Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

21.06, Úpravy v této verzi, 3.12.2021

Vyřešené úpravy dle verzí / V21 / 21.06, Úpravy v této verzi, 3.12.2021
 • Je doplněn nový filtr a upraveno zapamatování si nastavení filtrů v nabídce produktů  >>>

  V dialogu s nabídkou produktů na kartě Produkty pro založení nového řádku v rozbalovacím podmenu tlačítka na panelu nástrojů

  • je doplněn nový filtr "Druh skl. produktu", díky kterému lze omezit seznam nabízených produktů pouze na produkty určitého druhu (Zboží, Výrobek, Polotovar, ...).

  • si program pamatuje poslední nastavení filtrů v závislosti na druhu objektu, ze kterého je nabídka produktů volána.
   Jiné nastavení filtru se hodí např. pro fakturu vydanou, jiné pro přijatou apod. Doposud bylo potřeba tyto filtry pokaždé nastavovat.
   Pozor: Nepleťte si výše uvedený filtr v panelu nástrojů s obecným filtrovacím panelem vedle stromu složek produktů, který si poslední nastavení v rámci druhu objektu nepamatuje.

 • Je vytvořen nový účel dodávky "Přímý prodej bez výdeje ze skladu"  >>>

  Vedle účelu dodávky "Přímý prodej" je vytvořen nový účel dodávky "Přímý prodej bez výdeje ze skladu", který nevyžaduje skladovou výdejku.

  Díky tomuto novému účelu je možné prodávat skladovatelné produkty aniž by se nuceně promítaly do skladových karet.

 • Kaskáda podporuje evidenci a vykazování prodejů v režimu One Stop Shop (OSS)  >>>

  Když firma svými prodeji do JČS přesáhne hranici určenou pro povinnou registraci k DPH v dané zemi, může využít registrace do režimu One Stop Shop ( jedno správní místo ) a nemusí se registrovat ve všech státech, kde by registrace připadala v úvahu. Registraci provede v České republice u finančního úřadu pro Jihomoravský kraj.
  Hlášení o svých prodejích zasílá, stejně jako platbu DPH pak provádí právě tomuto finančnímu úřadu. Firmě se tak celý proces zjednoduší.
  A aby i prodej, evidence a vykazování prodejů v tomto režimu bylo v Kaskádě jednodušší, byla provedena tato úprava.

  Pokud se tedy jako firma registrujete do některého z režimů OSS, obdržíte od finančního úřadu registrační, či identifikační údaje.
  Tyto údaje je potřeba nejdříve zadat do Kaskády. To provedete v menu Konfigurace / Konfigurace účetnictví na kartě DPH / Parametry výkazů DPH / One Stop Shop.

  Po zadání příslušných identifikačních údajů se začne program v některých případech chovat jinak, než dosud.
  Hlavní rozdíl je ve vyhodnocování výchozího stavu údaje Místo plnění v prohlížeči faktury vydané při prodeji osobě mimo tuzemsko. Pro režim OSS zde přibyly 3 nové možnosti, které celý proces usnadňují, především pak přiřazení nebo nabídku příslušných druhů DPH k řádku dokladu.

  Další změnou je automatický přepis sazeb DPH v kartě Rekapitulace dokladu sazbami, které platí v zemi aktéra dokladu, pokud jsou tyto sazby pro příslušnou zemi v Kaskádě v konfiguraci účetnictví zadány.
  Prodej v režimu OSS koncovému zákazníkovi je totiž prováděn vč. DPH v sazbě platné v dané koncové zemi.

  V neposlední řadě je pak dialog "Výkazy agendy DPH" obohacen o kartu One Stop Shop, na které lze nalézt rekapitulaci prodejů v členění, které je vyžadováno finanční správou. Je zde k dispozici export dat do příslušného XML souboru, který pak lze načíst na portále finanční správy ve speciálním oddíle věnovaném pouze režimu One Stop Shop.

 • Úprava stanovení oblasti určení DPH  >>>

  V souvislosti se zavedením režimu OSS v Kaskádě došlo ke změnám při stanovení místa plnění.

  Pokud je Vaše firma registrována v některém režimu OSS a tato registrace je zaznamenána v Kaskádě, může být oblast určení v některých případech vyhodnocována jinak, než dosud.

