Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

21.02, Úpravy v této verzi, 30.3.2021

Vyřešené úpravy dle verzí / V21 / 21.02, Úpravy v této verzi, 30.3.2021
 • Oprava nemožnosti editovat střediska a úseky  >>>

  V rámci UPK-11-0028 realizované ve verzi 20.09 na konci roku 2020 došlo ke změnám na úrovni vyhodnocování práv k manipulaci s číselníky.

  Nechtěným důsledkem, který neodhalilo testování, bylo znemožnění editace číselníku úseků a středisek.

  Tato úprava problém odstraňuje.

 • Změna terminologie: "Oblast určení" se mění na "Místo plnění"  >>>

  Dosud používaný termín "Oblast určení" jsme změnili na Místo plnění.

  Jde pouze o změnu tohoto termínu. Datově ani významově se nic nemění.

  Pouze jsme se přiklonili k termínu používanému jak v zákoně o DPH, tak v obecné mluvě .

 • V Kaskádě lze nyní pohodlně evidovat celní doklady  >>>

  Dosud nebylo možné v Kaskádě zaevidovat clo a DPH ze zboží ze zahraničí do jedné faktury společně s tuzemskými poplatky za tyto celní služby.
  Zaúčtování takového „heterogenního“ dokladu bránila kontrola, která hlídala soulad použitých druhů DPH s nastaveným místem plnění DPH v hlavičce dokladu.

  Vždy musely být vytvořeny dva doklady

  • jeden s tuzemským plněním na poplatky za služby,

  • druhý se zahraničním plněním na clo a DPH ze zboží.

  Nově je možné tento celní doklad zpracovat v Kaskádě jedním dokladem, u kterého se v hlavičce nastaví Místo plnění <nespecifikováno>.
  Jsou upraveny mechanismy kontrol, které umožňují takový doklad pořídit.
  Více je tato problematika vysvětlena ve vzorovém příkladu Zpracování faktury přijaté z tuzemska s místem plnění tuzemským a zahraničním zároveň.

 • Je vylepšen režimu pro "Vystavení a zaúčtování jedním příkazem"  >>>

  Byla provedena úprava, která umožňuje uživateli s dostatečnými právy odúčtovat doklad i v případě, kdy


  Doposud:

  Program ve výše uvedené situaci chtěl provést odúčtování, ale také automatické odvystavení dokladu. To ale nemohl provést, protože doklad spadá do uzavřeného DPH období (doklad v takovém případě nelze odvystavit), přitom odúčtovat by jít mohl ...

  Nyní:

  Program ve výše uvedené situaci provede odúčtování dokladu, ponechá ho však vystavený.

 • Podpora prominutí DPH u ochranných prostředků třídy FFP2  >>>

  Rozhodnutím ministryně financí ze dne 1.2.2021 se promíjí DPH u ochranných prostředků třídy FFP2 v období od 3.2.2021 do 3.4.2021, to znamená prodej těchto prostředků bez DPH.

  Později bylo toto prominutí DPH prodlouženo až do 3.6.2021. Informace jsou dostupné např. na stránkách Ministerstva financí ČR.

  V Kaskádě sice i dosud existovala možnost nastavit u produktů způsob zdanění na "Osvobozeno od DPH", což způsobilo prodej daného produktu bez DPH, ale zařazení do výkazu DPH bylo při tomto řešení nejednoznačné a vyžadovalo dodatečnou akci ze strany uživatele vytvářejícího prodejní doklad.

  Aby přiřazení těchto řádků dokladů do výkazu DPH bylo co nejpřímější, provedli jsme tuto úpravu programu

  • Do číselníku Specifikace produktu jsme doplnili novou položku "Ochranné pomůcky"

  • Vytvořili jsme nový druh DPH, který

   • je naladěn tak, aby byl použit v případě, kdy jde o prodej v tuzemsku produktu se specifikací "Ochranné pomůcky" se způsobem zdanění "Osvobozeno od DPH"

   • započítává se (spolu s několika dalšími druhy) do řádku 26 přiznání k DPH, jak je požadováno

   • má zadán popisný text, jehož uvádění doporučuje Finanční správa ve svém článku Informace k promíjení DPH u dodání respirátorů.
    Tento text program tiskne na daňovém dokladu v sekci "Rekapitulace DPH".
    V menu Konfigurace / Konfigurace účetnictví / DPH / Druhy DPH máte možnost tento text libovolně upravit.

