Volba profilu
Aktuality
Ceník služeb
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Odkazy

Doklady - vyřešené úpravy

Vyřešené úpravy dle oblastí funkčnosti / Doklady - vyřešené úpravy
 • Nově je k dispozici funkce pro komplexní kontrolu souvislosti čísel v číselných řadách  >>>

  Dosud :

  Dosud šlo v konfiguraci druhů a tříd u číselných řad spustit jednotlivě kontrolu chybějících čísel v řadě - hlavně kvůli účetnictví, požadavek na souvislé číslování dokladů.

  Nyní:

  • Kontrola chybějících čísel v číselnýchn řadách v kartě Číselné řady bude k dispozici i nadále.

  • U každé číselné řady lze pomocí zaškrtávacího pole Kontrolovat chybějící čísla při závěrce určit, zda má/nemá být daná číselná řada kontrolována při dávkovém spuštění kontroly číselných řad. Přitom výchozí stav u všech číselných řad pro doklady je zaškrtnuto (má se kontrolovat), u ostatních číselných řad je nezaškrtnuto (nemá se kontrolovat).

  • V modulu Knihy a Výkazy je v podmenu tlačítka Tisk k dispozici volba Kontrola chybějících čísel v číselných řadách, která

   • spustí režim pro dávkovou kontrolu číselných řad, u kterých je tato kontrola vyžadována,

   • v dialogu se následně zobrazí v textové podobě ucelený report této kontroly,

   • součástí dialogu je tlačítko pro pohodlné vytvoření Kaskádního dokumentu s tímto reportem.

 • Možnost vypnout/zapnout automatický přepis cen v obsahu skladového dokladu při vystavení  >>>

  Tato úprava

  • velmi úzce souvisí s úpravou UPK-16-0069, ve které je změněna metoda stanovení skladové ceny produktu,
  • má zásadní vliv především na chování skladových výdejek, ve kterých jsou skladové ceny používány, nejvíce pak na ty, které vystavujete po předchozím odvystavení.

  Dosavadní chování programu

  Dosud program prováděl v okamžiku vystavení přepis cen v obsahu skladové výdejky zcela automaticky a vždy.

  Jako cena byla použita vždy závěrečná skladová cena produktu.
  Stávalo se tak, že po opětovném vystavení dokladu byly v dokladu ceny jiné, než při jeho odvystavení.

  Nové chování programu

  Uživatel do jisté míry může pro doklad nastavit, zda se má či nemá automatický přepis cen v dokladu provést.
  Informace o tomto nastavení je prezentována v první kartě prohlížeče skladového dokladu informačním proužkem.

  Při odvystavení dokladu je tento atribut dokladu nastaven na "Vypnuto". Přirozené je, že opětovné vystavení dokladu by mělo proběhnout za stejné ceny, jako vystavení předchozí.
  Pokud přesto požadujete při vystavení provést přepis těchto cen, je možné tento přepis vynutit, nebo ho rovnou pomocí činnosti Skladové ceny do řádků zapsat právě teď provést.
  Činnost je k dispozici ve všech typech skladových dokladů, uživatel s její pomocí může jednorázově do všech řádků dokladu jako jednotkovou cenu zaznamenat aktuální skladovou cenu daného produktu (na daném skladě).

  Pokud nastavíte, že se má přepis provést, jsou do dokladu zapsány skladové ceny platné k datu uskutečnění účetní operace dokladu.

  Aby bylo dopředu vidět, co se v případě přepisu cen stane, je možné v obsahu dokladu zapnout sloupec s aktuálně platnou skladovou cenou k datu uskutečnění účetní operace dokladu.
  K zapnutí slouží plovoucí menu v kartě Obsah, volba "Ukázat skladovou cenu" .

 • Je vylepšen režim pro posouvání řádků v obsahu dokladů  >>>

  Cílem této úpravy je docílit shodné chování programu z hlediska setřídění položek obsahu dokladu, a to jak v kartě "Obsah dokladu" tak v tisku dokladu.

  Před delším časem jsme provedli úpravu, která umožňuje vrcholovému administrátorovi definovat pro jednotlivé druhy dokladů způsob setřídění položek obsahu. Toto nastavení pak ovlivňuje jak setřídění položek v tisku (pokud není pro konkrétní doklad použita nějaká specifická varianta tisku obsahu, definující vlastní uspořádání), tak i výchozí setřídění v kartě Obsah.

