Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

18.01, Úpravy v této verzi, 6.3.2018

Vyřešené úpravy dle verzí / V18 / 18.01, Úpravy v této verzi, 6.3.2018
 • Libovolný prodejní ceník lze nyní nastavit do režimu "použití všemi kontakty"  >>>

  Dosud existovaly pouze dva možné prodejní ceníky, které se automaticky aplikovaly pro libovolný kontakt, aniž by musel být s tímto ceníkem propojen (t.j. uveden v kartě Odběratelé)

  Akční ceníky je možno s výhodou použít pro "prodejní akce", vložením nějakého produktu do tohoto ceníku a určením jeho ceny pro určité období. Tato cena pak pro daný produkt má nejvyšší prioritu a "přebije" jakoukoliv jinou definici v libovolném jiném ceníku.

  Tento koncept "akčního ceníku" však v některých provozních situacích není vhodný. Je to např. tehdy, když provozovatel (uživatel) Kaskády sice chce vyhlásit "akci", ale přitom pro určité odběratele má definované v individuálních cenících jejich specifické ceny, které se "přebít" nemají.

  Tato úprava proto rozšiřuje konfigurovatelnost prodejního ceníku a zavádí nový parametr, který definuje, zda ceník platí pro

  • jediného odběratele (zadán přímo v 1.kartě prohlížeče)
  • několik odběratelů (zadán v kartě Odběratelé)
  • všechny odběratele (nic se nazadává, platnost pro všechny je automatická)

  Následně lze vytvořit ceník např s prioritou 10 jako "akční ceník", ale individuálním ceníkům určitých odběratelů přiřadit prioritu vyšší, např. 20.
  Nový mechanismus proto umožňuje větší flexibilitu v automatizaci cenotvorby na straně prodejů.

 • Bylo zrušeno odesílání EET zpráv v případě platby kartou  >>>

  Na základě nálezu Ústavního soudu od 1.3.2018 nepodléhají elektronické evidenci tržeb tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet.

  Odesílání zpráv není výslovně zakázáno, pokud tedy po 1.3.2018 nebudete mít verzi 18.01 nainstalovanou, EET zprávu sice odešlete, ale nic se neděje (nebude podléhat evidenci tržeb).

 • Doladění inicializace odkazu na objednávku v hlavičkách dokladů  >>>

  O tom, zda se při vzniku nového dokladu má/nemá automaticky nastavit v kartě Rekapitulace odkaz na související objednávku, rozhoduje údaj Inicializovat v protidokladech automatické plnění nový položek do objednávky v konfiguraci druhů, u jednotlivých druhů objednávek.

  Vedlejším efektem jiné úpravy bylo způsobeno, že se toto pravidlo za některých situací neuplatnilo. Nyní je to opraveno.

 • Je opravena chyba při ukládání přílohy zásilky  >>>

  V situaci, kdy chtěl uživatel uložit přílohu jako objekt (dokument) Kaskády v dialogu "Přílohy zásilky", program zobrazil chybu "Nelze pokračovat, není obsluha FOnCreateKaskObj".
  Možným řešením (na druhou stranu i rychlejším a obvyklejším) bylo uložit přílohu pomocí stejné volby v plovoucím menu přímo nad přílohou.

  Chyba je nyní opravena, přílohu lze ukládat i prostřednictvím dialogu "Přílohy zásilky".

 • Je upraven stávající export do XML i papírový tisk Přílohy k žádosti o dávky  >>>

  Dle nové definice struktur / vzoru v PDF byly provedeny tyto změny

  • rozlišení mateřské a otcovské dovolené - stávající druh "MAT" je rozlišen podle pohlaví zaměstnance,

  • doplnění kontaktního e-mailu,

  • doladění textů dle oficiálního formuláře v "papírové podobě".

 • K dispozici je nový formulář " Potvrzení zdanitelných příjmů - srážková daň"  >>>

  S platností od ledna 2018 je k dispozici nový formulář Potvrzení zdanitelných příjmů - srážková daň, který oproti dosavadnímu formuláři obsahuje navíc nový údaj "Odvod povinného pojistného".
  Částka je uvedena pouze v případě, že v daném období není naplněn základ zálohové daně. Dodržuje to logiku prací se superhrubou mzdou (pokud je v měsíci zálohová daň přidává se pojistné k základu zálohové daně a pokud ne přidává se pojistné k základu srážkové daně).