  Je důležité mít na paměti, že toto chování je podmíněno zapnutím režimu OSS v Kaskádě.
  Dále pak, že jde o specifický prodeje koncovým zákazníkům (ne firmám) do zemí EU nebo mimo EU.
  V neposlední řadě je nutné zmínit fakt, že jde jen o výchozí hodnotu údaje, kterou program v prohlížeči faktury vydané zobrazuje. Uživatel, který doklad pořizuje, má možnost tento údaj změnit.

 • Zavedení evidence sazeb DPH v cizích zemích  >>>

  V souvislosti se zavedením režimu OSS byla v Kaskádě doplněna možnost evidovat sazby DPH v jednotlivých zemích.

  Právě při prodeji v režimu OSS je využito nově zavedené evidence sazeb DPH pro jednotlivé státy. Při vytváření, nebo editaci faktury vydané, je-li v režimu OSS a jsou-li pro zemi aktéra dokladu zadány sazby DPH (viz. dále), jsou tyto sazby automaticky zapsány do dokladu na kartě Rekapitulace a pak také používány při práci s řádky tohoto dokladu.
  V režimu OSS je totiž zboží prodáváno vč. DPH v sazbách, které platí v daném státě aktéra dokladu.

  Zadávání sazeb se provádí v menu Konfigurace účetnictví / DPH / Období DPH, cesta pro ověřování DIČ v podkartě Zahraničí.

  POZOR: Pokud sazby pro příslušnou zemi nebudou při vytváření faktury vydané v režimu OSS zadané, program zobrazí chybové hlášení.

 • Změna dialogu "Zadání parametrů pro strukturu období DPH" během otevírání nového účetního období v Kaskádě  >>>

  V souvislosti s implementací režimu One Stop Shop v Kaskádě, bylo nutné upravit tento dialog a doplnit do něj nové možnosti, které z provozu OSS v režimu II1 vyplývají.

  Blíže je tento dialog popsaný v kapitole helpu Vytvoření nového účetního období (otevření nového roku).

 • DPH - Nový formulář přiznání k DPH  >>>

  V souvislosti se změnami v zákoně o DPH, týkající se zasílání zboží apod., došlo během října 2021 k vydání nového formuláře přiznání k DPH vzor č. 23.

  Graficky je formulář stejný, jako jeho předchůdce, liší se pouze texty u některých řádků.
  Struktura XML souboru je naprosto stejná.

  Vzhledem k tomu, že je formulář téměř stejný a že pro styk s Finanční správou je používán XML soubor, s vydáním nového formuláře v Kaskádě jsme nespěchali a vydáváme ho s platností až od 1.1.2022.
  Od stejného data je také možné v Kaskádě pracovat s doklady v režimu One Stop Shop, jehož podpora byla v Kaskádě zavedena spolu s tímto novým formulářem.
  Více o této problematice v UPK-19-0033.

 • Posunutí platnosti druhu DPH pro prodej ochranných prostředků třídy FFP2  >>>

  Ministryně financí prodlužuje promíjení DPH při dodání respirátorů včetně pořízení z JČS a dovozu. Příslušné Rozhodnutí je zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 31/2021 ze dne 24. srpna 2021.

  Na základě výše uvedeného Rozhodnutí dochází k prodloužení prominutí DPH u dodání respirátorů včetně pořízení z JČS a dovozu a to od 1. 9. 2021 do 31. 10. 2021. Toto Rozhodnutí navazuje na stávající prominutí daně při dodání vyjmenovaného zboží v předchozích obdobích. Detailnější informace jsou uvedeny v Informaci k promíjení DPH u dodání respirátorů, zveřejněné dne 2. 2. 2021

  Tato úprava navazuje na původní úpravu, která pohodlný mechanismus vykazování prodeje ochranných pomůcek v Kaskádě zavedla.

 • Úprava importu e-neschopenek do nepřítomností v modulu MZDY  >>>

  Byla vylepšena práce s datumem ukončení nepřítomnosti, zejména při přechodu z DPN na nemoc.
  V některých případech docházelo k nesprávnému vyhodnocení a záznam s nemocí se nevytvořil.

  Uvedené chování je nyní opraveno.

 • MZDY - Změna sazeb daňového zvýhodnění na 2. a 3. dítě  >>>

  Změnou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů se od 1.1.2022 zvýší daňové zvýhodnění pro rodiny s více dětmi.

