Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Doklady - vyřešené úpravy

Vyřešené úpravy dle oblastí funkčnosti / Doklady - vyřešené úpravy
 • Je rozšířena funkčnost akce "Zobrazit zdroj importu"  >>>

  Dosud bylo možné zobrazit zdroj importu, pokud byl doklad importován, pouze v prohlížeči bankovního výpisu a to na kartě Importovaná data / Importovaná data - textový soubor načtený z bankovního SW a nebo v menu Soubor / Zobrazit zdroj importu. Zobrazená data byla navíc vidět jen jako prostý text.

  Nové chování programu

  Nově je položka v menu Soubor / Zobrazit zdroj importu dostupná i v prohlížeči faktury přijaté.

  Nově se také chová zobrazení dat.

  • Pokud je zdrojem dat XML soubor, jsou příslušná data uložena do souboru s příponou .XML v pracovní složce Kaskády a tento soubor je pak otevřen v aplikaci, která je k příponě XML přidružena (většinou Internet explorer, Edge, FireFox, Chrome, ale třeba i prostý Poznámkový blok).

  • Pokud je dané XML navíc ve formátu ISDOC, je soubor uložen s příponou .ISDOC. Pokud máte v počítači nainstalovaný program ISDOCReader je tento soubor otevřen v tomto prohlížeči a zobrazen jako faktura (podle XSL šablony), ne pouze jako hromada dat v XML souboru.

  • Je upraveno sestavování QR kódu typu QR Platba+F  >>>

   Při sestavování údajů pro QR kód, je zkrácen název vlastní organizace na 35 znaků, aby nedocházelo k chybě při generování QR kódu.

  • Je upraveno avizování zaplacených záloh  >>>

   V minulé verzi jsme v úpravě UPK-22-0020 rozšířili množinu uživatelů, kterým přichází automatické avízo o zaplacení zálohy na nějakou objednávku.

   V této verzi pouze přesouváme předchozí úpravy do oblasti funkcionality, kterou lze u každého zákazníka na jeho přání libovolně upravit prostřednictvím SQL objektu na míru.
   Pokud Vám tedy způsob, jakým je avizování zaplacených záloh realizováno nevyhovujte, kontaktujte naši technickou podporu s žádostí o úpravu dle vašeho přání.

  • Rozšířena možnost tisku QR kódu s platbou na vydaných dokladech  >>>

   Ve verzi Kaskády 20.09 jako součást UPK-17-0003 jsme zavedli možnost tisknout na „Fakturách vydaných“ a později i na „Zálohových listech vydaných“ QR kód s pokyny k platbě.

   Nyní jsme tuto možnost rozšířili o další funkcionalitu.

   Součástí QR kódu nyní mohou být i hlavičkové údaje faktury, které mohou v některých systémech usnadnit zadávání přijatých faktur (datumy, variabilní symbol, částky, ...) a minimalizovat tak možné chyby způsobené ručním přepisem dokladů.

   Uvedená změna neznamená, že na dokladu budou dva různé QR kódy, kód bude stále jeden, jen jiného typu a s více údaji.
   Testovací faktury s QR kódy jsme zkusili načíst v námi dostupných bankovních systémech (mobilních i desktopových), abychom co nejvíce odzkoušeli správnost vytvořeného QR kódu, alespoň co se úhrady týká.

   Konfigurace

   Typ QR kódu, který chcete na dokladech tisknout, můžete zvolit v "Konfiguraci účetnictví" na kartě Účetnictví a doklady pomocí comba Typ QR kódu v tisku vyd.dokladu.
   Na výběr máte možnosti:

   • QR platba (původní podoba QR kódu)
    Obsahuje pouze informaci o platbě

   • QR platba+F (nová podoba QR kódu)
    Vždy obsahuje hlavičkové údaje dokladu.
    Pokud jsou splněny nutné podmínky, tiskne se i informace o platbě "QR platba+F" jinak pouze "QR Faktura"

   Nutné podmínky pro tisk QR kódů s platbou

   • počáteční částka dokladu > 0

   • v případě typu "QR platba+F" ještě existence IBAN u vlastního bankovního účtu

  • Úprava automatického vyúčtování zálohových listů ve faktuře  >>>

   Tato úprava rozvíjí dále úpravu UPK-22-0011 z předchozí verze Kaskády.
   Umožňuje vyjmout některé zálohové listy z automatického vyúčtování.

   Více viz. popis činnosti "Nastavit neomezenou splatnost" v kapitole helpu Prohlížeč zálohového listu vydaného.

