Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Ostatní - vyřešené úpravy

Vyřešené úpravy dle oblastí funkčnosti / Ostatní - vyřešené úpravy
 • Evidence cestovních příkazů v Kaskádě  >>>

  V Kaskádě je nyní možné plánovat, evidovat, vykazovat a vyúčtovávat cestovní příkazy.

  Celý postup je podrobně popsán v kapitole Vytvoření, vykázání a vyúčtování cestovního příkazu.

 • V plovoucím okně vyvolané klávesou F6 nebo F9 lze zobrazit všechna otevřená okna Kaskády  >>>

  Doposud program po kliknutí na klávesu <F6> nebo <F9> zobrazoval pouze otevřené prohlížeče Kaskády.

  Nyní program v tomto plovoucím okně zobrazuje seznam všech otevřených oken, tedy modulů a prohlížečů.
  Tento seznam otevřených oken se může hodit u OS Win, kde je nastavené grupování oken jedné aplikace (např. u Win 11 je toto nastavení neměnné) a není vidět samostatná okna na liště.

 • Je sjednocen vzhled a chování hodnot v režimu náhledů na objekt  >>>

  V uživatelských preferencích byla zrušena volba "Podklad polí v náhledech zvýraznit".

  Zároveň v různých místech programu, kde jsou zobrazeny informace o napozicovaném objektu a hlavně odkazy na související objekty (např. dialog Vlastnosti objektu, rychlý náhled na data objektu apod.), je sjednocen vzhled a chování a to následovně.

  • Hodnoty, které nejsou proklikávací nebo uživatel nemá právo zobrazit daný objekt

   • jsou zobrazeny fialovou barvou

   • bez barevného podkladu

   příklad: Pokusný vzorek

  • Hodnoty, které jsou proklikávací (lze otevřít prohlížeč daného objektu)

   • jsou zobrazeny fialovou barvou

   • text je podtržený

   • bez barevného podkladu

   • po najetí nad hodnotu se změní kurzor na ručku

   • pro otevření prohlížeče stačí jednou kliknout na odkaz

   příklad: Pokusný vzorek

 • Je vytvořen mechanismus, který umožňuje přenos externích komentářů od aktéra k nově vytvářenému objektu  >>>

  Již delší dobu existuje v Kaskádě možnost přidat do karty Texty libovolný počet dalších karet pro zadávání uživatelských interních textů.

  Nyní je tato funkčnost rozšířena o možnost definovat přenos některého konkrétního interního textu zapsaného u aktéra do externího textu nově vytvářeného druhu objektu.
  Lze tak např. u kontaktu zapsat text s jeho požadavky zákazníka, které se mají promítnout v objednávce. Při vytváření objednávky se pak tento text zkopíruje do karty s externími poznámkami.

  V případě, že máte o tuto funkčnost zájem, kontaktujte HotLine oddělení firmy Pavel Černý s poptávkou po této úpravě.

 • Kaskáda umí do fulltextového rejstříku zaindexovat více textových polí od jednoho objektu  >>>

  Dosud mohlo být do fulltextového rejstříku zaindexováno pouze jedno textové pole.

  Nově je program upraven tak, aby umožňoval zaindexovat i ty texty, které dříve ve fulltextovém rejstříku nefigurovaly (včetně uživatelských textů).
  Umožní to pohodlnější vyhledávání objektů pomocí fulltextového vyhledávání.

  Vzhledem k vyšší náročnosti na SQL server je tato nová funkčnost standardně vypnuta a zapnout ji může po předchozí domluvě pouze pracovník technické podpory.
  Pokud máte o rozšířené možnosti fulltextového indexování zájem, kontaktujte pracovníky technické podpory s vaším požadavkem.

  Více viz. samostatná kapitola Fulltextový systém.

 • Je doplněno hlídání celkové délky názvu objektu  >>>

  Nyní je v poli pro zadání názvu objektu hlídáno dosažení a překročení hranice 255 znaků.
  Delší název do pole zadat nelze, přitom při dosažení mezní hranice program upozorní pípnutím.

