Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Zásobníky (sklad, pokladna, bank. účet) - vyřešené úpravy

Vyřešené úpravy dle oblastí funkčnosti / Zásobníky (sklad, pokladna, bank. účet) - vyřešené úpravy
 • Je vylepšen režim pro zúčtování inventurních rozdílů  >>>

  V prohlížeči skladu na kartě Inventura byla výrazně vylepšena funkce pro zúčtování inventurních rozdílů.

  Způsob využití této funkčnosti je zřejmý z typického případu použití Provedení inventury skladu.

 • Efektivnější a přesnější zjišťování skladové ceny  >>>

  Tato úprava řeší

  • efektivitu zjišťování skladové ceny - program cenu zjišťuje s menší zátěží SQL serveru, probírá se menším množstvím dat

  • podstatnou změnu v algoritmu stanovení skladové ceny - tomu se věnuje následující text

  Pokud však skladové příjemky a výdejky zpracováváte v reálném čase, nemění se pro vás v programu vůbec nic.
  Změna výpočtu se projeví pouze tehdy, když doklady nebudou vystavovány v časovém sledu a/nebo půjde o odvystavení a opětovné vystavení "starších" dokladů, po nichž již následuje nějaký jiný doklad s tím stejným produktem.

  Změna v algoritmu stanovení skladové ceny

  Doposud:

  • program nebral ohled např. na datum uskutečnění daného dokladu (do jehož řádků se k produktům skladová cena zapisovala),

  • vždy počítal skladovou cenu z posledního známého zůstatku daného produktu na skladě

  • do tohoto "posledního známého zůstatku" bylo započteno vše, bez ohledu na datum

  • mohlo to představovat problém hlavně tehdy, když uživatel odvystavil a znovu vystavil nějaký starý doklad (hlavně výdejka), přičemž program v řádcích automaticky nastavil "poslední známé" skladové ceny, které mohly být výrazně odlišné od toho, co platilo v čase uskutečnění daného dokladu

  Nyní:

  • program v mnoha situacích (kdy to dává smysl) bere ohled na datum uskutečnění (např. datum uskutečnění daného dokladu do jehož řádků se k produktům skladová cena zapisovala),

  • počítá v tomto případě skladovou cenu ze zůstatku daného produktu na skladě k danému datu,

  • do tohoto "zůstatku k datu" započte vše do daného data, včetně všech operací v daném dni,

  • znamená to, že když uživatel vystaví skladový doklad (hlavně výdejku) a program bude do řádků automaticky zapisovat skladové ceny, nebude hodnota skladové ceny ovlivněna ničím, co se stalo následující den a později

 • Striktní použití skladových cen pro doklady, které vypořádávají inventuru  >>>

  Tato úprava rozšiřuje možnosti toho, jak se při provádění inventury skladu vypořádat s inventurními rozdíly, při spolehlivějším zajištění použití správných (tj. aktuálních skladových) cen.

  Chování s plným využitím kaskádních mechanismů (dosud i nadále)

  Využitím "kaskádních mechanismů" je míněno

  • použití režimu "Inventura skladu",
  • následně automatické vytvoření obsahu skladového dokladu pomocí činnosti "Naplnění položek pro vypořádání inventurních rozdílů", dostupné v menu činností příslušného skladového dokladu

  V obsahu takto vytvořených skladových dokladů byly (a i nadále budou) použity skladové ceny.

  Dosavadní chování v případě alternativního řešení

  Pokud byla inventura vypořádávána pouze postupným plněním do "běžného skladového dokladu", pak v případě skladové výdejky byly tyto výdeje realizovány taktéž za aktuálně platnou (závěrečnou) skladovou cenu, tedy shodně s popisem výše.

  ALE: Bylo-li vypořádání inventury řešeno pomocí skladové příjemky, program jako cenu pro příjem navrhoval nákupní cenu z nákupního ceníku, nebo předpokládanou nákupní cenu, což v tomto kontextu nebylo zcela správně, ale bylo to v naprostém souladu s obecným chováním programu.
  Pokud jste si nepohlídali ceny, za které je prováděn příjem a ručně je nesrovnali na výši skladové ceny, mohl být příjem inventurních rozdílů realizován za ceny více či méně odlišné od ceny skladové.

