Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

20.01, Úpravy v této verzi, 21.1.2020

Vyřešené úpravy dle verzí / V20 / 20.01, Úpravy v této verzi, 21.1.2020
 • Nabídka ukončení výhradního režimu po vytvoření nového účetního období  >>>

  Pro vytvoření nového účetního období musí uživatel, který jej vytváří, nejprve nastavit výhradní režim. Snadno se stane, že po provedení akce zapomene výhradní režim zrušit a ostatní uživatelé se pak nemohou do Kaskády přihlásit.

  Nyní program po vytvoření nového účetního období, když nabízí ukočení chodu programu, nabídne také zrušení výhradního režimu.

 • MZDY - Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti  >>>

  Se zavedením elektronických neschopenek se zavádí pro zaměstnavatele další povinnost. Jde o nový formulář (tisková podoba i XML formát), který bude muset zaměstnavatel zasílat na ČSSZ. Tento formulář obsahuje jak data, která již v Kaskádě existují, tak i další informace.

  V Kaskádě je za tím účelem rozšířena datová struktura informací o nepřítomnosti z důvodu nemoci a uživatel má k dispozici následující nové funkce :

  • Po zadání data konce nemoci se v kartě Nepřítomnosti vpravo od seznamu nepřítomností zobrazí malý panel s několika údaji, potřebnými pro tvorbu hlášení.

  • Údaje program automaticky předvyplní na nejběžnější hodnoty.

  • Uživatel může údaje změnit nebo ponechat, a to hned nebo později.

  • V panelu nástrojů nad seznamem nepřítomností je nově tlačítko Výstupy pro ČSSZ, kde jsou kromě dosavadního formuláře pro přílohu k žádosti o dávky k dispozici i nové volby - tisk a export "Hlášení o ukončení pracovní neschopnosti".

  • Program eviduje datum, kdy byla žádost odeslána, což uživateli usnadňuje kontrolu nad tím, co má/nemá vyřešeno. Záznamy, pro které žádost ještě nebyla odeslána, jsou v tabulce barevně zvýrazněny.

  • Nastavení data odeslání lze provést na dotaz programu bezprostředně po tisku nebo exportu, ale také jej lze nastavit běžnou editací jako součást přídavných informací v panelu vpravo od seznamu nepřítomností.

 • MZDY - Příloha k žádosti o dávky  >>>

  Výstup pro ČSSZ je k dispozici stejně jako dosud v kartě Nepřítomnosti v panelu nástrojů nad seznamem nepřítomností, přitom

  • Jak tisková podoba tak XML export jsou upraveny dle nového vzoru "Nempri20". Nový formát použije program pro nepřítomnosti, které začaly 1.1.2020 nebo později.

  • Lépe jsou pro účel tohoto výstupu využívány dosavadní informace o nepřítomnosti, především hodiny odpracované v prvním dni nepřítomnosti.

  • Pro další údaje, které jsou pro žádost potřeba, byla rozšířena datová struktura a uživatel může v rámci dané nepřítomnosti tyto informace zadat (editovat v panelu napravo od tabulky se seznamem nepřítomností) dříve, než přílohu k žádosti vytvoří.

  • Údaj o případné exekuci je automaticky přednastaven podle toho, zda u daného zaměstnance (ne)existuje opakovaná složka vyjadřující srážku z titulu exekuce.

  • Program eviduje datum, kdy byla žádost odeslána, což uživateli usnadňuje kontrolu nad tím, co má/nemá vyřešeno. Záznamy, pro které žádost ještě nebyla odeslána, jsou v tabulce barevně zvýrazněny.

  • Nastavení data odeslání lze provést na dotaz programu bezprostředně po tisku nebo exportu, ale také jej lze nastavit běžnou editací jako součást přídavných informací v panelu vpravo od seznamu nepřítomností.

 • MZDY - snadné vytvoření záznamu nemoci navazující na DPN  >>>

  U delší nemoci, kdy po první etapě placené zaměstnavatelem navazuje fáze placená ČSSZ, musí uživatel v Kaskádě ukončit v seznamu nepřítomností záznam o DPN a vytvořit nový navazující záznam o nemoci.

  Pro usnadnění vytvoření takového záznamu je nyní k dispozici nová funkce - tlačítko DPN=>Nemoc v panelu nástrojů nad seznamem nepřítomností.