  Do toho navíc vstupuje pořadí, v jakém uživatel položky do dokladu vkládal, což pro něj také může být podstatné. Program uživateli také umožňuje v kartě obsah toto "fyzické pořadí" měnit, ať už pomocí tlačítek v panelu nástrojů nebo pomocí klávesových zkratek.

  Toto "uživatelské posouvání řádků" je hlavním předmětem této úpravy, přičemž jde o to
  - do jaké míry to lze připustit
  - jak to udělat co nejvíce intuitivní

  Nyní je při rozhodování programu o tom, zda posun povolit či nikoliv, brán větší důraz na různé aspekty, která setřídění ovlivňují

 • Oprava chyby při zdaňování zálohového listu a další drobné úpravy  >>>

  Tato úprava zahrnuje:

  • opravu problému se spuštěním činnosti ZL
   Vedlejším a nežádoucím projevem dřívější úpravy UPK-19-0043 byl problém se spuštěním činnosti Zdanit zálohu, kdy se zobrazovalo chybové hlášení a zdanění zálohového listu nebylo možné. Tento problém je odstraněn, za případné komplikace se omlouváme.

  • Další drobná vylepšení
   Byl vylepšen režim výpočtu částek v řádku zálohového listu v návaznosti na nastavení zaokrouhlovacího kroku a možnost upravovat částku DPH u hotovostního zálohového listu přijatého.

 • Zaokrouhlování v dokladech  >>>

  Bohužel jsme nuceni provádět již několikátou úpravu ohledně zaokrouhlování v krátké době.

  Nutí nás k tomu kolosální nekompetenčnost tvůrců legislativy, připadá nám to, že si z občanů ČR dělají legraci.

  Jde v zásadě o zcela triviální téma, které kdyby bylo řádně uchopeno hned na začátku, tak je vše vyřešeno zcela snadno. Místo toho se v zákoně objeví formulace o zaokrouhlování dokladů placených hotově, přičemž v okamžiku vystavování dokladu ještě vůbec nemusí být zřejmé, jakou formou (hotově/bezhotovostně) bude platba provedena. V ekonomicko-ajťáckých komunitách se diskutuje o tom, jak řešit to ostatní, co v zákoně explicitně řečeno není, upravují se programy, až posléze přijde jiný výklad .....

  Úprava, kterou nyní dostáváte k dispozici, snad bude (na delší dobu) poslední, stojí na následujících postulátech:

  • zaokrouhlování Kaskáda realizuje maximálně do výše nejmenšího platidla ( tj. 1 Kč v případě tuzemské měny )

  • mechanismus může ale nemusí rozlišovat, zda je v dokladu predikována forma úhrady hotovostní nebo bezhotovostní

  • zaokrouhlování lze ovlivnit nastavením Zaokrouhlovacího kroku v prohlížeči dokladu, v kartě Rekapitulace

  Legislativní podklad pro toto řešení:

  Jak se to projeví v obsluze Kaskády :

  • V konfiguraci účetnictví se zrušila množina možností pro režim zaokrouhlování.

  • Údaj Zaokrouhlovací krok v kartě Rekapitulace (pokud bude dostupný) bude programem limitován do výše nejmenšího platidla měny daného dokladu.

  • Při instalaci verze s touto úpravou program

   • automaticky u všech šablon zkontroluje hodnotu zaokrouhlovacího kroku a pokud převyšuje hodnotu nejmenšího platidla, tak zaokrouhlovací krok na tuto hodnotu sníží.

  Více viz. kapitola helpu Automatické (nebo poloautomatické) zaokrouhlování v dokladech.

 • Byl upraven výpočet celkové částky objednávky vč. DPH v první kartě prohlížeče objednávky  >>>

  Jde o vypočtený a zobrazený údaj, který není nikde v datech zapsaný. Tento on-line výpočet byl upraven tak, aby odpovídal výpočtu, který je prováděn v jiných dokladech (např. DLV, DPR) a celková částka objednávky vč. DPH tak souhlasila s celkovou částkou vypočtenou v těchto dokladech.

 • Je provedena změna výpočtu DPH při postupu "shora dolů"  >>>

  Od počátku existence daně z přidané hodnoty v české legislativě až do současnosti byl součástí příslušného zákona naprosto nesmyslný prvek a to bylo zaokrouhlování přepočtového koeficientu při výpočtu daně shora dolů viz. DPH - technika výpočtu daně v dokladu.

