Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Knihy a výkazy, účetnictví - vyřešené úpravy

Vyřešené úpravy dle oblastí funkčnosti / Knihy a výkazy, účetnictví - vyřešené úpravy
 • Kaskáda nově umí exportovat XML s přiznáním k dani z příjmů  >>>

  Kaskáda nyní umožňuje provést export XML souboru s daty daňového přiznání.

  Tento vyexportovaný XML soubor je pak možné načíst na portále www.mojedane.cz a data z něj načtená prověřit, doplnit a nakonec přiznání k dani z příjmů podat.

  Aby bylo možné sestavení a export přiznání zrealizovat, museli jsme provést následující dílčí úpravy:

  • karta Parametry přiznání k DPH je

   • přejmenována na Parametry daňového subjektu

   • přesunuta z karty DPH o úroveň výše

   • doplněna o nové údaje potřebné pro tvorbu XML souboru s přiznáním

  • výkazy "Rozvaha" a "Výkaz zisku a ztráty" jsou doplněny o oficiální čísla řádků dle popisů finanční správy

  • před tiskem výkazů program lépe vyhodnocuje, zda se mají data znovu generovat, nebo zda data nagenerovaná minule lze použít "tak jak jsou".
   Benefitem pro uživatele je, že Kaskáda zbytečně nezobrazuje dotaz zda, se mají / nemají data výkazu generovat a rozhodne se sama podle stavu dat.

  • v režimu Výkazy doplněno nové tlačítko Podklad pro DPFO/DPPO pro spuštění samotného exportu XML souboru

  V žádném případě neodesílejte vygenerovaný soubor z Kaskády pomocí datové schránky!

  Vyexportovaná data ve formě XML souboru načtěte na portálu www.mojedane.cz, prověřte, upravte, doplňte další informace a teprve pak proveďte odeslání.

 • Je upraven export dat pro hlášení Intrastat  >>>

  Nově je upravena struktura CSV souboru s daty hlášení Intrastat, který vytváří Kaskáda a který je možné načíst do programu InstatDesk nebo InstatOnLine.

  Byť v této struktuře došlo pouze k drobným změnám, stávající soubor do výše zmíněných systémů nešel správně načíst a import končil chybou.

  Jste-li povinni podávat toto hlášení a k evidenci a vykazování používáte Kaskádu, pak pro úspěšné načtení dat je nutné nainstalovat si tuto nebo pozdější aktualizaci.

 • Rozšíření možnosti filtrování v účetním deníku  >>>

  V účetním deníku je nyní možné filtrovat záznamy podle rozsahu čísla dokladů od-do.

  Dosud zde bylo požné do editačního pole Číslo dokladu zadat vzorek čísla dokladu a program pak v účetním deníku vyhledal všechny záznamy, jejichž číslo dokladu začínalo zadaným vzorkem.

  Nově je možné do tohoto pole zadat dvě čísla dokladu oddělená mezerou.
  V takovém případě bude program filtrovat na zadaný rozsah dokladů.

 • Přenos nově vytvořeného účtu do nového období  >>>

  V okamžiku vytváření nového účetního období program nakopíruje všechny existující účty z posledního období do období nového.
  Dále již žádná synchronizace (doplňování) účtů nového období s účty období předcházejícího neexistovala.
  Výjimku tvořily rozvahové účty, na které se ve starém období účtovalo a měly ke konci tohoto období, alespoň na chvíli, nějaký zůstatek.
  Pokud jste ve starém období vytvořili nějaký nový výsledkový účet, automaticky se nepřenesl do období nového a museli jste ho v tomto novém období zadávat znovu.

  Nově je zajištěno jednosměrné doplňování účtů do účtového rozvrhu nového období.
  Pokud ve starém období vytvoříte jakýkoliv nový účet, dojde k jeho vytvoření i v období novém, vč. zařazení tohoto účtu do výkazů.

  Toto chování je společné pro analytické i syntetické účty.

 • Je opět umožněno tisknout výkazy ve zkráceném / plném tvaru  >>>

  Nedopatřením při zavádění změn ve výkazech platných od roku 2018 došlo k odstranění možnosti tisknout výkazy v plném nebo zkráceném tvaru. Vždy program vytisknul plný tvar.

  Tato chyba je nyní opravena.

