Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

17.08.01, Úpravy v této verzi, 10.1.2018

Vyřešené úpravy dle verzí / V17 / 17.08.01, Úpravy v této verzi, 10.1.2018
 • Nově nepůjde provést uzávěrka dílčího účetního období a DPH období pokud některý uživatel pracuje s doklady  >>>

  Doposud bylo možné provádět uzávěrku dílčího účetního období nebo DPH období bez ohledu na to, zda někdo v daný okamžik "aktivně pracoval s doklady", čímž je míněna editace dokladu a/nebo jeho řádků apod.
  Teoreticky (při velmi nešťastné shodě okolností) se mohlo stát, že by některý uživatel během provádění uzávěrky "podstrčil" doklad do toho období, mohlo by tím dojít k nekonzistencím.

  Nyní program provedením uzávěrky umožní pouze v situaci, kdy s doklady nikdo nepracuje.
  Je pouze na administrátorovi účetnictví, aby před uzávěrkou informoval o tomto záměru všechny uživatele pracující s doklady.

 • Úpravy způsobu počítání částek v prohlížeči řádku dokladu v závislosti na zadaném množství  >>>

  Při rozhodování o tom, jak se chovat k množství 0 (nula) v řádcích dokladů, jsme ve verzi 17.03 provedli úpravu, která zajišťuje, že u faktur přijatých i vydaných (s výjimkou pořízení zásob) nechává množství 0 a "netváří se" že je to 1 (aby program nevynuloval celkovou cenu).

  Ukázalo se ale, že také pro dobropisy bylo potřeba připustit, že množství je 0 a přitom celková cena je rozdílná od 0, aby se takový řádek dal připojit k řádku DL, kterým se předtím realizoval nějaký skladový příjem/výdej, přitom aby bilance množství zůstala zachovaná a cenu to ovlivnilo.

 • EET - lepší vyhodnocení situace při postupném ohlašování příjmu peněz na konto faktury  >>>

  Program se nyní lépe vypořádá se situacemi, kdy je doklad placen částečně hotově a částečně jinak (např. bankovním převodem).
  Podrobné informace o chování programu při vystavování a úhradě dokladů jsou uvedeny v kapitole helpu Elektronická evidence tržeb - EET.

  Zároveň byly upraveny tiskové sestavy dokladů tak, že pokud pro daný doklad existuje více EET-hlášení, jsou v tiskové sestavě daného dokladu uvedena všechna.

 • Byla provedena řada vylepšení při práci s Kalendářem  >>>

  Práce s kalendářem byla vylepšena v následujících oblastech

  • Vkládání událostí a objektů do cizího kalendáře

   Doposud byla v Kaskádě nejednotnost při vytváření záznamu do cizího kalendáře. V některých místech program zobrazil dialog s volbou cílového kalendáře, jinde (resp. přímo v kalendáři) se uživatel musel přepnout do kalendáře jiného uživatele nebo skupiny.

   Nyní jsou sjednoceny postupy při vkládání různými způsoby tak, aby se vždy nabídl dialog s volbou cílového kalendáře a to aby se pak zrealizovalo.

  • Při vytváření nové události se lépe přebírá vlastnictví ze šablony

   Doposud, pokud měl uživatel vytvořené šablony vč. zadaného skupinového vlastnictví kvůli právům (ne každý ze zaměstnanců musí mít právo vidět texty uvnitř), pak se toto skupinové vlastnictví nepřebralo do nově vznikajícího objektu, ale po vložení události do kalendáře určité skupiny nastavil program automaticky tuto skupinu jako vlastníka dané události.
   Uživatel, pokud chtěl mít u události jinou vlastnící skupinu, musel otevřít dialog vlastnosti objektu a vlastnickou skupinu změnit.

   Nyní pokud v šabloně vlastnická skupina

   • je nastavena a zároveň uživatel, který novou událost vytváří je členem této skupiny, převezme se vlastnická skupina ze šablony.

   • není nastavena, převezme se do nově vytvořené události vlastnictví té skupiny do jejíhož kalendáře byla událost vložena.

  • Byla opravena chyba programu při použití kalendáře v prohlížeči předmětu

   Doposud program umožňoval vložení události do kalendáře předmětu, přitom v této situaci plocha kalendáře zobrazuje pouze kalendářové propojení (vazby) toho předmětu s různými kalendáři uživatelů nebo skupin a nemůže ukazovat žádné události. Vytvoření události tedy končilo chybou a nemožností akci dokončit.

   Nyní program vytvoření události u předmětu nedovolí.