  Nové chování v případě alternativního řešení

  Lepší podpora "alternativního řešení" je založena na použití účelu dodávky "Inventurní přebytky - příjem":

  • Vytvořte si příjemku, kde v hlavičce bude nastaven účel dodávky Inventurní příjem - přebytek,
  • program bude tento účel nastavovat i v řádcích a ani nedovolí změnit jej na jiný,
  • pro tento účel dodávky bude program automaticky jako jednotkovou cenu používat skladovou cenu k datu vzniku dokladu,
  • program automaticky provede přehodnocení cen v obsahu dokladu i během procesu vystavení dokladu, takže pokud by se skladové ceny změnily od chvíle, kdy řádky vznikly, bude proveden přepis v řádcích na stav k datu vzniku dokladu.
 • Byla opravena chyba při detekci výdeje ze skladu do mínusu  >>>

  Od verze 18.01 byla v programu chyba, která se mohla projevit při kontrole výdejů ze skladu.

  Popis současného chybného chování
  Pokud máte v konfiguraci zapnutou striktní kontrolu zůstatku na skladě, program provádí kontrolu zůstatku v součtu za všechny sklady.
  Pokud máte tuto striktní kontrolu zůstatku na konkrétním skladě vypnutou, program ji provádí.

  V prvním případě může jít produkt do mínusu na jednom skladě, když v součtu na všech skladech je dostatečné množství.

  Ve druhém případě naopak program nedovolí provést výdej na konkrétním skladě do mínusu i když v součtu za všechny sklady je množství dostatečné.

  Uvedená záměna chování je v této verzi odstraněna.

 • Nový sloupec v tabulce na kartě Inventura skladu  >>>

  Na kartě Inventura skladu přibyl nový sloupec s vypočteným rozdílem mezi teoretickým a skutečným oceněním.

 • Byly rozšířeny možnosti jak se chovat k datovému souboru po exportu platebního příkazu / importu bankovního výpisu  >>>

  Dosud bylo možné v prohlížeči bankovního účtu nastavit pouze to, zda se mají nebo nemají vyexportované soubory s platebními příkazy archivovat. Importované soubory bankovních výpisů byly automaticky archivovány do podsložky "Archiv".

  Nově je umožněno provést nastavení nejen pro exporty, ale i pro importy. Jde o společné nastavení, takže importní i exportní soubory se budou chovat stejně.

  Místo dosavadního zaškrtávacího pole, kde bylo možné říci pouze "Archivovat" / "Nearchivovat", je v prohlížeči bankovního účtu combo Akce s diskovým souborem po exportu/importu. V tomto combu je možné vybrat možnosti

  • Přesunout do podsložky archiv
  • Ponechat na svém místě
  • Smazat (doporučeno)

  Po provedení aktualizace je jako výchozí stav nastaveno "Přesunout do podsložky archiv", což ve většině případů bude odpovídat Vašemu předešlému nastavení. Pokud Vám toto nastavení nevyhovuje, proveďte jeho změnu v uvedeném prohlížeči.

  Doporučujeme Vám zvážit využití nové možnosti "Smazat (doporučeno)", neboť

  • soubor s bankovním výpisem (získaný z bankovního SW) je uložen v Kaskádě jako zdroj importovaného obsahu a v prohlížeči bankovního výpisu ho lze zobrazit pomocí tlačítka Zobrazit zdroj importu,

  • textová podoba vyexportovaného Platebního příkazu je k dispozici na kartě Exportovaná data.

  Pokud budete tyto soubory archivovat, budete mít za pár let na disku nějakou tísícovku zcela zbytečných souborů.

 • Byla provedena úprava kontrolující nastavení "Skladové ceny počítat globálně" v případě existence pouze jednoho "živého" skladu  >>>

  Pokud je

  pak program během nočních kontrol provede

  • změnu tohoto nastavení - volbu v globální konfiguraci odškrtne a
  • vytvoří avízo na tento jediný sklad příslušnému uživateli určenému pro příjem avíz.
 • Drobná vylepšení v kartě Inventura v prohlížeči skladu  >>>

  Vylepšení je určeno především pro situace, kdy množství na skladě nabývá hodnot v rámci reálných čísel s větším počtem desetinných míst.
  Vzhledem k tomu, že číslice na třetí a dalších pozicích vpravo od desetinné čárky nemusí být ve sloupci v tabulce zobrazena, je do karty doplněn panel v dolní části, kde je teoretické i skutečné množství zobrazeno v plném počtu desetinnných míst.

  V kartě je doplněno zaškrtávací pole Zobrazit pouze záznamy s inventurními rozdíly, které umožní nastavit filtr pouze na záznamy, kde je nějaký rozdíl mezi teoretickým a skutečným množstvím.

