Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

17.07, Úpravy v této verzi, 10.11.2017

Vyřešené úpravy dle verzí / V17 / 17.07, Úpravy v této verzi, 10.11.2017
 • Byla upravena struktura souboru exportovaného příkazu k úhradě pro UniCredit bank  >>>

  Po aktualizaci systému v UniCredit bank se změnily jejich požadavky na strukturu dat importovaných z ekonomických systémů, soubor exportovaný z Kaskády přestal být použitelný. Vykazoval drobné odchylky, které neumožňovaly jeho načtení a zpracování systémem.

  Odchylky byly odstraněny a soubor s příkazem k úhradě ve formátu Multicash je již v souladu se specifikací banky.

 • V administraci uživatele je nové pole "SQL Config_admin (právo odpojit uživatele atd.)"  >>>

  Zařadit nějakého uživatele do databázové skupiny CONFIG_ADMIN a tím mu m.j. umožnit např. odpojování uživatelů od databáze, bylo dosud možno pouze mimo Kaskádu, v řídící konzole 602SQL serveru.

  Nyní může ten, kdo sám má potřebné právo (obvykle vrcholový administrátor) zařadit/vyřadit jiného uživatele do/ze skupiny CONFIG_ADMIN přímo v kartě Administrace uživatele.

 • Bylo upraveno kopírování práv uživatele ze zvolené šablony  >>>

  Při kopírování práv ze šablony je důsledněji využíváno nastavení práv v použité šabloně.

  Dosud bylo ze šablony převzato pouze zařazení do rolí a nastavení preferencí.

  Nově jsou ze šablony kopírovány i další údaje dostupné v prohlížeči uživatele na kartě Administrace / Základní vlastnosti, jako jsou např. Interní uživatel, Administrátorská zaškrtávátka, Limity zásilek, Přístupy k OOPP či k citlivým informacím, a další.

  Tato úprava má vliv jak na vytváření nového uživatele, tak na nastavení (reset práv) pomocí tlačítka "Nastavit" na výše uvedené kartě.

 • Do panelu nástrojů si uživatel může nově vložit tlačítko pro modul Mzdy  >>>

  Doposud v menu Zobrazení / Panely nástrojů / Vlastní (dialog Nastavení panelu nástrojů) bylo možné uživatelsky určit zobrazení tlačítek modulů v panelu nástrojů a to pro Doklady, Knihy a výkazy, Majetek a konfiguraci KaskRS.
  Nyní je k dispozici navíc i tlačítko pro modul Mzdy.

 • Byl upraven tisk Rekapitulace DPH na vydaných fakturách  >>>

  Po určitou krátkou dobu (od verze 17.06) byla v programu chyba, která způsobila nekorektní či neúplnou tiskovou podobu rekapitulace DPH na faktuře vydané.
  Hodnoty v rekapitulaci byly správně, pouze v ní chyběl název druhu DPH, který byl kompletně nahrazen tečkami.

  Rovněž, pokud měl být k příslušnému druhu DPH vytištěn i doplňkový text, tak tento text chyběl. V tomto případě "pouze" pro český jazyk. Ostatní jazykové mutace byly v pořádku

 • Ve faktuře přijaté, při vytváření řádku typu "zaokrouhlení", nyní program automaticky dopočítá požadovanou částku  >>>

  Doposud program při vytváření řádku se zaokrouhlením nepředvyplňoval žádnou částku, bylo na uživateli jakou částku zde zadá (většinou opisem z přijaté faktury) a také jak se k ní postaví z hlediska DPH.

  V mnoha případech však dodavatel položku se zaokrouhlením ve faktuře neuvádí a je na příjemci, aby si ji dopočítal.

  Kaskáda je proto nyní uživatelům více nápomocná, tuto částku při ručním vytváření řádku se zaokrouhlením zkusí vypočítat, přitom

  • pokud vypočtená částka pro zaokrouhlení bude větší nebo rovna 1 Kč, chování programu bude stejné jako doposud, tzn. program ponechá částku 0 Kč

  • pokud vypočtená částka pro zaokrouhlení bude menší než 1 Kč, předvyplní ji do pole s částkou bez DPH

  • DPH bude za všech okolností ponecháno na hodnotě 0.

  Více viz. kapitola helpu Zaokrouhlování celkové částky dokladu

  Upozornění

  Současně s touto úpravou byla provedena i úprava stávající funkce pro stanovování předkontace pro řádek typu "Zaokrouhlení".

  Pokud máte v Konfiguraci účetnictví v poli "Text zaokrouhlovacího řádku" uvedeno "Zaokrouhlení", pak dál číst nemusíte, vše zůstává při starém.
  Pokud tu ale máte uveden jiný text, pak je potřeba věnovat pozornost následujícím řádkům.