 • Byl zrušen typ avíza "Žádost o spolupráci"  >>>

  V praxi nepříliš využívaný typ avíza, který vytvářel úkol příjemci avíza. Tento úkol však nebyl technicky zcela v pořádku a způsoboval problémy při práci s tímto úkolem.

  Pokud jste byli zvyklí používat tento typ avíza, využívejte místo něj plnohodnotnou funkčnost úkolů nad kterýmkoliv druhem objektu.

 • Rozšíření možností ovlivnit množinu zásilek mazaných při nočním úklidu  >>>

  Ochrana avizovaných zásilek proti smazání při nočním úklidu

  Doposud se při nočním úklidu zásilky, u kterých existovalo jakékoliv avízo, v žádném případě automaticky nesmazaly. Platilo to jak pro avíza tvořená automaticky při příchodu zásilek z internetu, tak uvnitř firmy, avíza tvořená uživateli i s nějakým komentářem apod.

  Nyní

  • Avíza, u který je očekávaná odezva nebo obsahují nějaký text, blokují proti automatickému mazání vždy, nelze to nijak ovlivnivnit konfigurací.

  • U ostatních avíz (tj. bez odezvy nebo bez textu) záleží na nastavení údaje Avíza bez odezvy a/nebo textu mají také bránit automatickému smazání v konfiguraci mail-systému.

   • pokud je volba zaškrtnuta, pak zabrání automatickému smazání,
   • pokud není volba zaškrtnuta, pak nezabrání automatickému smazní.

  Ochrana zásilek dle atributu "Oblast činnosti" proti smazání při nočním úklidu

  Doposud nebyla pro zásilky, kterým vypršela jejich expirace, nijak zohledňována "oblast činnosti" v rámci mazání při nočním úklidu.

  V praxi se ukazuje potřeba, chránit některé zásilky proti úplnému odstranění zásilky z databáze navzdory pravidlům expirací, v závislosti na nastavení atributu Oblast činnosti. Typickým případem mohou být například zásilky označené jako "Obchodní příležitost".

  Nastavit požadavek takové ochrany může vrcholový administrátor nebo administrátor šablon v malém číselníku "Oblast činnosti" (u druhu "Libovolný objekt") u jednotlivých položek (typů), které chtějí chránit proti automatickému smazání. Provedou to tak, že u příslušné položky číselníku zapíší hodnotu 1 do pole Tag (int).

  Zásilky s nastavenou oblastí činnosti, která je takto "ocejchována", se pak při nočním úklidu nesmažou. Je na uživateli, aby je případně smazal ručně nebo změnil oblast činnosti a ponechal vše na následném nočním úklidu.

  Všechny podmínky nutné k odstranění zásilky z databáze při nočním úklidu jsou uvedené v kapitole Zánik (odstranění) zásilky.

 • MZDY - Změny od roku 2018  >>>

  S rokem 2018 nenastávají žádné systémové změny v oblasti mezd, pouze se jako každý rok mění hodnoty některých parametrů.
  Pro uživatele z toho nevyplývá žádná práce, hodnoty nových parametrů se v systému automaticky nastaví při aktualizaci na tuto verzi Kaskády ( 18.01 ).

  Název parametru Kód parametru 2017 2018
  DPN - první redukční hranice vym.zákl DPN_PRV_RED_HR 164.85 175.00
  DPN - druhá redukční hranice vym.zákl DPN_DRU_RED_HR 247.10 262.33
  DPN - třetí redukční hranice vym.zákl DPN_TRE_RED_HR 494.20 524.65
  Max.vyměřovací základ SP za rok MVZ_LIMIT_ROK_SP 1 355 136.00 1 438 992.00
  Průměrný výdělek v nár.hosp. v 1-3 Q min.r. ZPS_PRUM_VYD_NH 27 000.00 28 761.00

  Minimální mzda k 1.1.2018:

  Název parametru Kód parametru 2017 2018
  Minimální mzda měsíční MIN_MZDA_MES 11 000.00 12 200.00
  Minimální mzda měsíční - invalidé MIN_MZDA_MES_INV 11 000.00 12 200.00
  Minimální mzda hodinová MIN_MZDA_HOD 66.00 73.20
  Minimální mzda hodinová - invalidé MIN_MZDA_HOD_INV 66.00 73.20

  Daňové zvýhodnění na 1.dítě

  Roční částka se mění z 13.404 Kč na 15.204 Kč ročně (1.267 Kč měsíčně).

 • V modulu KaskMzdy byl upraveno výpočet srážkové daně dle nových legislativních požadavků 2018  >>>

  Kaskáda je upravena podle pokynů zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. § 6 odstavce 4 včetně pokynů Finanční správy.