 • Bylo vylepšeno chování prohlížeče skladu a především skladových dokladů u skladu vedeného metodou "B"  >>>

  Účelem těchto změn je "pročištění" dat v takovýchto dokladech, neboť účetní data zde nemají smysl, i dosud byla ignorována, přesto je uživatel mohl (byť zcela zbytečně) v dokladu zadávat a následně mohl doklad působit trochu zmatečně.

  Prohlížeč skladu

  • prohlížeč nevynucuje zadání evidenčního účtu

  • při uložení dat, pokud je zadána metoda B, je vymazán evidenční účet, je-li zadán

  Prohlížeč skladového dokladu, příslušejícího skladu vedenému metodou B

  • automaticky dochází k vymazání zásobníkového účtu z hlavičky dokladu, pokud by nedopatřením byl zadán (např. ve starší šabloně)

  • neprobíhá kopírování předkontací ze šablony (či jiného dokladu) při vzniku dokladu

  • nelze vytvořit žádnou předkontaci

  • pokud by přesto v dokladu nějaká předkontace existovala a byla připojená k nějakému řádku, pak při vystavení (a formálním zaúčtování) dojde k automatickému odpojení předkontací od řádků dokladu a pak i k úplnému smazání těchto (nepoužitých) předkontací

 • V tisku karty obratů a pohybů bakovního účtu (viz. UPK-14-0042) je nyní k dispozici informace o stavu na evidenčním účtu. Dosud zde byly pouze operativní stavy.  >>>
 • Nové tiskové výstupy v prohlížeči bankovního účtu  >>>

  Dosud v prohlížeči bankovního účtu v kartě Obraty a pohyby nebyly k dispozici tiskové výstupy obdobné těm, které jsou v prohlížeči pokladny. Nyní tyto tiskové výstupy k dispozici jsou, umožňují např. pohodlné zdokladování počátečních a koncových stavů vlastního bankovného účtu v operativní evidenci k roční účetní závěrce.

 • Tiskové sestavy týkající se inventury lze nyní pomocí parametrů před tiskem filtrovat dle několika kritérií  >>>

  Doposud bylo možné tiskové sestavy "Inventura - formulář pro záznam skutečnosti" a "Inventura - protokol" v prohlížeči skladu filtrovat pouze na neprázdné záznamy (pouze běžně dostupné).
  Nyní lze filtrovat i podle začátku kódu produktu, umístění, primárního dodavatele, atd.

 • V combu pro výběr bankovního účtu protistrany se nyní během editace zobrazuje vedle čísla účtu i poznámka zapsaná u příslušného bankovního účtu  >>>

  Doposud u comba pro výběr bankovního účtu (např. v prohlížeči faktury přijaté) bylo v rozbalovacím menu uvedeno pouze číslo bankovního účtu.
  Pokud je účtů k dispozici více, není obvykle ze samotného čísla zřejmé, k čemu daný účet slouží.
  Proto se nyní vedle bankovního účtu v combu zobrazuje i poznámka (účel pro který se má ten který účet použít), která je uvedena v kartě Bankovní účty, preferované šablony.
  Zároven je k dispozici nová složka Kontakty / Sdílené / ~Servisní vyhledávací složky / Kontakty s více než jedním bankovním účtem.
  V ní můžete snadno zjistit, u kterých vašich partnerů máte evidováno více bankovních účtů a u těchto jejich účtů si vyplnit poznámku (účel) pro snazší orientaci při budoucí práci.

 • Při provádění skladové inventury je nyní jak v prohlížeči skladu na kartě Inventura tak i v tiskových výstupech vyčíslena nejen finanční hodnota teoretická (účetní stav) a reálná (inventurní stav), ale také rozdíl mezi těmito hodnotami  >>>
 • Byla vytvořena činnost umožňující snazší vypořádání inventurních rozdílů na skladech  >>>

  V prohlížeči skladového dokladu, v situaci, kdy je v daném skladu zahájena inventura a skladový doklad má příslušný účel dodávky, je k dispozici činnost "Naplnění položek pro vypořádání inventurních rozdílů".
  Výchozí účel dodávky v hlavičce skladového dokladu musí být Invent.příjem - přebytek v případě skladové příjemky, nebo Invent.výdej - manko v případě skladové výdejky. Je vhodné mít zvolenou příslušnou výchozí předkontaci. To zvláště v případě, kdy nemáte pro uvedené účely dodávky definovány příslušné účty v Konfiguraci účetnictví na kartě Souvztažnosti a účely dodávky. Pokud se programu nepodaří nalézt nebo vytvořit použitelnou předkontaci, naplnění dokladu neproběhne.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948775.