  Aktuální legislativa tento přepočtový koeficient ruší, proto i v Kaskádě měníme způsob výpočtu. U dokladů (s obdobím zdanitelného plnění od dubna 2019 dále) se již bude DPH počítat čistě matematicky a to jak při výpočtu sdola nahoru, tak shora dolu.

  Pozor! Pokud máte vytvořené nějaké šablony s řádky, u nichž je DPH vypočítáno "shora dolů" (tedy ceny jsou zadávány včetně DPH), pak je nutné u těchto šablon v hlavičce změnit zdanitelné plnění na duben 2019 a každý řádek dokladu rozeditovat a uložit (tím se přepočítá DPH matematicky). Pokud to neuděláte, program při vytvoření nového dokladu volbou šablony zkopíruje řádky včetně starého výpočtu DPH, což je nežádoucí.

 • V tisku faktury přijaté lze skrýt podpisovou sekci  >>>

  V tiskové sestavě faktury přijaté lze skrýt podpisovou sekci nastavením uživatelské preference V tiskové sestavě faktury přijaté uvádět podpisovou sekci.

 • Do plovoucího menu nad přílohou zásilky je doplněna možnost vytvoření zálohového listu přijatého a připojení obrazu  >>>

  Plovoucí menu nad přílohou zásilky doposud obsahovalo pouze možnost vytvořit fakturu přijatou a objednávku od zákazníka a připojit k ní obrázek jako obraz objektu.

  Nyní je stejná funkce rozšířena i pro zálohové listy přijaté.

 • Pomocí K-schránky je umožněn export "obrazů dokladů"  >>>

  Doposud program umožňoval export obrazu objektu do souboru pouze u jednotlivých objektů.

  Nyní je pro druh Doklad umožněn dávkový export obrazů dokladů do souboru. Pro tyto účely je v K-schránce (pokud je společným druhem všech objektů vložených do K-schránky alespoň Doklad) v podmenu tlačítka Doklad volba Exportovat "obrazy" dokladů.
  Každý vyexportovaný soubor bude mít jméno složené z čísla dokladu, takže je zde přesná identifikace ve vztahu např. k seznamům dokladů apod.

  Proč tisknout obrazy dokladů?

  V rámci šetření papírem není nutno například tisknout faktury přijaté, doručené mailem v PDF. Stačí je připojit k databázovému objektu (Faktura přijatá) do karty "Obraz dokladu".
  Později ale může nastat situace, že někdo kdo "nesedí u Kaskády" (např. auditor) chce k nahlédnutí tyto "originály", přitom není reálné posadit ho ke Kaskádě.
  Řešením je vyexportovat pro danou množinu dokladů (vložených předtím do K-Schránky) všechny ty "obrazy" jedním kliknutím a výslednou hromadu diskových souborů předat tomu, kdo je potřebuje.

 • Možnost doplnění uživatelských kontrol  >>>

  Do procesu vystavení skladové výdejky byla doplněna možnost naprogramování kontrol specifických pro konkrétní firmu (uživatele Kaskády).
  Jde o individuální úpravu v databázi zákazníka, která je vyjmuta z aktualizačních mechanismů a zůstává neměnná.

  Pokud máte o naprogramování nějakých kontrol zájem, obraťte se na naše HotLine oddělení s žádostí o příslušnou úpravu.

 • Byla rozšířena funkčnost Kontroly integrity objektu a nočních kontrol  >>>

  Pokud dojde ke smazání peněžního zásobníku (Pokladna, Bankovní účet), který již byl použit v nějakých šablonách dokladů, může být tento nyní již neexistující peněžní zásobník přenášen do nových dokladů, kde pak jeho výskyt v těchto dokladech může způsobovat zobrazení chybové hlášky během úhrady.
  Tomuto chování se nyní Kaskáda brání a do dokladů se zapisuje pouze peněžní zásobník, který skutečně existuje.

  Automaticky se nijak neopravují již existující doklady s touto nekorektností v datech. Pro nalezení a opravu takovýchto dokladů existují následující dvě vylepšení.

  • Do "Kontroly integrity objektu" byla pro párovatelné doklady doplněna nová kontrola na existenci použitého peněžního zásobníku.
   V tomto případě je neexistující zásobník nahrazen zásobníkem výchozím.

