Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Produkty - vyřešené úpravy

Vyřešené úpravy dle oblastí funkčnosti / Produkty - vyřešené úpravy
 • Na kartě "Produkty / Realizované prodeje/nákupy" je doplněno několik sloupců  >>>

  V prohlížeči kontaktu na kartě Produkty / Realizované prodeje/nákupy je doplněno několik sloupců do seznamu prodaných/nakoupených produktů, aby s nimi bylo možné dále pracovat.
  Jedná se o sloupce:

  • EAN kód produktu

  • Hmotnost produktu

  • Cizí kód produktu

 • Vylepšení hlídání povinnosti použít skladovatelný produkt v dodacím listu a/nebo v objednávce Detail

  Doposud:

  Doposud měl uživatel možnost v globální konfiguraci zapnout volbu zaškrtnuta volba "Povinné použití DL/objednávky pro skladovatelné", čímž zajistil to, že při vkládání produktu do dokladu musel tento řádek figurovat v obsahu dodacího listu a/nebo objednávky.

  Nyní:

  Výše zmíněná globální konfigurace byla nahrazena nastavením u jednotlivých účelů dodávky (v Konfiguraci účetnictví na kartě Účely dodávky u příslušného účelu dodávky v combu Nutit při vzniku do OBJ/DL). Zároveň jsou kontroly na dodržování tohoto nastavení vylepšeny, přibyla i kontrola, která je prováděna během vystavení dokladu.

  Současné chování programu:

  Pokud je u účelu dodávky v combu Nutit při vzniku do OBJ/DL) nastavena hodnota "Skladovatelné produkty" nebo "Všechny řádky", program nedovolí vložit produkt nebo řádek s tímto účelem dodávky do dokladu, aniž by tento řádek nefiguroval také v obsahu dodacího listu a/nebo objednávky.

  Existují však účely dodávky, pro které je vynucování DL/Obj. nevhodné, je u nich toto nastavení vypnuté a nelze měnit.
  Jde o tyto účely dodávky:

  • BB - Vyčištění skladových karet
  • VS - Výroba na sklad
  • IP - Inventurní příjem - přebytek
  • MA - Inventurní výdej - manko

  Naopak u účelu dodávky "SS - Převod mezi sklady" je toto nastavení žádoucí.

  Pozn.: Pokud máte u výše zmíněných účelů dodávky nastaveno, že má být daný účel dodávky součástí některé objednávky, program bude při vkládání tohoto produktu do řádku objednávku samozřejmě vyžadovat.

 • Byla vytvořena funkčnost doplňkových produktů  >>>

  Jde o zcela nový mechanismus, který umožňuje přiřadit k určitému produktu libovolný počet doplňkových produktů a následně pro usnadnění práce obsluhy Kaskády při vkládání produktů do obsahu dodacích listů vydaných, objednávek od zákazníka a účtenek Vegy

  Více viz. samostatná kapitola helpu Doplňkové produkty

 • Pro typový předpis lze nově definovat minimální a maximální hranici hodnoty  >>>

  Pro hodnotu parametru u typového předpisu pro stanovení výchozí prodejní ceny je umožněno definovat minimální a maximální hranici hodnoty, kterou program neumožní překročit v situaci, kdy se daný předpis používá u propojení nějakého kontaktu s nějakým ceníkem.

 • Byl povolen výdej za účelem vyčištění skladových karet u produktů s povinným předmětem bez připojeného předmětu  >>>

  Dosud program zobrazil chybové hlášení a řádek v obsahu dokladu nevytvořil v situaci, kdy šlo o produkt, u kterého je nutné uvést odkaz na předmět.

  Tato neoprávněná blokace je nyní odstraněna.
  Podobné kontroly při vystavení a zaúčtování byly příslušným způsobem také upraveny.

 • V první kartě prohlížeče produktu je k dispozici tlačítko upozorňující na existenci interní poznámky  >>>

  Pokud je v prohlížeči produktu na kartě Další / Text interní vyplněný nějaký text, je zároveň v první kartě prohlížeče vedle pole s číslem objektu zobrazeno tlačítko upozorňující na existenci poznámky.

  Kliknutím na tlačítko se přepnete na kartu s touto interní poznámkou.