  K dispozici je pouze u záznamu DPN, který není ukončen, tzn. že datum konce je "Neomezeno" a chová se následovně:

  • Nastaví datum konce DPN na max.počet dní, který je hrazen zaměstnavatelem, tento počet si zjistí pro dané období v parametrech v konfiguraci mezd.

  • Spustí zadání nového záznamu NEM-00, který má počáteční datum přednastaveno na následující den po ukončení DPN.

  • Přednastaví v novém záznamu vše co je možné, především zkopíruje z předcházející DPN číslo rozhodnutí, info o případném typu úrazu apod.

  • Záznam ponechá v rozpracovaném stavu a uživatel může údaje doladit a uložit.

 • MZDY - Změny od roku 2020  >>>

  S rokem 2020 nenastávají žádné systémové změny v oblasti mezd, pouze se jako každý rok mění hodnoty některých parametrů.
  Pro uživatele z toho nevyplývá žádná práce, hodnoty nových parametrů se v systému automaticky nastaví při aktualizaci na tuto verzi Kaskády ( 20.01 ).

  Název parametru Kód parametru 2019 2020
  DPN - první redukční hranice vym.zákl DPN_PRV_RED_HR 190.75 203.35
  DPN - druhá redukční hranice vym.zákl DPN_DRU_RED_HR 286.13 304.85
  DPN - třetí redukční hranice vym.zákl DPN_TRE_RED_HR 572.25 609.70
  Max.vyměřovací základ SP za rok MVZ_LIMIT_ROK_SP 1 569 552.00 1 672 080.00
  Průměrný výdělek v nár.hosp. v 1-3 Q min.r. ZPS_PRUM_VYD_NH 31 225.00 33 429.00
  Normativní náklad na bydlení ZIV_MIN_DOM 6 233.00 6 502.00
  Limit srážkové daně z dohod o pracovní činnosti (DPČ) LIMIT_SRDAN_DPC 3 000.00 3 000.00
  Zaměstnání malého rozsahu do částky ZAM_MAL_ROZSAHU 3 000.00 3 000.00

  Minimální mzda k 1.1.2020:

  Název parametru Kód parametru 2019 2020
  Minimální mzda měsíční MIN_MZDA_MES 13 350.00 14 600.00
  Minimální mzda měsíční - invalidé MIN_MZDA_MES_INV 13 350.00 14 600.00
  Minimální mzda hodinová MIN_MZDA_HOD 79.80 87.30
  Minimální mzda hodinová - invalidé MIN_MZDA_HOD_INV 79.80 87.30
 • Je vylepšen režim hlídání aktuální verze Kaskády včetně hlídání verze pro Mzdy  >>>

  Dosud byli uživatelé Kaskády o nových verzích informováni pouze prostřednictvím e-mailu zvaného "K-zprávy".

  Tento mechanismus bude zachován i nadále, ale navíc bude program uživatele na existenci aktuální (novější) verze (než jakou používá) upozorňovat aktivněji, prostřednictvím nových sekcí varovného panelu.

  Jak to bude fungovat:

  • při prvním spuštění Kaskády v každém dni (prvním uživatelem) načte program z portálu www.ekaskada.cz informace

   • o nejnovější publikované verzi

   • o nejvyšším mzdovém období, které lze zpracovávat tou verzí, kterou uživatel má nainstalovanou

   tyto informace program uloží do konfigurační tabulky TGLINF

  • varovný panel nyní disponuje dvěma novými sekcemi

  • při uzavírání mzdového období program kontroluje, zda dané mzdové období je nainstalovanou verzí podporováno a pokud tomu tak není, uzavření období se neprovede, uživatel je samozřejmě informován o důvodu.

  Ohledně mzdové agendy je problém v tom, že ve chvíli, kdy je uvolněna libovolná verze Kaskády, tak sice odpovídá platné legislativě, ale nikdo neví, dokdy to bude, kdy dojde k nějaké změně. Zákonodárci nám v posledních letech předvedli, že změny mohou nastat i v průběhu kalendářního roku, na druhou stranu teoreticky by se nemuselo nic změnit na přelomu roku a vše by mohlo fungovat beze změn dál. Takže když vývojáři Kaskády zjistí, že dochází ke změnám, že současná aktuální verze bude pro zpracování mezd validní pouze do určitého období, zaznamenají to do systému na www.ekaskada.cz a odtud si to uživatelské systémy automaticky zjistí, jak je popsáno výše.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948791.