  • Současně s touto úpravou byla podobná kontrola doplněna i do nočních kontrol dokladů. Tato kontrola se týká nevyrovnaných dokladů a neuhrazených řádků v platebním kalendáři.
   V tomto případě, je chybný doklad avizován příjemci avíz o chybách v dokladech.

 • Je zajištěno lepší umístění dialogu "Parametry tisku" po vystavení dokladu  >>>

  Doposud se

  • po vystavení dokladu (pokud toto chování měl uživatel zapnuté v preferencích) zobrazil dialog "Parametry tisku" v levém horním rohu monitoru

  • kdykoliv při ručním spuštění tisku dokladu z prohlížeče dokladu se zobrazil dialog "Parametry tisku" v levém horním rohu prohlížeče.

  Nyní se
  dialog zobrazí vždy v levém horním rohu daného prohlížeče, ze kterého byl tisk vyvolán (ať už ručně nebo po vystavení dokladu).

 • Je změněno chování programu při vystavení faktury vydané a zálohového listu vydaného  >>>

  Během procesu vystavení probíhá mnoho činností. Tato úprava se týká dvou z nich

  • Nabízení tisku dokladu
  • Nabízení tvorby papírové pošty / zásilky při vystavení vydané faktury nebo ZL

  Obě činnosti jsou podmíněny (každá samostatně) nastavením v Uživatelských preferencích společných pro Kaskádu / Prohlížeče dokladů - vystavení.

  Proces nabízení tisků a odesílání je nyní ovlivněn dalším (již dávno existujícím) nastavením, které rozhoduje o tom, zda zákazníkovi posílat e-mail nebo papírový dopis. Ovlivněno je to údajem Šablona k odes.faktury, který je k dispozici v prohlížeči kontaktu na kartě Další / Další parametry v dolním panelu, box "Parametry zákazníka", ale také nastavením v globální konfiguraci.

  Oproti původnímu chování je nyní změněno

  • text v dotazu na tvorbu e-mailu/pošty

   Nově je zde přesně vidět, zda bude tvořen e-mail nebo pošta papírová, což usnadní další rozhodování.

  • zobrazení dotazu zda provést tisk dokladu

   Nově tento dotaz není zobrazen. Je vyvoláno přímo tiskové okno pro výběr tiskárny. Ubylo tedy jedno kliknutí.
   Zda doklad chcete nebo nechcete vytisknout můžete ovlivnit přímo v tomto tiskovém dialogu.

  • pořadí nabízení činností

   Pořadí dotazů a následné provedení požadovaných činností je nyní poněkud "na přeskáčku", má to však své opodstatnění.

   • Nyní je nejprve zobrazen dotaz na odeslání (jak již bylo uvedeno v předchozím bodě, je zde vidět, zda se má odesílat e-mail nebo pošta).

   • Následně je zobrazeno tiskové okno (je-li požadováno), ve kterém se rozhodnete, zda tisk provedete nebo ne.

   • Až na konci celého procesu spojeného s vystavením dokladu je nabídnuto odeslání (pokud ho uživatel zvolil).

   Je tomu tak z technických důvodů, aby bylo možné mít proces vystavení pod kontrolou až do konce, vč. případného odeslání.

  Pokud v rámci činnosti "vystavení dokladu" odeslání a/nebo tisk neproběhne (např. proto, že jsou preference vypnuté), může uživatel kdykoliv obě činnosti spustit v prohlížeči dokladu ručně.

 • Bylo zrušeno odesílání EET zpráv v případě platby kartou  >>>

  Na základě nálezu Ústavního soudu od 1.3.2018 nepodléhají elektronické evidenci tržeb tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet.

  Odesílání zpráv není výslovně zakázáno, pokud tedy po 1.3.2018 nebudete mít verzi 18.01 nainstalovanou, EET zprávu sice odešlete, ale nic se neděje (nebude podléhat evidenci tržeb).

 • Doladění inicializace odkazu na objednávku v hlavičkách dokladů  >>>

  O tom, zda se při vzniku nového dokladu má/nemá automaticky nastavit v kartě Rekapitulace odkaz na související objednávku, rozhoduje údaj Inicializovat v protidokladech automatické plnění nový položek do objednávky v konfiguraci druhů, u jednotlivých druhů objednávek.

  Vedlejším efektem jiné úpravy bylo způsobeno, že se toto pravidlo za některých situací neuplatnilo. Nyní je to opraveno.

