Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

20.06, Úpravy v této verzi, 2.7.2020

Vyřešené úpravy dle verzí / V20 / 20.06, Úpravy v této verzi, 2.7.2020
 • V prohlížeči běžného dokumentu je vylepšeno zjišťování jeho umístění  >>>

  V prohlížeči dokumentu je k dispozici informace o propojení tohoto dokumentu se složkou (v převážné většině případů se složkou, ve které byl dokument vytvořen).

  Doposud:

  Tato informace mohla působit zmatečně, pokud byl dokument
  • uložen i v jiných složkách nebo

  • přesunut jinam.

  Navíc tato cesta byla uvedena pouze v situaci, kdy byl dokument propojen s dokumentovou složkou. Pokud byla propojena s databoxovou složkou, cesta zde uvedena nebyla.

  Nyní:

  Údaj "Umístění" obsahuje i nadále informaci o propojení se složkou, přičemž pokud je dokument propojen

  • pouze s jednou složkou ( je jedno jestli databoxovou nebo dokumentovou ), tak je zde vypsaná cesta k této složce, kliknutím na tuto cestu zobrazíte prohlížeč dané složky

  • s více než jednou složkou, je zde uveden text <více složek>, kliknutím na tento text se přepnete do karty Souvisí, kde jsou automaticky nastavena všechna propojení s druhem objektu Složka

 • Program Antivirus režim "C" v Kaskádě  >>>

  Tato úprava se týká pouze firem, které si budou nárokovat slevu na sociálním pojištění v rámci programu Antivirus v režimu C. Ostatní firmy nemusejí tuto aktualizaci instalovat.

  Dne 16.6.2020 Poslanecká sněmovna schválila změnu zákona o sociálním pojištění, která je známá jako program Antivirus v režimu C a přináší odpuštění plateb na sociální pojištění a týká se firem do 50 zaměstnanců.

  Více informací vč. příkladů je uvedeno na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, nebo na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

  Kaskáda je pro účely vykazování upravena tak, abyste měli co nejméně práce při uplatňování nároku na slevu v rámci tohoto programu:

  • Je vytvořena tisková sestava v modulu Mzdy Tiskové výstupy / Měsíční výstupy / Výstupy k výplatám / Podklad pro prominutí poj. na SZ - Antivirus C

   Sestava slouží jako podklad pro případný další výpočet sníženého vyměřovacího základu.
   V této sestavě jsou zobrazeny počty zaměstnanců a jejich vyměřovací základy v referenčním období 3/2020 a v příslušném měsíci, za který je sestava tištěna a za který je možné odpočet pojistného uplatnit.
   Vzhledem k tomu, že v Kaskádě neevidujeme všechny informace o skutečnostech, které mohou mít vliv na nárok na uplatnění odpočtu pojistného (např. podání výpovědi podle §52 písmeno a) až c) zákoníku práce, čerpání jiného příspěvku z programu Antivirus,...), tak pokud ve vaší organizaci došlo ke skutečnostem, které nejsou v Kaskádě evidovány a přitom mají vliv na výši uplatňované slevy, je nutné postupovat individuálně a částku pro korekci vyměřovacího základu vypočítat jinak, např. s využitím sestavy v menu Rekapitulace / Přehledy podle zaměstnanců / Základní údaje (hrubý příjem,odvody, ...) a Rekapitulace / Přehledy podle zaměstnanců / Přehledy podle měsíců/Podklady pro ČSSZ podle měsíců a PP.

  • Je vytvořena tisková sestava v modulu Mzdy Tiskové výstupy / Měsíční výstupy / Výstupy k výplatám / Přehled vyměř. zákl. na SP - Antivirus C

   Sestava poskytuje informace o vyměřovacích základech zaměstnanců a krácených vyměřovacích základech zaměstnanců, které byly použity pro snížení vyměřovacího základu organizace, s akceptováním limitu 52 253Kč..