  Přitom platí následující přechodná ustanovení:

  • Ustanovení § 35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije již pro zdaňovací období roku 2021. Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2021 se použije § 35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

  • Ustanovení § 35d odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužije při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2021.

  Daňová sleva na první dítě zůstane nezměněna, i nadále bude činit 15 204 Kč ročně (1 267 Kč měsíčně). Více viz. následující tabulka.

  Spolu se zrušením superhrubé mzdy bylo schváleno i postupné navýšení základní slevy na dani na poplatníka. Z dosud platných 27 840 Kč za rok, stoupne o 3 000 Kč na 30 840 Kč za rok.

  Název parametru původní sazba nová sazba
  Sleva na dani základní 27 840.00 30 840.00
  Daň. zvýh. - 2. dítě 19 404.00 22 320.00
  Daň. zvýh. - 2. dítě ZTP-P 38 808.00 44 640.00
  Daň. zvýh. - 3. a další dítě 24 204.00 27 840.00
  Daň. zvýh. - 3. a další dítě ZTP-P 48 408.00 55 680.00

  Změna sazeb se provede automaticky při aktualizaci databáze, nemusíte tedy nikde nic měnit ručně.

 • U objednávek je využita možnost automatického odeslání zásilky podle obecného mechanismu pro definice emailové šablony  >>>

  U objednávky k dodavateli po zaškrtnutí a uložení volby "Objednávka byla odeslána" a u objednávky od zákazníka po zaškrtnutí a uložení volby "Realizace je schválena" program automaticky nabídne odeslání zásilky podle obecného mechanismu pro definice emailové šablony u jakékoliv jiné šablony.

  Výchozí šablona zásilky pro odeslání objednávky byla v prohlížeči objednávky od zákazníka na kartě Další údaje zrušena.

 • Umožněno posunout počáteční datum dodání v řádcích objednávky dle pásma realizace  >>>

  Dosud, při změně "Předpokládaného / Požadovaného data dodání" v hlavičce objednávky, program zobrazil dialog s možností zvolit režim přepisu datumu v řádcích objednávky. Tento přepis ale neřešil datum počátku realizace v závislosti na zadaném pásmu pro realizaci zadaném v kartě Další údaje.

  Nově je program upraven tak, že v již dříve zmíněném dialogu je doplněna nová volba - zaškrtávací pole "Nastavit i počáteční datum dle pásma pro realizaci". Tato volba je ve výchozím stavu zaškrtnutá.

  Pokud je tato nová volba zaškrtnutá, pak program u všech položek v obsahu, které splňují v dialogu zvolenou podmínku, provede navíc oproti dosavadnímu stavu i přepis požadovaného data dodání do.

 • V plovoucím okně vyvolané klávesou F6 nebo F9 lze zobrazit všechna otevřená okna Kaskády  >>>

  Doposud program po kliknutí na klávesu <F6> nebo <F9> zobrazoval pouze otevřené prohlížeče Kaskády.

  Nyní program v tomto plovoucím okně zobrazuje seznam všech otevřených oken, tedy modulů a prohlížečů.
  Tento seznam otevřených oken se může hodit u OS Win, kde je nastavené grupování oken jedné aplikace (např. u Win 11 je toto nastavení neměnné) a není vidět samostatná okna na liště.

 • Na kartě "Produkty / Realizované prodeje/nákupy" je doplněno několik sloupců  >>>

  V prohlížeči kontaktu na kartě Produkty / Realizované prodeje/nákupy je doplněno několik sloupců do seznamu prodaných/nakoupených produktů, aby s nimi bylo možné dále pracovat.
  Jedná se o sloupce:

  • EAN kód produktu

  • Hmotnost produktu

  • Cizí kód produktu

 • Rozšíření možnosti filtrování v účetním deníku  >>>

  V účetním deníku je nyní možné filtrovat záznamy podle rozsahu čísla dokladů od-do.

  Dosud zde bylo požné do editačního pole Číslo dokladu zadat vzorek čísla dokladu a program pak v účetním deníku vyhledal všechny záznamy, jejichž číslo dokladu začínalo zadaným vzorkem.

  Nově je možné do tohoto pole zadat dvě čísla dokladu oddělená mezerou.
  V takovém případě bude program filtrovat na zadaný rozsah dokladů.

 • Množstevní slevy u doplňkových položek ve VEGA  >>>

  Program nyní pracuje s množstevními slevami, které jsou definovány u doplňkových produktů.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948742.