Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Ostatní - vyřešené úpravy

Vyřešené úpravy dle oblastí funkčnosti / Ostatní - vyřešené úpravy
 • V nabídce modulů se nyní nebudou nabízet moduly, které z hlediska dané varianty nejsou dostupné Detail

  Dosud se v nabídce modulů nabízely veškeré existující moduly.
  Když uživatel položku menu zvolil, buďto se modul otevřel, nebo se zobrazilo hlášení, že v dané variantě (např. Finance) není modul dostupný.

  Nyní se v menu zobrazí pouze dostupné moduly, takže se pro uživatele zjednoduší a zpřehlední nabídka.

 • Byla vylepšena univerzální funkce pro export dat z tabulek  >>>

  Jde o technické prvky, vedoucí k odstranění problémů v některých specifických situacích.
  Tyto specifické situace se týkaly např. tisku určitých konkrétních sloupců s vypočtenými daty, setřídění podle některých údajů apod.

 • V kartě "Souvisí" je vylepšen režim propojení s existujícím objektem  >>>

  Tato úprava vychází z předpokladu, že velmi často uživatel potřebuje vyvořit propojení s nějakým jiným objektem, který však má stejného aktéra.
  Úprava má za cíl usnadnění práce, snazší filtrování objektů, které mají stejného aktéra jako má ten objekt, v jehož prohlížeči je činnost vyvolána.

  Změny jsou následující

  • Vznikla nová uživatelská preference (Konfigurace / Uživatelská nastavení / Uživatelské preference společné pro Kaskádu / uzel Kaskáda / Prohlížeče objektů) Karta Souvisí - při tvorbě propojení nabízet primárně objekty se stejným aktérem.
   Tato preference určuje výchozí chování.

  • V dialogu pro určení typu propojení přibylo zaškrtávací pole v dolní části, to je přednastaveno podle výše zmiňované nové preference, uživatel může při konkrétním použití volbu změnit.
  • Množina objektů nabízených k propojení může být díky tomu omezena, je usnadněn výběr toho správného objektu.
  • Celé toto nové chování se projeví v případě že pro volbu protiobjektu je použita volba "Vyhledávač" nebo "Přímé určení objektu", jinak se neprojeví.
 • Kaskáda nově podporuje plánování výdeje, výdej a evidence vydaných OOPP  >>>

  Plánování výdeje, výdej a evidence vydaných osobních ochranných pomůcek (OOPP) je na pomezí mezi personalistikou a skladovou evidencí, neboť

  • V závislosti na pracovním zařazení (profesi) má zaměstnanec nárok na určité množství určitých konkrétních OOPP v určitých časových intervalech.

  • Jednotlivé OOPP musí být nakupovány, skladovány, evidovány.

  • Jednotlivé OOPP musí být ve správných termínech vydávány správným pracovníkům.

  • O výdeji OOPP jednotlivým pracovníkům je nutno vést evidenci.

  Řešení v Kaskádě stojí na následujících principech

  • Jednotlivé OOPP jsou konkrétní skladovatelné produkty, vč. čísla (t.j. když např. montérky existují v 5-ti velikostech, je to 5 samostatných produktů, s "generickým" kódem).

  • Existují definice "základních sad", t.j. podle profesí co a kolik a jak často se má přidělovat.

  • V datech zaměstnance lze definovat jeho "fyzikální parametry" : velikost oděvu, bot, čepice, rukavic, .....

  • Pro každého zaměstnance lze vytvořit objednávku od zákazníka, položky s účelem dodávky "Předpis pro výdej OOPP", t.j. odkaz na konkrétní produkt, množství, interval (počet měsíců).

  • V obsahu objednávky nějak generovat vždy nejbližší fasování, vypořádat se s otázkou, kdo kdy a jak má to generování aktivovat.

  • Samotný výdej, zjišťování dostatečné zásoby, nákupy ... to vše je řešeno standardními mechanismy nad objednávkami.

 • Z libovolného prohlížeče objektu lze přímo otevřít šablonu, ze které vzniknul  >>>

  Jde o novou položku v menu Objekt libovolného prohlížeče a především o nové tlačítko v nástrojovém panelu.