 • Jsou upraveny účetní výkazy podle novely vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro rok 2018  >>>

  Ve sbírce zákonů dne 7.12.2017 pod č. 441/2017 Sb. vyšla novela vyhlášky 500/2002 Sb, která upravuje podobu účtového rozvrhu a účetních výkazů.
  Kaskáda během aktualizace vše automaticky vyřeší.

  Přehled provedených změn

  • Přejmenovány účty 012- a 072-
  • Přejmenován řádek F.II ve výkazu zisku a ztráty
  • Přejmenovány řádky v rozvaze
  • Smazány / sloučeny / doplněny řádky v rozvaze
  • Příslušné účty jsou přeřazeny do sloučených řádků
  • Upraveny kontrolní mechanismy rozvahy uplatněné při generování rozvahy
 • V dialogu Podrobnosti účtu byly doplněny nové podkarty  >>>

  V dialogu Podrobnosti účtu jsou k dispozici nové podkarty

  • Obraty dle aktérů
   Tato karta je k dispozici pouze u výsledkových účtů.
   Obsahuje rozpis dle aktérů jednotlivých operací účtovaných na konto daného účtu.

  • Podezřelé doklady
   Tato karta se zobrazí pouze v případě, kdy dojde k "nečisté operaci" u inventarizovatelného účtu a to až ve chvíli, kdy uživatel klikne do karty Inventura koncového stavu.
   Pokud je karta dostupná, jsou zde zobrazeny všechny operace, které jdou mimo párovatelné doklady a/nebo párovací položky.

  • Výkazy
   Tato karta je součástí karty Výskyty. Obsahuje seznam výkazů, vč. řádku výkazu, kam je daný účet zařazen.

 • V Rozvaze platné od roku 2016 byla provedena změna v prezentaci hodnot ve sloupci korekce  >>>

  Dosud byla čísla korigující hodnotu brutto zapsána se znakénkem - (minus).
  Nově jsou hodnoty ve sloupci "Korekce" uvedeny kladně.

  Je to tedy přesně tak, jak to vyžaduje portál daňové správy na svém webu při vyplňování příloh účetní závěrky k přiznání k dani z příjmu.
  Tato naše změna usnadňuje přepis hodnot z formuláře v Kaskádě do internetového formuláře.

 • Program nově pro editaci parametrů účetního období vyžaduje výhradní režim  >>>

  Nově je i pro editaci parametrů účetního období v konfiguraci účetnictví na kartě Období (účetní), podobně jako pro vytváření nového účetního období, vyžadován výhradní režim.
  Tím je zajištěno, že stavy na účtech jsou v klidu a je tak možné bez problémů provést přenos zůstatků starého účtu HV na nově zadaný.

 • Byla změněna logika zobrazení analytických účtů v modulu Knihy a výkazy  >>>

  Doposud se množina analytických účtů v pravé tabulce řídila pouze tím, který syntetický účet byl napozicován.

  Nově se bude řídit buďto syntetickým účtem (jako dosud), nebo účtovou třídou či skupinou, pokud bude napozicován strom tříd a skupin.

 • Bylo opraveno duplicitní zařazení některých účtů do rozvahy  >>>

  Během otevírání nového roku v Kaskádě dochází mimo jiné k vytvoření definic výkazů pro nově vytvářený rok a také k zařazení účtů z účtového rozvrhu nového roku do řádků těchto výkazů.

  Díky chybě v programu byly některé účty v rozvaze zařazeny na jeden a tentýž řádek 2x.
  Šlo o takové účty, které byly zařazeny do rozvahy proměnlivě - v závislosti na koncovém zůstatku. Typicky jde o účty účtové skupiny 34, ale i o některé další, které mají zařazení do výkazu závislé na svém zůstatku.
  V důsledku této chyby nebylo možné vygenerovat data rozvahy, protože HV zjištěný z řádků rozvahy nekorespondoval s HV zjištěným z výsledkových účtů.

  Tato úprava během aktualizace opravuje chyby v zařazení účtů do výkazů - duplicity v zařazení jsou odstraněny.
  Je také provedena úprava funkce, která toto chybné (zdvojené) zařazení účtů do výkazu způsobila. Příští otevírání nového období v Kaskádě již bude v pořádku.