  • Je upravena činnost pro vyrovnání zanedbatelného zůstatku  >>>

   V interním dokladu po spuštění činnosti Vytvořit obsah - zúčtování zanedbatelných zůstatků v jiných dokladech se nyní do obsahu vygenerovaly všechny párovatelné doklady v jedné konkrétní měně (v souladu se zúčtovacím dokladem), které jsou prakticky uhrazeny, ale zůstává zde nějaký zanedbatelný zůstatek.

   Program dosud nezohledňoval datum uskutečnění dokladů, mohlo tedy dojít například k následující situaci

   • v únoru či březnu letošního roku účetní vytváří interní doklad pro vyrovnání zanedbatelného zůstatku s datumem uskutečnění 31.12. minulého roku,

   • úhrady některých dokladů proběhly až v letošním roce, úhrady nejsou zcela přesné a nyní mají takové doklady zanedbatelný zůstatek (ovšem k 31.12. tomu tak nebylo)

   • do obsahu interního dokladu program vyrovnání takových dokladů také zařadil, což nebylo správné.

   Nyní program zohledňuje časový průběh plateb všech dokladů a do zúčtování zařadí pouze ty, které měly "zanedbatelný zůstatek" právě k datu zúčtovacího dokladu.

  • Je upraveno automatické vyúčtování zálohových listů ve faktuře  >>>

   Doposud program při dávkovém plnění řádků do faktury vydané z objednávky prověřil, zda se k ní vážou nějaké vystavené, uhrazené a nevypořádané zálohové listy vydané. Pokud ano, pak na tuto skutečnost upozornil a tyto zálohové listy nabídl k hromadnému vyúčtování (vytvoření řádku s vyrovnáním zálohového listu) v právě plněné faktuře.

   Další možností, jak dávkově vyrovnat všechny zálohové listy vydané s příslušným aktérem, byla v plovoucím menu nad obsahem faktury vydané položka "Vytvořit řádky pro vyúčtování všech přijatých záloh".


   Nově je, kromě výše uvedeného, k dispozici také tato funkčnost:

   • Program kromě uhrazených ZL nabízí k vyúčtování ve faktuře i vystavené ZL s formou úhrady Platební karta, které ještě nejsou uhrazeny.
    Počítá se s tím, že úhrada již fyzicky proběhla např. pomocí platebního terminálu nebo platební brány a výpis z banky s přijatými penězi a následná úhrada ZL v Kaskádě proběhne v nejbližší době.
    Využití lze najít např. při přenosu informací o platbě kartou v e-shopu, který Kaskádě poskytuje data o přijatých objednávkách a uskutečněných platbách na jejich konto.
   • Při vystavování faktury vydané, pokud existují nějaké nevyúčtované zálohové listy, program zobrazí informaci o jejich existenci a dotaz na provedení vyúčtování těchto záloh právě v tuto chvíli (těsně před vystavením faktury)

   Stará i nová funkčnost je ovlivněna údajem "Objednávka" na kartě Rekapitulace.
   Pokud je zadána objednávka, ke které se faktura váže, jsou k vyúčtování nabídnuty a ve faktuře vyúčtovány pouze zálohové listy, které se hlásí k téže objednávce.


   Více viz. nové kapitoly helpu

  • Je doplněn nový filtr a upraveno zapamatování si nastavení filtrů v nabídce produktů  >>>

   V dialogu s nabídkou produktů na kartě Produkty pro založení nového řádku v rozbalovacím podmenu tlačítka na panelu nástrojů

   • je doplněn nový filtr "Druh skl. produktu", díky kterému lze omezit seznam nabízených produktů pouze na produkty určitého druhu (Zboží, Výrobek, Polotovar, ...).

   • si program pamatuje poslední nastavení filtrů v závislosti na druhu objektu, ze kterého je nabídka produktů volána.
    Jiné nastavení filtru se hodí např. pro fakturu vydanou, jiné pro přijatou apod. Doposud bylo potřeba tyto filtry pokaždé nastavovat.
    Pozor: Nepleťte si výše uvedený filtr v panelu nástrojů s obecným filtrovacím panelem vedle stromu složek produktů, který si poslední nastavení v rámci druhu objektu nepamatuje.

  • Je vytvořen nový účel dodávky "Přímý prodej bez výdeje ze skladu"  >>>

   Vedle účelu dodávky "Přímý prodej" je vytvořen nový účel dodávky "Přímý prodej bez výdeje ze skladu", který nevyžaduje skladovou výdejku.

   Díky tomuto novému účelu je možné prodávat skladovatelné produkty aniž by se nuceně promítaly do skladových karet.

  • ISDOC formát faktur v Kaskádě  >>>

   Kaskáda nyní umí exportovat data faktury vydané do formátu XML ve tvaru, který je definován normou ISDOC na domovské stránce www.isdoc.cz.
   Export faktury v tomto formátu je k dispozici mezi ostatními druhy exportů, není zde potřeba žádné zvláštní nastavení.

