Volba profilu
Aktuality
eShop pokusný
Naše produkty
Vyhledat objekt
Odkazy
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí

Ostatní - vyřešené úpravy

Vyřešené úpravy dle oblastí funkčnosti / Ostatní - vyřešené úpravy
 • Při mazání propojení je nyní zohledněn vlastník propojení  >>>

  Doposud

  Program při mazání propojení posuzoval, zda má přihlášený uživatel právo editace k oběma objektům, které příslušná vazba propojuje. Ikdyž uživatel vazbu dříve vytvořil, nedovolí mu ji smazat.

  Nyní

  Chování programu bude i po aktualizaci naprosto stejné.
  Na vyžádání u technické podpory lze však docílit toho, že program povolí vlastníkovi vazby toto propojení smazat.
  Neznamená to, že by mohl mazat i taková propojení, kde tomu brání nějaké kontextové kontroly.

 • K dispozici je nově tisk formuláře CMR  >>>

  Je vytvořena nová uživatelská tisková sestava nad konkrétní dodávkou "Formulář CMR" (mezinárodní nákladní list pro dopravce).
  Jde o propisovací formulář, proto je nutné ho tisknout na jehličkové tiskárně.

  Do Dodávky musí být zařazeny dodací listy se stejným místem určení a vykládky.

  Jde o uživatelský tisk, proto je v případě potřeby možné upravit strukturu a rozsah tištěných dat dle požadavků uživatele.

 • Byla doplněna funkčnost tisku tabulky opisem  >>>

  Do dialogu Tisk tabulky, který z tabulky vyvoláte klávesou <Ctrl+R>, bylo doplněno nové zaškrtávací pole "Tisknout mřížku mezi buňkami tabulky".

  Zaškrtnutím této volby dáte programu pokyn, aby v tiskovém výstupu ohraničil jednotlivé buňky sestavy tenkým rámem.
  Dlouhá a/nebo široká sestava se tak může stát přehlednější.

 • V tisku "Odsouhlasení závazků a pohledávek" jsou upraveny texty v sekci potvrzení dlužníka  >>>

  Texty jsou upraveny na základě změn v zákonech. Nejde jen o odkaz na jiný zákon a jeho paragraf, ale je tu také použita nová terminologie.

  Tyto tiskové sestavy jsou vyjmuty ze standardní aktualizace, aby byla umožněna jejich úprava u konkrétního uživatele dle jeho přání.
  Pokud tyto sestavy upraveny nemáte, dojde během aktualizace k přepsání do nové podoby.

  POZOR: Pokud máte texty v dané tiskové sestavě již z dřívějška jakkoliv upravené, NEbudou touto aktualizací přepsány. Změny v textech, které ze změny zákona vyplývají, si budete muset provést sami, nebo o ně požádat naše servisní pracovníky.

 • Nově je umožněno vytisknout opis obrazovky pomocí zhuštěného písma  >>>

  V dialogu Tisk tabulky je doplněno zaškrtávací pole "Použít úzké písmo (zhuštěný tisk)".
  Zaškrtnutím této volby bude v tisku použito písmo "Arial Narrow" a příslušně se zúží šířka sloupců.

 • V obecném filtrovacím panelu je vylepšeno filtrování podle Datumů  >>>

  Nyní lze nově filtrovat i podle Datumu zániku.

  V combu pro volbu datumu je upraveno pojmenování jednotlivých voleb v závislosti na zvoleném druhu objektu.

 • V tiskových sestavách se nyní důsledněji pracuje s historií adres  >>>

  V některých tiskových sestavách se dosud nepracovalo s historií adres, tzn. že se vždy tiskly poštovní adresy k aktuálnímu datu.

  Nyní, pokud celkové pojetí tiskové sestavy předpokládá tisk adres k určitému datu (např. v hlavičce smlouvy k datu vzniku, v dodacím listě k datu vystavení, apod.), bude u poštovních adres brán zřetel na jejich historii.

 • K-schránka kromě dávkového tisku různých sestav nyní podporuje totéž i pro export  >>>

  Pokud při výběru tiskové sestavy v K-schránce přidržíte klávesu <Shift>, provedete dávkový export tiskové sestavy do PDF souboru. Program vytvoří na zadané cestě tolik PDF souborů, kolik je v K-schránce objektů. Jména těchto souborů budou vytvořena buďto z názvů nebo čísel objektů, v některých případech bude pro jméno použit interní číselný identifikátor (pokud není "lidské" číslo u objektu určeno).

