpovědět pouze odesílateli.

  Nyní je kromě tlačítka "Odpovědět" k dispozici nové tlačítko Odp. všem, díky kterému lze na původní zásilku odpovědět všem (odesilateli i příjemcům).

 • Program nyní umožňuje odeslat HTML zásilku bez textu  >>>

  Doposud program při odesílání HTML zásilky hlídal, zda existuje text zásilky a pokud ne, zobrazil chybové hlášení. To však komplikovalo odeslání HTML zásilky např. v situaci, kdy chtěl uživatel přijatou zásilku s přílohami přeposlat někomu jinému bez doplnění textu.

  Nyní program tuto možnost umožňuje. Existují však určité podmínky, které je nutné splnit.

  • U zásilky musí být vyplněno pole "Věc" (název zásilky) a zároveň
  • v těle zásilky busí být zapsán nějaký text nebo musí obsahovat alespoň jednu přílohu - tzn. že nelze odeslat HTML zásilku, ve které není ani text ani příloha.
 • Pro účely tisku "Povinný podíl zaměstnávání OZP" byl upraven algoritmus počítání fondu pracovní doby u zaměstnanců, kteří ve zvoleném období měli DPN či NEM ve svátek  >>>

  Dosud program pro účely výpočtu povinného podílu do fondu pracovní doby započítával i hodiny DPN a NEM pokud byly ve svátek, který spadal na pracovní den.

  Nově jsou hodiny v uvedených případech z tohoto výpočtu vyloučeny.

  Rozdíl mezi částkou vypočtenou starým a novým způsobem, je velmi nepatrný.
  Původní výpočet byl ve prospěch státu, nikdo Vás tedy nemůže napadat za to, že jste snad dříve odváděli méně, než jste odvádět měli.

  Provedení této úpravy jsme velmi důkladně zvažovali, mimo jiné jsme si vyžádali názor příslušného ministerstva, úprava je nakonec provedena i na základě ministerského vyjádření.

 • Bylo umožněno dávkově přehodnotit množství objednávaných produktů v objednávce k dodavateli a v objednávce výroby  >>>

  Dosud bylo možné v hlavičce objednávky na kartě Limity doobjednání a hmotnosti nastavit vlastnosti, které byly použity při ručním plnění obsahu objednávky (výběrem z katalogu produktů). V tomto případě program při vkládání řádku do obsahu objednávky navrhoval množství, které je potřeba objednat k dosažení potřebného nastaveného limitu.
  Neexistovala žádná jiná možnost, jak později toto množství automaticky upravit.

  Nyní je tento způsob objednávání (do nastavených limitů) lépe podpořen.
  Nově je v prohlížeči objednávky k dodavateli a výroby doplněno

 • Při tvorbě řádků v obsahu "Objednávky k dodavateli" přenosem z K-schránky lze automaticky nastavit množství dle limitů u produktu  >>>

  Jedná se o jeden ze způsobů vkládání řádků do obsahu "Objednávky k dodavateli", kdy uživatel nejprve vloží do K-schránky určité produkty (ve vyhledávači nebo libovolné složce nebo v mnoha jiných místech uživatelského rozhraní), následně pomocí položky Vytvořit řádky podle K-schránky v plovoucím menu v kartě Obsah dá pokyn k vytvoření řádků.

  Dosavadní chování bylo takové, že program pro položku "množství" v nově vytvářeném řádku použil hodnotu z K-schránky, přičemž

  • v případě, že produkt byl do K-schránky vkládán např. z obsahu "Objednávky k zákazníkovi", množství bylo převzato z příslušného řádku této objednávky

  • jinak bylo množství nastaveno na výchozí hodnotu 1.00

  Nově program

  • nabídne uživateli (před spuštěním cyklu vytvářejícího nové řádky) možnost nastavit pro všechny produkty takové množství, aby finálně bylo dosaženo doplnění produktů do limitů, stanovených u těchto produktů,

  • přitom typ limitu je určen v hlavičce objednávky, v první kartě jejího prohlížeče.

 • Varovný panel je nově k dispozici nejen v modulu "Agenda", ale i "Produkty" a "Doklady"  >>>

  Varovný panel byl dosud k dispozici v modulu Agenda, který je pro naprostou většinu uživatelů modulem výchozím a tedy také přirozeným místem, kde se mají zobrazit varovná hlášení. Zde také varovný panel dosud k dispozici byl, toto místo bylo jediné.

  Nově je varovný panel umístěn i v modulech Doklady a Produkty, aby varovné informace neminuly ty uživatele, kteří mají tyto moduly nastavené jako výchozí a do Agendy ani nevstupují.

 • Byla provedena drobná doladění funkčnosti a kontrol v oblasti dlouhodobého majetku  >>>

  Po změně evidenčního účtu majetku pomocí přeúčtování v interním dokladu s vazbou na příslušný majetek, nedošlo ke změně evidenčního účtu ve všech následných záznamech v kartě Protokol s připraveným plánem odpisů.
  Dosud bylo nutné smazat připravený plán odpisů a nagenerovat ho znovu.
  Nyní je uvedené chybné chování upraveno a program vše zařídí automaticky.

  Důsledněji je znemožněno vkládat, editovat a mazat záznamy v kartě Protokol, které patří do uzavřeného účetního období.
  Prakticky šlo takto opravovat pouze záznamy s daňovým odpisem, které jsou "volné". Ostatní typy řádků v protokolu "drží" doklad, ke kterému řádek patří a oprava je tak možná jen změnou zaúčtování v dokladu, což je umožněno jen v otevřeném období.
  Tato úprava však kontroluje i tyto záznamy proti případným neregulérním zásahům.

 • Je rozšířena možnost filtrování v modulu Produkty, v detailním rozpisu položek v objednávkách  >>>

  V modulu Produkty v kartě "Detailní rozpis objednaných produktů" nebyl seznam položek ovlivňován filtrovacím panelem modulu, neboť tento seznam není klasickým seznamem produktů (objektů), se kterým umí filtrovací panel pracovat.

  Speciálně pro toto místo bylo proto naprogramováno "zástupné řešení", díky kterému může nyní uživatel nastavením polí ve filtrovacím panelu modulu ovlivnit i množinu položek v této tabulce.

 • Bylo umožněno editovat koeficient alt. měrné jednotky produktu i když už byla tato alt. jednotka použita v objednávkách/dokladech  >>>

  V Globální konfiguraci na kartě Produkty / Základní parametry přibyl nový konfigurační údaj Povolit změnu koefic. u alt.m.j. i když je již použita, který umožňuje vyblokovat kontrolu výskytu alt. měrné jednotky v obsahu dokladů/objednávek a změnit koeficient bez omezení.

  Použití této možnosti obecně není doporučeno, použijte jí prosím pouze při plném vědomí důsledků.

 • Byla změněna logika zobrazení analytických účtů v modulu Knihy a výkazy  >>>

  Doposud se množina analytických účtů v pravé tabulce řídila pouze tím, který syntetický účet byl napozicován.

  Nově se bude řídit buďto syntetickým účtem (jako dosud), nebo účtovou třídou či skupinou, pokud bude napozicován strom tříd a skupin.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948798.