Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Doklady - vyřešené úpravy

Vyřešené úpravy dle oblastí funkčnosti / Doklady - vyřešené úpravy
 • Je vytvořen nový účel dodávky "Přímý prodej bez výdeje ze skladu"  >>>

  Vedle účelu dodávky "Přímý prodej" je vytvořen nový účel dodávky "Přímý prodej bez výdeje ze skladu", který nevyžaduje skladovou výdejku.

  Díky tomuto novému účelu je možné prodávat skladovatelné produkty aniž by se nuceně promítaly do skladových karet.

 • ISDOC formát faktur v Kaskádě  >>>

  Kaskáda nyní umí exportovat data faktury vydané do formátu XML ve tvaru, který je definován normou ISDOC na domovské stránce www.isdoc.cz.
  Export faktury v tomto formátu je k dispozici mezi ostatními druhy exportů, není zde potřeba žádné zvláštní nastavení.

  Na druhé straně Kaskáda podporuje import přijatých faktur ve stejném formátu.
  Na rozdíl od faktur vydaných je pro zprovoznění importu zapotřebí asistence pracovníků technické podpory Kaskády.

  Více je uvedeno v kapitole helpu ISDOC.

 • Tisk QR kódu na fakturách a zálohových listech  >>>

  Je vyřešen problém s generováním QR kódu pro bankovní účet, který obsahuje předčíslí čísla účtu.

 • Změna terminologie: "Oblast určení" se mění na "Místo plnění"  >>>

  Dosud používaný termín "Oblast určení" jsme změnili na Místo plnění.

  Jde pouze o změnu tohoto termínu. Datově ani významově se nic nemění.

  Pouze jsme se přiklonili k termínu používanému jak v zákoně o DPH, tak v obecné mluvě .

 • V Kaskádě lze nyní pohodlně evidovat celní doklady  >>>

  Dosud nebylo možné v Kaskádě zaevidovat clo a DPH ze zboží ze zahraničí do jedné faktury společně s tuzemskými poplatky za tyto celní služby.
  Zaúčtování takového „heterogenního“ dokladu bránila kontrola, která hlídala soulad použitých druhů DPH s nastaveným místem plnění DPH v hlavičce dokladu.

  Vždy musely být vytvořeny dva doklady

  • jeden s tuzemským plněním na poplatky za služby,

  • druhý se zahraničním plněním na clo a DPH ze zboží.

  Nově je možné tento celní doklad zpracovat v Kaskádě jedním dokladem, u kterého se v hlavičce nastaví Místo plnění <nespecifikováno>.
  Jsou upraveny mechanismy kontrol, které umožňují takový doklad pořídit.
  Více je tato problematika vysvětlena ve vzorovém příkladu Zpracování faktury přijaté z tuzemska s místem plnění tuzemským a zahraničním zároveň.

 • Je vylepšen režimu pro "Vystavení a zaúčtování jedním příkazem"  >>>

  Byla provedena úprava, která umožňuje uživateli s dostatečnými právy odúčtovat doklad i v případě, kdy


  Doposud:

  Program ve výše uvedené situaci chtěl provést odúčtování, ale také automatické odvystavení dokladu. To ale nemohl provést, protože doklad spadá do uzavřeného DPH období (doklad v takovém případě nelze odvystavit), přitom odúčtovat by jít mohl ...

  Nyní:

  Program ve výše uvedené situaci provede odúčtování dokladu, ponechá ho však vystavený.

 • Kaskáda na vydaných zálohových listech umožňuje tisknout QR kód s platebními informacemi  >>>

  V minulé verzi Kaskády jsme vás informovali o úpravě UPK-17-0003, která umožňuje tisku QR kódu s platebními informacemi na vydaných fakturách. Na žádost uživatelů Kaskády je nyní tento QR kód k dispozici i na nově vydaných zálohových listech.

 • Kaskáda na vydaných fakturách umožňuje tisknout QR kód s platebními informacemi  >>>

  Kaskáda nově umožňuje vytisknout ve vydané faktuře QR kód pro platbu.

  Pro tisk QR kódu je vymezen prostor v pravém horním rohu vydané faktury. Proto jsme z tohoto místa museli přesunout některé údaje na jiné místo faktury.
  Přesunuto bylo číslo dokladu, kontaktní informace uživatele, který doklad vystavil a datumy vystavení a uskutečnění zdanitelného plnění.
  Číslo dokladu je uvedeno v záhlaví u textu "Daňový doklad", všechny datumy jsou nyní pohromadě hned vedle QR kódu a datum splatnosti je vytučněn. Kontaktní informace jsou pak uvedeny o kousek níže v boxu s formou úhrady.