 • V prohlížeči skladovatelného produktu je možné využít 2 uživatelské údaje  >>>

  Do dat skladovatelných produktů byly doplněny 2 sloupce, jejichž podstatu si může každá firma určit sama.
  Administrátor společně s naším servisním technikem může tyto údaje pojmenovat a naplnit číselníky napojené na tato pole.
  Čísleníková comba budou po zprovoznění zobrazeny v prohlížeči produktu na kartě Hmotný skl. produkt / Výrobek / ....

  Uvedené údaje sice není možné využít v nějakých standardních funkcích Kaskády, protože v každé firmě může jít o něco jiného, lze je však použít k dalšímu rozlišení produktů, filtrování, zobrazení ve vyhledávacích složkách apod.

  Pokud již nyní zamýšlíte tyto údaje využít, kontaktujte naše servisní techniky. Není to nutné jen kvůli pojmenování a zobrazení těchto polí, ale je možné, že při posuzování Vámi zamýšleného najdeme jiné řešení.

 • V Kaskádě je k dispozici nový prostor pro obejdnávání produktů od dodavatelů  >>>

  V modulu Produkty je ve stromě složek v poduzlu Objednávky k dodavatelům k dispozici nový uzel Produkty pro tvorbu obj.k dodav.

 • Je umožněno uživatelsky ovlivnit stanovení skladové ceny v případě nulového zůstatku  >>>

  Dosud bylo možné ovlivnit stanovení skladové ceny u produktu s nulovým zůstatkem dvěma způsoby pomocí nastavení v Globální konfiguraci na kartě Produkty / Základní parametry. Jde o volby Určení skl.ceny při nul.stavu podle bud.příjmů a Určení skl.ceny při nul.stavu podle posl.nák.ceny.
  Pokud při zapnutí těchto voleb program žádnou použitelnou skladovou cenu nezjistil, použil jako poslední možnost Předpokládanou nákupní cenu zadávanou přímo v prohlížeči produktu. Tuto cenu použil i v případě, kdy žádná z uvedených možností v konfiguraci nebyla zaškrtnutá.

  Nově je umožněno, aby program místo předpokládané nákupní ceny použil cenu jinou, vypočtenou dle zadání uživatele.
  Do mechanismu zjištění skladové ceny v případě nulového zůstatku je vložena funkce modifikovatelná našimi programátory dle přání konkrétního uživatele a potřeb firmy. V situaci, kdy by dosud program použil nákupní předpoklad, je volána právě tato funkce.
  Kvůli zachování zpětné kompatibility, tato funkce standardně poskytuje nákupní předpoklad, jako tomu bylo dosud. Je však možné naprogramovat zcela jiné chování

  Změna způsobu stanovení skladové ceny v případě nulového zůstatku může mít velký vliv např. při cenotvorbě, kdy je prodejní cena odvozena od ceny skladové. Pokud je předpokládaná nákupní cena neaktualizovaná, nemusí odpovídat současné situaci na trhu. Např. v nákupním ceníku, který je pravidelně občerstvován, může být informace o předpokládané nákupní a tedy i skladové ceně podstatně aktuálnější a přesnější.

 • Byl zaveden mechanismus protokolování tisku produktových štítků  >>>

  Informaci o tisku produktových štítků je nyní nově možné protokolovat.
  Zaznamenávány jsou informace o okamžiku vytištění a základní prodejní ceně platné v tento okamžik, druh štítku a osoba, která tisk provedla.
  V protokolu je vždy pouze informace o posledním tisku příslušného štítku daného produktu, neuchovávají se starší údaje.

  To, zda se má tisk štítku protokolovat je možné nastavit v uživatelských preferencích v "Univerzální skupině" vlastností Protokolovat tisk produktových štítků. Zde jsou k dispozici volby:

  • Ano - záznam bude proveden vždy
  • Ne - záznam nebude proveden nikdy (výchozí stav)
  • Volitelně - uživateli se zobrazí dotaz s možností volby

  Současně se zavedením tohoto protokolování jsou vytvořeny vyhledávací složky, které využívají data zaznamenaná v tomto protokolu. Jde o složky ve stromě složek Produkty / Sdílené / ~Servisní vyhledávací složky

  • Produkty s vytištěnými štítky
   Zde je vidět seznam všech produktů v kombinaci s druhem štítku, který byl při tisku zaznamenán do protokolu.

