Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

20.02, Úpravy v této verzi, 20.2.2020

Vyřešené úpravy dle verzí / V20 / 20.02, Úpravy v této verzi, 20.2.2020
 • Je zrušena tisková sestava "Podklady pro přecenění"  >>>

  Současnou existencí režimu Přeceňování přestala mít tisková sestava "Podklad pro přecenění" smysl a byla odstraněna.
  Režim Přeceňování obsahuje mnohem přehlednější informace a uživatel si může kdykoliv aktuální tabulku vytisknout (<Ctrl+R>) nebo vyexportovat (<Ctrl+E>).

 • Možnost vypnout/zapnout automatický přepis cen v obsahu skladového dokladu při vystavení  >>>

  Tato úprava

  • velmi úzce souvisí s úpravou UPK-16-0069, ve které je změněna metoda stanovení skladové ceny produktu,
  • má zásadní vliv především na chování skladových výdejek, ve kterých jsou skladové ceny používány, nejvíce pak na ty, které vystavujete po předchozím odvystavení.

  Dosavadní chování programu

  Dosud program prováděl v okamžiku vystavení přepis cen v obsahu skladové výdejky zcela automaticky a vždy.

  Jako cena byla použita vždy závěrečná skladová cena produktu.
  Stávalo se tak, že po opětovném vystavení dokladu byly v dokladu ceny jiné, než při jeho odvystavení.

  Nové chování programu

  Uživatel do jisté míry může pro doklad nastavit, zda se má či nemá automatický přepis cen v dokladu provést.
  Informace o tomto nastavení je prezentována v první kartě prohlížeče skladového dokladu informačním proužkem.

  Při odvystavení dokladu je tento atribut dokladu nastaven na "Vypnuto". Přirozené je, že opětovné vystavení dokladu by mělo proběhnout za stejné ceny, jako vystavení předchozí.
  Pokud přesto požadujete při vystavení provést přepis těchto cen, je možné tento přepis vynutit, nebo ho rovnou pomocí činnosti Skladové ceny do řádků zapsat právě teď provést.
  Činnost je k dispozici ve všech typech skladových dokladů, uživatel s její pomocí může jednorázově do všech řádků dokladu jako jednotkovou cenu zaznamenat aktuální skladovou cenu daného produktu (na daném skladě).

  Pokud nastavíte, že se má přepis provést, jsou do dokladu zapsány skladové ceny platné k datu uskutečnění účetní operace dokladu.

  Aby bylo dopředu vidět, co se v případě přepisu cen stane, je možné v obsahu dokladu zapnout sloupec s aktuálně platnou skladovou cenou k datu uskutečnění účetní operace dokladu.
  K zapnutí slouží plovoucí menu v kartě Obsah, volba "Ukázat skladovou cenu" .

 • U druhu mzdy je umožněno měnit sazbu  >>>

  Doposud program zakazoval změnu sazby u druhu mzdy, pokud byl tento druh použit u opakovaných složek v již uzavřených obdobích.


  Nyní změnu sazby program umožňuje s tím, že

  • v již uzavřených obdobích byla použita sazba platná v té době, zkopírovala se do složky příslušné výčetky a tak tam "navěky" zůstane

  • nově vytvářené složky již budou používat novou sazbu, ať už budou vznikat na základě opakované složky, nebo přímým zadáním v daném období

  Restrikce nadále zůstane na změnu výpočetní metody.

 • Byl upraven XML export žádosti o dávky pro ČSSZ  >>>

  Byly doladěny některé věci týkající se exportu Přílohy k žádosti o dávky, m.j. byly zapracovány také drobné změny v popisu struktur XML souboru uveřejněné dne 4.2.2020 na webu ČSSZ.

 • Možnost detailního rozúčtování mzdových nákladů  >>>

  Nově je v Kaskádě vytvořena podpora pro možnost detailnějšího rozúčtování mzdových nákladů při zachování stávajících složek mzdy, které definují příslušný nákladový účet.

  V samotném jádru tvorby obsahu mzdového dokladu je použita funkce, kterou lze u konkrétního uživatele Kaskády upravit na míru dle jeho potřeb a tím u jedné složky mzdy použít několik různých účtů z účtového rozvrhu.

  Pokud o případné detailnější rozdělení mzdových nákladů máte zájem, obraťte se na technickou podporu Kaskády kde se domluvíte, zda a jak je Váš požadavek tímto mechanismem realizovatelný.