 • Nově je k dispozici funkce pro komplexní kontrolu souvislosti čísel v číselných řadách  >>>

  Dosud :

  Dosud šlo v konfiguraci druhů a tříd u číselných řad spustit jednotlivě kontrolu chybějících čísel v řadě - hlavně kvůli účetnictví, požadavek na souvislé číslování dokladů.

  Nyní:

  • Kontrola chybějících čísel v číselnýchn řadách v kartě Číselné řady bude k dispozici i nadále.

  • U každé číselné řady lze pomocí zaškrtávacího pole Kontrolovat chybějící čísla při závěrce určit, zda má/nemá být daná číselná řada kontrolována při dávkovém spuštění kontroly číselných řad. Přitom výchozí stav u všech číselných řad pro doklady je zaškrtnuto (má se kontrolovat), u ostatních číselných řad je nezaškrtnuto (nemá se kontrolovat).

  • V modulu Knihy a Výkazy je v podmenu tlačítka Tisk k dispozici volba Kontrola chybějících čísel v číselných řadách, která

   • spustí režim pro dávkovou kontrolu číselných řad, u kterých je tato kontrola vyžadována,

   • v dialogu se následně zobrazí v textové podobě ucelený report této kontroly,

   • součástí dialogu je tlačítko pro pohodlné vytvoření Kaskádního dokumentu s tímto reportem.

 • Možnost vypnout/zapnout automatický přepis cen v obsahu skladového dokladu při vystavení  >>>

  Tato úprava

  • velmi úzce souvisí s úpravou UPK-16-0069, ve které je změněna metoda stanovení skladové ceny produktu,
  • má zásadní vliv především na chování skladových výdejek, ve kterých jsou skladové ceny používány, nejvíce pak na ty, které vystavujete po předchozím odvystavení.

  Dosavadní chování programu

  Dosud program prováděl v okamžiku vystavení přepis cen v obsahu skladové výdejky zcela automaticky a vždy.

  Jako cena byla použita vždy závěrečná skladová cena produktu.
  Stávalo se tak, že po opětovném vystavení dokladu byly v dokladu ceny jiné, než při jeho odvystavení.

  Nové chování programu

  Uživatel do jisté míry může pro doklad nastavit, zda se má či nemá automatický přepis cen v dokladu provést.
  Informace o tomto nastavení je prezentována v první kartě prohlížeče skladového dokladu informačním proužkem.

  Při odvystavení dokladu je tento atribut dokladu nastaven na "Vypnuto". Přirozené je, že opětovné vystavení dokladu by mělo proběhnout za stejné ceny, jako vystavení předchozí.
  Pokud přesto požadujete při vystavení provést přepis těchto cen, je možné tento přepis vynutit, nebo ho rovnou pomocí činnosti Skladové ceny do řádků zapsat právě teď provést.
  Činnost je k dispozici ve všech typech skladových dokladů, uživatel s její pomocí může jednorázově do všech řádků dokladu jako jednotkovou cenu zaznamenat aktuální skladovou cenu daného produktu (na daném skladě).

  Pokud nastavíte, že se má přepis provést, jsou do dokladu zapsány skladové ceny platné k datu uskutečnění účetní operace dokladu.

  Aby bylo dopředu vidět, co se v případě přepisu cen stane, je možné v obsahu dokladu zapnout sloupec s aktuálně platnou skladovou cenou k datu uskutečnění účetní operace dokladu.
  K zapnutí slouží plovoucí menu v kartě Obsah, volba "Ukázat skladovou cenu" .

 • Je vylepšen režim pro posouvání řádků v obsahu dokladů  >>>

  Cílem této úpravy je docílit shodné chování programu z hlediska setřídění položek obsahu dokladu, a to jak v kartě "Obsah dokladu" tak v tisku dokladu.

  Před delším časem jsme provedli úpravu, která umožňuje vrcholovému administrátorovi definovat pro jednotlivé druhy dokladů způsob setřídění položek obsahu. Toto nastavení pak ovlivňuje jak setřídění položek v tisku (pokud není pro konkrétní doklad použita nějaká specifická varianta tisku obsahu, definující vlastní uspořádání), tak i výchozí setřídění v kartě Obsah.