  • Produkty s vytištěnými štítky se změněnou cenou od posledního tisku
   V této složce jsou navíc zobrazeny pouze ty produkty, kde se současná základní prodejní cena liší od ceny zaznamenané v protokolu.
   Složka má nastavenou vlastnost "Složka má být prázdná". Lze tak s výhodou nastavit jako součást každodenních kontrol uživateli, který má na starosti správnost cen vytištěných na štítcích umístěných v prodejně u zboží. Pokud se složka zobrazí, je potřeba aktualizovat štítky u zobrazených produktů.

 • Byl upraven mechanismus kopírování alternativních mj. "kilogram" ze vzoru do nového produktu  >>>

  Úprava se týká právě a pouze situace, kdy zdrojem pro vytvoření nového produktu je takový produkt, u kterého existuje alternativní měrná jednotka "kg" ( nebo "KG" ).

  Dosud v této situaci proběhla naprosto přesná kopie koeficientu alternativní měrné jednotky "KG" od vzorového produktu.
  Díky synchronizačnímu mechanismu pak došlo k přepisu hmotnosti zadané v první kartě prohlížeče produktu podle tohoto zkopírovaného koeficientu, což přesně odpovídalo koeficientu a hmotnosti vzorového produktu.
  Pokud chtěl uživatel u nově vytvořeného produktu zadat jinou hmotnost, musel po uložení nového produktu opět vyvolat editaci a zadat hmotnost znovu.

  Nově je program upraven tak, aby při kopírování alt. měrné jednotky "KG" akceptoval hmotnost zadanou v první kartě prohlížeče a z ní vypočítal koeficient pro tuto alt. měrnou jednotku.
  Hmotnost zadaná na první kartě prohlížeče tak zůstane zachována.

  Tato úprava má zpříjemnit a zrychlit zadávání nových produktů především s využitím volby "Nový produkt kopií aktuálního produktu".

 • Kaskáda nyní umí vyhledat produkty pomocí cizího EAN13 kódu  >>>

  V minulé verzi Kaskády 18.02 bylo zprovozněno vyhledávní produktu podle EAN13 kódu.

  Nyní je Kaskáda upravena tak, aby byla schopna vyhledat produkt i podle cizího EAN13 kódu (zadaného u produktu na kartě Další / Cizí údaje).

  Vyhledání podle tohoto kódu je zprovozněno

  Vyhledávání podle EAN13 kódu (cizího i vlastního) je nově podmíněno nastavením v Globální konfiguraci na kartě Produkty / Základní parametry / Při vyhledávání produktu hledat také podle EAN kódu.

 • Byla opravena činnost nad skladovou výdejkou "Naplnění položek pro vyprázdnění zaokr.rozdílů"  >>>

  V předchozí verzi 18.02 byl změněn výpočet celkové částky řádku skladové výdejky z operativní měny do národní měny.

  Pro účel dodávky Výdejka - vyčištění skl. karet však bylo toto nové pojetí nežádoucí, protože po spuštění činnosti Naplnění položek pro vyprázdnění zaokr.rozdílů byla cena položek nulová .
  Touto úpravou je problém odstraněn.

 • Kaskáda nyní umí vyhledávat produkty podle zadaného EAN13 kódu  >>>

  Nově byla rozšířena funkčnost pole pro vyhledání. Byla zde doplněna možnost vyhledání příslušného produktu pomocí EAN13 kódu. Tato nová možnost je k dispozici

  V tomto případě program ověřuje, zda zadaný vzorek je platným EAN13 kódem a pokud ano, pokusí se vyhledat produkt s tímto kódem. Pokud nejde o EAN13 kód, pak se Kaskáda ani nesnaží vyhledávat podle tohoto vzorku a vyhledávání běží stejným způsobem, jako dosusd.

  Zároveň byl doplněn filtrovací panel o možnost filtrování podle EAN13 kódu. V tomto případě funguje filtr také na kódy začínající zadaným vzorkem (nejen na plnou shodu).

  Tuto novou funkčnost vyhledávacího pole lze s úspěchem využít při zadávání EAN kódu pomocí snímače čarového kódu.
  Pokud nějaký snímač již vlastníte, nebo uvažujete o jeho zakoupení a propojení s Kaskádou, pak nás neváhejte kontaktovat s žádostí o pomoc, nebo radu s nastavením.

