Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

19.03, Úpravy v této verzi, 22.7.2019

Vyřešené úpravy dle verzí / V19 / 19.03, Úpravy v této verzi, 22.7.2019
 • Je provedena změna výpočtu DPH při postupu "shora dolů"  >>>

  Od počátku existence daně z přidané hodnoty v české legislativě až do současnosti byl součástí příslušného zákona naprosto nesmyslný prvek a to bylo zaokrouhlování přepočtového koeficientu při výpočtu daně shora dolů viz. DPH - technika výpočtu daně v dokladu.

  Aktuální legislativa tento přepočtový koeficient ruší, proto i v Kaskádě měníme způsob výpočtu. U dokladů (s obdobím zdanitelného plnění od dubna 2019 dále) se již bude DPH počítat čistě matematicky a to jak při výpočtu sdola nahoru, tak shora dolu.

  Pozor! Pokud máte vytvořené nějaké šablony s řádky, u nichž je DPH vypočítáno "shora dolů" (tedy ceny jsou zadávány včetně DPH), pak je nutné u těchto šablon v hlavičce změnit zdanitelné plnění na duben 2019 a každý řádek dokladu rozeditovat a uložit (tím se přepočítá DPH matematicky). Pokud to neuděláte, program při vytvoření nového dokladu volbou šablony zkopíruje řádky včetně starého výpočtu DPH, což je nežádoucí.

 • V tisku faktury přijaté lze skrýt podpisovou sekci  >>>

  V tiskové sestavě faktury přijaté lze skrýt podpisovou sekci nastavením uživatelské preference V tiskové sestavě faktury přijaté uvádět podpisovou sekci.

 • Kaskáda umožňuje evidovat osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně patřící na ř. 51 přiznání k DPH  >>>

  Aby bylo možné evidovat plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně uvedená v ř. 50, která se nezapočítávají do výpočtu koeficientu podle § 76 odst. 4, bylo nutné zavést nové druhy DPH a upravit tvorbu přiznání k DPH a XML výstup přiznání k DPH.

  Jde sice o prodeje, které jsou zahrnovány do řádku 50, pro který příslušný druh v Kaskádě již existoval, ale zároveň jsou také samostatně uvedeny na řádku 51 ve sloupci "Bez nároku na odpočet".
  Proto pro tyto prodeje musel být v Kaskádě vytvořen zvláštní druh DPH, na kterém Kaskáda tato plnění eviduje. Tento druh je samostatně uveden na ř. 51 v příslušném sloupci a zároveň slouží pro výpočet plnění uvedených na řádku 50.

  Pokud takovýto druh prodeje uskutečníte, stačí pouze ve vydané faktuře použít správný druh DPH ( DPH předkontaci ).

 • V Kaskádě je nyní umožněno evidovat prodeje v rámci režimu Mini One Stop Shop  >>>

  Legislativa

  Již dříve, novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p.p., byl zaveden tzv. zvláštní režim jednoho správního místa, nazývaný také Mini One Stop Shop (zkratka MOSS, lze se setkat i se zkratkou M1SS).
  Novela uvedeného zákona s platností od 1.1.2015 přinesla změnu v určení místa plnění u těchto služeb:

  • Telekomunikační služby

  • Služby rozhlasového a televizního vysílání

  • Elektronicky poskytované služby

  s tím, že pokud jsou tyto služby poskytnuty osobě nepovinné k dani (neplátci DPH) v zemi EU, je místo plnění ve státě spotřeby služby.

  Plátce DPH se v případě poskytování uvedených služeb do jiných států EU buď musí registrovat k DPH ve všech státech EU, kam tyto služby poskytuje osobám nepovinným k dani (neplátcům DPH), nebo se místo toho může zaregistrovat k Zvláštnímu režimu jednoho správního místa (dále MOSS).
  Pokud se jedná o plátce DPH registrovaného k DPH v České republice, může se zaregistrovat k režimu MOSS prostřednictvím příslušného finančního úřadu určeného pro režim MOSS, tím je Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

  V případě registrace k MOSS plátce vede pro uvedené služby daňovou evidenci pro plnění v režimu MOSS společně pro všechny státy kam plnění poskytl.
  Zatřídění do příslušné sazby daně a její výše se provádí podle pravidel země, do které je plnění uskutečněno.
  Přiznání k DPH pro plnění v režimu MOSS je jedno pro zdaňovací období. Zdaňovacím obdobím je vždy kalendářní čtvrtletí.
  Údaje o poskytovaných plnění jsou v přiznání uvedena v EUR. Přepočet do EUR se provádí kurzem ECB platným k poslednímu dni příslušného čtvrtletí nebo nejbližším následujícím.
  Daň se platí souhrnně jednou částkou v EUR na určený účet. Správce daně již daň přerozdělí na základě přiznání k DPH v režimu MOSS do jednotlivých států spotřeby podle stanovených pravidel.