  Do toho navíc vstupuje pořadí, v jakém uživatel položky do dokladu vkládal, což pro něj také může být podstatné. Program uživateli také umožňuje v kartě obsah toto "fyzické pořadí" měnit, ať už pomocí tlačítek v panelu nástrojů nebo pomocí klávesových zkratek.

  Toto "uživatelské posouvání řádků" je hlavním předmětem této úpravy, přičemž jde o to
  - do jaké míry to lze připustit
  - jak to udělat co nejvíce intuitivní

  Nyní je při rozhodování programu o tom, zda posun povolit či nikoliv, brán větší důraz na různé aspekty, která setřídění ovlivňují

 • Oprava chyby při zdaňování zálohového listu a další drobné úpravy  >>>

  Tato úprava zahrnuje:

  • opravu problému se spuštěním činnosti ZL
   Vedlejším a nežádoucím projevem dřívější úpravy UPK-19-0043 byl problém se spuštěním činnosti Zdanit zálohu, kdy se zobrazovalo chybové hlášení a zdanění zálohového listu nebylo možné. Tento problém je odstraněn, za případné komplikace se omlouváme.

  • Další drobná vylepšení
   Byl vylepšen režim výpočtu částek v řádku zálohového listu v návaznosti na nastavení zaokrouhlovacího kroku a možnost upravovat částku DPH u hotovostního zálohového listu přijatého.

 • Zaokrouhlování v dokladech  >>>

  Bohužel jsme nuceni provádět již několikátou úpravu ohledně zaokrouhlování v krátké době.

  Nutí nás k tomu kolosální nekompetenčnost tvůrců legislativy, připadá nám to, že si z občanů ČR dělají legraci.

  Jde v zásadě o zcela triviální téma, které kdyby bylo řádně uchopeno hned na začátku, tak je vše vyřešeno zcela snadno. Místo toho se v zákoně objeví formulace o zaokrouhlování dokladů placených hotově, přičemž v okamžiku vystavování dokladu ještě vůbec nemusí být zřejmé, jakou formou (hotově/bezhotovostně) bude platba provedena. V ekonomicko-ajťáckých komunitách se diskutuje o tom, jak řešit to ostatní, co v zákoně explicitně řečeno není, upravují se programy, až posléze přijde jiný výklad .....

  Úprava, kterou nyní dostáváte k dispozici, snad bude (na delší dobu) poslední, stojí na následujících postulátech:

  • zaokrouhlování Kaskáda realizuje maximálně do výše nejmenšího platidla ( tj. 1 Kč v případě tuzemské měny )

  • mechanismus může ale nemusí rozlišovat, zda je v dokladu predikována forma úhrady hotovostní nebo bezhotovostní

  • zaokrouhlování lze ovlivnit nastavením Zaokrouhlovacího kroku v prohlížeči dokladu, v kartě Rekapitulace

  Legislativní podklad pro toto řešení:

  Jak se to projeví v obsluze Kaskády :

  • V konfiguraci účetnictví se zrušila množina možností pro režim zaokrouhlování.

  • Údaj Zaokrouhlovací krok v kartě Rekapitulace (pokud bude dostupný) bude programem limitován do výše nejmenšího platidla měny daného dokladu.

  • Při instalaci verze s touto úpravou program

   • automaticky u všech šablon zkontroluje hodnotu zaokrouhlovacího kroku a pokud převyšuje hodnotu nejmenšího platidla, tak zaokrouhlovací krok na tuto hodnotu sníží.

  Více viz. kapitola helpu Automatické (nebo poloautomatické) zaokrouhlování v dokladech.

 • Byl upraven výpočet celkové částky objednávky vč. DPH v první kartě prohlížeče objednávky  >>>

  Jde o vypočtený a zobrazený údaj, který není nikde v datech zapsaný. Tento on-line výpočet byl upraven tak, aby odpovídal výpočtu, který je prováděn v jiných dokladech (např. DLV, DPR) a celková částka objednávky vč. DPH tak souhlasila s celkovou částkou vypočtenou v těchto dokladech.

 • Je provedena změna výpočtu DPH při postupu "shora dolů"  >>>

  Od počátku existence daně z přidané hodnoty v české legislativě až do současnosti byl součástí příslušného zákona naprosto nesmyslný prvek a to bylo zaokrouhlování přepočtového koeficientu při výpočtu daně shora dolů viz. DPH - technika výpočtu daně v dokladu.

  Aktuální legislativa tento přepočtový koeficient ruší, proto i v Kaskádě měníme způsob výpočtu. U dokladů (s obdobím zdanitelného plnění od dubna 2019 dále) se již bude DPH počítat čistě matematicky a to jak při výpočtu sdola nahoru, tak shora dolu.

