Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

21.05, Úpravy v této verzi, 6.8.2021

Vyřešené úpravy dle verzí / V21 / 21.05, Úpravy v této verzi, 6.8.2021
 • Je provedena oprava inicializace řádku bankovního výpisu  >>>

  Úprava se týká opravy inicializace řádku bankovního výpisu, který

  • vzniká zpracováním nezpracovaného řádku z importovaných dat,

  • míří na fakturu v měně, která neodpovídá měně bankovního účtu.

  Dříve byl řádek chybně v měně výpisu, bez možnosti zadání přepočtového kurzu.


  Program nyní správně otevře předvyplněný prohlížeč řádku bankovního výpisu, kde

  • před zobrazením tohoto řádku program zobrazí malý dialog pro upřesnění částky v měně faktury, která byla stržená z bankovního účtu pro výpočet přepočtového kurzu v řádku.

  • ve spodní části je prostor pro zadání/úpravu přepočtového kurzu.

  • operativní měna takového řádku je měna faktury.

 • ISDOC formát faktur v Kaskádě  >>>

  Kaskáda nyní umí exportovat data faktury vydané do formátu XML ve tvaru, který je definován normou ISDOC na domovské stránce www.isdoc.cz.
  Export faktury v tomto formátu je k dispozici mezi ostatními druhy exportů, není zde potřeba žádné zvláštní nastavení.

  Na druhé straně Kaskáda podporuje import přijatých faktur ve stejném formátu.
  Na rozdíl od faktur vydaných je pro zprovoznění importu zapotřebí asistence pracovníků technické podpory Kaskády.

  Více je uvedeno v kapitole helpu ISDOC.

 • Je upravena podmínka pro přehodnocení prodejní ceny po změně množství v řádku OZA / DLV  >>>

  Dosud bylo možné v globální konfiguraci pouze zapnout nebo vypnout požadovanou funkčnost (Při změně množ. v obj.dod./zák. přepočítat cenu).

  Nově je možné po zapnutí funkčnosti ještě blíže specifikovat produkty, pro které přehodnocení cen provádět.

  Nově je podmínka řešena uživatelsky modifikovatelnou funkcí, takže ji mohou servisní technici upravit "na zakázku" podle potřeb každého uživatele Kaskády.

 • Je sjednocen vzhled a chování hodnot v režimu náhledů na objekt  >>>

  V uživatelských preferencích byla zrušena volba "Podklad polí v náhledech zvýraznit".

  Zároveň v různých místech programu, kde jsou zobrazeny informace o napozicovaném objektu a hlavně odkazy na související objekty (např. dialog Vlastnosti objektu, rychlý náhled na data objektu apod.), je sjednocen vzhled a chování a to následovně.

  • Hodnoty, které nejsou proklikávací nebo uživatel nemá právo zobrazit daný objekt

   • jsou zobrazeny fialovou barvou

   • bez barevného podkladu

   příklad: Pokusný vzorek

  • Hodnoty, které jsou proklikávací (lze otevřít prohlížeč daného objektu)

   • jsou zobrazeny fialovou barvou

   • text je podtržený

   • bez barevného podkladu

   • po najetí nad hodnotu se změní kurzor na ručku

   • pro otevření prohlížeče stačí jednou kliknout na odkaz

   příklad: Pokusný vzorek

 • Drobná vylepšení a automatizace činností při práci s majetkem  >>>

  Vyhodnocení údaje "Technicky zhodnoceno"

  Program nově vyhodnocuje zda jde o technické zhodnocení již při vytváření záznamu do Protokolu typu "Změna ceny" během zaúčtování dokladu.
  O technické zhodnocení jde, když je majetek již užíván a ke změně došlo v některém z následujících účetních období po předání do užívání.
  Během pořizování, ani v prvním roce užívání nejde o technické zhodnocení.
  Pokud je uživatel jiného názoru, než vyhodnotil program, stále má možnost od/nastavit tuto vlastnost daného řádku v kartě Protokol.

  Automatické přepočty odpisů

  Při změně údaje "Technicky zhodnoceno", nebo vložení nebo smazání záznamu, který je/byl technickým zhodnocením, program automaticky provede

  • přepočet všech existujících daňových odpisů následujících po daném záznamu
  • přepočet všech existujících účetních odpisů následujících po daném záznamu

  Změna v generování účetních odpisů souběžných s daňovými

  Program vždy generuje účetní odpisy až do posledního dílčího období, které v Kaskádě existuje a daný majetek má v tomto období nenulovou cenu.
  K malým komplikacím docházelo v případě, kdy byl u majetku generován účetní odpis v souběhu s daňovým odpisem a daňový odpis pro nějaké období neexistoval.
  V tomto případě program zobrazil chybové hlášení a pro úspěšné generování účetních odpisů bylo nutné vygenerovat nejdříve odpis daňový.

  Nově program v této situaci nezobrazí chybové hlášení, ale přeruší generování plánu odpisů a případné existující záznamy s plánem v následujících obdobích smaže.
  Na neexistující odpisy upozorňují kontrolní vyhledávací složky v modulu "Majetek". Navíc program brání v uzavření dílčího účetního období, pokud u nějakého majetku pro toto uzavírané období neexistuje zaúčtovaný záznam o odpisu (třeba i nulový).

  Zamezení editace výše odpisů

  V kartě Protokol není povolena editace plánu účetních odpisů v situaci, kdy jsou tyto vygenerovány v souběhu s daňovým odpisem.
  Program udržuje striktní soulad mezi daňovým a účetním odpisem.

 • Je možné odúčtovat záznam o pořízení majetku nezávisle na časové souslednosti záznamů  >>>

  Dosavadní pravidla

  Program při účtování i odúčtování dokladů, jejichž obsah směřuje na nějaký majetek kontroluje, zda nový, nebo rušený záznam v kartě Protokol, je časově tím posledním záznamem. Pokud nejde o časově poslední záznam, program zaúčtování, nebo odúčtování nedovolí a zobrazí příslušné chybové hlášení.
  Výjimku z tohoto pravidla tvoří zaúčtování záznamu o pořízení v případě, kdy je majetek stále ve fázi Pořizuje se.

  Nově

  Program je upraven tak, aby bylo možné i odúčtovat záznam o pořízení, pokud je majetek ve fázi Pořizuje se, nezávisle na časové souslednosti.

 • Ve Veze je upraven refreš celkové částky účtenky  >>>

  Při vložení doplňkové položky do obsahu účtenky v pokladně Vega se nepřipočetla cena doplňku do celkové částky účtenky uvedené nad seznamem položek obsahu. To je nyní opraveno.

  Celková částka v dialogu pro výběr platby (zobrazeném po vystavení účtenky) i v samotném tisku účtenky byla a je v pořádku.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948844.