 • V prohlížeči produktu je nyní kromě prodejní "ceny bez DPH" publikována i "cena včetně DPH"  >>>

  Není zde žádné nové pole, neboť prostor v první kartě prohlížeče je velmi vzácný.
  Místo toho je využito pole se základní prodejní cenou bez DPH, konkrétně plovoucí nápověda nad tímto polem. Její součástí je nyní kromě data počátku planosti dané prodejní ceny také cena včetně DPH.

 • V prohlížeči produktu program hlídá změnu typu záruky  >>>

  Pokud v prohlížeči produktu dojde ke změně typu záruky na "Individuální", pak program prověří, zda neexistuje nějaký nezrušený nebo nevyřízený produktový řádek (v DL/OBJ) s množstvím větším než 1.

  • Pokud existuje, program zobrazí chybový výpis s informací o výskytu tohoto produktového řádku ( DL / OBJ ). Je na uživateli, aby si nejprve rozštěpil řádek v DL/OBJ a potom změnit typ záruky u produktu.

  • Pokud neexistuje, program provede změnu typu záruky.
 • Byly rozšířeny možnosti tisku produktových štítků  >>>

  Do dialogu Nastavení tisku produktových štítků vyvolaného z menu Konfigurace / Pracovní stanice ( tiskárna, ... ) / Nastavení tisku produktových štítků bylo doplněno pole Náz.definice exp. pro možnost zadání jiné definice pro export, než je výchozí, dosud jediná možná, s názvem "Prod_lbl_export_prg".
  Pokud v tomto poli není nic zadáno, použije se právě tato výchozí definice (i kvůli zachování zpětné kompatibility).
  Pokud je pole vyplněné, použije se zde zadaná definice.

  Hlavním důvodem této změny je umožnit a použít definici exportu, která bude definovat jako výstupní soubor jiný typ, než je .DBF.
  Vedlejším efektem této úpravy je, je že na každé stanici je teoreticky možné použít jiný předpis pro export dat pro tisk štítků, jiný program pro tisk i návrh, ... a to vše pouze při zachování pravidel pro tvorbu názvu souborů s využitím kódu jednotlivých štítků.

 • Dávková náhrada produktu ve všech kusovnících za jiný produkt  >>>

  Kaskáda poskytuje v prohlížeči produktu novou činnost V kusovnících nahradit jiným produktem, díky které může uživatel "na kliknutí" nahradit nějaký produkt ve všech kusovnících jiným produktem.

  Jde například o situace, kdy skončila výroba určitého materiálu a je potřeba nahradit jej jiným, který je v Kaskádě veden jako jiný produkt ....

 • Byly změněny podmínky pro automatické generování kódu EAN13 s prefixem zadaným v Globální konfiguraci i jeho samotné generování  >>>

  V otevřeném prohlížeči produktu během editace při kliknutí na tlačítko v příslušném editačním poli pro "Kód EAN 13", dojde k nagenerování základní části kódu a automatickému výpočtu kontrolní číslice, takže vypočtený a zobrazený kód již tuto kontrolní číslici obsahuje.

  Funkčnost generování kódu EAN13 je podmíněna zadáním přiděleného prefixu tohoto kódu o minimální délce 7 znaků v Globální konfiguraci / Produkty / Základní parametry / "Prefix pro generování EAN kódu".

  Dříve došlo k vygenerování a zobrazení pouze základní části kódu a kontrolní číslice byla dopočítána teprve později při opuštění tohoto editačního pole, nebo při ukládání dat produktu.
  Funkčnost byla podmíněna zadáním prefixu s délkou min 9 znaků.

 • Je rozšířena možnost filtrování v modulu Produkty, v detailním rozpisu položek v objednávkách  >>>

  V modulu Produkty v kartě "Detailní rozpis objednaných produktů" nebyl seznam položek ovlivňován filtrovacím panelem modulu, neboť tento seznam není klasickým seznamem produktů (objektů), se kterým umí filtrovací panel pracovat.

  Speciálně pro toto místo bylo proto naprogramováno "zástupné řešení", díky kterému může nyní uživatel nastavením polí ve filtrovacím panelu modulu ovlivnit i množinu položek v této tabulce.

<< začátek | < předchozí | 1/2 | další > | konec >>
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948794.