   Na druhé straně Kaskáda podporuje import přijatých faktur ve stejném formátu.
   Na rozdíl od faktur vydaných je pro zprovoznění importu zapotřebí asistence pracovníků technické podpory Kaskády.

   Více je uvedeno v kapitole helpu ISDOC.

  • Tisk QR kódu na fakturách a zálohových listech  >>>

   Je vyřešen problém s generováním QR kódu pro bankovní účet, který obsahuje předčíslí čísla účtu.

  • Změna terminologie: "Oblast určení" se mění na "Místo plnění"  >>>

   Dosud používaný termín "Oblast určení" jsme změnili na Místo plnění.

   Jde pouze o změnu tohoto termínu. Datově ani významově se nic nemění.

   Pouze jsme se přiklonili k termínu používanému jak v zákoně o DPH, tak v obecné mluvě .

  • V Kaskádě lze nyní pohodlně evidovat celní doklady  >>>

   Dosud nebylo možné v Kaskádě zaevidovat clo a DPH ze zboží ze zahraničí do jedné faktury společně s tuzemskými poplatky za tyto celní služby.
   Zaúčtování takového „heterogenního“ dokladu bránila kontrola, která hlídala soulad použitých druhů DPH s nastaveným místem plnění DPH v hlavičce dokladu.

   Vždy musely být vytvořeny dva doklady

   • jeden s tuzemským plněním na poplatky za služby,

   • druhý se zahraničním plněním na clo a DPH ze zboží.

   Nově je možné tento celní doklad zpracovat v Kaskádě jedním dokladem, u kterého se v hlavičce nastaví Místo plnění <nespecifikováno>.
   Jsou upraveny mechanismy kontrol, které umožňují takový doklad pořídit.
   Více je tato problematika vysvětlena ve vzorovém příkladu Zpracování faktury přijaté z tuzemska s místem plnění tuzemským a zahraničním zároveň.

  • Je vylepšen režimu pro "Vystavení a zaúčtování jedním příkazem"  >>>

   Byla provedena úprava, která umožňuje uživateli s dostatečnými právy odúčtovat doklad i v případě, kdy


   Doposud:

   Program ve výše uvedené situaci chtěl provést odúčtování, ale také automatické odvystavení dokladu. To ale nemohl provést, protože doklad spadá do uzavřeného DPH období (doklad v takovém případě nelze odvystavit), přitom odúčtovat by jít mohl ...

   Nyní:

   Program ve výše uvedené situaci provede odúčtování dokladu, ponechá ho však vystavený.

  • Kaskáda na vydaných zálohových listech umožňuje tisknout QR kód s platebními informacemi  >>>

   V minulé verzi Kaskády jsme vás informovali o úpravě UPK-17-0003, která umožňuje tisku QR kódu s platebními informacemi na vydaných fakturách. Na žádost uživatelů Kaskády je nyní tento QR kód k dispozici i na nově vydaných zálohových listech.

  • Kaskáda na vydaných fakturách umožňuje tisknout QR kód s platebními informacemi  >>>

   Kaskáda nově umožňuje vytisknout ve vydané faktuře QR kód pro platbu.

   Pro tisk QR kódu je vymezen prostor v pravém horním rohu vydané faktury. Proto jsme z tohoto místa museli přesunout některé údaje na jiné místo faktury.
   Přesunuto bylo číslo dokladu, kontaktní informace uživatele, který doklad vystavil a datumy vystavení a uskutečnění zdanitelného plnění.
   Číslo dokladu je uvedeno v záhlaví u textu "Daňový doklad", všechny datumy jsou nyní pohromadě hned vedle QR kódu a datum splatnosti je vytučněn. Kontaktní informace jsou pak uvedeny o kousek níže v boxu s formou úhrady.

  • Nově je k dispozici funkce pro komplexní kontrolu souvislosti čísel v číselných řadách  >>>

   Dosud :

   Dosud šlo v konfiguraci druhů a tříd u číselných řad spustit jednotlivě kontrolu chybějících čísel v řadě - hlavně kvůli účetnictví, požadavek na souvislé číslování dokladů.

   Nyní:

   • Kontrola chybějících čísel v číselnýchn řadách v kartě Číselné řady bude k dispozici i nadále.

   • U každé číselné řady lze pomocí zaškrtávacího pole Kontrolovat chybějící čísla při závěrce určit, zda má/nemá být daná číselná řada kontrolována při dávkovém spuštění kontroly číselných řad. Přitom výchozí stav u všech číselných řad pro doklady je zaškrtnuto (má se kontrolovat), u ostatních číselných řad je nezaškrtnuto (nemá se kontrolovat).