 • Byly vytvořeny nové definice výkazů Rozvaha a Výkaz zisků a ztráty pro rok 2016  >>>

  Co se mění

  Novelou vyhlášky č. 500/2002 Sb. uvedenou v zákoně č. 250/2015 Sb. z 2.10.2015 se od 1.1.2016 mění účtová osnova pro podnikatele.

  Hlavní změnou je zrušení účtové skupiny 58 a 68 a změna účtování nedokončené výroby, aktivace apod z účtů skupin 61 a 62 na skupinu 58 a některé další změny.

  Spolu s těmito změnami ve směrné účtové osnově se mění i struktura výkazů Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty a to jak v druhovém, tak účelovém členění. Např. je zrušena část výkazu týkající se mimořádného výsledku hospodaření, což souvisí se zrušením účtové skupiny 58 a 68.

  Kdo má za účetní období hospodářský rok, budou se ho změny týkat až při přechodu na další hospodářský rok v roce 2016. Stávající hospodářský rok dokončí se starými současnými účty i výkazy.

  Co konkrétně se mění

  Účet používaný do 31.12.2015 Účet používaný od 1.1.2016
  581 - Náklady na změnu metody 548 - Ostatní provozní náklady
  582 - Škody 549 - Manka a škody z provozní činnosti
  569 - Manka a škody na finančním majetku
  584 - Tvorba a zúčtování mimořádných rezerv 554 - Tvorba a zúčtování ostatních rezerv
  574 - Tvorba a zúčtování finančních rezerv
  588 - Ostatní mimořádné náklady 548 - Ostatní provozní náklady
  568 - Ostatní finanční náklady
  589 - Tvorba oprav. položek v mimoř. činnosti 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek
  579 - Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti
  681 - Výnosy ze změny metody 648 - Ostatní provozní výnosy
  688 - Ostatní mimořádné výnosy 648 - Ostatní provozní výnosy
  668 - Ostatní finanční výnosy
  611 - Změna stavu nedokončené výroby 581 - Změna stavu nedokončené výroby
  612 - Změna stavu polotovarů 582 - Změna stavu polotovarů
  613 - Změna stavu výrobků 583 - Změna stavu výrobků
  614 - Změna stavu zvířat 584 - Změna stavu zvířat
  621 - Aktivace materiálů a zboží 585 - Aktivace materiálů a zboží
  622 - Aktivace vnitropodnikových služeb 586 - Aktivace vnitropodnikových služeb
  623 - Aktivace dlouhodobého nehm. majetku 587 - Aktivace dlouhodobého nehm. majetku
  624 - Aktivace dlouhodobého hm. majetku 588 - Aktivace dlouhodobého hm. majetku

  Jak je vidět z tabulky, účty určené pro mimořádné výnosy a náklady jsou zrušeny. Místo nich budou používány účty pro "běžné" provozní nebo finanční náklady či výnosy.

  Dochází ke změně v účtování "změny stavu" a "aktivace". Nově jsou používány nákladové účty skupiny 58 místo dosavadní výnosové skupiny 61 a 62.

  Zdálo by se, že jde jen o to, v novém roce účtovat na jiné účty. Ano je to pravda, ale jen částečně.

  Pozor na barevně označené účty. V roce 2016 mají jinou podstatu, než v roce 2015.

  Některé účty se v roce 2016 mění oproti roku 2015 jednoznačně, u některých bude rozhodovat podstata na ně účtovaných operací. Zda jde o provozní či finanční operace.

  V těchto případech bude zapotřebí v roce 2016 vytvořit příslušné účty, případně jejich analytiky a zařadit je do příslušných řádků výkazů.

  Námi dodávané definice výkazů, které jsou platné od roku 2016, pracují pouze s účty platnými od roku 2016. Pro nás neznámé účty nebudou do výkazů automaticky zařazeny. Bude nutné je pořešit individuálně. Buď smazat, nebo přejmenovat a správně zařadit, možná také přeúčtovat.

  Pro správné zobrazení výsledku hospodaření v minulém období bude potřeba vyplnit převodovou tabulku, která jednoznačně určí, který účet roku 2016 navazuje na účet z roku 2015.