 • Je zajištěn soulad celkové délky vyexportovaného názvu objektu s délkou názvu zobrazeným v tabulkách  >>>

  Dosud Kaskáda při exportu dat do externího dokumentu vyexportovala pouze základní část názvu objektu o délce 64 znaků, ikdyž byl v tabulce název delší.

  Nově je při exportu k základní části názvu připojen i tzv. rozšířený název objektu a to o délku definovanou v Konfiguraci druhů (tříd) na kartě Druh v údaji nazvaném Počet znaků z rozšířeného názvu objektu, které se mají zobrazit v seznamu.

 • Při mazání propojení je nyní zohledněn vlastník propojení  >>>

  Doposud

  Program při mazání propojení posuzoval, zda má přihlášený uživatel právo editace k oběma objektům, které příslušná vazba propojuje. Ikdyž uživatel vazbu dříve vytvořil, nedovolí mu ji smazat.

  Nyní

  Chování programu bude i po aktualizaci naprosto stejné.
  Na vyžádání u technické podpory lze však docílit toho, že program povolí vlastníkovi vazby toto propojení smazat.
  Neznamená to, že by mohl mazat i taková propojení, kde tomu brání nějaké kontextové kontroly.

 • K dispozici je nově tisk formuláře CMR  >>>

  Je vytvořena nová uživatelská tisková sestava nad konkrétní dodávkou "Formulář CMR" (mezinárodní nákladní list pro dopravce).
  Jde o propisovací formulář, proto je nutné ho tisknout na jehličkové tiskárně.

  Do Dodávky musí být zařazeny dodací listy se stejným místem určení a vykládky.

  Jde o uživatelský tisk, proto je v případě potřeby možné upravit strukturu a rozsah tištěných dat dle požadavků uživatele.

 • Byla doplněna funkčnost tisku tabulky opisem  >>>

  Do dialogu Tisk tabulky, který z tabulky vyvoláte klávesou <Ctrl+R>, bylo doplněno nové zaškrtávací pole "Tisknout mřížku mezi buňkami tabulky".

  Zaškrtnutím této volby dáte programu pokyn, aby v tiskovém výstupu ohraničil jednotlivé buňky sestavy tenkým rámem.
  Dlouhá a/nebo široká sestava se tak může stát přehlednější.

 • V tisku "Odsouhlasení závazků a pohledávek" jsou upraveny texty v sekci potvrzení dlužníka  >>>

  Texty jsou upraveny na základě změn v zákonech. Nejde jen o odkaz na jiný zákon a jeho paragraf, ale je tu také použita nová terminologie.

  Tyto tiskové sestavy jsou vyjmuty ze standardní aktualizace, aby byla umožněna jejich úprava u konkrétního uživatele dle jeho přání.
  Pokud tyto sestavy upraveny nemáte, dojde během aktualizace k přepsání do nové podoby.

  POZOR: Pokud máte texty v dané tiskové sestavě již z dřívějška jakkoliv upravené, NEbudou touto aktualizací přepsány. Změny v textech, které ze změny zákona vyplývají, si budete muset provést sami, nebo o ně požádat naše servisní pracovníky.

 • Nově je umožněno vytisknout opis obrazovky pomocí zhuštěného písma  >>>

  V dialogu Tisk tabulky je doplněno zaškrtávací pole "Použít úzké písmo (zhuštěný tisk)".
  Zaškrtnutím této volby bude v tisku použito písmo "Arial Narrow" a příslušně se zúží šířka sloupců.

 • V obecném filtrovacím panelu je vylepšeno filtrování podle Datumů  >>>

  Nyní lze nově filtrovat i podle Datumu zániku.

  V combu pro volbu datumu je upraveno pojmenování jednotlivých voleb v závislosti na zvoleném druhu objektu.

 • V tiskových sestavách se nyní důsledněji pracuje s historií adres  >>>

  V některých tiskových sestavách se dosud nepracovalo s historií adres, tzn. že se vždy tiskly poštovní adresy k aktuálnímu datu.

  Nyní, pokud celkové pojetí tiskové sestavy předpokládá tisk adres k určitému datu (např. v hlavičce smlouvy k datu vzniku, v dodacím listě k datu vystavení, apod.), bude u poštovních adres brán zřetel na jejich historii.