  Stejně jako dusud je i nadále šablona dostupná z dialogu Vlastnosti objektu. Tato nová možnost pouze zkracuje cestu, protože šablonu podle které objekt vzniknul otevře nyní uživatel doslova jedním kliknutím.

  Připomínáme, že dobře vytvořené a používané šablony jsou jedním ze základů efektivní práce s Kaskádou. Uspoří velké množství práce při zadávání a následně mohou posloužit při vyhledávání určitých typů objektů, právě podle toho, že vznikly podle určité konkrétní šablony.

  Pokud nemáte "šablony v malíčku", doporučujeme prostudování kapitoly Šablony v helpsystému Kaskády.

 • Vylepšeno nastavování odlišného provozního datumu  >>>

  Při nastavování provozního datumu při startu Kaskády (odlišně od systémového data) nedošlo ke správné akci, pokud uživatel datum napsal do pole (bez rozbalení kalendáře) a aniž by pole opustil, klikl na tlačítko "Pokračovat"

  Nyní

  • Výše popsaný problém nenastane.

  • Po celou dobu práce s odlišným datem bude uživatel na tuto skutečnost upozorněn formou varovného panelu.

 • Byl proveden překlad názvu všech druhů DPH do anglického a německého jazyka  >>>

  Při tisku vydaných faktur v angličtině nebo němčině, je také rekapitulace DPH vč. názvu druhů DPH vytištěna v příslušném jazyce. Doposud u některých druhů DPH žádný překlad nebyl, někde nebyl zcela přesný.
  Toto je nyní napraveno.

  Byla umožněna uživatelská editace těchto cizojazyčných názvů druhů DPH. V případě potřeby editaci provedete v Administraci Kaskády / Konfiguraci účetnictví / DPH / Druhy DPH v pravé dolní části, kde dosud bylo možné editovat pouze doplňkové texty k druhům DPH.

  Tyto cizojazyčné názvy byly, stejně jako již dříve český název druhu DPH, vyjmuty z aktualizačních mechanismů. Nadále již nebudou existující názvy přepisovány během aktualizací Kaskády. V případě potřeby je možné si tyto názvy upravit dle svého.

 • U tiskových sestav je nyní blíže specifikován pojem záhlaví vs. hlavička  >>>
  • Záhlaví - obsahuje logo pro záhlaví a je na stránce vždy jako první

  • Hlavička - obsahuje základní informace o objektu, filtrech, může zde být uveden název sestavy, apod.

  Doposud byly obě oblasti tisku nazývány záhlavím, což v některých situacích mohlo být zmatečné (např. v situaci, kdy byl v parametrech před tiskem dotaz, zda tisknout sestavu včetně záhlaví).

  Nyní již jsou v helpu i v aplikaci tyto oblasti rozlišeny.

 • Je k dispozici mechanismus, umožňující naprogramovat "na míru" podmínky pro editovatelnost "uživatelsky definovaných textových bloků"  >>>

  Jednou z možných "úprav Kaskády na míru", které mohou realizovat servisní technici nad uživatelskou databází, je definice specifických textových "bloků", které se potom zobrazují a lze je editovat v příslušném prohlížeči, v samostatné podkartě na kartě Texty.

  Nyní k tomuto mechanismu přibyla možnost naprogramovat "na míru" podmínky pro editovatelnost takovýchto "uživatelsky definovaných textových bloků". Příkladem může být například text, který by byl definován pro zákaznickou objednávku a u něhož by bylo žádoucí zamezit jeho editaci poté, kdy je objednávka závazná. Vymyslet lze libovolnou podmínku, závisející na datech daného objektu nebo i objektů souvisejících.

 • V průběhu aktualizace datových struktur je důkladněji zamezeno v nežádoucím přístupu k SQL serveru  >>>

  Dosavadní stav:
  Klid v databázi se kontroloval úplně na začátku, před importem matriční datové větve _kask_master. Ale následně, když běžely úpravy struktur v jednotlivých datových větvích, nebyl server zamčený a za určitých okolností mohl během této akce někdo Kaskádu spustit a tím zkomplikovat průběh aktualizace.