   • V modulu Knihy a Výkazy je v podmenu tlačítka Tisk k dispozici volba Kontrola chybějících čísel v číselných řadách, která

    • spustí režim pro dávkovou kontrolu číselných řad, u kterých je tato kontrola vyžadována,

    • v dialogu se následně zobrazí v textové podobě ucelený report této kontroly,

    • součástí dialogu je tlačítko pro pohodlné vytvoření Kaskádního dokumentu s tímto reportem.

  • Možnost vypnout/zapnout automatický přepis cen v obsahu skladového dokladu při vystavení  >>>

   Tato úprava

   • velmi úzce souvisí s úpravou UPK-16-0069, ve které je změněna metoda stanovení skladové ceny produktu,
   • má zásadní vliv především na chování skladových výdejek, ve kterých jsou skladové ceny používány, nejvíce pak na ty, které vystavujete po předchozím odvystavení.

   Dosavadní chování programu

   Dosud program prováděl v okamžiku vystavení přepis cen v obsahu skladové výdejky zcela automaticky a vždy.

   Jako cena byla použita vždy závěrečná skladová cena produktu.
   Stávalo se tak, že po opětovném vystavení dokladu byly v dokladu ceny jiné, než při jeho odvystavení.

   Nové chování programu

   Uživatel do jisté míry může pro doklad nastavit, zda se má či nemá automatický přepis cen v dokladu provést.
   Informace o tomto nastavení je prezentována v první kartě prohlížeče skladového dokladu informačním proužkem.

   Při odvystavení dokladu je tento atribut dokladu nastaven na "Vypnuto". Přirozené je, že opětovné vystavení dokladu by mělo proběhnout za stejné ceny, jako vystavení předchozí.
   Pokud přesto požadujete při vystavení provést přepis těchto cen, je možné tento přepis vynutit, nebo ho rovnou pomocí činnosti Skladové ceny do řádků zapsat právě teď provést.
   Činnost je k dispozici ve všech typech skladových dokladů, uživatel s její pomocí může jednorázově do všech řádků dokladu jako jednotkovou cenu zaznamenat aktuální skladovou cenu daného produktu (na daném skladě).

   Pokud nastavíte, že se má přepis provést, jsou do dokladu zapsány skladové ceny platné k datu uskutečnění účetní operace dokladu.

   Aby bylo dopředu vidět, co se v případě přepisu cen stane, je možné v obsahu dokladu zapnout sloupec s aktuálně platnou skladovou cenou k datu uskutečnění účetní operace dokladu.
   K zapnutí slouží plovoucí menu v kartě Obsah, volba "Ukázat skladovou cenu" .

  • Je vylepšen režim pro posouvání řádků v obsahu dokladů  >>>

   Cílem této úpravy je docílit shodné chování programu z hlediska setřídění položek obsahu dokladu, a to jak v kartě "Obsah dokladu" tak v tisku dokladu.

   Před delším časem jsme provedli úpravu, která umožňuje vrcholovému administrátorovi definovat pro jednotlivé druhy dokladů způsob setřídění položek obsahu. Toto nastavení pak ovlivňuje jak setřídění položek v tisku (pokud není pro konkrétní doklad použita nějaká specifická varianta tisku obsahu, definující vlastní uspořádání), tak i výchozí setřídění v kartě Obsah.

   Do toho navíc vstupuje pořadí, v jakém uživatel položky do dokladu vkládal, což pro něj také může být podstatné. Program uživateli také umožňuje v kartě obsah toto "fyzické pořadí" měnit, ať už pomocí tlačítek v panelu nástrojů nebo pomocí klávesových zkratek.

   Toto "uživatelské posouvání řádků" je hlavním předmětem této úpravy, přičemž jde o to
   - do jaké míry to lze připustit
   - jak to udělat co nejvíce intuitivní

   Nyní je při rozhodování programu o tom, zda posun povolit či nikoliv, brán větší důraz na různé aspekty, která setřídění ovlivňují

  • Oprava chyby při zdaňování zálohového listu a další drobné úpravy  >>>

   Tato úprava zahrnuje:

   • opravu problému se spuštěním činnosti ZL
    Vedlejším a nežádoucím projevem dřívější úpravy UPK-19-0043 byl problém se spuštěním činnosti Zdanit zálohu, kdy se zobrazovalo chybové hlášení a zdanění zálohového listu nebylo možné. Tento problém je odstraněn, za případné komplikace se omlouváme.

   • Další drobná vylepšení
    Byl vylepšen režim výpočtu částek v řádku zálohového listu v návaznosti na nastavení zaokrouhlovacího kroku a možnost upravovat částku DPH u hotovostního zálohového listu přijatého.

  << začátek | < předchozí | 1/5 | další > | konec >>
  Detekce Javascriptu proběhla. (?)
  Návštěv webu: 948834.