Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

20.09, Úpravy v této verzi, 11.12.2020

Vyřešené úpravy dle verzí / V20 / 20.09, Úpravy v této verzi, 11.12.2020
 • Pro nastavování práv k odvystavení dokladu a k editaci šablon a čísleníků je k dispozici zcela nový režim  >>>

  Doposud:

  • Právo odvystavení dokladu mělo globální platnost pro všechny druhy dokladů.

  • Právo manipulovat se šablonami a číselníky mělo globální platnost pro všechny druhy objektů.

  Nyní:

  • Právo odvystavení dokladu smí administrátor uživatelů a skupin nastavovat nově v kartě Administrace uživatel / Další práva / Odvystavování. Na výběr jsou nyní 3 možné stavy nastavení.

   • Smí odvystavovat doklady libovolného druhu

   • Smí odvystavovat pouze některé druhy dokladů

   • Nesmí odvystavovat žádné doklady

  • Právo manipulovat se šablonami a číselníky smí administrátor uživatelů a skupin nastavovat nově v kartě Administrace uživatel / Další práva / Administrace šablon a číselníků. Na výběr jsou nyní 3 možné stavy nastavení.

   • Smí manipulovat s šablonami a číselníky libovolného druhu

   • Smí manipulovat s šablonami a číselníky pouze některých druhů

   • Nesmí manipulovat s šablonami a číselníky žádného druhu

   Pozor: U některý velkých číselníků platí jiná pravidla pro nastavování práv. Tyto výjimky jsou uvedeny v kapitole Administrátoři Kaskády

 • Kaskáda na vydaných fakturách umožňuje tisknout QR kód s platebními informacemi  >>>

  Kaskáda nově umožňuje vytisknout ve vydané faktuře QR kód pro platbu.

  Pro tisk QR kódu je vymezen prostor v pravém horním rohu vydané faktury. Proto jsme z tohoto místa museli přesunout některé údaje na jiné místo faktury.
  Přesunuto bylo číslo dokladu, kontaktní informace uživatele, který doklad vystavil a datumy vystavení a uskutečnění zdanitelného plnění.
  Číslo dokladu je uvedeno v záhlaví u textu "Daňový doklad", všechny datumy jsou nyní pohromadě hned vedle QR kódu a datum splatnosti je vytučněn. Kontaktní informace jsou pak uvedeny o kousek níže v boxu s formou úhrady.

 • Je vylepšena detekce plátce DPH u vlastní organizace  >>>

  Program nyní přesněji zjišťuje, zda v určitém období je nebo není firma plátce DPH. Jde především o situaci, kdy firma zpracovávaná v Kaskádě, zrušila registraci k DPH nebo se naopak nově zaregistrovala.
  Vyhodnocení probíhá porovnáním rozsahu platnosti registrace DIČ zadaného u vlastní organizace s provozním datem zvoleným při startu Kaskády.

  Úprava umožňuje firmě vystupovat v jednom období jako plátce DPH a ve druhém jako neplátce.
  Dosud tato detekce nerespektovala zmíněné datumy.

  Vzhledem k těmto změnám, důrazně DOPORUČUJEME u vlastní organizace provést ověření DIČ a uvedení datumů platnosti registrace do správného stavu.

 • Vrcholovému administrátorovi je v dialogu "Odstranit předchozí zásilky" umožněno násilné mazání zásilek  >>>

  V dialogu Odstranit předchozí zásilky je vrcholovému administrátorovi umožněno pomocí zaškrtávacího pole vynutit "násilné" mazání zásilek. Jde o stejnou funkčnost, kterou má k dispozici v menu Konfigurace / Provozní nastavení / Násilně mazat zásilky, ale zde je to víc "při ruce" pro jednorázové použití.

  Při otevření dialogu je zaškrtávací pole vždy přednastaveno podle provozního nastavení dotyčného uživatele, ten může stav pro danou chvíli změnit.

  Po zavření dialogu se každopádně chování programu vrátí do stejného stavu jako bylo při vstupu do dialogu, tedy do souladu s aktuálním provozním nastavením dotyčného uživatele (administrátora).

 • Je vylepšen proces související se změnou DIČ  >>>

  Nyní je v Kaskádě ošetřena změna DIČ v situaci, kdy k určité organizaci zadáváte DIČ, které již v Kaskádě existuje u jiné organizace. V podstatě jde o sloučení těchto DIČ.
  Dosud taková změna nebyla možná, program přitom zobrazil chybové hlášení a operaci zrušil.

  Změna DIČ prováděná v dialogu pro zadávání DIČ, vyvolá mimo jiné i přepis DIČ v již existujících dokladech. Tato změna je logována do historie dokladu, takže v případě potřeby bude možné vyhledat s jakým DIČ byl doklad vystaven.
  Samozřejmě, že změna DIČ je možná jen v těch dokladech, které nespadají do uzavřených DPH a účetních období. Pokud nějaké doklady spadají do uzavřených období, program u nich změnu nedovolí, zobrazí chybové hlášení a tím celý proces změny DIČ přeruší.

