Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

18.03, Úpravy v této verzi, 16.5.2018

Vyřešené úpravy dle verzí / V18 / 18.03, Úpravy v této verzi, 16.5.2018
 • Je zajištěno lepší umístění dialogu "Parametry tisku" po vystavení dokladu  >>>

  Doposud se

  • po vystavení dokladu (pokud toto chování měl uživatel zapnuté v preferencích) zobrazil dialog "Parametry tisku" v levém horním rohu monitoru

  • kdykoliv při ručním spuštění tisku dokladu z prohlížeče dokladu se zobrazil dialog "Parametry tisku" v levém horním rohu prohlížeče.

  Nyní se
  dialog zobrazí vždy v levém horním rohu daného prohlížeče, ze kterého byl tisk vyvolán (ať už ručně nebo po vystavení dokladu).

 • Je upravena tisková sestava v modulu Mzdy  >>>

  V modulu Mzdy v kartě Tiskové výstupy ve stromě "Rekapitulace / Sumáře podle měsíců" je upravena tisková sestava "Složky mzdy dle druhů".

  Dosud zde byl prostý přehled všech složek mzdy, použitých v daném měsíci.

  Nově jsou tu uvedeny mezisoučty za jednotlivé skupiny a u každého druhu je uveden účet z účtového rozvrhu, na který je daný druh v mzdovém interním dokladu zaúčtován.
  Účty jsou čerpány z konfigurace mezd, od jednotlivých druhů. V konkrétním mzdovém dokladu může dojít ke změně předkontace a účet uvedený v tiskové sestavě tak nemusí souhlasit s realitou v účetním dokladu či deníku.

 • V obsahu DL/OBJ lze nyní vložit všechny produkty z obsahu do K-schránky  >>>

  Pomocí klávesové zkratky <Ctrl+A> lze v kartě Obsah Dodacího listu / Objednávky vyvolat funkci, která v cyklu projedede celý obsah (přitom program respektuje uživatelem nastavené filtry) a všechny produkty, které v K-schránce nejsou, do ní vloží. Pokud nějaký produkt v K-schránce již figuruje, zobrazí program uživateli dotaz s volbou dalšího postupu.
  Jde o dávkové spuštění již existující funkce Vložit řádek (produkt) do K-schránky (klávesová zkratky <Ctrl+K>).

  Kromě toho jsou nově vizuálně odlišené řádky, u kterých již produkt v K-schránce figuruje.

 • Zamezení vzniku problematických řádků v obsahu objednávek  >>>

  Problematické řádky mohly vznikat v obsahu objednávky k dodavateli, použitím funkce Klonovat řádek na řádku s účelem dodávky Nákup subdodávky, který se již v tu chvíli odkazoval na řádek z protější objednávky od zákazníka.

  Tím, že existovaly 2 a více řádků v objednávce k dodavateli s odkazem na stejný řádek objednávky od zákazníka, nebylo možné vypořádat řádek v objednávce od zákazníka, neboť pro vypořádání je vyžadována existence právě a pouze jednoho protiřádku.

  Po provedené úpravě již klonování řádku v uvedené situaci program nedovolí.

 • Je upraveno chování klávesových zkratek  >>>

  Vylepšili jsme chování klávesových zkratek v Kaskádě pro vytváření nových objektů.

  Jde o klávesové zkratky určené pro tvorbu nových objektů

  Dosud v některých specifických situacích některé klávesové zkratky neúčinkovaly (ač by měly), nebo naopak účinkovaly poněkud nechtěným způsobem.

  Nyní jsou tyto nepřijemnosti odstraněny a stav je výrazně zlepšen.

 • Byl upraven výpočet daňových odpisů po přerušení odpisování u majetku s metodou odpisů "Časově"  >>>

  Pokud je daňové odpisování majetku pozastaveno, mělo by být koncové datum odpisování posunuto o toto vynechané období.
  V případě daňových odpisů prováděných metodou Časově (počet měsíců) tomu tak nebylo.

  Dosud nedošlo k prodloužení doby odpisování, ale program se snažil odpisy za toto vynechané období "dohnat" a navýšil tak hodnotu odpisu oproti původně spočtené částce.

  Nově je program upraven tak, aby o vynechaný počet měsíců posunul koncové datum odpisů a tím tak zachoval původně stanovenou výši odpisů jako čistý podíl pořizovací ceny a počtu měsíců po které je majetek skutečně odpisován.