 • Nový parametr umožňující povolit změnu částky u již "probíhající" opakované složky  >>>

  U opakovaných složek nelze (s výjimkou složek pro výplatu zálohy) měnit částku, pokud již tato složka byla použita v nějakém období, které je již uzavřeno.

  V některých organizacích je toto omezení nežádoucí a nechtěné, proto je zaveden nový konfigurační parametr "Povolit změnu částky opak.složky i když už je použita", přitom hodnota

  • 0 - ponechá dosavadní chování, t.j. použitou hodnotu již nelze měnit
  • 1 - nové chování, t.j. hodnotu lze měnit bez ohledu na to, zda již byla použita, nový údaj se však samozřejmě použije až "v budoucnosti", t.j. při pozdějším použití této opakované složky.
 • Je změněno chování údaje "Cena" v řádcích objednávek s ohledem na účel dodávky použitý v řádku a její ne/započítání do celkové částky smlouvy  >>>

  Dosavadní chování při vložení nového řádku do objednávky

  • V případě objednávky od zákazníka
   • Pokud účel dodávky vkládaného řádku pro své vypořádání vyžadoval záznam do faktury vydané, byl řádek uložen včetně ceny, která je chápána jako cena prodejní.

   • Pokud účel dodávky nevyžadoval záznam do faktury vydané, byla cena přepsána na hodnotu 0.

  • V případě vkládání do ostatních druhů objednávek byla cena ponechána tak, jak ji uživatel zadal.

  Tato cena spolu s množstvím byla použita pro výpočet celkové ceny objednávky.

  • V případě objednávek od zákazníka tuto celkovou cenu tvořily pouze hodnoty z řádků určených k prodeji.

  • V případě ostatních objednávek byla celková cena tvořena součtem všech řádků.

  Současné chování při vložení nového řádku do objednávky

  • V žádném případě není údaj Objedn. cena přepisován na hodnotu 0. Každý řádek, v každém druhu objednávky tak má svoji cenu.

  • Hodnota řádku objednávky je do celkové ceny započítávána podle toho, zda účel dodávky daného řádku vyžaduje záznam do příslušného druhu dokladu.

  Pro každý druh objednávky je vyžadován jiný druh dokladu dle následujícího klíče

  • Objednávka od zákazníka   =>   Faktura vydaná
  • Objednávka k dodavateli   =>   Faktura přijatá
  • Objednávka výroby   =>   Skladová příjemka

  Touto úpravou dochází ke zpřesnění výpočtu celkové ceny objednávky a také ke sjednocení mechanismu výpočtu této ceny.
  Zaroveň také nenulování ceny v řádku objednávky přináší některé další možnosti při práci s daty objednávky.

  Pokud se Vám v obsahu objednávky od zákazníka míchají různé druhy řádků s různými účely dodávky a tisk objednávky tak obsahuje i položky, které nejsou zákazníkovi dodávány a slouží pouze pro Vaši potřebu, je možné využít již dříve realizované úpravy tisku objednávky a skrýt v tisku položky, které nebudou figurovat ve faktuře vydané.
  Toto nastavení provedete v Konfiguraci druhů (tříd) na kartě Druh u druhu Objednávka od zákazníka. Jde o zaškrtávací pole V tisku nabídky/objednávky uvést pouze fakturované položky (dle účelu dodávky).

 • Je umožněno dodatečně změnit účel dodávky při dodržení všech pravidel pro úspěšné vypořádání řádku  >>>

  Dosud se program bránil jakékoliv změně účelu dodávky v případě, kdy řádek DL/OBJ již byl promítnut do některého z dokladů (faktura, skladový doklad,....), viz. Podmínky pro změnu účelu dodávky v řádku.

  Nyní je nad řádkem obsahu Dodacího listu / Objednávky k dispozici v plovoucím menu nová volba Změnit účel dodávky, která je "benevolentnější" a za určitých okolností umožní změnu i v situaci, kdy v prohlížeči řádku není editace účelu dodávky dostupná.

  Při použití této volby program nabídne množinu účelů dodávky pro volbu nového.
  Po zvolení některého z nich provede program ověření, zda je možné nový účel dodávky v řádku použít :

  • zjistí, zda případné již existující doklady nekolidují s podmínkami u nově zvoleného účelu dodávky
  • provede běžnou sadu kontextových kontrol ohledně použitelnosti účelu dodávky různými uživateli v různých situacích.

  Pokud není změna možná, program zobrazí chybové hlášení s popisem porušených pravidel.
  Jinak změnu provede.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948851.