 • Úpravy způsobu počítání částek v prohlížeči řádku dokladu v závislosti na zadaném množství  >>>

  Při rozhodování o tom, jak se chovat k množství 0 (nula) v řádcích dokladů, jsme ve verzi 17.03 provedli úpravu, která zajišťuje, že u faktur přijatých i vydaných (s výjimkou pořízení zásob) nechává množství 0 a "netváří se" že je to 1 (aby program nevynuloval celkovou cenu).

  Ukázalo se ale, že také pro dobropisy bylo potřeba připustit, že množství je 0 a přitom celková cena je rozdílná od 0, aby se takový řádek dal připojit k řádku DL, kterým se předtím realizoval nějaký skladový příjem/výdej, přitom aby bilance množství zůstala zachovaná a cenu to ovlivnilo.

 • EET - lepší vyhodnocení situace při postupném ohlašování příjmu peněz na konto faktury  >>>

  Program se nyní lépe vypořádá se situacemi, kdy je doklad placen částečně hotově a částečně jinak (např. bankovním převodem).
  Podrobné informace o chování programu při vystavování a úhradě dokladů jsou uvedeny v kapitole helpu Elektronická evidence tržeb - EET.

  Zároveň byly upraveny tiskové sestavy dokladů tak, že pokud pro daný doklad existuje více EET-hlášení, jsou v tiskové sestavě daného dokladu uvedena všechna.

 • Byl upraven tisk Rekapitulace DPH na vydaných fakturách  >>>

  Po určitou krátkou dobu (od verze 17.06) byla v programu chyba, která způsobila nekorektní či neúplnou tiskovou podobu rekapitulace DPH na faktuře vydané.
  Hodnoty v rekapitulaci byly správně, pouze v ní chyběl název druhu DPH, který byl kompletně nahrazen tečkami.

  Rovněž, pokud měl být k příslušnému druhu DPH vytištěn i doplňkový text, tak tento text chyběl. V tomto případě "pouze" pro český jazyk. Ostatní jazykové mutace byly v pořádku

 • Ve faktuře přijaté, při vytváření řádku typu "zaokrouhlení", nyní program automaticky dopočítá požadovanou částku  >>>

  Doposud program při vytváření řádku se zaokrouhlením nepředvyplňoval žádnou částku, bylo na uživateli jakou částku zde zadá (většinou opisem z přijaté faktury) a také jak se k ní postaví z hlediska DPH.

  V mnoha případech však dodavatel položku se zaokrouhlením ve faktuře neuvádí a je na příjemci, aby si ji dopočítal.

  Kaskáda je proto nyní uživatelům více nápomocná, tuto částku při ručním vytváření řádku se zaokrouhlením zkusí vypočítat, přitom

  • pokud vypočtená částka pro zaokrouhlení bude větší nebo rovna 1 Kč, chování programu bude stejné jako doposud, tzn. program ponechá částku 0 Kč

  • pokud vypočtená částka pro zaokrouhlení bude menší než 1 Kč, předvyplní ji do pole s částkou bez DPH

  • DPH bude za všech okolností ponecháno na hodnotě 0.

  Více viz. kapitola helpu Zaokrouhlování celkové částky dokladu

  Upozornění

  Současně s touto úpravou byla provedena i úprava stávající funkce pro stanovování předkontace pro řádek typu "Zaokrouhlení".

  Pokud máte v Konfiguraci účetnictví v poli "Text zaokrouhlovacího řádku" uvedeno "Zaokrouhlení", pak dál číst nemusíte, vše zůstává při starém.
  Pokud tu ale máte uveden jiný text, pak je potřeba věnovat pozornost následujícím řádkům.

  Dosud
  Při vytváření řádku typu "Zaokrouhlení" program použil pro název řádku pevný text "Zaokrouhlení". Zároveň ale tento fixní text použil i pro hledání účetní předkontace, kterou by použil pro tento vytvářený řádek. Pokud tedy v dokladu existovala nějaká předkontace s názvem "Zaokrouhlení", byla použita.

  Nově
  Program pro název řádku i pro následné hledání použitelné předkontace používá text uvedený v Konfiguraci účetnictví jako "Text zaokrouhlovacího řádku". Máte-li tedy v šablonách dokladů vytvořeny předkontace pro zaokrouhlovací řádky a tyto předkontace mají jiný název, než je uvedeno v Konfiguraci účetnictví, doporučujeme tyto texty sjednotit.

<< začátek | < předchozí | 1/5 | další > | konec >>
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 127402.