 • Zlepšeno zobrazení kalendářních dnů v mzdovém listě, v sekci "Přehled nepřítomností a jejich proplácení"  >>>

  Dosud se ve mzdovém listě v sekci "Přehled nepřítomností a jejich proplácení" ve sloupci "Kalendářní dny" tiskla hodnota kalendářních dnů u všech typů nepřítomnosti, t.j. i u těch, kde to není nutné, jako je například dovolená. Někteří uživatelé z toho prý byli zmateni :(

  Nyní se zde budou tisknout hodnoty kalendářních dnů u těch typů nepřítomnosti, kde to je nutné (nemoc, OČR, ...), u ostatních nepřítomností bude hodnota nevyplněna.

 • Nově je k dispozici filtr na "Předpokládaný problém při výdeji" i v obsahu objednávky výroby a skladové výdejky  >>>

  Dosud existoval filtr na problematické položky pouze v obsahu objednávky od zákazníka a dodacím listu vydaném. Pro skladovou výdejku existoval pouze alternativní tisk "Předpokládaný problém při výdeji".

  Nově je uvedený filtr k dispozici i v obsahu objednávek do výroby a v obsahu skladové výdejky.
  Je tak možné lépe a dříve detekovat problémy, které by později bránily vystavení skladového dokladu.

 • Byla provedena úprava inicializace položek plovoucího menu nad obsahem objednávky / dodacího listu Detail

  Poslední úprava UPK-17-0112, která doplňovala možnost zařazení všech nezařazených položek do napozicovaného uzlu stromu v rámci DL, způsobila nemožnost vyvolat plovoucí menu v obsahu zcela prázdné objednávky. Program v tomto místě zobrazoval chybové hlášení. Nebylo tak možné pracovat např. s K-schránkou.

  Problém se projevoval pouze u zcela prázdné objednávky. Nyní je tato chyba odstraněna.

 • Bylo umožněno dávkové zařazení položek obsahu dodacího listu do zvoleného obalu  >>>

  V situaci, kdy je v dodacím listu povoleno a také zapnuto stromové zobrazení obsahu dodacího listu, je zde k dispozici nová položka plovoucího menu - činnost "Vložit položky do tohoto obalu". Tato položka menu je však dostupná pouze když napozicovaný řádek je produktovým řádkem, a tento produkt má nastaven druh "Obal".

  Po zvolení této činnosti program zobrazí dialogové okno "Volba postupu" s možností zvolit rozsah položek. Zda má do obalu zařadit

  • Pouze položky, které ještě v žádném obalu zařazené nejsou
  • Veškeré položky tohoto DL
  • Nic nedělat - zpět

  Po skončení zobrazí informační okno s celkovým počtem řádků v DLV, počtem zařazených položek do tohoto uzlu a počet právě nově zařazených položek.

 • V tiskových sestavách se nyní důsledněji pracuje s historií adres  >>>

  V některých tiskových sestavách se dosud nepracovalo s historií adres, tzn. že se vždy tiskly poštovní adresy k aktuálnímu datu.

  Nyní, pokud celkové pojetí tiskové sestavy předpokládá tisk adres k určitému datu (např. v hlavičce smlouvy k datu vzniku, v dodacím listě k datu vystavení, apod.), bude u poštovních adres brán zřetel na jejich historii.

 • V dialogu Podrobnosti účtu byly doplněny nové podkarty  >>>

  V dialogu Podrobnosti účtu jsou k dispozici nové podkarty

  • Obraty dle aktérů
   Tato karta je k dispozici pouze u výsledkových účtů.
   Obsahuje rozpis dle aktérů jednotlivých operací účtovaných na konto daného účtu.

  • Podezřelé doklady
   Tato karta se zobrazí pouze v případě, kdy dojde k "nečisté operaci" u inventarizovatelného účtu a to až ve chvíli, kdy uživatel klikne do karty Inventura koncového stavu.
   Pokud je karta dostupná, jsou zde zobrazeny všechny operace, které jdou mimo párovatelné doklady a/nebo párovací položky.

  • Výkazy
   Tato karta je součástí karty Výskyty. Obsahuje seznam výkazů, vč. řádku výkazu, kam je daný účet zařazen.

 • Program nyní nedovolí ve Veze zapisovat do jedné účtenky z více stanic  >>>

  Doposud program při startu Vegy upozornil, že je k dispozici jedna nebo více rozpracovaných účtenek. V případě, že byla pouze jedna, tak ji program automaticky napozicoval a umožnil do ní zapisovat a to i v případě, že právě tuto účtenku měl rozpracovanou někdo jiný (na jiném počítači).

  Nyní program nedovolí přístup do jedné účtenky ze dvou stanic zároveň.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948685.