 • K-schránka kromě dávkového tisku různých sestav nyní podporuje totéž i pro export  >>>

  Pokud při výběru tiskové sestavy v K-schránce přidržíte klávesu <Shift>, provedete dávkový export tiskové sestavy do PDF souboru. Program vytvoří na zadané cestě tolik PDF souborů, kolik je v K-schránce objektů. Jména těchto souborů budou vytvořena buďto z názvů nebo čísel objektů, v některých případech bude pro jméno použit interní číselný identifikátor (pokud není "lidské" číslo u objektu určeno).

 • Tiskové výstupy v prohlížečích objektů jsou lépe chráněny proti editačnímu režimu  >>>

  Tisknout nějakou sestavu nad objektem, který je právě editován, je velmi nerozumné. Jde o to, že tiskový aparát čerpá data z databáze, v ní ale během editace ještě nejsou uložena. Může proto snadno dojít ke zmatkům a mýlkám, co se vytisklo.

  Kaskáda nyní lépe kontroluje stav objektu a pokud je editován, neumožní tisk.

 • Při sloučení objektů program nyní varuje, pokud je mazán objekt s vyšším počtem propojení  >>>

  Při slučování objektů (např. slučování kontaktů) je rozumné mazat objekt s menším počtem propojení - je menší pravděpodobnost, že se narazí na problém v aplikační logice (musí se např. přeřadit elektronické adresy kontaktu, aktéři u dokladů a jiných objektů, je to mnoho netriviálních operací). Volba mazaného objektu je ponechána na uživateli a je možné, že ten se zachová nerozumně.

  Nyní proto Kaskáda před provedením sloučení posoudí stav a pokud se jeví nedobře, varuje uživatele. Ten má možnost nepokračovat a změnit zadání - prohodit mezi sebou likvidovaný a cílový objekt.

 • V menu Nápověda je k dispozici nová volba Povolit vzdálený přístup - individuální  >>>

  Spuštění aplikace QuickSupport (součást komerčního SW TeamViewer) pro umožnění přístupu servisních techniků na plochu vašeho počítače bylo dosud k dispozici pouze přes menu "Windows Start / Kaskáda / Povolení vzdáleného přístupu - individuální".

  Vzhledem k tomu, že pro řadu uživatelů je spouštění aplikací z menu "Windows / Start ....." velkou neznámou, mají s tím problém, doplnili jsme možnost aktivace vzdáleného přístupu přímo v prostředí Kaskády, v menu Nápověda / Povolit vzdálený přístup - individuální.

 • Oprava chování programu při použití zkratky Ctrl+E

  Ve verzi 17.06 byla v prohlížeči objektu rozšířena funkčnost exportů, přitom také zavedeny klávesové zkratky Ctrl+E a Ctrl+Shift+E pro vyvolání exportu. Došlo však k nežádoucí kolizi s použitím zkratky Ctrl+E v tabulkách, pro vyvolání "exportu opisem tabulky".

  Tento nechtěný efekt je odstraněn, v tabulkách má zkratka dosavadní význam a odezvu, jinak v prohlížečích vyvolá nabídku exportů definovaných pro daný druh objektu.

 • Byla provedena úprava Kaskády v oblasti používaných jazyků pro překlady tiskových sestav  >>>

  Byly provedeny úplné překlady externích tiskových sestav do slovenského jazyka včetně číselníků, které jsou v těchto tiskových sestavách použity.

  Další změna se týká realizace externích tiskových sestav v situaci, kdy je pro překlad u daného objektu nastaven jiný než "Kaskádou podporovaný" cizí jazyk (němčina, angličtina nebo slovenština)

  • Doposud byla v případě nepodporovaného jazyka v sestavě ponechána čeština.
  • Nově je program upraven tak, aby v uvedeném případě použil pro pevnou část tiskové sestavy anglický jazyk, jakožto jeden z nejpoužívanějších světových jazyků, kterým se (oproti češtině) domluví převážná většina lidí na světě.
<< začátek | < předchozí | 1/4 | další > | konec >>
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948755.