  Nyní
  Stejná kontrola jako se provádí před importem matriční datové větve _kask_master se nyní provádí i před spuštěním úprav datových struktur kterékoliv datové větve. Také je použit zámek na úrovni SQL serveru, který následně zablokuje možnost jakéhokoliv jiného přístupu k databázi.

 • V tisku dokladů byla provedena kosmetická úprava u prvku, který zobrazuje celkovou cenu  >>>

  Doposud byla pro lepší orientaci celková cena zobrazena ve vyšeděném obdélníku, pro upoutání pozornosti.
  Toto podšedění však bylo na některých tiskárnách příliš tmavé a částka tím pádem méně čitelná. Stejný způsob zobrazení byl použit u řady tiskových sestav, především u dokladů.

  U všech tiskových sestav, kde je tento prvek použit byla provedena následující úprava:

  • cena je i nadále uvedena v obdelníkovém rámečku

  • rámeček nemá šedou, ale bílou plochu

  • orámování je výraznější než dosud

 • Pro vyhledávací složky a SQL dokumenty lze nově použít přepínatelný parametr pro volbu účetního období  >>>

  V různých vyhledávací složkách a SQL dotazech, které servisní technici vytvářejí na zakázku, a které generují nějaké sumarizace dat z určitého období, je obvykle období určeno provozním datumem, resp. např. obdobím předcházejícím provoznímu datumu. Když uživatel chce zobrazit data jiného období, musí se odhlásit a spustit Kaskádu s jiným provozním datem, což není úplně pohodlný postup.
  Nově je k dispozici nezávislý údaj Účetní období pro reporty. Tento údaj se při spuštění inicializuje na aktuální účetní období (to je nejobvyklejší pro reporty).
  V menu Konfigurace / Provozní nastavení je pak k dispozici položka Účetní období pro reporty, která umožní toto období změnit bez ukončování chodu Kaskády a tím ovlivnit zobrazená data.

  Doposud bylo toto nastavení umožněno pouze pro dílčí účetní období. Nyní je i pro účetní období.

 • Startovní kontroly lze konfigurovatelně odložit na pozdější část dne  >>>

  Vznikla nová uživatelská preference Při startu Kaskády spustit každodenní kontroly.
  Podle nastavení Kaskáda bude/nebude při prvním spuštění každý den vynucovat každodenní kontroly.

  Zároveň byla vytvořena nová položka varovného panelu, která indikuje, zda každodenní kontroly proběhly a pokud ne, varovný panel zůstane aktivní dokud je uživatel ručně nespustí (např. pomocí volby Provedení každodenních kontrol v plovoucím menu nad tímto varovným panelem).

 • Některé chybové zprávy byly obohaceny o odkaz na patřičné kapitoly nápovědy  >>>

  Kaskáda provádí při práci uživatele různé kontroly logické správnosti vkládaných údajů, vazeb mezi objekty, kontroly účtů apod. Tyto kontroly mají zajistit, že v databázi budou data, která na sebe navazují a jsou správná (například že faktura nebude účtována na neexistující účet). Pokud se uživatel pokusí o zadání dat, která neprojdou takovou kontrolou, je na to upozorněn dialogem "Komplexní chybový výpis", ve kterém je popsán logický rozpor, kterého se dopustil a který by měl napravit. Tento text může být někdy příliš stručný, neboť popis celé problematiky není možné do tak malého dialogu vměstnat.

  Nově je proto v některých situacích propojeno chybové hlášení na patřičné kapitoly helpu, které se podrobněji zabývají typickými případy použití nebo popisují logiku, ve které Kaskáda očekává zadání dat.
  Pokud je dostupná kapitola helpu, je to výrazně napsáno na začátku chybového hlášení a kapitolu helpu je možné otevřít tlačítkem v nástrojové liště daného dialogu.