  Dosud
  Při vytváření řádku typu "Zaokrouhlení" program použil pro název řádku pevný text "Zaokrouhlení". Zároveň ale tento fixní text použil i pro hledání účetní předkontace, kterou by použil pro tento vytvářený řádek. Pokud tedy v dokladu existovala nějaká předkontace s názvem "Zaokrouhlení", byla použita.

  Nově
  Program pro název řádku i pro následné hledání použitelné předkontace používá text uvedený v Konfiguraci účetnictví jako "Text zaokrouhlovacího řádku". Máte-li tedy v šablonách dokladů vytvořeny předkontace pro zaokrouhlovací řádky a tyto předkontace mají jiný název, než je uvedeno v Konfiguraci účetnictví, doporučujeme tyto texty sjednotit.

 • Sestavení textů v řádcích dokladů lze nyní ovlivnit specifickou procedurou naprogramovanou na míru  >>>

  Nově je k dispozici SQL procedura, která umožňuje servisnímu technikovi v databázi uživatele naprogramovat složení části textu, jako "přílepku" k dosavadnímu textu v řádku dokladu, což je obvykle název produktu apod.
  Pro bližší informace kontaktujte hotline oddělení.

 • Nová kontrola při vystavení faktury vydané  >>>

  Při vystavení faktury, pokud během práce uživatel nezadal ručně konkrétní datum splatnosti, vypočítá Kaskáda datum splatnosti od nějaké základny.
  V praxi se očekává, že počet dní splatnosti, který je při vytváření faktury předvyplněn (buď ze šablony nebo od příslušného kontaktu), bude mít opravdu odběratel k dispozici.
  Pokud však uživatel nemá jako základnu pro výpočet datumu splatnosti nastavený datum vystavení, tedy nepracuje v reálném čase a vytváří fakturu se staršími daty, tak už část (nebo vše) toho pásma uběhla a uživateli to může snadno uniknout.

  Aby se tomuto stavu zabránilo, program (pokud je v uživatelských preferencích zapnuta volba Při vystavení faktury vydané kontrolovat základnu pro dat.splatnosti) při vystavení faktury vydané zobrazí varování, pokud je základna pro výpočet datumu splatnosti více nežli 3 dny v minulosti od aktuálního datumu.

 • Přijímač datových zpráv je upraven pro akceptování nových typů datových schránek.  >>>

  V systému ISDS byly zavedeny 4 nové typy datových schránek.
  Přijímač datových zpráv je upraven tak, aby tyto nové typy akceptoval.

 • Export dopisu (pošty běžné (papírové)) do PDF nyní umožňuje za text dopisu vkládat naskenovaný podpis uživatele  >>>

  Pokud administrátor vložil k uživateli (v prohlížeči kontaktu na kartě Administrace / Podpis (obrázek)) jeho naskenovaný podpis, bude tento "obrázek" v případě exportu dopisu do PDF automaticky vložen za text dopisu.

  Odsazení podpisu za textem dopisu uživatel ovlivní počtem prázdných řádků za textem.

 • Byla zavedena restrikce na změnu druhu kontaktu z Organizace na něco jiného  >>>

  V zájmu zachování vazeb, vztahů a všech informací o firmě, bylo nově zakázáno změnit druh kontaktu u takové organizace, která

  V takovémto případě doporučujeme ukončit existenci organizace a vytvořit si nový objekt správného druhu.

 • Nově se hlídá max. počet hodin přesčasů u zaměstnance  >>>

  Doposud se hodiny přesčasů se nijak nehlídaly. Ze zákona jsou přitom dány limity, něco navíc může poskytnout kolektivní smlouva s odbory, apod.

  Nyní může uživatel v Konfiguraci mezd / Globální parametry zadat parametr "Limit přesčasové práce za rok", kterým nastaví počet hodin přesčasů, které zaměstnanec nesmí za rok překročit.
  Při přepočtu výčetky zaměstnance pak program provede kontrolu přesčasů a pokud byl limit překročen, zobrazí okno s protokolem.

 • K dispozici je nový formulář "Povinný podíl zaměstnávání OZP"  >>>

  S platností od ledna 2017 je k dispozici nový formulář "Povinný podíl zaměstnávání OZP", ve kterém se oproti starší verzi změnilo zaokrouhlování počtu osob a to z běžného zaokrouhlení na 2 desetinná místa na oříznutí počtu desetinných míst na 2 místa.