 • Tiskové výstupy v prohlížečích objektů jsou lépe chráněny proti editačnímu režimu  >>>

  Tisknout nějakou sestavu nad objektem, který je právě editován, je velmi nerozumné. Jde o to, že tiskový aparát čerpá data z databáze, v ní ale během editace ještě nejsou uložena. Může proto snadno dojít ke zmatkům a mýlkám, co se vytisklo.

  Kaskáda nyní lépe kontroluje stav objektu a pokud je editován, neumožní tisk.

 • Při sloučení objektů program nyní varuje, pokud je mazán objekt s vyšším počtem propojení  >>>

  Při slučování objektů (např. slučování kontaktů) je rozumné mazat objekt s menším počtem propojení - je menší pravděpodobnost, že se narazí na problém v aplikační logice (musí se např. přeřadit elektronické adresy kontaktu, aktéři u dokladů a jiných objektů, je to mnoho netriviálních operací). Volba mazaného objektu je ponechána na uživateli a je možné, že ten se zachová nerozumně.

  Nyní proto Kaskáda před provedením sloučení posoudí stav a pokud se jeví nedobře, varuje uživatele. Ten má možnost nepokračovat a změnit zadání - prohodit mezi sebou likvidovaný a cílový objekt.

 • V menu Nápověda je k dispozici nová volba Povolit vzdálený přístup - individuální  >>>

  Spuštění aplikace QuickSupport (součást komerčního SW TeamViewer) pro umožnění přístupu servisních techniků na plochu vašeho počítače bylo dosud k dispozici pouze přes menu "Windows Start / Kaskáda / Povolení vzdáleného přístupu - individuální".

  Vzhledem k tomu, že pro řadu uživatelů je spouštění aplikací z menu "Windows / Start ....." velkou neznámou, mají s tím problém, doplnili jsme možnost aktivace vzdáleného přístupu přímo v prostředí Kaskády, v menu Nápověda / Povolit vzdálený přístup - individuální.

 • Oprava chování programu při použití zkratky Ctrl+E

  Ve verzi 17.06 byla v prohlížeči objektu rozšířena funkčnost exportů, přitom také zavedeny klávesové zkratky Ctrl+E a Ctrl+Shift+E pro vyvolání exportu. Došlo však k nežádoucí kolizi s použitím zkratky Ctrl+E v tabulkách, pro vyvolání "exportu opisem tabulky".

  Tento nechtěný efekt je odstraněn, v tabulkách má zkratka dosavadní význam a odezvu, jinak v prohlížečích vyvolá nabídku exportů definovaných pro daný druh objektu.

 • Byla provedena úprava Kaskády v oblasti používaných jazyků pro překlady tiskových sestav  >>>

  Byly provedeny úplné překlady externích tiskových sestav do slovenského jazyka včetně číselníků, které jsou v těchto tiskových sestavách použity.

  Další změna se týká realizace externích tiskových sestav v situaci, kdy je pro překlad u daného objektu nastaven jiný než "Kaskádou podporovaný" cizí jazyk (němčina, angličtina nebo slovenština)

  • Doposud byla v případě nepodporovaného jazyka v sestavě ponechána čeština.
  • Nově je program upraven tak, aby v uvedeném případě použil pro pevnou část tiskové sestavy anglický jazyk, jakožto jeden z nejpoužívanějších světových jazyků, kterým se (oproti češtině) domluví převážná většina lidí na světě.
 • Byly upraveny možnosti nastavení jazyka u objektu z hlediska cizojazyčných externích tiskových sestav Detail

  Doposud:

  Uživatel může

  Avšak

  • pevné části jsou podporovány pouze pro ČJ, AJ, NJ,

  • pokud si uživatel vybere jiný jazyk, nakonec to program ignoruje, jak z hlediska pevné části, tak z hlediska uživatelských dat.

  Nadále

  V případě že je objektu bude zvolený jiný jazyk než ČJ / AJ / NJ, tak

  • datová část v tiskové sestavě bude akceptovat případný překlad do zvoleného jazyka u příslušného objektu,

  • pevná část buda přeložena do angličtiny.

 • Varovný panel je nově k dispozici nejen v modulu "Agenda", ale i "Produkty" a "Doklady"  >>>

  Varovný panel byl dosud k dispozici v modulu Agenda, který je pro naprostou většinu uživatelů modulem výchozím a tedy také přirozeným místem, kde se mají zobrazit varovná hlášení. Zde také varovný panel dosud k dispozici byl, toto místo bylo jediné.

  Nově je varovný panel umístěn i v modulech Doklady a Produkty, aby varovné informace neminuly ty uživatele, kteří mají tyto moduly nastavené jako výchozí a do Agendy ani nevstupují.