 • Byla ověřena funkčnost verze PdfCreatoru 1.7.3, doporučujeme si ji nainstalovat  >>>

  Již delší dobu doporučujeme uživatelům, kteří pro pro práci se soubory ve formátu PDF používají PdfCreator, aby si instalovali vždy námi prověřenou verzi této externí aplikace.
  Naposledy jsme vás informovali o problémové verzi 1.3.1 a doporučovali nainstalovat si starší verzi 1.2.3., která byla a stále je pro Kaskádu vyhovující.
  Doba pokročila a na webu jsou k dispozici novější verze, avšak některé jsou s Kaskádou opět nekompatibilní (např. verze je 2.0, která pro svoji činnost používá jiná místa v registrech).

  Současnou námi nově doporučovanou a prověřenou verzí PdfCreatoru je verze 1.7.3.
  Pro ty z vás, kteří se rozhodují pořídit si bezplatnou externí aplikaci pro vytváření PDF souborů z Kaskády nebo si chtějí z nějakého důvodu aplikaci PDFCreator zaktualizovat, máme k dispozici instalační soubor PDFCreator verze 1.7.3, který mj. najdete na našich stránkách www.ekaskada.cz v sekci "Ostatní download" po úspěšném přihlášení uživatele.

 • Bylo opraveno chování programu při exportu dat z libovolné tabulky  >>>

  Za určitých okolností, souvisejících se setříděním exportovaných dat a (ne)nastavením požadavku na překlad identifikátorů, docházelo k chybě při exportu.

  Režim byl doladěn a k chybám tohoto druhu již nedochází.

 • Byl opraven problém s přetažením souboru z prostředí PC do Kaskády, typicky do přílohy v prohlížeči zásilky  >>>

  Na některých počítačích a v některých situacích (většinou OS Windows 7 a výše, se zapnutým UAC) mohlo docházet k problémům s přetažením souborů myší z prostředí PC (např. z plochy) do Kaskády. Přitom přetažení z některých jiných aplikací mohlo fungovat zcela normálně. Nešlo tedy připojovat přílohy do e-mailu pomocí D&D, vytvářet nové dokumenty přetažením do karty Souvisí či do stromu do dokumentových nebo databoxových složek.
  Problém byl opraven a přetažení myší již korektně funguje.

 • Pro vyhledávací složky a SQL dokumenty lze nově použít přepínatelný parametr pro volbu období  >>>

  V různých vyhledávací složkách a SQL dotazech, které servisní technici vytvářejí na zakázku, a které generují nějaké sumarizace dat z určitého období, je obvykle období určeno provozním datumem, resp. např. obdobím předcházejícím provoznímu datumu. Když uživatel chce zobrazit data jiného období, musí se odhlásit a spustit Kaskádu s jiným provozním datem, což není úplně pohodlný postup.
  Nově je k dispozici nezávislý údaj Dílčí účetní období pro reporty. Tento údaj se při spuštění inicializuje na minulé účetní období (to je nejobvyklejší pro reporty).
  V menu Konfigurace / Provozní nastavení je pak k dispozici položka Dílčí účetní období pro reporty, která umožní toto období změnit bez ukončování chodu Kaskády a tím ovlivnit zobrazená data.

 • Bylo opraveno filtrování podle datumů prostřednictvím filtrovací lišty  >>>

  Nastavení rozsahu datumů prostřednictvím filtrovací lišty (toolbar pod seznamem objektů v hlavní ploše modulu) generovalo prázdný seznam objektů, protože podmínka (porovnávání datumů) byla provedena opačně než má být.
  Problém je odstraněn.

 • Do varovného panelu byla doplněna položka pro hlídání velkého počtu otevřených kurzorů na SQL serveru  >>>

  V případě, kdy klient nemá k dispozici dostatečnou rezervu pro otevření nových odpovědí na dotaz na databázovém serveru, zobrazí příslušnému uživateli varovný panel. Pokud uživatel pozavírá některé nepotřebné prohlížeče, varovný panel zase sám zmizí.
  Vzhledem k intervalu obnovy 1min (nejmenší možný), se může zobrazení / skrytí varovného panelu projevit s menším zpožděním a ne okamžitě.
  Nedostatečný počet volných kurzorů není sám o sobě nijak škodlivý. Problémy nastanou teprve při vyčerpání přiděleného limitu. Některé tisky nemusejí být kompletní, některý z prohlížečů nemusí být řadně inicializován apod.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 514038.