 • Byl zaveden mechanismus protokolování tisku produktových štítků  >>>

  Informaci o tisku produktových štítků je nyní nově možné protokolovat.
  Zaznamenávány jsou informace o okamžiku vytištění a základní prodejní ceně platné v tento okamžik, druh štítku a osoba, která tisk provedla.
  V protokolu je vždy pouze informace o posledním tisku příslušného štítku daného produktu, neuchovávají se starší údaje.

  To, zda se má tisk štítku protokolovat je možné nastavit v uživatelských preferencích v "Univerzální skupině" vlastností Protokolovat tisk produktových štítků. Zde jsou k dispozici volby:

  • Ano - záznam bude proveden vždy
  • Ne - záznam nebude proveden nikdy (výchozí stav)
  • Volitelně - uživateli se zobrazí dotaz s možností volby

  Současně se zavedením tohoto protokolování jsou vytvořeny vyhledávací složky, které využívají data zaznamenaná v tomto protokolu. Jde o složky ve stromě složek Produkty / Sdílené / ~Servisní vyhledávací složky

  • Produkty s vytištěnými štítky
   Zde je vidět seznam všech produktů v kombinaci s druhem štítku, který byl při tisku zaznamenán do protokolu.

  • Produkty s vytištěnými štítky se změněnou cenou od posledního tisku
   V této složce jsou navíc zobrazeny pouze ty produkty, kde se současná základní prodejní cena liší od ceny zaznamenané v protokolu.
   Složka má nastavenou vlastnost "Složka má být prázdná". Lze tak s výhodou nastavit jako součást každodenních kontrol uživateli, který má na starosti správnost cen vytištěných na štítcích umístěných v prodejně u zboží. Pokud se složka zobrazí, je potřeba aktualizovat štítky u zobrazených produktů.

 • Byl upraven mechanismus kopírování alternativních mj. "kilogram" ze vzoru do nového produktu  >>>

  Úprava se týká právě a pouze situace, kdy zdrojem pro vytvoření nového produktu je takový produkt, u kterého existuje alternativní měrná jednotka "kg" ( nebo "KG" ).

  Dosud v této situaci proběhla naprosto přesná kopie koeficientu alternativní měrné jednotky "KG" od vzorového produktu.
  Díky synchronizačnímu mechanismu pak došlo k přepisu hmotnosti zadané v první kartě prohlížeče produktu podle tohoto zkopírovaného koeficientu, což přesně odpovídalo koeficientu a hmotnosti vzorového produktu.
  Pokud chtěl uživatel u nově vytvořeného produktu zadat jinou hmotnost, musel po uložení nového produktu opět vyvolat editaci a zadat hmotnost znovu.

  Nově je program upraven tak, aby při kopírování alt. měrné jednotky "KG" akceptoval hmotnost zadanou v první kartě prohlížeče a z ní vypočítal koeficient pro tuto alt. měrnou jednotku.
  Hmotnost zadaná na první kartě prohlížeče tak zůstane zachována.

  Tato úprava má zpříjemnit a zrychlit zadávání nových produktů především s využitím volby "Nový produkt kopií aktuálního produktu".

 • Kaskáda nyní umí vyhledat produkty pomocí cizího EAN13 kódu  >>>

  V minulé verzi Kaskády 18.02 bylo zprovozněno vyhledávní produktu podle EAN13 kódu.

  Nyní je Kaskáda upravena tak, aby byla schopna vyhledat produkt i podle cizího EAN13 kódu (zadaného u produktu na kartě Další / Cizí údaje).

  Vyhledání podle tohoto kódu je zprovozněno

  Vyhledávání podle EAN13 kódu (cizího i vlastního) je nově podmíněno nastavením v Globální konfiguraci na kartě Produkty / Základní parametry / Při vyhledávání produktu hledat také podle EAN kódu.

 • Byla opravena činnost nad skladovou výdejkou "Naplnění položek pro vyprázdnění zaokr.rozdílů"  >>>

  V předchozí verzi 18.02 byl změněn výpočet celkové částky řádku skladové výdejky z operativní měny do národní měny.

  Pro účel dodávky Výdejka - vyčištění skl. karet však bylo toto nové pojetí nežádoucí, protože po spuštění činnosti Naplnění položek pro vyprázdnění zaokr.rozdílů byla cena položek nulová .
  Touto úpravou je problém odstraněn.

 • Je opět umožněno tisknout výkazy ve zkráceném / plném tvaru  >>>

  Nedopatřením při zavádění změn ve výkazech platných od roku 2018 došlo k odstranění možnosti tisknout výkazy v plném nebo zkráceném tvaru. Vždy program vytisknul plný tvar.

  Tato chyba je nyní opravena.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948756.