 • V nabídce modulů se nyní nebudou nabízet moduly, které z hlediska dané varianty nejsou dostupné Detail

  Dosud se v nabídce modulů nabízely veškeré existující moduly.
  Když uživatel položku menu zvolil, buďto se modul otevřel, nebo se zobrazilo hlášení, že v dané variantě (např. Finance) není modul dostupný.

  Nyní se v menu zobrazí pouze dostupné moduly, takže se pro uživatele zjednoduší a zpřehlední nabídka.

 • Byla vylepšena univerzální funkce pro export dat z tabulek  >>>

  Jde o technické prvky, vedoucí k odstranění problémů v některých specifických situacích.
  Tyto specifické situace se týkaly např. tisku určitých konkrétních sloupců s vypočtenými daty, setřídění podle některých údajů apod.

 • V kartě "Souvisí" je vylepšen režim propojení s existujícím objektem  >>>

  Tato úprava vychází z předpokladu, že velmi často uživatel potřebuje vyvořit propojení s nějakým jiným objektem, který však má stejného aktéra.
  Úprava má za cíl usnadnění práce, snazší filtrování objektů, které mají stejného aktéra jako má ten objekt, v jehož prohlížeči je činnost vyvolána.

  Změny jsou následující

  • Vznikla nová uživatelská preference (Konfigurace / Uživatelská nastavení / Uživatelské preference společné pro Kaskádu / uzel Kaskáda / Prohlížeče objektů) Karta Souvisí - při tvorbě propojení nabízet primárně objekty se stejným aktérem.
   Tato preference určuje výchozí chování.

  • V dialogu pro určení typu propojení přibylo zaškrtávací pole v dolní části, to je přednastaveno podle výše zmiňované nové preference, uživatel může při konkrétním použití volbu změnit.
  • Množina objektů nabízených k propojení může být díky tomu omezena, je usnadněn výběr toho správného objektu.
  • Celé toto nové chování se projeví v případě že pro volbu protiobjektu je použita volba "Vyhledávač" nebo "Přímé určení objektu", jinak se neprojeví.
 • Kaskáda nově podporuje plánování výdeje, výdej a evidence vydaných OOPP  >>>

  Plánování výdeje, výdej a evidence vydaných osobních ochranných pomůcek (OOPP) je na pomezí mezi personalistikou a skladovou evidencí, neboť

  • V závislosti na pracovním zařazení (profesi) má zaměstnanec nárok na určité množství určitých konkrétních OOPP v určitých časových intervalech.

  • Jednotlivé OOPP musí být nakupovány, skladovány, evidovány.

  • Jednotlivé OOPP musí být ve správných termínech vydávány správným pracovníkům.

  • O výdeji OOPP jednotlivým pracovníkům je nutno vést evidenci.

  Řešení v Kaskádě stojí na následujících principech

  • Jednotlivé OOPP jsou konkrétní skladovatelné produkty, vč. čísla (t.j. když např. montérky existují v 5-ti velikostech, je to 5 samostatných produktů, s "generickým" kódem).

  • Existují definice "základních sad", t.j. podle profesí co a kolik a jak často se má přidělovat.

  • V datech zaměstnance lze definovat jeho "fyzikální parametry" : velikost oděvu, bot, čepice, rukavic, .....

  • Pro každého zaměstnance lze vytvořit objednávku od zákazníka, položky s účelem dodávky "Předpis pro výdej OOPP", t.j. odkaz na konkrétní produkt, množství, interval (počet měsíců).

  • V obsahu objednávky nějak generovat vždy nejbližší fasování, vypořádat se s otázkou, kdo kdy a jak má to generování aktivovat.

  • Samotný výdej, zjišťování dostatečné zásoby, nákupy ... to vše je řešeno standardními mechanismy nad objednávkami.

 • Z libovolného prohlížeče objektu lze přímo otevřít šablonu, ze které vzniknul  >>>

  Jde o novou položku v menu Objekt libovolného prohlížeče a především o nové tlačítko v nástrojovém panelu.

  Stejně jako dusud je i nadále šablona dostupná z dialogu Vlastnosti objektu. Tato nová možnost pouze zkracuje cestu, protože šablonu podle které objekt vzniknul otevře nyní uživatel doslova jedním kliknutím.

  Připomínáme, že dobře vytvořené a používané šablony jsou jedním ze základů efektivní práce s Kaskádou. Uspoří velké množství práce při zadávání a následně mohou posloužit při vyhledávání určitých typů objektů, právě podle toho, že vznikly podle určité konkrétní šablony.

  Pokud nemáte "šablony v malíčku", doporučujeme prostudování kapitoly Šablony v helpsystému Kaskády.

<< začátek | < předchozí | 1/3 | další > | konec >>
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 113612.