  Informace GFŘ:

  Kromě plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 110a a násl. zákona o DPH, je nutno vykázat tato plnění i v rámci běžného daňového přiznání (tiskopis MF 25 5401 vzor č.19 + poučení). I v případě, kdy v souladu s § 10i zákona o DPH je místo plnění v jiném členském státě a daň k takovémuto plnění je vypořádána v rámci použití zvláštního režimu jednoho správního místa, tak ale stále jde ve smyslu zákona o DPH o uskutečněné plnění s místem plnění mimo tuzemsko, které je plátce v návaznosti na § 24a zákona o DPH povinen vykázat v rámci podávaného běžného daňového přiznání. Toto plnění bude plátce deklarovat na ř. 26 daňového přiznání a to v úrovni základu daně. Shodně se pak budou v rámci daňového přiznání na ř. 26 také vykazovat služby spadající pod ustanovení § 10i zákona o DPH v případech, kdy místo plnění bude ve třetí zemi.

  Řešení v Kaskádě

  V Kaskádě je za účelem evidence plnění v režimu MOSS nově zavedeno

  • Nová oblast určení - MOSS EU
   Jde o údaj v hlavičce faktury
   Oblast MOSS mimo EU není a nebude v Kaskádě řešena.

  • Nové druhy DPH
   umožňující evidenci prodejů v jednotlivých sazbách DPH na ř. 26 DAP.

  V souvislosti s nově doplněným jsou provedeny i další úpravy, které s tímto přímo či nepřímo souvisí. Jde o úpravu

  • generování přiznání k DPH
   Jde o změnu výpočtu základu daně na ř. 26, která ovlivní jak tiskový výstup, tak výstup v XML.

  • prohlížeče faktury vydané
   Jde o drobné úpravy, které ovlivní chování prohlížeče pouze v případě použití oblasti určení "MOSS EU".

  • plnění zúčtovacího dokladu při uzavírání období DPH
   Z plnění zúčtovacího dokladu jsou vyjmuty druhy DPH s oblastí "MOSS EU". Tyto jsou uváděny v samostatném přiznání a musí být i v samostatném interním dokladu, který je navíc zadáván v EUR.

 • Změny v zaokrouhlování celkových částek dokladů - daňový balíček 2019  >>>

  Jedním z dopadů novelizace zákona o DPH (tzv. daňový balíček 2019) je i vliv na technické řešení zaokrouhlování celkových částek vystavovaných prodejních dokladů, případně zálohových listů.

  Ani v dosavadních zákonech, ani v jejich aktuálním znění, není přímo řešeno něco jako "zaokrouhlovací řádek", takže se k této věci staví různé systémy různým způsobem se snahou o soulad s obecnými formulacemi zákona o DPH. Výjimkou v tomto smyslu je v novém zákoně zaokrouhlení dokladu placeného hotově na nejbližší celou korunu.

  Kaskáda disponuje celou dobu své existence mechanismem zaokrouhlování u vydaných faktur a zálohových listů, kdy v hlavičce dokladu (resp. v šabloně, podle které doklad vznikal) je definován zaokrouhlovací krok (nejčastěji je to v praxi 1 koruna) a program při vystavování dokladu automaticky vytváří zaokrouhlovací řádek, který z hlediska DPH není zdaněn.

  Při analýze legislativních změn jsme zvažovali, že dosavadní mechanismus vytváření zaokrouhlovacího řádku změníme tak, že na místo nezdaněné částky provede program rozdělení těchto zaokrouhlovacích "fifníků" na základ a daň, což však není zcela jednoduché, neboť v dokladu mohou být různé druhy DPH, různé sazby, atd.

  Zvažovali jsme také, nakolik je vůbec potřeba celkovou částku dokladu zaokrouhlovat. Dospěli jsme k názoru, že s výjimkou hotovostních plateb to potřeba není a dokonce i v případě hotovostní platby lze toto zaokrouhlení řešit nikoliv v prodejním dokladu, ale až v pokladním dokladu, kterým se provádí úhrada.