 • Pro některé účely dodávky nyní program vynucuje soulad "hlava - obsah"  >>>

  Z logiky věci vyplývá, že některé účely dodávky nelze používat "chaoticky" , ale musí být splněna určitá pravidla.
  Příkladem může být Převod mezi sklady, kde je nutno, aby operace začínala dodacím listem (ten tvoří spojnici mezi výdejem z jednoho a příjmem do druhého skladu) a také aby byl daný účel dodávky použit jak v hlavičce dokladů, tak i v řádcích.

  Program dosud tato pravidla zajišťoval v určitých databázových rutinách "natvrdo", bylo to zapsáno do zdrojového kódu.

  Nyní je mechanismus zobecněn a řízen sloupcem v definiční tabulce, který mohou vývojáři nastavit dle potřeby. Zvyšuje to jistotu, že takové nastavení bude opravdu spolehlivě programem akceptováno za všech okolností.

 • Nová tisková sestava "Seznam majetku zařazeného v určitém období do užívání"  >>>

  V modulech Dlouhodobý majetek a Knihy a výkazy je k dispozici nová tisková sestava "Tisk přehledu majetku zařazeného v určitém období".

 • Je provedena změna v nastavení výhradního režimu  >>>

  Doposud bylo nutné k zapnutí výhradního režimu oprávnění Db_admin, které musel nastavit technik na SQL serveru.

  Nyní již výhradní režim mohou zapnout všichni uživatelé Kaskády.

  Zároveň v konfiguraci účetnictví na kartě Karta Období (účetní) se program při vytváření nového účetního období nebo při uzavírání období (velkého i dílčího) chová následovně:

  • pokud není výhradní režim zapnutý (při startu Kaskády) a v Kaskádě není přihlášen jiný uživatel, nabídne program zapnutí tohoto výhradního režimu
  • pokud je výhradní režim zapnutý (při startu Kaskády) chová se program jako doposud.

  Po dokončení vyváření nového účetního nebo při zavření konfigurace účetnictví program nabídne ukončení výhradního režimu, což je důležité, aby mohli ostatní uživatelé v Kaskádě pracovat.

 • Vylepšení hlídání povinnosti použít skladovatelný produkt v dodacím listu a/nebo v objednávce Detail

  Doposud:

  Doposud měl uživatel možnost v globální konfiguraci zapnout volbu zaškrtnuta volba "Povinné použití DL/objednávky pro skladovatelné", čímž zajistil to, že při vkládání produktu do dokladu musel tento řádek figurovat v obsahu dodacího listu a/nebo objednávky.

  Nyní:

  Výše zmíněná globální konfigurace byla nahrazena nastavením u jednotlivých účelů dodávky (v Konfiguraci účetnictví na kartě Účely dodávky u příslušného účelu dodávky v combu Nutit při vzniku do OBJ/DL). Zároveň jsou kontroly na dodržování tohoto nastavení vylepšeny, přibyla i kontrola, která je prováděna během vystavení dokladu.

  Současné chování programu:

  Pokud je u účelu dodávky v combu Nutit při vzniku do OBJ/DL) nastavena hodnota "Skladovatelné produkty" nebo "Všechny řádky", program nedovolí vložit produkt nebo řádek s tímto účelem dodávky do dokladu, aniž by tento řádek nefiguroval také v obsahu dodacího listu a/nebo objednávky.

  Existují však účely dodávky, pro které je vynucování DL/Obj. nevhodné, je u nich toto nastavení vypnuté a nelze měnit.
  Jde o tyto účely dodávky:

  • BB - Vyčištění skladových karet
  • VS - Výroba na sklad
  • IP - Inventurní příjem - přebytek
  • MA - Inventurní výdej - manko

  Naopak u účelu dodávky "SS - Převod mezi sklady" je toto nastavení žádoucí.

  Pozn.: Pokud máte u výše zmíněných účelů dodávky nastaveno, že má být daný účel dodávky součástí některé objednávky, program bude při vkládání tohoto produktu do řádku objednávku samozřejmě vyžadovat.