  Co, kdy a kde provést

  Ještě před tím, než se pustíte do dalších kroků, prověřte si Váš účtový rozvrh v roce 2015 i 2016. Pokud některé účty nepoužíváte, zvláště pak účty uvedené v tabulce, vymažte je z účtového rozvrhu 2015 i 2016. Velmi si tím usnadníte další práci při zařazování účtů. Když účet nebude existovat, nebudete muset přemýšlet o jejich převodu na účty roku 2016 a jejich zařazení do výkazu.

  • Prvním krokem je provedení aktualizace na verzi 16.03 nebo novější

   Součástí uvedené verze je dodávka nové podoby výkazů, výchozí zařazení účtů do těchto výkazů a nová tisková podoba výkazů.

   Během aktualizace program provede následující kroky

   • Vytvoří nové výkazy pro účetní období začínající v roce 2016

    Na rozdíl od dosavadního stavu, kdy vedle sebe existovaly definice plné a zkrácené, od roku 2016 existuje v Kaskádě pouze jedna definice rozvahy a jedna definice výkazu zisku a ztráty. Jde o výkazy v plném rozsahu.
    Pokud patříte mezi firmy, které mohou podávat tyto výkazy ve zkráceném rozsahu a tuto možnost také využíváte, tak nezoufejte, zkrácená forma je "podmnožinou" té úplné, Kaskáda vám jí umožní vytisknout. Příslušnou formu výkazu si můžete zvolit v dialogu před prvním tiskem a generováním dat výkazu za vámi zvolené období (případně později můžete určit typ tisku v konfiguraci).

   • Výkazy v podobě platné od roku 2016 vytvoří i v účetním období začínajícím v roce 2015

    Všechny účty roku 2015 budou do těchto výkazů zařazeny s akceptováním změn účtové osnovy uvedené v tabulce výše.
    Tyto výkazy poslouží jako jakási "převodová tabulka" mezi roky 2015 a 2016. Umožní zařadit všechny účty roku 2015 do výkazů platných od roku 2016, což je nutné při generování dat výkazů za rok 2016 pro výpočet sloupce s hodnotami minulého období. U účtů. které se mezi roky 2015 a 2016 mění, program provede automatickou konverzi a zařazení dle následující tabulky:

    účet roku 2015 odpovídá účtu roku 2016 zařazení do výkazu od roku 2016
    '581' '548' ř. 29 - F.5
    '582' '549' ř. 29 - F.5
    '584' '554' ř. 28 - F.4
    '588' '548' ř. 29 - F.5
    '589' '559' ř. 19 - E.3
    '681' '648' ř. 23 - III.3
    '688' '648' ř. 23 - III.3
    '611' '581' ř. 7 - B.
    '612' '582' ř. 7 - B.
    '613' '583' ř. 7 - B.
    '614' '584' ř. 7 - B.
    '621' '585' ř. 8 - C.
    '622' '586' ř. 8 - C.
    '623' '587' ř. 8 - C.
    '624' '588' ř. 8 - C.
   • Změní názvy účtových tříd

   • Zařadí účty do jednotlivých řádků vykazů dle předpisu dodaného spolu s aktualizací

   • Změní názvy dodávaných výkazů

    Staré výkazy v roce 2016 ponesou v názvu informaci "(do 2015)" a jejich název bude začínat "*".
    Nové výkazy budou mít v názvu "(od roku 2016)"

  • Prověřte zda jsou všechny účty zařazeny do nových výkazů v roce 2016
   • Vstupte do Kaskády s provozním datem v roce 2016, přes menu Konfigurace / Administrace Kaskády / Konfigurace účetnictví na kartu Výkazy.

   • V horní části středního panelu klikněte na tlačítko Řádky plněné z účtů, nastaví se filtr který vám zpříjemní další práci.

   • Postupně se napozicujte na nově vytvořené výkazy "ROZVAHA (2016)" a "VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (2016)" a v pravém panelu na kartě "Nezařazené ve výkaze" prověřte zda jsou všechny účty zařazeny do příslušného výkazu.

   • Pokud některý z účtů zařazen není, pak zvažte, kam ho zařadit, nebo zda je tento účet vůbec součástí platné směrné účtové osnovy a zda ho používáte.

    • Pokud je nutné ho zařadit, vyhledejte příslušný řádek výkazu a účet zařaďte ( Založení nového účtu v účtové osnově ) .

    • Pokud účet nepoužíváte, je nulový, je možné účet smazat, což je nejsnazší řešení.
     Smazání příslušného účtu proveďte na kartě "Účtový rozvrh".