  V takovém případě je nutné změnu DIČ řešit jiným způsobem v závislosti na konkrétní situaci. Např. otevřít příslušná období, je-li to možné, nebo nejdříve ukončit platnost starého DIČ a následně vložit DIČ nové. V tomto případě je pak důležité věnovat dostatečnou pozornost zadávaným datumům konce a počátku platnosti jednotlivých DIČ a změnu DIČ v příslušných dokladech, kde to lze a je to potřeba, provést ručně.

 • MZDY - Změny od roku 2021  >>>

  Tato úprava obsahuje pouze změny hodnot některých parametrů.
  Pro uživatele z toho nevyplývá žádná práce, hodnoty nových parametrů se v systému automaticky nastaví při aktualizaci na tuto verzi Kaskády ( 20.09 ).

  Název parametru Kód parametru 2020 2021
  DPN - první redukční hranice vym.zákl DPN_PRV_RED_HR 203.35 206.85
  DPN - druhá redukční hranice vym.zákl DPN_DRU_RED_HR 304.85 310.28
  DPN - třetí redukční hranice vym.zákl DPN_TRE_RED_HR 609.70 620.38
  Max.vyměřovací základ SP za rok MVZ_LIMIT_ROK_SP 1 672 080.00 1 701 168.00
  Limit srážkové daně z dohod o pracovní činnosti (DPČ) LIMIT_SRDAN_DPC 3 000.00 3 500.00
  Zaměstnání malého rozsahu do částky ZAM_MAL_ROZSAHU 3 000.00 3 500.00

  Minimální mzda k 1.1.2021:

  Název parametru Kód parametru 2020 2021
  Minimální mzda měsíční MIN_MZDA_MES 14 600.00 15 200.00
  Minimální mzda měsíční - invalidé MIN_MZDA_MES_INV 14 600.00 15 200.00
  Minimální mzda hodinová MIN_MZDA_HOD 87.30 90.50
  Minimální mzda hodinová - invalidé MIN_MZDA_HOD_INV 87.30 90.50
 • Kaskáda umí do fulltextového rejstříku zaindexovat více textových polí od jednoho objektu  >>>

  Dosud mohlo být do fulltextového rejstříku zaindexováno pouze jedno textové pole.

  Nově je program upraven tak, aby umožňoval zaindexovat i ty texty, které dříve ve fulltextovém rejstříku nefigurovaly (včetně uživatelských textů).
  Umožní to pohodlnější vyhledávání objektů pomocí fulltextového vyhledávání.

  Vzhledem k vyšší náročnosti na SQL server je tato nová funkčnost standardně vypnuta a zapnout ji může po předchozí domluvě pouze pracovník technické podpory.
  Pokud máte o rozšířené možnosti fulltextového indexování zájem, kontaktujte pracovníky technické podpory s vaším požadavkem.

  Více viz. samostatná kapitola Fulltextový systém.

 • Je doplněno hlídání celkové délky názvu objektu  >>>

  Nyní je v poli pro zadání názvu objektu hlídáno dosažení a překročení hranice 255 znaků.
  Delší název do pole zadat nelze, přitom při dosažení mezní hranice program upozorní pípnutím.

 • Je zajištěn soulad celkové délky vyexportovaného názvu objektu s délkou názvu zobrazeným v tabulkách  >>>

  Dosud Kaskáda při exportu dat do externího dokumentu vyexportovala pouze základní část názvu objektu o délce 64 znaků, ikdyž byl v tabulce název delší.

  Nově je při exportu k základní části názvu připojen i tzv. rozšířený název objektu a to o délku definovanou v Konfiguraci druhů (tříd) na kartě Druh v údaji nazvaném Počet znaků z rozšířeného názvu objektu, které se mají zobrazit v seznamu.

 • Je upravena registrace DLL knihoven potřebných k provozu EET  >>>

  Na konci instalace Kaskády je pokaždé prováděna registrace knihoven potřebných pro provoz EET.
  V některých případech a na některých systémech nedošlo k registaci příslušného rozšíření a následně pak nebyla funkční komunikace Kaskády se servery EET.

  V současné verzi je tato registrace upravena tak, aby došlo ke snížení míry pravděpodobnosti vzniku těchto problémů.
  Zcela odstranit všechny možné problémy není v moci nástroje, který je pro tyto účely použit.

 • Kaskáda podporuje práci se snímači čarového kódu  >>>

  Kaskáda je upravena tak, aby v místech, kde probíhá výběr produktů do obsahu dokladu / objednávky (např. v kartě Produkty pro založení nového řádku), bylo možné použít nejen ruční vstup, ale také snímač čarového kódu.

  Předpokladem pro správné fungování jsou schopnosti snímače a jeho správné nastavení (viz. samostatná kapitola helpu snímač čarového kódu).

  Další nutnou podmínkou je samozřejmě označení produktů vytištěnými kódy a uvedení těchto kódů u jednotlivých produktů v Kaskádě.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948799.