  Co zbývá na uživatele Kaskády

  U produktů, které spadají do uvedené kategorie stačí v prohlížeči produktu na první kartě nastavit

  • "Specifikaci" na hodnotu "Ochranné pomůcky" a
  • "Způsob zdanění" na hodnotu "Osvobozeno od DPH".
  • Po uplynutí doby tohoto prominutí (od 4.6.2021), je nutné vrátit zpět u příslušných produktů specifikaci a způsob zdanění na původní hodnoty.
 • Je zcela přepracována práce se šablonami  >>>

  V konfiguraci druhů (datových tříd) na kartě Šablony je nově k dispozici voba Výchozí šab. zásilky.

  V dialogu "Zpracování expedice" u každého druhu objektu (DL, skladového dokladu a faktury) je doplněno tlačítko pro rychlé vytvoření zásilky. Při vytváření zásilky se nebude zobrazovat dialog s volbou předlohy, ale vytvoří se přímo nová zásilka ze šablony, která vyplývá z aplikační logiky.

  Zároveň je zcela přepracováno vyhodnocování výchozí a doporučené šablony. Více viz. samostatná kapitola Výchozí a doporučené šablony.

 • Jsou rozšířeny možnosti identifikace příchozích zásilek při jejich příjmu  >>>

  Na základě výsledků pokusů s příjmy emailů kaskádním přijímačem zásilek, jsme provedli několik vylepšení v programu.
  Jde o technické záležitosti, které zvyšují šance určit všechny adresáty příchozí zásilky.
  Především jde o situaci, kdy příjemci jsou uvedeni v tzv. slepé kopii a zásilky jsou na vašem poštovním serveru přeposílány z původní adresy příjemce do speciální schránky, kterou Kaskáda vybírá. Jde o simulaci tzv. doménového koše.

  Pokud máte podezření na chybné určování kaskádních příjemců, nebo se vám v Kaskádě vyskytují zásilky, které nebylo možné doručit adresátovi, ozvěte se nám.
  My případy prověříme a můžeme se pokusit problémy vyřešit, nebo vám dáme nějaké náměty, jak tyto problémy řešit (např. v součinnosti s vaším poskytovatelem poštovních serverů).

  Součástí této úpravy je i zvýraznění podkladu azurovou barvou v prohlížeči zásilky, kterou nebylo možné doručit.
  Příjemce nedoručitelných zásilek tak má větší šanci rozpoznat, že jde právě o nedoručitelnou zásilku.

 • Příspěvek ke karanténě (tzv. izolačka) - výpočet nové složky, výplata zaměstnanci, odečtení z "odvodového dokladu"  >>>

  Zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, přináší tento příspěvek zaměstnancům, pokud jim byla nařízena karanténa po 28. únoru 2021. Pro účely tohoto zákona se karanténou rozumí též izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
  Více informací o této problematice je na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, nebo na stánkách České správy sociálního zabezpečení, případně v druhém článku.

  Kaskáda je na výplatu uvedeného příspěvku plně připravena.

  Kaskáda během aktualizace

  • vytvoří novou skupinu druhů mezd s kódem KAP

  • vytvoří nový druh mzdy "Příspěvek na karanténu" s kódem KAP-00, který je pak použit pro vykazování příspěvku, který je vyplacen zaměstnanci.
   Tento druh mzdy je platný pouze pro mzdová období 3/2021 a 4/2021.

  Postup uživatele při zadávání nepřítomnosti

  • Uživatel běžným způsobem zadá nepřítomnost ( ručně nebo importem eNeschopenky ).