  • Prověřte zda jsou všechny účty zařazeny do nových výkazů v roce 2015

   Obdobným způsobem, jako v předchozím bodě, prověřte a vyřešte zařazení účtů z období roku 2015 do nových výkazů platných od roku 2016.

  • Prověřte veškerá zařazení Vašich účtů do nových výkazů

   Vzhledem k podstatné reorganizaci nových výkazů velmi doporučujeme po zařazení všech účtů kompletní kontrolu, ke které se velmi hodí následujcí typ tiskové sestavy :

   • vstupte do modulu "Knihy a výkazy"

   • zvolte období 1-12/2016

   • vyvolejte tiskovou sestavu "Účetní knihy (hlavní kniha, anal. účty, podrozvah. účty)".

   • Ve zobrazeném dialogu zvolte volbu

    • Všechny účty, včetně zcela prázdných

    • v boxu "Setřídit" pak "Podle řádku výkazu" a zde zvolte jeden z nových výkazů a tiskovou sestavu vytiskněte

   Uvedený postup zopakujte i pro druhý z nových výkazů.

   Tisková sestava bude zobrazovat všechny účty setříděné podle zařazení do příslušných řádků daného výkazu a dobře se proto kontroluje, zda daný účet do řádku výkazu opravdu patří.
   Pokud se zařazením některého účtu nesouhlasíte, změňte jeho zařazení v menu Konfigurace / Administrace Kaskády / Konfigurace účetnictví / Výkazy.

  • Prověřte generování nových výkazů

   V modulu "Knihy a výkazy" na kartě Výkazy spusťte "Tisk výkazu" s generováním dat za vámi zvolené období roku 2016.
   Výkazy vytiskněte a prověřte jak nejlépe umíte. Žádný univerzální návod na to nemáme :-)

 • Nová volba "Minulý kvartál" v uzlu Start / Finance / Obraty na účtech  >>>

  V této kartě lze monitorovat obraty na účtech za různá časová období.

  K dosavadním volbám přibyla jedna další, která vyčíslí obraty za minulé ukončené kalendářní čtvrtletí.

 • V dialogu "Výkazy DPH" nová karta se seznamem všech daň.dokladů daného období  >>>

  Na kartě Všechny doklady jsou zobrazeny všechny doklady, ovlivňující agendu DPH, jejich období uplatnění spadá do zobrazeného období.

  Seznam zobrazuje základní data dokladů, ale také atributy, mající vliv na kontrolní hlášení, jako je třeba uživatelské "přebití" aplikační logiky z hlediska zařazení do detailních vět, částka zdanitelného plnění celého dokladu používaná programem pro automatické směrování do vět kontrolního hlášení ....

  V tabulce jsou barvami odlišena uskutečněná/přijatá plnění, doklady s uživatelsky vnuceným směrováním apod.

 • Byly doplněny kontroly před generováním a v tisku účetních výkazů ( Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, ... )  >>>

  Dosud
  program před tiskem účetních výkazů nijak neověřoval uzavřenost období, stejně tak ani stav dokladů z hlediska (ne)zaúčtování.
  Vzato čistě technicky, výkaz šlo generovat i z neúplných dat. Snadno tak mohlo dojít k mýlkám, výkaz vytištěný nad neuzavřenými obdobími a/nebo s nezaúčtovanými doklady prostě nebyl tím pravým (definitivním) a nebylo to nikde vidět.

  Nyní
  program před vygenerováním dat provede kontroly a pokud existují

  • nezaúčtované doklady,
   zobrazí uživateli jejich seznam, v tabulce je lze přímo otevřít a pracovat s nimi (včetně jejich zaúčtování).

  • neuzavřená účetní období,
   zobrazí se uživateli jejich seznam, s možností práce s nimi.

  Pokud existují nezaúčtované doklady a/nebo není některé období uzavřeno, pak bude v záhlaví tisku uveden text "Existují nějaké nezaúčtované doklady ovlivňující tento výkaz", a/nebo "Některá období v rozsahu tohoto výkazu nejsou uzavřena".
  Znamená to, že i nadále výkazy lze vytvořit, ale je v nich jasně vidět, že jsou postaveny na "nejistých vstupních datech".

  Kromě toho je zjednodušen režim generování dat pro tisk výkazů.