  Úpravu systému jsme postavili na základních myšlenkách:

  • nejjednodušší a nejčistší přístup je nezaokrouhlovat

  • když už zaokrouhlovat, tak pouze doklady placené hotově a to pouze do výšky 1 koruny, tedy aritmeticky na celou korunu

  • chceme uživatelům při aktualizaci nastavit systém tak, aby se choval dle předchozích úvah, ale zároveň umožnit, aby si uživatel mohl rozhodnout zda chce používat dosavadní chování programu

  Technické řešení

  • v konfiguraci účetnictví lze nastavit režim tvorby zaokrouhlovacího řádku

   • Pouze hotovosti, limit 1 Kč

   • Pouze hotovosti, bez limitu

   • Zcela bez omezení

   Pro plátce DPH se automaticky nastaví první volba (administrátor jí může následně změnit), pro NEplátce DPH se automaticky nastaví třetí volba (administrátor jí může následně změnit).

  • při editaci dokladu (resp. při uložení editovaných dat) hlídá program hodnotu "Zaokrouhlovací krok" v kartě Předkontace, aby nebyl rozpor s konfigurací (pokud v rozporu je, tak nedovolí data uložit)

  • při vystavování vydané faktury či zálohového listu vydaného je akceptováno výše uvedené nastavení, přitom za "hotovost" program považuje v tomto případě volby "Hotově", "Dobírkou", "Složenkou".

  • Je upraven tisk a export přiznání k DPH a Kontrolního hlášení  >>>

   V programu je nyní k dispozici tisk nové verze výkazu Přiznání k DPH vzor č. 21.
   Jde pouze o kosmetické změny, úpravy textů u jednotlivých buněk.

   Spolu s tiskem byla provedena i legislativní úprava spojená s možností opravy daně a základu daně u pohledávek za firmami v insolvenci.
   Dosud používané druhy DPH zůstávají i nadále v platnosti (použijí se u pohledávek, kde vznikl právní nárok do 31.3.2019).
   Vedle nich byly vytvořeny 2 sady 3 nových druhů DPH, které reflektují nové možnosti použitelné po 1.4.2019. Jedna sada pro "Věřitele", druhá pro "Dlužníka" a to vždy pro základní, sníženou a druhou sníženou sazbu DPH.
   Následují 2 součtové řádky, které prezentují samotné řádky v přiznání k DPH, do nichž program nasčítává hodnoty z druhů uvedených výše, a to jak ze starých tak i z nových.

   V návaznosti na tyto úpravy byla provedena také příslušná úprava v exportu kontrolního hlášení, které je do 30.9.2019 akceptováno ve stávající formě, od 1.10.2019 již pouze v nové struktuře.

  • Je upraven export dat kontrolního hlášení  >>>

   Je upraven export dat kontrolního hlášení ve věte A.2. v situaci, kdy je v daňovém dokladu uvedeno DIČ ze státu, které není členem EU.
   V tomto případě jsou "Kód státu" a "DIČ" z dokladu v exportu nahrazeny prázdnem. V takovémto případě se totiž tyto údaje v kontrolním hlášení neuvádějí.
   Naopak jejich uvedením dojde k vytvoření hlášení s chybou.

   Uvedenou úpravou je předejíto případným komplikacím způsobených podáním kontrolním hlášení s chybou.

  • Je upraveno chování programu při automatickém vkládání podpisu do zásilek  >>>

   Doposud:

   pokud měl uživatel zapnuté automatické vkládání podpisu do zásilky, tak se podpis vložil do nové zásilky nebo odpovědi na zásilku vždy (buď na místo zástupného symbolu při použití šablony, nebo na konec textu).

   Nyní:

   podpis do zásilky program vloží také vždy s výjimkou situace, kdy je pro novou zásilku nebo při odpovědi na zásilku použita šablona a v ní nefiguruje zástupný symbol %KaskPodpis (v takovém případě se předpokládá, že uživatel opravdu podpis vložit nechce, např. z toho důvodu, že má v šabloně všeobecný podpis platný pro všechny).

   V případě, že v šabloně parametr %KaskPodpis není definovaný nebo není volba Automaticky vkládat podpis při psaní nové/odpovědi na zásilky zaškrtnutá, pak program žádný podpis do zásilky nevloží a je na uživateli, aby ho do konkrétního místa v zásilce vložil ručně (klávesovou zkratkou <Ctrl+Alt+J>).

  • Je umožněno pozastavit příjem datových schránek po nějakou dobu  >>>

   V prohlížeči distribučního seznamu typu "Datová schránka" je v boxu Identifikace nově k dispozici zaškrtávací pole "Aktivní".

   Toto nastavení umožňuje pozastavit výběr datových schránek po nějakou dobu, typicky po dobu dovolené, kdy není žádoucí, aby se schránka vybírala a začal tak běžet čas na reakci na zprávu od jejího doručení.

   Přijímač zásilek na změnu tohoto nastavení reaguje okamžitě, bez nutnosti restartu přijímače zásilek.

   Toto nastavení nemá žádný vliv na odesílání datových zpráv.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948788.