  • U takto vytvořeného záznamu pak zaškrtne zaškrtávací pole Karanténa.

  Jak program vypočítá výši karanténního příspěvku

  Program u každé nepřítomnosti zasahující do měsíce března a dubna (během přepočtu výčetky)

  • vyhodnotí, zda jde o karanténu

  • pokud ano, pak stanoví počet kalendářních dní, za které má být proplacen příspěvek

  • spočte výši tohoto příspěvku

  • vytvoří mzdovou složku s kódem KAP-00 s příslušnou výší náhrady

  Stanovení výše příspěvku na karanténu se řídí platným právním předpisem uvedeným v úvodu textu.

  Výsledná podoba po provedení uzávěrky období

  • Složka s kódem KAP-00 figuruje ve výplatnici zaměstnance jako nezdaněná částka, osvobozená od SP i ZP, která se také nezapočítává do základu pro průměry.

  • Příslušný řádek s odvoláním na konkrétní složku s kódem KAP-00 je uveden v dokladu pro odvod sociálního pojištění, kde snižuje odvod firmy příslušné SSZ.

  • Zároveň tento řádek páruje na zúčtovací doklad zaměstnanců, kde zaměstnanci zvyšuje částku k výplatě.

  • Navýšená částka k výplatě je pak součástí srážkového dokladu zaměstnanců.

  Upraveny byly také požadované výstupy

  V souvislosti s těmito úpravami je provedena i změna tiskového a XML výstupu "Přehled o výši pojistného". Tento formulář je platný po celý zbytek roku 2021.
  Nárok na snížení odvodů za příspěvek vyplacený zaměstnanci v karanténě je však možný pouze za období březen a duben, nejpozději pak 3 měsíce po skončení karantény.

  Zdokumentování vyplacených částek

  Pokud byste chtěli vytisknout přehled zaměstnanců s vyplacenými karanténními příspěvky, můžete využít standardní funkčnosti Kaskády ve Výstupech / Výsledky za celou organizaci / Sumář dle druhů mzdy, refundace,..... Při napozicování příslušné složky mzdy v seznamu uprostřed je v pravém panelu k dispozici seznam zaměstnanců vč. vyplacených částek v zadaném rozsahu období pro rekapitulace. Tento seznam je možné pomocí <Ctrl+R> vytisknout.

 • Je vytvořen mechanismus, který umožňuje přenos externích komentářů od aktéra k nově vytvářenému objektu  >>>

  Již delší dobu existuje v Kaskádě možnost přidat do karty Texty libovolný počet dalších karet pro zadávání uživatelských interních textů.

  Nyní je tato funkčnost rozšířena o možnost definovat přenos některého konkrétního interního textu zapsaného u aktéra do externího textu nově vytvářeného druhu objektu.
  Lze tak např. u kontaktu zapsat text s jeho požadavky zákazníka, které se mají promítnout v objednávce. Při vytváření objednávky se pak tento text zkopíruje do karty s externími poznámkami.

  V případě, že máte o tuto funkčnost zájem, kontaktujte HotLine oddělení firmy Pavel Černý s poptávkou po této úpravě.

 • Kaskáda podporuje nový standard komunikace se servery EET  >>>

  Nejpozději na konci prvního čtvrtletí roku 2021 přestane být systémem EET podporován šifrovací protokol TLS verze 1.1 a vybrané šifry z protokolu TLS 1.2.

  Pomocí šifrovacího protokolu TLS probíhá komunikace mezi koncovým zařízením používaným k evidenci tržeb (Kaskádou) a příjmovou stranou systému EET. Jedná se o bezpečnostní prvek, který zaručuje zabezpečené spojení a zabraňuje tak odposlouchávání či falšování zpráv během přenosu.

  Na základě aktuálního vývoje v oblasti bezpečnostní politiky informačních systémů a doporučení Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost přestane být podporován šifrovací protokol TLS verze 1.1.1

  Kaskáda je na tento přechod připravena

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948738.