  • Bylo zrušeno tlačítko pro generování dat.

  • Nyní stačí kliknout na tlačítko Tisk výkazu nebo dvojkliknout nebo stiskout <Enter> v řádku příslušného výkazu a zobrazí se nový dialog s nabídkou použití dříve vygenerovaných dat (pokud je to technicky možné) nebo nové generování.

  • Byl zrušen samostatný dialog pro volbu tisku v Kč nebo v tisících Kč, tato volba je k dispozici v hlavním dialogu jako zaškrtávací pole v jeho dolní části.

  Upozorňujeme na skutečnost, že po instalaci verze Kaskády, která obsahuje tuto úpravu, mohou přestat fungovat tisky uživatelských výkazů, které byly dříve vytvořeny. Pokud se to stane, obraťte se prosím na pracovníky technické podpory s žádostí o pomoc.

 • Byla vytvořena nová tisková sestava "Rekapitulace účtů pořízení zásob"  >>>

  Především na konci roku, při uzavírání účetního období, vzniká potřeba zdokumentovat zůstatek na účtech pořízení zásob. Dosud jsme tuto potřebu zákazníků řešili spíše individuálně za pomocí různých SQL přehledů.
  Nově je za účelem zdokladování zústatků účtů pořízení zásob vytvořena speciální tisková sestava "Rekapitulace účtů pořízení zásob" v modulu Knihy a výkazy.

  V sestavě je zobrazen rozpis dodacích listů, případně i jiných dokladů, které se nevážou na dodací listy, které jsou přes svůj obsah napojeny na doklady, kde se účtuje na účty s druhem účtu "Pořízení zásob".
  Před samotným tiskem je možné zvolit ještě upřesnění, zda chcete tisknout rekapitulaci jen za účty, které mají nenulový zůstatek v hlavní knize, případně je možné omezit tisk pouze na určitý anylytický či syntetický účet.

 • V modulu Knihy a výkazy v tisku "Přehled výsledků firmy po střediscích" byly doplněny součty za úseky, do kterých střediska náleží.  >>>
 • V modulu Knihy a výkazy byly vytvořeny dvě nové tiskové sestavy "Přehled výsledků firmy po střediscích" a "Přehled výsledků firmy po obdobích"  >>>

  U obou sestav lze před tiskem nastavit

  • obodobí od-do a

  • zda se má tisknout podrobný rozklad po období nebo po střediscích.

  Dále byl v modulu Knihy a výkazy, v kartě "Obraty ..." doplněn sloupec s rozdílem MD - DAL

 • Do účetního výkazu "Rozvaha v plném rozsahu" byly doplněny nové řádky  >>>

  Nově byly do výkazu doplněny řádky 78, 79, 86 a 88. Jde sice o řádky, které zřejmě většina z vás nevyužije, ale reagujeme tím na změnu legislativy.
  Tím, že byly tyto řádky do pasiv doplněny, došlo k posunu ostatních řádků. Kvůli tomu bylo nutno změnit i algoritmus počítání HV na ř. 87 a mezisoučtů a celkových součtů za pasiva.
  Vložení a celý přepis definice rozvahy byl udělán co nejcitlivěji a automaticky během procesu aktualizace. Nejdříve došlo k posunu existujících řádků, čímž se nezměnila jejich podstata ani zařazení účtů k nim. Teprve potom byly doplněny řádky nové, ke kterým není žádný účet přiřazen. Toto je již zcela ve vaší moci.
  Následně byl spuštěn režim přepisu celé definice, kde se změnil popis součtů a kontrol, které probíhají při generování dat do výkazu.
  Pokud si vygenerujete a vytisknete výkaz před aktualizací a pak ihned po aktualizaci, měly by být hodnoty v něm totožné, jen na jiných číslech řádků výkazu.

 • Při vytváření nového účetního období je lépe přednastaven režim plátce DPH (měsíční/čtvrtletní)  >>>

  Nyní je během vytváření nového účetního období v Konfigurace / Administrace Kaskády / Konfigurace účetnictví / Období (účetní) lépe nabízen typ plátce DPH (měsíční nebo kvartální) a to tak, že z posledního účetního období podle počtu DPH období se nabídne stejný režim, jako byl v minulém roce.

<< začátek | < předchozí | 1/2 | další > | konec >>
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 966264.