  Pozor! Pokud máte vytvořené nějaké šablony s řádky, u nichž je DPH vypočítáno "shora dolů" (tedy ceny jsou zadávány včetně DPH), pak je nutné u těchto šablon v hlavičce změnit zdanitelné plnění na duben 2019 a každý řádek dokladu rozeditovat a uložit (tím se přepočítá DPH matematicky). Pokud to neuděláte, program při vytvoření nového dokladu volbou šablony zkopíruje řádky včetně starého výpočtu DPH, což je nežádoucí.

 • V tisku faktury přijaté lze skrýt podpisovou sekci  >>>

  V tiskové sestavě faktury přijaté lze skrýt podpisovou sekci nastavením uživatelské preference V tiskové sestavě faktury přijaté uvádět podpisovou sekci.

 • Do plovoucího menu nad přílohou zásilky je doplněna možnost vytvoření zálohového listu přijatého a připojení obrazu  >>>

  Plovoucí menu nad přílohou zásilky doposud obsahovalo pouze možnost vytvořit fakturu přijatou a objednávku od zákazníka a připojit k ní obrázek jako obraz objektu.

  Nyní je stejná funkce rozšířena i pro zálohové listy přijaté.

 • Pomocí K-schránky je umožněn export "obrazů dokladů"  >>>

  Doposud program umožňoval export obrazu objektu do souboru pouze u jednotlivých objektů.

  Nyní je pro druh Doklad umožněn dávkový export obrazů dokladů do souboru. Pro tyto účely je v K-schránce (pokud je společným druhem všech objektů vložených do K-schránky alespoň Doklad) v podmenu tlačítka Doklad volba Exportovat "obrazy" dokladů.
  Každý vyexportovaný soubor bude mít jméno složené z čísla dokladu, takže je zde přesná identifikace ve vztahu např. k seznamům dokladů apod.

  Proč tisknout obrazy dokladů?

  V rámci šetření papírem není nutno například tisknout faktury přijaté, doručené mailem v PDF. Stačí je připojit k databázovému objektu (Faktura přijatá) do karty "Obraz dokladu".
  Později ale může nastat situace, že někdo kdo "nesedí u Kaskády" (např. auditor) chce k nahlédnutí tyto "originály", přitom není reálné posadit ho ke Kaskádě.
  Řešením je vyexportovat pro danou množinu dokladů (vložených předtím do K-Schránky) všechny ty "obrazy" jedním kliknutím a výslednou hromadu diskových souborů předat tomu, kdo je potřebuje.

 • Možnost doplnění uživatelských kontrol  >>>

  Do procesu vystavení skladové výdejky byla doplněna možnost naprogramování kontrol specifických pro konkrétní firmu (uživatele Kaskády).
  Jde o individuální úpravu v databázi zákazníka, která je vyjmuta z aktualizačních mechanismů a zůstává neměnná.

  Pokud máte o naprogramování nějakých kontrol zájem, obraťte se na naše HotLine oddělení s žádostí o příslušnou úpravu.

 • Byla rozšířena funkčnost Kontroly integrity objektu a nočních kontrol  >>>

  Pokud dojde ke smazání peněžního zásobníku (Pokladna, Bankovní účet), který již byl použit v nějakých šablonách dokladů, může být tento nyní již neexistující peněžní zásobník přenášen do nových dokladů, kde pak jeho výskyt v těchto dokladech může způsobovat zobrazení chybové hlášky během úhrady.
  Tomuto chování se nyní Kaskáda brání a do dokladů se zapisuje pouze peněžní zásobník, který skutečně existuje.

  Automaticky se nijak neopravují již existující doklady s touto nekorektností v datech. Pro nalezení a opravu takovýchto dokladů existují následující dvě vylepšení.

  • Do "Kontroly integrity objektu" byla pro párovatelné doklady doplněna nová kontrola na existenci použitého peněžního zásobníku.
   V tomto případě je neexistující zásobník nahrazen zásobníkem výchozím.

  • Současně s touto úpravou byla podobná kontrola doplněna i do nočních kontrol dokladů. Tato kontrola se týká nevyrovnaných dokladů a neuhrazených řádků v platebním kalendáři.
   V tomto případě, je chybný doklad avizován příjemci avíz o chybách v dokladech.

<< začátek | < předchozí | 1/5 | další > | konec >>
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 554726.