 • Efektivnější a přesnější zjišťování skladové ceny  >>>

  Tato úprava řeší

  • efektivitu zjišťování skladové ceny - program cenu zjišťuje s menší zátěží SQL serveru, probírá se menším množstvím dat

  • podstatnou změnu v algoritmu stanovení skladové ceny - tomu se věnuje následující text

  Pokud však skladové příjemky a výdejky zpracováváte v reálném čase, nemění se pro vás v programu vůbec nic.
  Změna výpočtu se projeví pouze tehdy, když doklady nebudou vystavovány v časovém sledu a/nebo půjde o odvystavení a opětovné vystavení "starších" dokladů, po nichž již následuje nějaký jiný doklad s tím stejným produktem.

  Změna v algoritmu stanovení skladové ceny

  Doposud:

  • program nebral ohled např. na datum uskutečnění daného dokladu (do jehož řádků se k produktům skladová cena zapisovala),

  • vždy počítal skladovou cenu z posledního známého zůstatku daného produktu na skladě

  • do tohoto "posledního známého zůstatku" bylo započteno vše, bez ohledu na datum

  • mohlo to představovat problém hlavně tehdy, když uživatel odvystavil a znovu vystavil nějaký starý doklad (hlavně výdejka), přičemž program v řádcích automaticky nastavil "poslední známé" skladové ceny, které mohly být výrazně odlišné od toho, co platilo v čase uskutečnění daného dokladu

  Nyní:

  • program v mnoha situacích (kdy to dává smysl) bere ohled na datum uskutečnění (např. datum uskutečnění daného dokladu do jehož řádků se k produktům skladová cena zapisovala),

  • počítá v tomto případě skladovou cenu ze zůstatku daného produktu na skladě k danému datu,

  • do tohoto "zůstatku k datu" započte vše do daného data, včetně všech operací v daném dni,

  • znamená to, že když uživatel vystaví skladový doklad (hlavně výdejku) a program bude do řádků automaticky zapisovat skladové ceny, nebude hodnota skladové ceny ovlivněna ničím, co se stalo následující den a později

 • Striktní použití skladových cen pro doklady, které vypořádávají inventuru  >>>

  Tato úprava rozšiřuje možnosti toho, jak se při provádění inventury skladu vypořádat s inventurními rozdíly, při spolehlivějším zajištění použití správných (tj. aktuálních skladových) cen.

  Chování s plným využitím kaskádních mechanismů (dosud i nadále)

  Využitím "kaskádních mechanismů" je míněno

  • použití režimu "Inventura skladu",
  • následně automatické vytvoření obsahu skladového dokladu pomocí činnosti "Naplnění položek pro vypořádání inventurních rozdílů", dostupné v menu činností příslušného skladového dokladu

  V obsahu takto vytvořených skladových dokladů byly (a i nadále budou) použity skladové ceny.

  Dosavadní chování v případě alternativního řešení

  Pokud byla inventura vypořádávána pouze postupným plněním do "běžného skladového dokladu", pak v případě skladové výdejky byly tyto výdeje realizovány taktéž za aktuálně platnou (závěrečnou) skladovou cenu, tedy shodně s popisem výše.

  ALE: Bylo-li vypořádání inventury řešeno pomocí skladové příjemky, program jako cenu pro příjem navrhoval nákupní cenu z nákupního ceníku, nebo předpokládanou nákupní cenu, což v tomto kontextu nebylo zcela správně, ale bylo to v naprostém souladu s obecným chováním programu.
  Pokud jste si nepohlídali ceny, za které je prováděn příjem a ručně je nesrovnali na výši skladové ceny, mohl být příjem inventurních rozdílů realizován za ceny více či méně odlišné od ceny skladové.

  Nové chování v případě alternativního řešení

  Lepší podpora "alternativního řešení" je založena na použití účelu dodávky "Inventurní přebytky - příjem":

  • Vytvořte si příjemku, kde v hlavičce bude nastaven účel dodávky Inventurní příjem - přebytek,
  • program bude tento účel nastavovat i v řádcích a ani nedovolí změnit jej na jiný,
  • pro tento účel dodávky bude program automaticky jako jednotkovou cenu používat skladovou cenu k datu vzniku dokladu,
  • program automaticky provede přehodnocení cen v obsahu dokladu i během procesu vystavení dokladu, takže pokud by se skladové ceny změnily od chvíle, kdy řádky vznikly, bude proveden přepis v řádcích na stav k datu vzniku dokladu.
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948796.