  • Je vytvořen režim, který vámi vypočtenou a programu zadanou korekci základu pro odvod SP za organizaci promítne do dat v Kaskádě

   V modulu Mzdy, v sekci Výstupy / Výsledky za celou organizaci / Globální hodnoty je nově k dispozici tlačítko Zadat korekci pro "Antivirus C". Po stisknutí tlačítka program zobrazí dialog pro zadání částky, o kterou se bude ponižovat úhrn vyměřovacích základů uvedený v řádku s druhem "Odvod DP+NP za organizaci".
   Po zadání částky a potvrzení dialogu program spočítá snížený vyměřovací základ DP+NP a příslušný odvod DP+NP za organizaci a údaje zapíše do nově vytvořeného řádku s druhem "Odvod DP+NP korigovaný".
   Následně se program pokusí promítnout (většinou úspěšně) snížení odvodu DP+NP za organizaci také do mzdového interního dokladu pro odvod sociálního pojištění. Pokud však je již interní doklad vystavený, budete muset tuto úpravu provést ručně, nebo doklad odvystavit a korekci zadat znovu.
   Nyní již můžete pokračovat v tisku, resp. exportu XML přehledu o výši příjmů.

  • Je upraven export "XML přehled o výši pojistného pro ČSSZ (vč. údajů pro Antivirus C)"

   Tento export obsahuje nově doplněné údaje potřebné k uplatnění slevy na SP formou snížení vyměřovacího základu odvodu za organizaci.

  • Je upravena tisková sestava "Přehled o výši pojistného pro ČSSZ (vč. údajů pro Antivirus C)"

   Tato sestava je však pouze orientační, nebo k založení do šanonu. ČSSZ požaduje tyto přehledy podávat pouze elektronicky.

 • Je trvale zrušeno faxování z Kaskády  >>>

  Vzhledem k tomu, že

  • v nových OS již není faxová služba podporována (při instalaci Kaskády se musí ručně doinstalovávat a zbytečně to komplikuje instalaci) a

  • v dnešní době je faxování již "out of time" a prakticky není využíváno

  je faxování v Kaskádě od verze 20.06 trvale zrušeno.

  Tato úprava

  • umožní spuštění mailerů a konfiguraci mailerů bez toho, aby bylo nutné mít nainstalovanou službu FAX a zároveň

  • zabrání odeslání faxu z Kaskády.

  I nadále je možné zadávat do Kaskády k příslušnému kontaktu faxová čísla, odeslání faxu však již provedete pouze pomocí nějaké externí aplikace.

 • Do procesu uzavírání dílčího účetního období byly doplněny další kontroly  >>>

  Účetní odepisování je povinné a nelze ho přerušit. Přerušení účetních odpisů by vedlo k narušení věrného a poctivého obrazu účetnictví.
  U daňových odpisů přerušení možné je. Resp. v daňovém přiznání nemusí být tyto daňové odpisy uplatňovány.

  Vzhledem k výše uvedenému program nově hlídá

  • vygenerování účetních odpisů ke všem evidovaným majetkům, u kterých by měl být pro uzavírané období odpis vygenerován.
   Hlídá pouze existenci záznamu v příslušném období. Odpis jako takový může mít nulovou hodnotu. Toto program nehlídá.
  • zaúčtování všech nagenerovaných záznamů o účetních odpisech v plánu odpisů (karta Protokol v prohlížeči majetku) patřících do uzavíraného období.
   I nulové účetní odpisy jsou zaznamenány do interního dokladu s odpisy majetku, proto i v tomto případě bude vše v pořádku.

  V případě, kdy je uzavíráno poslední dílčí období z daného velkého účetního období, pak navíc ještě kontroluje

  • existenci záznamu s daňovým odpisem pro právě uzavírané období.
   Tato kontrola se týká pouze majetků v daňově účetní evidenci.
   I zde platí pravidlo, že odpis může být nulový, ale existovat musí. Nulový může být právě v období neuplatňování daňových odpisů.

  Pokud nejsou všechny podmínky splněny, program uzavřít období nepovolí.
  Více se o kontrolách při uzavírání účetního období dozvíte v kapitole Karta Období (účetní).

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948718.