 • Byla upravena tisková sestava "Potvrzení příjmů pro sociální dávky"  >>>

  Doposud byla sestava navržena tak, že se za určité období vytiskly v tabulce souhrnné částky za zvolené období (kvartál nebo rok).

  Nyní je sestava upravena tak, že jsou částky vyčísleny zvlášť za každý měsíc, kromě toho jsou zde mezisoučty za kvartály i kompletní součet za celé zvolené období (např. celý rok).

 • K-schránka kromě dávkového tisku různých sestav nyní podporuje totéž i pro export  >>>

  Pokud při výběru tiskové sestavy v K-schránce přidržíte klávesu <Shift>, provedete dávkový export tiskové sestavy do PDF souboru. Program vytvoří na zadané cestě tolik PDF souborů, kolik je v K-schránce objektů. Jména těchto souborů budou vytvořena buďto z názvů nebo čísel objektů, v některých případech bude pro jméno použit interní číselný identifikátor (pokud není "lidské" číslo u objektu určeno).

 • Tiskové výstupy v prohlížečích objektů jsou lépe chráněny proti editačnímu režimu  >>>

  Tisknout nějakou sestavu nad objektem, který je právě editován, je velmi nerozumné. Jde o to, že tiskový aparát čerpá data z databáze, v ní ale během editace ještě nejsou uložena. Může proto snadno dojít ke zmatkům a mýlkám, co se vytisklo.

  Kaskáda nyní lépe kontroluje stav objektu a pokud je editován, neumožní tisk.

 • Při sloučení objektů program nyní varuje, pokud je mazán objekt s vyšším počtem propojení  >>>

  Při slučování objektů (např. slučování kontaktů) je rozumné mazat objekt s menším počtem propojení - je menší pravděpodobnost, že se narazí na problém v aplikační logice (musí se např. přeřadit elektronické adresy kontaktu, aktéři u dokladů a jiných objektů, je to mnoho netriviálních operací). Volba mazaného objektu je ponechána na uživateli a je možné, že ten se zachová nerozumně.

  Nyní proto Kaskáda před provedením sloučení posoudí stav a pokud se jeví nedobře, varuje uživatele. Ten má možnost nepokračovat a změnit zadání - prohodit mezi sebou likvidovaný a cílový objekt.

 • V menu Nápověda je k dispozici nová volba Povolit vzdálený přístup - individuální  >>>

  Spuštění aplikace QuickSupport (součást komerčního SW TeamViewer) pro umožnění přístupu servisních techniků na plochu vašeho počítače bylo dosud k dispozici pouze přes menu "Windows Start / Kaskáda / Povolení vzdáleného přístupu - individuální".

  Vzhledem k tomu, že pro řadu uživatelů je spouštění aplikací z menu "Windows / Start ....." velkou neznámou, mají s tím problém, doplnili jsme možnost aktivace vzdáleného přístupu přímo v prostředí Kaskády, v menu Nápověda / Povolit vzdálený přístup - individuální.

 • Program nově upozorňuje na blížící se konec licence Kaskády prostřednictví varovného panelu  >>>

  Doposud byla informace o blížícím se konci licenčního souboru zobrazena ve varovném okně při startu Kaskády a po zavření tohoto okna již nebyla k dispozici.
  Nyní je varování o blížícím se datumu expirace licenčního souboru zobrazeno ve varovném panelu. Podle blížícího se konce licence program zobrazí jeden z následujících 3 panelů:

  • Licence Kaskády se blíží k expiraci

  • Licence Kaskády mimo platnost - dočasný provoz

  • Licence Kaskády mimo platnost !!

 • Byla upravena reakce prohlížeče v editačním režimu na pohyb v seznamu, ke kterému je prohlížeč přišpendlen  >>>

  Dosud se mohlo stát, že při přechodu mezi objekty došlo ke ztrátě změn, které byly provedeny v textu přišpendleného objektu.
  Jde o změny provedené ve formátovaném textu jako je interní poznámka k objektům, ale třeba i text emailu, který jste měli rozepsaný, pokud nebyly změněny v daném objektu žádné jiné údaje (název, ....).

  Nově je tato situace ošetřena tak, že před přechodem na jiný objekt se Kaskáda zeptá, zda chcete neuložená data uložit, odvolat změny nebo zrušit akci, a to bez ohledu na to, zda skutečně k nějaké změně dat došlo. Toto chování je na straně bezpečnosti, uživatel nepřijde v žádném případě o editovaná data, ale na druhou stranu se dotaz bude objevovat i v situaci, kdy uživatel nic neměnil, pouze ponechal prohlížeč ve stavu editace.

<< začátek | < předchozí | 1/2 | další > | konec >>
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948797.